Hotărârea nr. 305/2011

Hotararea nr. 305 privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011 al Grupului Scolar de Industrie Usoara Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

7

privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion și Popa Constantin precum si raportul de specialitate al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba bugetul de cheltuieli al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Grupul Școlar de Industrie Ușoara Ploiești și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


JUDEȚUL PRAHOVA

GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE UȘOARA PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetului activitatii fmantate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 2.081,00 mii lei fiind prezentat detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii fmantate integral sau parțial din venituri proprii al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești sunt de 9,71 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii fmantate integral sau parțial din venituri proprii al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești sunt de 13,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești precum si bugetul activitatii fmantate integral sau parțial din venituri proprii al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești pe anul 2011.

PRIM, Andrei Livitk

CONSILIERI

Nicoleta Cataliana Gheorghe Sarbu Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin

GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE UȘOARA PLOIEȘTI


VICEP

CATALI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind

aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanjele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 2.081.00 mii lei, conform anexei nr. 1 astfel :

cheltuieli de personal in suma de 1.691,00 mii lei după cum urmeaza : cheltuieli salariale in bani (10.01) 1.317,00 mii lei

contribuții (10.03)

bunuri si servicii in suma de după cum urmeaza : bunuri si servicii (20.01) bunuri de natura obiectelor alte cheltuieli (20.30)


374,00 mii lei

364,00 mii lei

165,00 mii lei inventar (20.05) 2,00 mii lei

197,00 mii lei


- alte cheltuieli - burse (59.01) in suma de

26,00 mii lei


Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești sunt de 9.71 mii lei reprezentând venituri din concesiuni si inchirieri (30.15.05) si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești proprii sunt de 13.00 mii lei, astfel :

- bunuri si servicii in suma de                       13,00 mii lei

bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05) 6,70 mii lei alte cheltuieli (20.30)                           6,30 mii lei

si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2

Diferența intre venituri 9,71 mii lei si cheltuieli 13,00 mii lei, in suma de

3,29 mii lei reprezintă excedentul exercițiului financiar al anului 2010 care se va cheltui in anul 2011.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.


CONTABIL SEF,


Ec. CRAMÂR RUX^NDRA


IOANA


VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu

Simona Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE UȘOARA PLOIEȘTI


ANEXA 1


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

U JL

Prevederi 2011

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2,081.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2,081.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2,081.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,691.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,317.00

Salarii de baza

10.01.01

1,217.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

86.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

14.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

374.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

273.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

69.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

21.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

364.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

165.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

110.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

38.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

I

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

4.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

1

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiaie sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

Medicamente

20.04.01DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

/sh

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

// £•/

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor                    '

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

197.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

197.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

26.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

| Construcții

71.01.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

Xo®

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

[/ c / XX

Alte active fixe

71.01.30

II Sr

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I
CONTABIL SEF.


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția pubiica: GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE UȘOARA PLOIEȘTI


ANEXA 2DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011'^./

TOTAL VENITURI - din care:

9.71

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

9.71

Venituri din concesiuni si închirieri

30.15.05

9.71

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

13.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

13.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

_

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

13.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

l

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de sen/icii cu caracter funcționai

20.01.09

_


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederr-2011 Al

/Z

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

W \ *1

Hrana (cod 20 03.01+20.03.02)

20.03

*4.         Q.Qd

7/     /a. i

Hrana pentru oameni

20.03.01

S \ ' ■■■'- W'i!'

1 k

Hrana pentru animale

20.03.02    \

XXz

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

Medicamente

20.04.01

CVx

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

6.70

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6.70

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

jComisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

!Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

|Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor jlegale

20.25

[Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

6.30

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

I

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

T/TLL/L IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

j TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

| TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

!

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011-5=

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

X o-.oo

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

LSI o.oo p

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

CLOO1

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01 01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

185.01 I
ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE UȘOARA PLOIEȘTI

Str. MIHAI BRAVU Nr. 249

Telefon/fax 0244545184


Nr. 1041 /26.09.2011

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE

Consiliul de Administrație al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești, intrunit la data de 30.06.2011 , a analizat bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetul de venituri si cheltuieli finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2011 si a emis aviz favorabil.


Membrii,


Mustata Gabriela Nita Floarea Ionita Constantin Bumbacea L Păun Dia


Donica Maria Tache Luminița Iliescu Liliana Belea Daniela^ Defta Ligia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuiel având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integra sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grupului Școlar de Industrie Ușoară Ploiești

și a emis:

PREȘEDINTE, Radu Mateescu
Data: