Hotărârea nr. 303/2011

Hotararea nr. 303 privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N.SOCOLESCU Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 303

privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N.SOCOLESCU Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion și Popa Constantin precum si raportul de specialitate al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba bugetul de cheltuieli al COLEGIULUI NATIONAL TOMA N. SOCOLESCU Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIULUI NATIONAL TOMA N SOCOLESCU Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Aproba lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIULUI NATIONAL TOMA N. SOCOLESCU Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Colegiul Național TOMA N. SOCOLESCU Ploiești și Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei lintarai-1


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N.SOCOLESCU pe anul 2011

In confonnitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 4.443,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIULUI NATIONAL TOMA N SOCOLESCU sunt de 198,38 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 300,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N.SOCOLESCU avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIULUI TEHNIC Ț^OMA N SOCOLESCU pe anul 2011.CONSILIERI, Nicoleta Cataliana B Gheorghe Sarbu ' Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constanți


COLEGIUL TEHNIC TOMA N. SOCOLESCURAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind

aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind fmanjele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 4.443,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1. după cum urmeaza;

 • - Cheltuieli de personal - 10 - in suma de...............................3.772,00 mii lei

-chelt.salarii in bani (10.01 ) in suma de . . 2.956,00 mii lei -contribuții         (10.03) in suma de 816,00 mii lei

 • - Bunuri si servicii - 20 - in suma de..................... 648,00 mii lei

 • - bunuri si servicii (20.01) in suma de.. . . 323,00 mii lei

-bun.natura ob.inv. (20.05)in suma de ...... 22,00 mii lei

 • - deplasări,detasari (20.06)in suma de. . . .    2,00 mii lei

-cârti publicații     (20.11) in suma de........2,00 mii lei

-pregătire profesion.(20.13) in suma de...... 3,00 mii lei

-protecția muncii   (20.14) in suma de..... 5,00 mii lei

-alte cheltuieli      (20.30) in suma de..... 291,00 mii lei

 • - Alte cheltuielii(burse sociale -59 in suma de ............................ 23,00 mii lei

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU sunt de!98.38 mii lei si sunt

prezentate detaliat in anexa nr. 2. astfel:

 • -  Venituri din concesiuni si inchirieri (30.10.05)..............17,00 mii

 • -  Taxe si alte venituri in invatamant  (33.10.05)......................98,38 mii

 • -  Contr.elevi pt.intern.si cantina      (33.10.14)........... 25,00 mii

Donații si sponsorizări             (37.10.03)............ 5,00 mii lei

 • -  Subvetii de la buget local           (43.10.09)........... 53,00 mii lei


- .Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU sunt de 300,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2., astfel;

 • - Cheltuieli de personal - 10 - in suma de.....

-chelt.salarii in bani (10.01 ) in suma de . -contribuții          (10.03) in suma de...

 • - Bunuri si servicii

 • - bunuri si servicii

 • - reparații curente -bun.natura ob.inv.

 • - deplasări,detasari -cârti publicații -pregătire profesion. -protecția muncii -alte cheltuieli

 • - Chelt.de capital 70

 • - alte active fixe


Ș7 /&;

45,00 mii lei


32,00 mii lei

13,00 mii lei

- 20 - in suma de........................... 220,00 mii lei

(20.01) in suma de...... 97,00 mii lei

(20.02) in suma de.......40,00 mii lei

(20.05)in suma de 24,00 mii lei (20.06)in suma de.....1,00 mii lei

(20.11) in suma de........2,00 mii lei

 • (20.13) in suma de......5,00 mii lei

 • (20.14) in suma de......  1,00 mii lei

(20.30) in suma de....... 50,00 mii lei

in suma de...............................35,00 mii lei

(71.01.30)in suma de ........35,00 mii lei


Diferența de 101.62 mii lei dintre venituri si cheltuieli , reprezintă excedentul anului precedent care se adauga la cheltuielile anului curent.


Fata de cele prezentate mai sus, propunem alaturat.


aprobarea proiectului de hotarare
CUTIERU SENICA


VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaic


Simona Albu p //

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:


ANEXA 2


BUGETULDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL VENITURI - din care:

198,38

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

198,38

Venituri dinconcesiuni si inchirieri

30,10,05

17,00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

98,38

Contribuția elevilor pentru internate,cămine si cantine

33.10.14

25,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

5,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

53,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

335,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

300,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

300,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

45,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

32,00

Salarii de baza

10.01.01

15,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

12,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

5,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

13,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

9,50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,30

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2,50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

220,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

97,00

Furnituri de birou

20.01.01

5,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator;

// 7"'

Prevederi " 2011

- , ■

încălzit, Iluminat si forța motrica

2q’,0.1.03

■ '        •’ 34,00

Apa, canal si salubritate

20/01.04

■ '•   14,00

Carburanți si lubrifianti

20^0105   ■.

■' -'/ . -O/OO

Piese de schimb

20.01/06

7.....7.-7z0,ob

Transport

20.01.074^ /

7

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

17,00

Reparații curente

20.02

40,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,50

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

0,50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

24,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

24,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Carii, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

5,00

Protecția muncii

20.14

1,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24,03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

50,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

50,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

//-

Cod Jfidjcafor

t- x "

Prevederi 2011

* 4z \

f <

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT              / £

fir n

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                 11, "r

85.01

i te li

1

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

35,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

M     M’-

L J

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

35,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

35,00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

“I       ------------------------------------------------------------

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

~I      ------------------------------------------

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

[

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIU TEHNIC 'TOMA N SOCOLESCU"


ANEXA 1

li

om              ■

BUGETI PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local

..

' L 'mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.443,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.443,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.443,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.772,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.956,00

Salarii de baza

10.01.01

2.279,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

30,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

160,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

1,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

486,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

816,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

598,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

19,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

149,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

10,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

40,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

648,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

323,00

Furnituri de birou

20.01.01

5,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

180,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

30,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

(Medicamente

20.04.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

/aZc;

Prevederi

2011

Materiale sanitare                                                                                               i

20^4.02

0;00

Reactivi

20'24.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

22,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03^

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

22,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

Protecția muncii

20.14

5,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

291,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

291,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

23,00

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

atu j lUNtA Ut DtzLVOL IAKE (COd 51 +55+56+70+84)

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

l    -

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABILGRUP ȘCOLAR IND.TOMA N.SOCOLESU

ANEXA 3


PrimăriaP LOI E S T I

N R._______DATA__________________

LISTA

POZIȚIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII, DEFALCATA PE CATAGORII DE BUNURI

„VENITURI ALE INSTITUȚIEI DE INVATAMANT” REPARTIZATE UNITĂȚILOR ȘCOLARE

2011


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U/M

Cantitate

Valoare (lei) RON

Plăti efectuate

Nr. si data documentului

Suma

APARAT PURIFICAT APA

Buc.

1

4550

TABLA INTERACTIVA ARD 1277

Buc.

1

5050

MAȘINA UNIVERSALA TAMPLARIE

Buc

1

25400

TOTAL

35000


COLEGIUL TEHNIC „ TOMA N. SOCOLESCU” PLOIEȘTI


STR.GH. GR. CANTACUZINO NR. 328

TEL.0344100807/0244552251

RAPORT la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, în condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar, deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 4.443,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr.l astfel:

 • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - 3.772,00 mii lei

 • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII - 648,00 mii lei

 • - TITLUL X BURSE - 23,00 mii lei

Veniturile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 198,38 mii lei, venituri ce provin din:

concesiuni si inchirieri, 17,00 mii lei

taxe si alte venituri din invatamant 98,38 mii lei contr. elevi pt. Internat si cămin 25,00 mii lei donații si sponsorizări, 5,00 mii lei subvenții de la buget local 53,00 mii lei

asa cum sunt prezentate detaliat în anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 300 ,00 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2,astfel:

 • - CHELTUIELI DE PERSONAL - 45,00 mii lei

 • - CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII - 220,00 mii lei

 • - CHELTUIELI DE CAPITAL - 35,00 mii lei


Diferența dintre venituri si cheltuieli este in suma de reprezintă disponibil la sfârșitul anului 2010 , excedent an precedent si reprezintă sursa de finanțare a anului in curs.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

VIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE din data de 05.09.2011

Președinte : Director Prof. AVRAMESCU RODICA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului Tehnic „Toma N. Socolescu’*


PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR,  Gheorghe ȘîrbuData: X/ 09- 2<)ll