Hotărârea nr. 311/2011

Hotararea nr. 311 privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local precum şi a bugetului activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Scolii de Arte si Meserii “Toma Caragiu” Ploieşti, pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Scolii de Arte si Meserii “Toma Caragiu” Ploiești, pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sârbu, Radu Mateescu, Iancu Ion și Popa Constantin, precum și raportul de specialitate al Scolii de Arte si Meserii „Toma Caragiu” Ploiești privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă bugetul de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, al Scolii de Arte si Meserii “Toma Caragiu” Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011, al Scolii de Arte si Meserii „Toma Caragiu” Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Școala de Arte și Meserii „Toma Caragiu” Ploiești și Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


JUDEȚUL PRAHOVA

Școala de Arte si Meserii Toma Caragiu Ploiești

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Scolii de Arte si Meserii Toma Caragiu Ploiești,pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Scolii de Arte si Meserii Toma Caragiu Ploiești, având ca sursă de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 480,10 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale Scolii de Arte si Meserii Toma Caragiu Ploiești ,sunt de 2,00 mii lei și simt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale Scolii de Arte si Meserii Toma Caragiu Ploiești, sunt de 2,00 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli al Scolii de Arte si Meserii Toma Caragiu Ploiești,având ca sursă de finanțare bugetul local precum și bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Scolii de Arte si Meserii Toma Caragiu,pe anul 2011CONSILIERI, Nicoleta Cătăliana Bt^lanu Gheorghe Sârbu Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constanți

Școala de Arte si Meserii Toma Caragiu Ploiești


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind

aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Scolii de Arte si Meserii Toma Caragiu Ploiești,pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, în condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Scolii de Arte si Meserii Toma Caragiu Ploiești, având ca sursă de finanțare bugetul local, se constituie la nivelul sumei de 480,10 mii lei conform adresei m.870/16.09.2011 a Centrului Financiar Școala George Emil Palade si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1,astfel:

360,00 MII LEI

278,50 mii lei

  • 81.50 mii lei

118,00 MII LEI

25,40 mii lei 2,00 mii lei

0,15 mii lei

1,45 mii lei

1,50 mii lei

  • 87.50 mii lei

2,10 MII LEI

2,10 mii lei


  • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

din care : cheltuieli in bani(lO.Ol) contribuții (10.03)

  • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII din care: bunuri si servicii(20.01)

bunuri de natura ob.de inventar(20.05) deplasări, detasari,transferuri(20.06) pregătire profesionala(20.13) protecția muncii (20.14) alte cheltuieli (20.30)

  • - TITLUL X ALTE CHELTUIELI

din care: burse (59.01)

Veniturile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale Scolii de Arte si Meserii Toma Caragiu Ploiești, simt de 2,00 mii lei,venituri ce provin din concesiuni si închirieri ,conform adresei nr.870/16.09.2011 a Centrului Financiar Școala George Emil Palade Ploiești și sunt prezentate detaliat în anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale Scolii de Arte si Meserii Toma Caragiu Ploiești sunt de 2,00 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2,astfel:

  • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII             2,00 MII LEI

din care : bunuri de natura ob de inventar(20.05) 2,00 mii lei

Față de cele prezentate mai sus, propunem alăturat.

aprobarea proiectului de hotărâreCONTABIL

DincaVIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte

DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, ContracteJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

ȘCOALA DE ARTE SI MESERII TOMA CARAGIU


BUGETI PE ANUL 201$ sursa de finanțare: bugetul local
DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

'Prevederi

2011

i TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

480,10

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

480,10

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

480,10

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

360,00

Che

tuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

278,50

Salarii de baza

10.01.01

235,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

22,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

18,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3,50

Che

tuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

81,50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

59,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

15,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.00+20.09 la 20.10+20.18 la 20.27+20.30)

20

118,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

25,40

Furnituri de birou

20.01.01

0,20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,70

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

13,50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,50

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

1,50


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3,50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1,50

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Med

icamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,00

Dep

lăsări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,15

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,15

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

1,45

Protecția muncii

20.14

1,50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Che intei

tuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea 'eselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Ti chete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

87,50

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

87,50

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Alte transferuri curente în străinătate

55.0^rV

l Ă tyX

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57/<l°

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.0'8 la 57.02.04)

5^02/ r

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57^-02 i;

Ti chete de cresa

57.02;03<

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57M04<

2/

------'AV

/

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

2,10

Burse

59.01

2,10

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si sociai-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+50+70+84)

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(cod 51.02)

51

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 ia 51.02.28)

51.02

0,00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aoaraturii medicale si echioamentelor de comunicații în uraentă în sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în uraentă în sănătate

51.02.25

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03'1

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08,

0,00

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

■ .... .

Alte

programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0,00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0,00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0,00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0,00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

..............


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,CONTABIL SEF,

DINCA CRISTINA

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

ȘCOALA DE ARTE SI MESERII TOMA CARAGIU

EXA2


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011

TOTAL VENITURI - dTn care:

2,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - dm care:

2,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

2,00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNG| luNAkfc+stu I lUNtA ut utzvOLiAKt)

2,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2,00

TITL

JJL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0,00

10.01

0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza

10.01.01

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatn

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

10.02.05

Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte dreDturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

Contribuții de asiaurări de somai

10.03.02

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

10.03.04

0,00

Prime de asiqurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

20.01.02

0,00

Materiale pentru curățenie

// X / I

Finanțarea națională **]

56.07.01

ii - y.

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

•;l              li

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

1 /o

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

.’*■ ,X),00

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0,00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0,00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0,00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0,00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

J

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,00

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoitare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 fa 30.03)

30

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR, PROF. STAN MIR


:A


CONTABIL SEF,


DINCA CRISTINA


PROCES VERBALîncheiat astazi 26.09.2011 in ședința Consiliului de administrație cu următoarea ordine de zi:

aprobarea bugetului avand ca sursa de finanțare bugetul local pe 2011 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011

Doamna DINCA CRISTINA prezintă bugetul avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011 care este in valoare de 480,10 mii lei din care

-cheltuieli de personal 360 mii lei

-bunuri si servicii 118 mii lei

-burse 2,10 mii lei

Bugetul de venituri si cheltuieli finanțat integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 este de 2 mii lei,venituri din concesiuni si inchirieri.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.MEMBRI:

1. PROF VIT AN RODICA2.PROF MADALINA RADU '■


3.NEDELCU LOREDANA...


6.SANDU DOINA.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL,


PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuie având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integri sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii de Arte și Meserii „Toma Caragiu Ploiești

și a emis:PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR.

Gheorghe SîData: