Hotărârea nr. 325/2011

Hotararea nr. 325 privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local, precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al Şcolii cu cls. I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploieşti pe anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 325


privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Școlii cu cls. I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion și Popa Constantin, precum si raportul de specialitate al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploiești privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit.a , art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă bugetul de cheltuieli al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Școlii cu cls. I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Școala cu cls. I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploiești si Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


JUDEȚUL PRAHOVA

ȘCOALA CU CLS. I-VIII “NICOLAE BALCESCU” PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activi tatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Școlii cu cls. I-VIII “Nicolae Bălcescu” Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritatile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , instituția noastra a procedat la întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Școlii cu cls. I-VIII “Nicolae Bălcescu” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 202,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Scolii cu cls. I-VIII “Nicolae Bălcescu” Ploiești sunt de 13,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Scolii cu cls. I-VIII “Nicolae Bălcescu” sunt de 13,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploiești având ca sursa de finanțare bugetul local precum si bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploiești pe anul 2011.CONSILIERI,

Nicoleta Cataliana Bo Gheorghe Sarbu Radu Mateescu

Iancu Ion

Popa ConstantinIn conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, în condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Școlii cu cls. I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploiești având ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 202,00 mii lei și sunt prezentate detaliat în anexa nr. 1 astfel:

  • - Titlul I Cheltuieli de personal           - 160,00 mii lei din care:

  • -  10.01 -cheltuieli salariale in bani - 125,00 mii lei

  • -  10.03 -contribuții                 -   35,00 mii lei

  • - Titlul II Bunuri și servicii - 35,00 mii lei din care:

  • -  20.01    - bunuri si servicii                       - 27,50 mii lei

  • - 20.05   - bunuri de natura obiectelor de inventar - 2,00 mii lei

  • -  20.14    - protecția muncii                         - 0,50 mii lei

  • -  20.30    - alte cheltuieli                             - 5,00 mii lei

  • - Titlul X Alte cheltuieli - 7,00 mii lei reprezentând burse.

Veniturile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Școlii cu cls. I-VIII “Nicolae Bălcescu” Ploiești sunt de 13,00 mii lei reprezentând venituri din concesiuni si închirieri (30.10.05) conform anexei nr. 2.

Cheltuielile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Școlii cu cls. I-VI11 “Nicolae Bălcescu” Ploiești sunt de 13,00 mii lei reprezentând bunuri si servicii conform anexei nr. 2.

f/ vi’ Fața de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR,

Prof. Cristea El

JudeV?

CET
CONTABIL SEF,

Roșea ElenaVIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECTOR,

Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu

Simona Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția Publica: ȘCOALA "NICOLAE BALCESCU"

STR. ALEEA SCOLII NR. 2

PLOIEȘTI


ANEXAIBUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

V

Cod

indicator

i L            ■■ ■ •

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

202.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

202.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

202.00

TITLUL 1 CHEL TUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

160.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

125.00

Salarii de baza

10.01.01

109.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

12.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

4.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 Ia 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

35.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

26.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.70

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

6.50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.50

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

35.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

27.50

Furnituri de birou

20.01.01

0.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

6.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

6.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

Medicamente

20.04.01DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

\v z- \ y

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

0.50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

5.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII AL TE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

7.00

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01CONTABIL SEF,

91)..


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: ȘCOALA "NICOLAE BALCESCU"


STR. ALEEA SCOLII NR. 2

PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTMTATILOR FINANȚATE SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL VENITURI - din care:

13.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

13.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

13.00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

Donații si sponsorizări

37.10.01

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

13.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

13.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

13.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

13.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod^, indicator? XF

Prevederi

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

\tA\

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

^.'01.05

Piese de schimb

20.01.06

... /

T ransport

20.01<Q7/ 7.

ploV^

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

7.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

6.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Codz^

indicator

Prevederi

ZOII

-

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

■ li?'

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

/

“I

L*

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

s 0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

1

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

II

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I                                                     ..................

—~vX

CONTABIL SEFORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

A/ x r-^A% VA

DIRECTOR,

1 0/1


'. & Z7F//

;....


j ■■■


^^Qaui^


'^cbfă&iA-              ;

________ 0^2^^ ~*

(A^da^S^CAc^ ^U^ct3L_

^■^LCCt^U^CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL,

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STR


RAPORT


PREȘEDINTE,

Data: