Hotărârea nr. 321/2011

Hotararea nr. 321 privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local al Şcolii cu clasele I-VIII “ Ioan Grigorescu” Ploieşti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 321


privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Școlii cu clasele I-VIII “ Ioan Grigorescu” Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa, precum si raportul de specialitate al Scolii cu cls.I-VIII „Ioan Grigorescu” Ploiești privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit.a , art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba bugetul de cheltuieli al Școlii cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Școala cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu” Ploiești si Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.
EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Școlii au clasele I-VIII “ loan Grigorescu” Ploiești pe anul 2011.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Școlii cu clasele I-VIII “ loan Grigorescu” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 193,20 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011.


P

Andrei 1        losevici


CONSILIERI,

Nicoleta Cataliana Bozi Gheorghe Sarbu Radu Mateescu Ion Iancu     A

Constantin Popa /)

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII IOAN GRIGORESCU” PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Școlii cu clasele I-VIII “ Ioan Grigorescu” Ploiești pe anul 2011.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Școlii cu clasele I-VIII “ Ioan Grigorescu” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 193,20 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Avand in vedere adresa 1224/16.09.2011, primita de la Centrul Financiar Școala Mihai Eminescu, bugetul de cheltuieli finanțate din bugetul local se constituie la nivelul sumei de 193,20 mii lei, repartizat pe titluri după cum urmeaza:

  • - TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL =

din care:

  • - Cheltuieli salariale în bani(art. 10.01)           =

  • - Contribuții(art. 10.03)                          =

  • - TITLUL II - BUNURI SI SERVICII

din care:

  • - Bunuri și servicii(art.20.01)                    =

  • - Pregătire profesională(art.20.13)              =

136,50 mii lei;

107,00 mii lei;

29,50 mii lei;

52,92 mii lei;

21,87 mii lei;

0,55 mii lei;

  • - Protecția muncii(art.20.14)                    =

  • - Alte cheltuieli)art.20.30)                       =

1,50 mii lei;

29,00 mii lei

- TITLUL X - ALTE CHELTUIELI(BURSE)

3,78 mii lei.

Detalierea pe articole si alineate in cadrul titlului s-a făcut conform anexei 1 la raport.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiect^, alaturat.

CONTABIL SEF, CORINA GRATIELA POTLOGEA >

tul ui de hotarare

-


DIREC

GABRIELAVIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte

DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte
JUDEȚUL:PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Instituția publica:SCOALA CU CLS.I-VIII "IOAN GRIGORESCU,,PLOIESTI


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul localL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

193,20

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

193,20

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

193,20

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

136,50

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

107,00

Salarii de baza

10.01.01

99,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

6,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

29,50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

19,50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

6,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

52,92

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

21,87

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

11,42

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1,45

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

iMedicamente

20.04.01

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Z;

_Jl—

Prevederi

2011

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

ț

Alte active fixe

71.01.30

i

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

'■

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

7

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

K 0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
■• G/?i >? Z< /u J


xtc&C ^«Z.        '

■ >-,' A


; /

~ /w^; Zz

• /11

#d *

' . 1

— u ctif # #/L6Ci

(

c < 'U> Z

'

,?           j

OXU

/>             H

1aZ<7<


. ^€4aj£4XXÂ yv\X


Ir r


ț.


I Conform cu original Director jProf. IANCU GĂBRIELA ț


)

**” Oc/U i^rtZWu.

"•*            ■Za'ZcV


'C- 'î. u o, v-Zz

>U. c2o^'U,irLt l<Xz c2-C< /

J~'

- -foa-c. a7

~    !&( c/pdbn^QtM *

,X^ >€<?. zod^CtxX<t.z

z                 -> -•        /

~         u<c

■h) cX U -.i'K '^cru/e? zx<

Ttâ&h - C.F <

]; eh 'UU Vuă^ii &j^A CzAjZ.


at^)L


/,•/

UZ- >


6-<J


X^XZuU t >^izr •( ..

<i^U Ud££ r.             |

O<x ,


<’j ' Jz XK<7xtzZ£.* i. Jf

>? t îZ^ctC

, <-'<' > e^-c-U/

s i *

-yruz <<jk

^OUi Jfa.

4

-■6X<y <X^X -wl

- . /


'iy

rt/ rX'Ut/ CgU‘          •

’-*z- •*

/L-C^ CC-tjy L4   ^islji£A*C i j

/^3 F& WU --  *

^'CZ?


c/uzMuZt

*

. ..                                                  h                  z-

<xth chjJlFu f <£<

*$ &U/F ZU4Z <F(   e^iX'   'h/X       e

^^tZo/ ad^tc

c^cxF <,

%<          Hx-C(#<iX j

€tz£//A FFlc } e&F

<> cMizt-

J:                               •         <

j

I

l


c:-&

Jțut/ țwĂiMJ.


•y


•A-


•>


O&

c£x                                                       ’ i_

LjZî. ZzoĂÎ"

î        r\

k/

w ■


jjTLZ A


V/c |

<


. Cz "" I'

Zc

»| Conform cu originalul

Director           I                   ...

j Prof. lAHCU^GABRELA^ ’jc^ *

.. .

/  ■ XWj? -C^tZ-^Xx

<’■'&/             .«/ ; A£-ituX€€f Zu-gZ

!.._       -                      -J             '-f- y- !,4<yuz 'i-e /tvC/ .. ^4 XXÎC?

'tv •£< Lr{./     i. -X <


Xk


'l-U ■■ ■i^'

' V -  5» v k- 1


•'X'1

-J

/Cel


✓t/Lx■<<i ( L?< ‘k


la cu


țXț câta a <&/ c’ X~r^'k< £< XZa. /

r aa ■.

' a*/ ■ tiî'îi ! . 'âit'i'tZ

^CZ'X'u V^, CC' IX» fX >f l’V^

/ <

ZZi ^^<Cvic <j<i>

ii

ZZiZĂZ ^zi CidtA ■/A. -U.’ CtțZi^ zZZ<

X<4 ZZt'U CCâ.


■^CC-'i,£ t’-ii £ ^UL-CZf ^Ti

'6' -' j-<€«


$£<<XAZ-


e’<


r'U ClZ’ivi'. Za?.


%s axaJt

»Z^'t-      ■■^.-l- ’t’i Ct' 1'0. X-

>;.Zu. f"&4. CL& }

! ,

^Cx;<'Xu xt^Apc

■7e 4/UA

/.

z         t

11-*-/       / \c Z'i

cZ-C xf CZkLxZ 6.


-t

/ ,-•’


u-


yO-'Uli,) CZ'L

., *L . V


5‘

•v ■ fccâC

< ZZ4 iX ctâxâL fit /a

XcA't.- Z


>u<

a*


4,-i^est

■£T&C£

' O

■ XX' i, r &/XOS


'S


<s.


. ')

:.r


'C?U.


I Conform cu originaL [ Prof. IANCU


Director             r

GABmA JL/j

/%> f Z/fV?ZZi

r •

4 i V 4ziX        Cf < .Z


ĂL/L/i^'2t££A\ C-.

Z'brCu-Q 2<.c.

/xWz°-z


.V-tTZ<0 & £ ’^Cu.' ,C^cul4o: <i’ Zz’. _ ,,

v 'Uz'7 î-< c

'E'C'U.tî Zx<^C         ck c/^cd

f}          •                                         •.                                    /-C-#î


x^zCZZz?7£^'.</    /                       )

/i?e<xZz Ăc

,• „ L >            /                      •z

^C-U-^Cc^- z&te. '<■


’f


cX-< •< '-'t C <


£~U  <


.A>'

'âAâ..              '£*> '■'

j,


''IzV <$r V<i5      •' 6. L, C v ;.■ <

(5!Cc U-<

z X- X->1 v


&P ' 4 <<-

•' Vt <-{ZJ -^~ a,            C x,r\J^- C


&CL-jSy'cz


. '!'•


ț

'i-cce?,z6

1

I

??' 'mL


y.


’♦

v


/<z ZU t <

“Z--6 j{ -u.i U &

<

Cu: 'lÂi

a


'i. z.

3.

/

4/


X’-


G

•y ■


Director         I

Prof. IANCU GABRIELA l


C              C*

A â^<' Aol-ltu?

J /

. .,J      / ~ ;7

y •><>   <>- i: <£ i,

dd


<

I

I

I

^XtcZd-Z^t^v Csti

-J4cZ<;U.u6?

1      '   \ a ■J

i( CL^~ iZ^<'   ■CxA'^yf.^-'CL^          €c*< ~.

—               , I       Z.

'VzUa fVx^iU'jY eh. '.Y'f^YYÂJA.d.

v*                                    )           ’**                                                       5                   ' _                                          •

i?uV'■>■!./ <             s

z?           zf* >?                      '      /    .«*■-              ■'/            -■?         zT

.■M                                    ;u Kc: /

/ * *1

l

!


, ^A<X^<u41 uA/' . CfÂ

x^/tZc:uZ 3l*'

L

Auz ‘

2^'4 Z/v|'

?

i

t

k'A' <Xz7


'baci uZ<

/; u/, Z- /y <5^

., Z t.                •%/ C'jfe'^y.v

/

<Zc ./ iZl

«^>1/ U<

•V -■ •                     '■■       + z

X •? X/.4 e/x C t<-;i-    i <XZ .

s

^■'L-caZ


¥

*

>1

•yf- -4-                        ■ V ’

. y- L .     ' / ,

Azi i aajli .■ i^-«|'€vv/y?yy fw '~ ' ti^iQ-xx cu xC'imc^w^, <y mccts Y

■&X


^u..cu^ ia ' /biua^^\

/■ & -


j — /

»

.•^o/A^-|<<cXvu

*■&. -■ < <%;0A .la - 4z<

a* ’         \J!/ P t

J (Z Ui. i.i Ja- b A’1 Z< O

«X?- />:


'•-■';- ’|zc i U-G’1. /A.

i y 5 r ^1-/   '^'kr^ •—

:

4'.. i .'i</ .- '-/V

”                     "*"            5                                          X             ’

/      -    ■”’ '               1 f               /‘t                         **>—*'

/CefU7?^<xzt '^t-rcCC *' XAcy^t •Cc/t/> .    ;Ă-1/ 'Hi iad ~~

Ax^A •     O^x^vcC-i'C./^^ ~

■         7

' arfA •

’’

• </ 7. •   A' C&i"y O^Z.


• /pf            c6' a^L'

ZzkkZocU

t

z4

C<a^<u

c/tzZi |v

f■'llAt

i

i

7(ț tf’U/T -jt-uZ

ÂAÂ h^C i.\

'<^SήyFXx

Conform cu originalul fe/ \j^J^

Plirz^lZ^+<-\r


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE1

RAPORT


PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETA

GheorgheData:      ' 0<3 '    >7