Hotărârea nr. 327/2011

Hotararea nr. 327 privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local, precum şi a bugetului activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Scolii cu cls.I-VIII „Nicolae Iorga” Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 327

privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Scolii cu cls.I-VIII „Nicolae Iorga” Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sârbu, Radu Mateescu, Iancu Ion și Popa Constantin, precum și raportul de specialitate al Scolii cu cls.I-VIII „Nicolae Iorga” Ploiești privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 — Legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit.a , art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă bugetul de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011 al Scolii cu cls.I-VIII „Nicolae Iorga” Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Scolii cu cls.I-VIII „Nicolae Iorga” Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Aproba lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Scolii cu cls.I-VIII „Nicolae Iorga” Ploiești, conform Anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Școala cu cls.I-VIII „Nicolae Iorga” Ploiești si Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

St O

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

k( ) J


Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2011

Președinte de sedint Iulian Liviu Tepdbresc


L o.

Contrasemnează Secretar Oana Cristina Iacob /


a,

JUDEȚUL PRAHOVA

Școala cu cls.I-VIII Nicolae Iorga Ploiești

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare


precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii


al Scolii cu cls.I-VIII Nicolae Iorga Ploiești,pe anul 2011


în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Scolii cu cls.I-VIII Nicolae Iorga Ploiești, având ca sursă de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 484,76 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale Scolii cu cls.I-VIII Nicolae Iorga Ploiești, sunt de 72,00 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale Scolii cu cls.I-VIII Nicolae Iorga Ploiești, sunt de 72,00 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Scolii cu cls.I-VIII Nicolae Iorga Ploiești, pe anul 2011CONSILIERI, Nicoleta Cătăliana Bo Gheorghe Sârbu Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin

Școala cu cls.I-VIII Nicolae Iorga Ploiești


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Scolii cu cls.I-VIII Nicolae Iorga Ploiești,pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, în condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Scolii cu cls.I-VIII Nicolae Iorga Ploiești, având ca sursă de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 484,76 mii lei conform adresei nr.870/16.09.2011 a Centrului Financiar Școala George Emil Palade și sunt prezentate detaliat în anexa nr. 1,astfel:

 • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

din care : cheltuieli salariate in bani(lO.Ol) contribuții (10.03)

 • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII

din care : bunuri si servicii(20.01) bunuri de natura ob.de inventar(20.05) deplasări, detasari, transferuri(20.06) pregătire profesionala(20.13) protecția muncii(20.14) alte cheltuieli (20.30)

 • - TITLUL X ALTE CHELTUIELI

  367,00 MII LEI

  291,00 mii lei

  76,00 mii lei

  112,50 MII LEI

  24,25 mii lei

  2,00 mii lei

  0,15 mii lei

  1,60 mii lei

  0,50 mii lei 84,00 mii lei

  5,26 MII LEI


din care : burse (59.01)                              5,26 mii lei

Veniturile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale Scobi cu cls.I-VIII Nicolae Iorga Ploiești,sunt de 72,00 mii lei conform adresei nr.870/16.09.2011 a Centrului Financiar Școala George Emil Palade,din care venituri din concesiuni si închirieri: 52,00 mii lei,venituri din taxe si alte venituri in invatamant:20,00 mii lei și simt prezentate detaliat în anexa nr. 2.

Cheltuielile activității finanțate din venituri prezentate detaliat in anexa nr.2,astfel:

proprii sunt de 72 mii lei si sunt


 • -  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - 3,00 MII LEI

 • -  TITLUL II BUNURI SI SERVICII - 65,80 MII LEI        O

 • -  TITLUL XII INVESTIȚII - 3,20 MII LEI

Cheltuielile prevăzute la Titlul XII Investiții in valoare de 3,20 mii lei sunt prezentate / in anexa nr.3 „Lista obiectivelor de investiții” finanțarea din venituri propi^J

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:                                                                                                ANEXA 1

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NICOLAE IORGA

BUGETI PE ANUL 2011          /* ,*    -/X

sursa de finanțare: bugetul local            //                 \ ■

DENUMIREA INDICATORILOR

V x x

Cocf/^ indicator^

? Z

Prevederi

4

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

484,76

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

484,76

CHELTUIELI CURENTE (cod 1O+2O+3O+4O+5O+51SF+55SF+57+59)

01

484,76

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

367,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

291,00

Salarii de baza

10.01.01

250,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

20,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

18,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

76,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

55,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

15,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

112,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

24,25

Furnituri de birou

20.01.01

0,20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,70

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

13,85

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1,50

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi /

1 Dezinfectant!

20.04.04) |n

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2,00

Uniforme si echipament

20.05.01 V\

-o,oo

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,15

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,15

Deplasări In străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

1,60

Protecția muncii

20.14

0,50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

84,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

84,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

5,26

Burse

59.01

5,26

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

II

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

T

Prevederi

•/

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la

56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

UjUU

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijioace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

1

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

1
CONTABIL SEF, DINCA CRISTINAJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

ANEXA 2


ȘCOALA CU CLASELE I-Vlll NICOLAE IORGA

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTMTATILOR FINANȚATE INTEGRAL/SĂU PARȚIAL \

DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011          ! §  7

X; m 1 ei

DENUMIREA INDICATORILOR

c<X indicator

Prevederi > .

2011 '7

TOTAL VENITURI - din care:

72,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

68,80

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

52,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

20,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-3,20

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

3,20

0

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

3,20

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

72,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

68,80

CHELTUI EU CURENTE (cod 10+20+3 O+4O+5O+51SF+55SF+57+59)

01

68,80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,35

Salarii de baza

10.01.01

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

2,35

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,65

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,48

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,02

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

10.03.03

0,12

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,01

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

65,80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

24,00

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011

A,

A

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

23,20

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

23,20

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

5,00

Protecția muncii

20.14

2,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

4,60

Reclama si publicitate

20.30.01

o.oo

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4,60

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0 00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

3,20

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Cod

Prevederi

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator 1

«J

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

«• A,/

<3,20

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71 f/ «Ș

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.«P4J.....

0/3S&

Construcții

71 .jjT.01

I

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71       (

^'^.1/1 /£•

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.tfWfex

3,20

Alte active fixe

71 .Ol^ >

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

l lOjfio

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

|

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

I

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF, DINCA CRISTINADIRECTOR,

JCOALA CU CLS.I-VIH NICOLAEIORGA

Anexa nr. 3


LISTA

Obiectivelor de investiții pentru Școala “Nicolae lorga “ cu finanțare de la buget venituri proprii

mii lei

r t

DENUMIREA |

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F

Valoare totala actualiz.

Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare Interne

Credite bancare Externe

Alte surse constituite cf .legii

finanțate din :

Observații Alte surse

TOTAL BUGET VENITURI PROPRII

din care :

De la bugetul Venituri proprii

transf. bug.stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap. 65.10-71

3,20

3,20

INVATAMANT

TOTAL

3,20

3,20

din care:

Alte cheltuieli de investiții

3,20

3,20

Dotări-1 buc tabla interactiva

3,20

3,20


0

"ROces Ve/IML2 6<    <20/4 4/i< S€cL./i/<^<l G^i^^u_£vcr

oll                   o2 So>^A^ A/zeo/o^o /o\^L ' ^C^Q^Ci

0 Viz AzJLq. JLâ .'

 • - O^h^zoJt^ 0^oeAcLv< <

■fcun^O fyxdL m 2oj{

f)                                 a A K

 • — <5MAx>WJz0Cl <

^/UXixC^fe £ ^Wj\jLu

A - w>


^oâMcul Jk w^./w

Za/Wlc^ rva 4tQA^t'<X cC'a< W<ZW

■ <Uw <2(2// QrvtAîÂA- Âl/V<_CQ_ Gu'/yt AxO.

AuxdctV CWuAcd Ca_ AuWl dd aax^UM Pvc^dtd

Xoccx M 2-&U °W ■&>& /^         d"           li?

~~ C^WAudL' 4x jVftxiAwJ^ 36^ /H-tu - vtxvuxV ft^AUzC^ * 4/ 2,50 &JL ~ -Ouw                  3.2.G (Vuit &i

/^m_cjd'cd d$ Z^\AA.tlovc     c-KxJ&LdeA ^tAxcuZ^d

>/vvk.^c£^ zaau            (L'a< 'W<uz,Aa< Mi&jjvu. j\£

2 DU €vte ck ~f~2 6A<ci Qlc ,         dLt-U C^RCVk^^^

î/ud^Wn/oM. Vbu^Aou                 s

V^jV^ |pudt« (W

ZAC^/Nowu        ,-4vt'M^7

C-H&oiPGflf                   =t

fi A ClU &U&&A//6-

A/ZM CAYivW q/-'/

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORTSECRET

GheorgData: