Hotărârea nr. 302/2011

Hotararea nr. 302 privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local precum şi a bugetului activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIESTI pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSltLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VIZAT PEIMTRU

LEGALE SECRg'HOTĂRÂREA Nr. 302

privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sârbu, Radu Mateescu, Iancu Ion și Popa Constantin precum și raportul de specialitate al Liceului de Arta „Carmen Sylva” Ploiești privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si ari. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă bugetul de cheltuieli al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Liceul de Arta „Carmen Sylva” Ploiești și Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.JUDEȚUL PRAHOVA

LICEUL DE ARTA “CARMEN SYLVA” PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011, al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI.

Bugetul de cheltuieli al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI, având ca sursă de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3489,00 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI sunt de 29,45 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI sunt de 33,00 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al LICEULUI DE ARTA “CARMEN

SYLVA “PLOIEȘTI, pe anul 2011.
CONSILIERI Nicoleta Cătăliana B6zi Gheorghe Sârbu Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin


LICEUL DE ARTA „CARMEN SYLVA PLOIEȘTI

la proiectul de hotărâre privind

aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, în condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI având ca sursă de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3489,00 mii lei si este prezentat detaliat în anexa nr. 1,astfel:

• TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL --Cheltuieli salariale in bani (10.01)-

suma de 3.154,00 mii lei,astfel: suma de 2.465,12 mii lei; suma de 688,88 mii lei;


-Contributii (10.03)-

 • • TITLUL II BUNURI SI SERVICII -       suma de

  280,00 mii lei;

  219,50 mii lei; 8,00 mii lei; 1,00 mii lei;

  0,50 mii lei;

  3,00 mii lei;

  5,00 mii lei;

  43,00 mii lei.

  50,00 mii lei

  5,00 mii lei.


-Bunuri si serviciii (20.01) -                        suma de

-Bunuri de natura obiectelor de inventar(20.05)-     suma de

-Deplasări,detasari,transferări (20.06)-               suma

-Cârti,publicații si materiale documentare (20.11)-   suma de

-Pregătire profesionala (20.13)-                      suma

-Protecția muncii (20.14)-                          suma

-Alte cheltuieli (20.30)-                             suma

 • • TITLUL X ALTE CHELTUIELI (BURSE) - suma de

 • • TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -   suma de

Veniturile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI sunt de 29,45 mii lei ,venituri ce provin din concesiuni si închirieri,donații și sponsorizări, sunt prezentate detaliat în anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI sunt de 33,00 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2,astfel:


• TITLUL II BUNURI SI SERVICII -

suma de 28,77 mii lei: suma de 8,47 mii lei; suma de 6,00 miilei;

suma de 1,00 mii lei; suma de 2,00 mii lei; suma de 11,30 mii lei.


-Bunuri si servicii (20.01)-

-Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05)--Deplasari,detasari,transferări (20.06) --Pregătire profesionala (20.13) -

-Alte cheltuieli (20.30) -

• TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE -suma de 4,23 mii lei in vederea obținerii de donații sau sponsorizări.

Diferența de 3,55 mii lei intre venituri si cheltuieli reprezintă excedent an 2010,care constituie sursa de finanțare pentru cheltuielile anului 2011.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


CONTABIL ȘEF.

Ec. Manuela Cristache

VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte

DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică.

Juridic - Contencios,

Achiziții Publice, ContracteJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIEȘTI


ANEXAI


BUGETUL PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

indicator

Prevede^

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,489.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,484.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,484.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,154.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,465.12

Salarii de baza

10.01.01

2,053.34

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

411.78

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

688.88

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

509.71

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15.20

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

130.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

10.25

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

23.72

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

280.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

219.50

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

140.10

Apa, canal si salubritate

20.01.04

29.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

24.60

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

9.70

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

9.60

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

| Medicamente                                                                                            120.04.01

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

8.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.50

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

Protecția muncii

20.14

5.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

43.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

43.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

50.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

—I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

5.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5.00

| Construcții

71.01.01

5.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

i [/

Prevederi 2011 *

fi"

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02 Wf

■ 0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03  |

■ °°Q'

Alte active fixe

71.01.30   '

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00.

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR,


Prof. Tereza SanduCONTABIL SEF,

Ec.Manuela CristacheJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIEȘTI


ANEXA 2

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL


SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL

2011

° si

-o\ < 5 .I:

\ .?</- ‘.'••‘- '6

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

L

Prevederi 2011

TOTAL VENITURI - din care:

29.45

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

25.22

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

13.00

Alte venituri

36.10.50

1.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

15.45

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-4.23

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

4.23

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

4.23

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

33.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

28.77

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

28.77

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

28.77

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

8.47

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

//

Prevederi z. 2011/

Piese de schimb

20.01.06 /fc

,ly- ■.',■'■■'0.00

Transport

20.01.07

<'■' 0;00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

•     i.' " ’    1.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09 v;

4.oo

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si ftjnctîonare

20.01.30

Reparații curente

20.02

'K ;io:oq

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20,04

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezînfectantl

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20,05

6.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20,06

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

Protecția muncii

20.14

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șt servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20,22

0.00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor $1 înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane st alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli Judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tlchete cadou

20.27

0.00

Alte Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20,30

11.30

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20,30,02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20,30,04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20,30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

11,30

TITLUL III DOBÂNZI {cod 30.01 ta 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNiTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate In anul curent

85.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod /< . indicator

//

II &

Prevederi

2011

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

r-

4.23

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

l •  <

51

0.00

'. .r.......-. \J

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

4.23

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

4.23

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

4.23

Construcții

71.01.01

4.23

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
CONTABIL SEF,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


PREȘEDINTE,
SECRETAR

Gheorghe SîData:          ' 2^/

LICEUL DE ARTA”CARMEN SYLVA” PLOIEȘTI Str. Bobalna nr 44 Ploiești

/■.<?/: .47/..

Consiliul de Administrație al Liceului de Arta “Carmen Sylva “Ploiești a luat in discuție proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local in suma de 3.489,00 mii lei , precum si a activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii (venituri in suma de 29,45 mii lei,cheltuieli in suma de 33,00 mii lei,-diferența de 3,55 mii lei ,intre venituri si cheltuieli, reprezintă excedent an 2010,care constituie sursa de finanțare pentru cheltuielile anului 2011 ) si a emis aviz favorabil.

PREȘEDINTE:


Director Prof.Tereza Sandu

MEMBRII:

Dir. Adj. Prof. Dragos Lipan

Prof. Rodica Radulescu Prof. Iana Duca^A-^ Prof. Cristian Anghel


Reprezentant Muzeul de Istorie - Valter Parascjiivpșcu Reprezentantul părinților - Victor Besnea Reprezentant Consiliul Local - Mariana Nae Reprezentant Consiliu Local - Gheorghe Adina Reprezentant Consiliu Local - Avramescu Teod Reprezentant Consiliu Local - Sicoie Florin Reprezentant elevi- Constantin Miruna Reprezentant elevi - Mazgoi Alina Contabil sef- Ec. Manuela Cristache          J


Reprezentant sindicat - Prof. Daniela Vladescu Reprezentant sindicat - Prof Corina Cristescu^