Hotărârea nr. 308/2011

Hotararea nr. 308 privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al Grupului Scolar Administrativ si de Servicii ,,Victor Slavescu’’ Ploiesti pe anul 2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 308


privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grupului Școlar Administrativ si de Servicii „Victor Slavescu” Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion și Popa Constantin precum si raportul de specialitate al Grupului Școlar Administrativ si de Servicii „Victor Slavescu” Ploiești privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, al Grupului Școlar Administrativ si de Servicii „Victor Slavescu” Ploiești conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011, al Grupului Școlar Administrativ si de Servicii „Victor Slavescu” Ploiești conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Grupul Școlar Administrativ si de Servicii „Victor Slavescu” Ploiești și Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

JUDEȚUL PRAHOVA

Grupul Școlar Administrativ si de Servicii,.Victor Slavescu"Ploiești


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind


aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grupului Școlar Administrativ si de Servicii „Victor Slavescu” Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 2.354.000 lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 153.400 lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 160.000 lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011

PR Andrei Li

Nicoleta Cataliana Gheorghe Sarbu Radu Mateescu Jj Iancu Ion      7

Popa Constantin/ r

•/


Grupul Școlar Administrativ si de Servicii „Victor Slavescu” Ploiești


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 2.354.000 lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 153.400 lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 160.000 lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local are in componenta sa :

 • - Cheltuieli de personal in suma de 1.960.000 lei,care cuprinde :

 • -  cheltuieli salariale in bani = 1.513.000 lei,

 • -  contribuții = 447.000 lei.

 • - Bunuri si servicii in suma de 271.000 lei, care cuprinde:

 • -  bunuri si servicii =224.000 lei,

 • -  medicamente si mat.sanitare-dezinfectanti = 4.000 lei,

 • -  bunuri de natura ob de inventar = 10.000 lei,

 • -  deplasări = 1000 lei,

 • -   cârti si publicații = 2.000 lei,

 • -  pregătire profesionala = 2.000 lei,

 • -  protecția muncii = 2.000 lei,

 • -  alte cheltuieli = 26.000 lei

 • - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile = 80.000 lei

 • - Alte cheltuieli - burse = 43.000 lei

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt realizate din:

- chirii pentru chioșcul alimentar si chirii ocazionale pentru săli de clasa = 40.000

lei,


 • -   cheltuieli salariate in bani = 35.000 tei,

 • -   contribuții = 10.000 tei.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca Ploiești in cheie periodic contracte de colaborare pentru desfasurarea programelor de calificare/recalificare cu unitatea noastra. Aceasta colaborare asigura baza materiala si personal de specialitate pentru supravegherea si indrumarea participantilor la cursuri, atat practic cat si teoretic, personal retribuit din sumele virate de Agenție.

- Bunuri si servicii in suma de 115.000 tei, care cuprinde:

 • -  bunuri si servicii =63.000 tei,

 • -  reparații curente = 33.000 tei,

 • -  bunuri de natura ob de inventar = 18.000 tei,

 • -   deplasări = 1000 tei.

Diferența dintre veniturile si cheltuielile prevăzute in valoare de 6.600 tei , reprezintă excedentul anului precedent si va fi folosit pentru efectuarea de cheltuieli pana la sfârșitul anului 2011.

Fata de cete prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


CONTABIL SEF

ELENADUCA

VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte

DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica,

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Si          )u


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRUPUL ȘCOLAR ADMINISTRATIV SI DE SERVICII„VICTOR SLAVESCU"PLOIESTI


BUGETUL PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

-

Cod indicator

J U       ---

Prevederi 2011

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2,354.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2,354.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2,354.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,960.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,513.00

Salarii de baza

10.01.01

1,401.00

Salarii-de merit

10.01.02

Indemnizatierie-GonduGere

10,01.03

Sponrie-vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

105.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

7.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

447.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

310.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

10.80

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

77.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

44.20

Gontributii-la-FonduLde^garantare-a-crearrteloF-salariale

10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

271.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

224.00

Furnituri de birou

20.01.01

21.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

86.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

18.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

36.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

31.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

4.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

4.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

Uniforme si echipament

20.05.01

1.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011 oOX

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

: - •

Materiale de laborator

20.09

Va

C e rceta re -d ezvo Ita re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

2.00

Protecția muncii

20.14

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

26.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

26.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

A. Transferuri interne         (cod 55.01.18)

55.01

0.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0.00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

80.00

Programe din Fondul European

56.01

Programe din Fondul Social European

56.02

80.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

43.00

Burse

59.01

43.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

■■o-o

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80?03^

Alte împrumuturi

80.30

~r

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la

55.01

0.00

55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la

56

80.00

56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

~T~

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEF,JUDEȚUL: PRAHOVA

GRUPUL ȘCOLAR ADMINISTRATIV SI DE SERVICII,.VICTOR SLAVESCU"PLOIESTIANXA NR.2


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTAȚE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 201,!5


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011

TOTAL VENITURI - din care:

153.40

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

153.40

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

40.00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

30.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala

33.10.17

60.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

23.40

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

160.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

160.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

160.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

45.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

35.00

Salarii de baza

10.01.01

35.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

10.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

7.20

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.30

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.90

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

115.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

63.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

34.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

14.50


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indidatdr

.XPtețyederi

A A'am

Reparații curente                                                                                                  /

20.02

■33.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20fO4

’kyoo

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

' -18.00

Uniforme si echipament

&i0Ș?01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05;03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

18.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.0 7+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
REFERATCătre : CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

al Grupului Școlar Administrativ si de Servicii,,Victor. Slavescu’'Ploiești

Prin prezenta va supun aprobării bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetul de venituri si cheltuielib a activitatii finanțate din venituri proprii, avand următoarea componenta:

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local are in componenta sa :

 • - Cheltuieli de personal in suma de 1.960.000 lei,care cuprinde :

 • -   cheltuieli salariale in bani = 1. 513.000 lei,

contribuții = 447.000 lei.

 • - Bunuri si servicii in suma de 271.000 lei, care cuprinde:

 • -  bunuri si servicii =224.000 lei,

 • -  medicamente si mat. sanitare-dezinfectanti = 4.000 lei,

 • -  bunuri de natura ob de inventar = 10.000 lei,

deplasări = 1000 lei,

 • -   cârti si publicații = 2.000 lei,

 • -  pregătire profesionala = 2.000 lei,

 • -  protecția muncii = 2.000 lei,

 • -   alte cheltuieli = 26.000 lei

 • - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile = 80.000 lei

 • - Alte cheltuieli - burse = 43.000 lei

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt realizate din:

 • -  chirii pentru chioșcul alimentar si chirii ocazionale pentru săli de clasa = 40.000 lei,

 • -  taxe incasate pentru examenele de bacalaureat = 30.000 lei,

 • -  venituri din organizarea cursurilor de formare profesionala cu A J O F M Ploiești = 60.000 lei,

 • -  donații si sponsorizări primite de la persoane fizice si juridice = 23.400 lei.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii are in componenta sa :

- Cheltuieli de personal in suma de 45.000 lei,care cuprinde :

 • -   cheltuieli salariale in bani = 35.000 lei, contribuții = 10.000 lei.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca Ploiești incheie periodic contracte de colaborare pentru desfasurarea programelor de calificare/recalificare cu unitatea noastra. Aceasta colaborare asigura baza materiala si personal de specialitate pentru supravegherea si îndrumarea participantilor la teoretic, personal retribuit din sumele virate de Agenție.

- Bunuri si servicii in suma de 115.000 lei, care cuprinde:

 • -  bunuri si servicii =63.000 lei,

 • -  reparații curente = 33.000 lei,

 • -  bunuri de natura ob de inventar = 18.000 lei,

 • -  deplasări = 1000 lei.


Diferența dintre veniturile si cheltuielile prevăzute in valoare de 6.600 lei , reprezintă excedentul anului precedent si va fi folosit pentru efectuarea de cheltuieli pana la sfârșitul anului 2011.


CONTABIL SEF,

ELENA DUCACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


„h)

* J ./Șwl

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuiel având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integra sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grupului Școlar Administrativ și de Servici „Victor Slăvescu” Ploiești


PREȘEDINTE, Radu Mateescu

SECRETA]

Gheorehe St