Hotărârea nr. 326/2011

Hotararea nr. 326 privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local, precum şi a bugetului activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Scolii cu cls.I-VIII „George Emil Palade” Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 326 privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Scolii cu cls.I-VHI „George Emil Palade” Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sârbu, Radu Mateescu, Iancu Ion și Popa Constantin, precum și raportul de specialitate al Scolii cu cls. I-VIII „George Emil Palade” Ploiești privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit.a , art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă bugetul de cheltuieli al Scolii cu cls.I-VIII „George Emil Palade” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Scolii cu cls.I-VIII „George Emil Palade” Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Aproba Lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul activitatii fmanatate integral sau parțial din venituri proprii al Scolii cu cls.I-VIII „George Emil Palade” Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Școala cu cls.I-VIII „George Emil Palade” Ploiești si Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte  va aduce la cunoștință celor intfe

Dată în Ploiești, astăzi, 30
Iulian Liviu Te


irbsați prevederile prezentei hotărâri, ie 2011

ta, X4//^^^Contrasemnează Secr eseu                Oana Cristina Iaco

JUDEȚUL PRAHOVA

Școala cu cls. I-VIII George Emil Palade Ploiești

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din

al Scolii cu cls.I- VIII „George Emil Palade” Ploiești pe anul 2011


în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Scolii cu cls.I-VIII „George Emil Palade” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 5863.04 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale Scolii cu cls.I-VIII “George Emil Palade” Ploiești sunt de 83.30 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii Scolii cu cls.I- „George Emil Palade” Ploiești sunt de 113,00 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli Scolii cu cls.I- „George Emil Palade” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local precum și bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii Scolii cu cls.I- „George Emil Palade” Plpiesti pe anul 2011

PRI Andrei LiviiiCONSILIERI, Nicoleta Cătăliana Bo£i Gheorghe Sârbu Radu Mateescu Iancu Ion ; Popa Constantin/


Școala cu cls. I-VIII George Emil Palade Ploiești


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind

aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Scolii cu cls.I-VIII “George Emil Palade” Ploiești pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, în condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Scolii cu cls.I-VIII „George Emil Palade” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 5863,04 mii lei conform adresei nr. 870/16.09.2011 a Centrului Financiar Școala George Emil Palade Ploiești si este detaliat in anexa nr. 1 , după cum urmeaza :

- TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -din care: cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01) contribuții ( cod 10.03)

- TITLUL II BUNURI SI SERVICII

din care: bunuri si servicii ( cod 20.01)

- 4986,00 MII LEI

3885,00 mii lei

1101,00 mii lei


- 833,50 MII LEI

656,70 mii lei


bunuri de natura obiectelor de inventarț cod 20.05) deplasări, detasari, transferări ( cod 20.06) cârti, publicații si materiale documentare ( 20.11) pregătire profesionala ( cod. 20.13) protecția muncii ( cod 20.14) alte cheltuieli ( cod 20.30)

- TITLUL X ALTE CHELTUIELI

din care : burse

1,00 mii lei

1,00 mii lei

1,00 mii lei

1,80 mii lei

9,00 mii lei

163,00 mii lei


- 43,54 MII LEI

43,54 mii lei


Veniturile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Scolii cu cls.I-VIII „George Emil Palade” Ploiești sunt de 83,30 mii prezentate detaliat în anexa nr. 2, astfel:

  • - venituri din concesiuni si inchirieri (30.10.05)          = 41,30 mii''lei.

  • - taxe si alte venituri in invatamant ( 33.10.05)          = 42,

Cheltuielile bugetului activității finanțate integral sau parțial din vemturj

iii 31eEwproprii ale Scolii cu cls.I- VIII „George Emil Palade” Ploiești sunt de 1 sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2, astfel:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

din care: cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01)

contribuții (cod 10.03)9,00 MII L

7,00 mii lei

2,00 mii lei


TITLUL II - BUNURI SI SERVICII


= 87,20 MII LEI


din care: bunuri si servicii (20.01)

reparații curente 20.02

bunuri de natura obiectelor de inventar ( cod 20.05)


24,67 mii lei

17,00 mii lei

30,00 mii lei


TITLUL XII - CHELTUIELI DE CAPITAL = 16,80 MII LEI

Mobilier, birotica si alte active ( cod.71.01.03)           16,80 mii lei


Diferența dintre venituri si cheltuieli reprezintă excedent din anii precedenti, suma de 29,70 mii lei va finanța cheltuielile in anul 2011.

Cheltuielile prevăzute la Titlul XII Investiții in valoare de 16,80 mii lei sunt prezentate in anexa nr.3 „ Lista obiectivelor de investiții” finantatea din venituri proprii.


Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu

Simona Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA 2


ȘCOALA CU CLS l-VIII, GEORGE EMIL PALADE PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011"

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011

TOTAL VENITURI - din care:

83.30

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

66.50

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

41.30

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10,05

42.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-16.80

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

16.80

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

16.80

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

113.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

96.20

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

96.20

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

9.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

7.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.45

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.05

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.41

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.02

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

87.20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

24.67

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.097

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.0$ ’

Piese de schimb

20.01.06

W

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

24.67

Reparații curente

20.02

17.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.50

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

14.03

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

14.03

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

~T

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

16.80

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

16.80

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

16.80

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

16.80

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

16.80

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

r
CONTABIL SEF,

GHIORLAN CONSTANTA


JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GEORGE EMIL PALADE PLOIEȘTI


ANEXAIPROIECT BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

--------------rș

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.863.04

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5.863.04

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5.863.04

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.986.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.885.00

Salarii de baza

10.01.01

3.567.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

165.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

6.48

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

140.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

13.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.101.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

815.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

21.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

203.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

55.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

833.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

656.48

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

365.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

87.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

25.11

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

102.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.37

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

56.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animate

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

| Medicamente

20.04.01

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator^

//A

Prevederi 2011

R

z/A

Materiale sanitare

20.0^02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.0W' \

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1.00

Uniforme si echipament

20.05.01 :

. .^0°

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03 -

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

1.80

Protecția muncii

20.14

9.22

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

163.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

163.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

43.54

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

OtL I lUNtA Ut UtZVUL I AKt (COO 51 +55+56+70+84)

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

[Construcții

71.01.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

GHIORLAN C-TA

ȘCOALA GEORGE EMIL PALADE PLOIEȘTI

Anexa nr. 3


LISTA

Obiectivelor de investiții pentru Școala cu cls. I-VIII George Emil Palade Ploiești cu finanțare de la buget venituri proprii

mii lei

Nr crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F

Valoare totala actual iz.

Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare Interne

Credite bancare Externe

Alte surse constituite cf .legii

finanțate din :

Observații Alte surse

TOTAL BUGET VENITURI PROPRII

din care:

De la bugetul Venituri proprii

transf. bug.stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap. 65.10-71

16,.80

16,80

1NVATAMANT

TOTAL

16.80

16.80

din care :

C

Alte cheltuieli de investiții

16.80

16.80

1

Dotări- 2 bucăți tabla interactiva

16,80

16,80


CONTABIL SEF,

GHIORLAN CONSTANTA

^\gis&&3&            M/x. ^aĂ33/^3


(:^. b [:c ^/’<1.3^./ /ir)                               3/''^\c, c i-r

/3. 3^0 <-33^ „        C&Â/ ; ■   •______________

(^LcduĂ/      S3-old<2^)''________


<4'&J


^aA3&a£                         'fa c


3

4* Ca/t/^h^cc (?& Us


J" S<% 'IhÂy <dt/


£,________^avc______


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREAPUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORȚ


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii cu clasele I-VIII „George Emil Palade” Ploiești


și a emis:            . _PREȘEDINTE, Radu Mateescu