Hotărârea nr. 301/2011

Hotararea nr. 301 privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al Colegiului Economic “Virgil Madgearu” pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 301


0

privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Economic “Virgil Madgearu” pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa precum si raportul de specialitate al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Ploiești privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba bugetul de cheltuieli al Colegiul Economic “Virgil Madgearu” avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Colegiul Economic „Virgil Madgearu” al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3.Aproba lista obiectivelor de investiții al Colegiul Economic “Virgil Madgearu” finanțate din bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești și Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.ntchcios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor inter^afi prevedefij rezentei hotarari.

Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob /

JUDEȚUL PRAHOVA

Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Ploiești


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului Economic “Virgil Madgearu”

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , Colegiul Economic „Virgil Madgearu” a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Colegiului Economic “Virgil Madgearu” avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3.560,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Economic “Virgil Madgearu” sunt de 865,54 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 1.000,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli al Colegiului Economic “Virgil Madgearu” avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011COLEGIUL ECONOMIC “VIRGIL

MADGEARU” PLOIEȘTI

COD FISCAL 2845508


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind

aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

I.       Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local se

constituie la nivelul sumei de 3.560,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1, astfel:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL :suma de din care:

2.804,00 mii lei,

- cheltuieli salariale in bani

suma de

- 2.129,00 mii lei

- contribuții

suma de

- 675,00 mii lei

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII

suma de

- 686,00 mii lei

din care:

- bunuri si servicii

suma de

- 529,00 mii lei

- obiecte de inventar

suma de

85,00 mii lei

- deplasări, detasari, transferări

suma de

40,00 mii lei

- cârti, publicații si mat.documentar

suma de

5,00 mii lei

- pregătire profesionala

suma de

2,00 mii lei

- alte cheltuieli cu bunuri si servicii

suma de

25,00 mii lei

- burse

suma de

20,00 mii lei

CHELTUIELI DE CAPITAL

suma de

50,00 mii lei

Cheltuieli prevăzute pentru obținerea

avizelor necesare

construirii obiectivului

investiție “CAMPUS ȘCOLAR” aflat

in faza obținerii

PUD (plan urbanistic

detaliu).

- venituri din prestări servicii

suma de

26,99 mii lei

- contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

suma de

318,44 mii lei

- venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie

suma de

342,54 mii lei

- venituri din organizarea de cursuri de calificare

si conversie profesionala

suma de

25,21 mii lei

- donații si sponsorizări

suma de

-

74,36 mii lei

- subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

suma de

78,00 mii lei

II.Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri


proprii sunt de 865,54 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2,


astfel:
Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 1.000,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2, astfel:

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL suma de -     15,00 mii lei

(reprezentând salariu angajat 0.5 pentru activitatea de valorificare produse obținute din activitatea proprie)

  • - cheltuieli salariate in bani

  • - contribuții

suma de suma de

11,00 mii lei

4,00 mii lei

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII

suma de

945,00 mii lei

din care:

- bunuri si servicii

suma de

-

365,00 mii lei

- reparații curente

suma de

-

65,00 mii lei

- hrana

suma de

-

300,00 mii lei

- obiecte de inventar

suma de

-

110,00 mii lei

- materiale de laborator

suma de

-

105,00 mii lei

CHELTUIELI DE CAPITAL

suma de

40,00 mii lei

pentru procurarea de mijloace fixe conform listei anexa.

Diferența de 134,46 mii lei dintre venituri si cheltuieli reprezintă excedentul anului 2010 cu care se finanteaza cheltuielile anului curent.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu

Simona, Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU


BUGETI PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,560.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,510.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,510.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,804.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,129.00

Salarii de baza

10.01.01

1,659.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

10.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

210.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

110.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

140.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

675.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

465.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

10.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

115.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

79.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

686.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

529.00

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

35.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

200.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

9.00

Piese de schimb

20.01.06

6.00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

55.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

40.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

117.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

| Medicamente

20.04.01


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indic/tor^

Prevederi 2011

/lr> &

Materiale sanitare

20.04.02 <=.

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04'/;

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

Uniforme si echipament

20.05.01 x

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

^"4=^600

Alte obiecte de inventar

20.05.30

35.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

40.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

35.00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

2.00

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

25.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

25.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

20.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

~r

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

50.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+COd 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

50.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

50.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

50.00

| Construcții

71.01.01

50.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

/■

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

L\

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

i o

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

~T~

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU


ANEXA 2BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011


INȚBORALX


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi ■,

2&T1—

TOTAL VENITURI - din care:

865.54

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

865.54

Venituri din prestări servicii

33.10.08

26.99

Contribuția elevilor si studenților pentru internate,cămine si cantine

33.10.14

318.44

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

342.54

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,specializare si perfecționare

33.10.17

25.21

Donații si sponsorizări

37.10.01

74.36

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

78.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,000.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

960.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

960.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

11.00

Salarii de baza

10.01.01

6.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

5.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2.45

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.25

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.75

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.15

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

945.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

365.00

Furnituri de birou

20.01.01

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

75.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

160.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

70.00

Reparații curente

20.02

65.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

300.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

300.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

110.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

110.00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

105.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta sl expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

s

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

CF' 1

00S

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

T V- t

ă' • ■‘• V/ /£

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

'   -l"

.    L PjfeW

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

40.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

40.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

40.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

40.00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
ORDONATOR TERT

JUDEȚUL PRAHOVA

COLEGIUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU”

PLOIEȘTI


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011

PROCURARE MIJLOACE FIXE

  • - Lada frigorifica

  • - Mașina curatat cartofi

    20,00 mii lei

    20,00 mii leiNiculae Gabriela
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL,

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuiel având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integra sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului Economic „Virgil Madgearu’ Ploiești


PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR

Gheorghe SJData:


Co            cr <20/^0/^/ C-

Z6<> / iST Ty

/

/-Zo ctt _       46-

'icsruz&jd^6^5 Z^ZeZ / &

A

<* X* '*'

&z

(2

fa

fajfa


C&. /yj-+ j'#'   && cA '              A^fl. ftdL.

fa^            viu*                          q/u&£ loM.

,—* Au    C'f'tt A -t^ tz^xx1    &(j GJ&futfj’ Io?'J7A/oA&-£. /ls‘£*Ș^

u ilaau ‘                           'fetA uAu1   <A^>

C$              cs>/^               c'^-^ *d? ~A't~i~ ^ț/LTUlo - l^JLrt-.C&'JL..

C&As           /)^ fârtA/AfffîAVt

■■ ■ - - "'—'—~. "        ________ 3


//W (t^zt/X7 /’rZ^cZ

VZ/Za’ A/Zcz^

Z/z’rZ


zzzm

^-At^aK Z&/&MA-


AoT7Vf^tf ^ScV^A-f \fa