Hotărârea nr. 3/2011

Hotãrârea nr. 3 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 3


privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public in Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava, Adrian Lupu si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești, nr. 1927/16.01.2001;

avand in vedere prevederile capitolul 3, art. 3.2, din contractul nr. 1927/16.01.2001 de delegare a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești;

luând in considerare prevederile art. 32, alin. 3 din Legea serviciilor comunitare de utilitari publice nr. 51/2006, actualizata;

avand in vedere prevederile art. 24, alin. 2, litera b si alin. 3 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, actualizata;

in baza Ordonanței Guvernului nr. 34/2006 privind privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

in conformitate cu art. 36, alin. 2, lit. d si alin. 6, lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Aproba prelungirea contractului nr. 1927/16.01.2001 de delegare a serviciului de iluminat public in municipiului Ploiești, prin actul adițional nr. 11, anexa la prezenta hotarare, incheiat cu S.C. Luxten Lighting Co S.A. pe o perioada de 1 an pana la data de 15.01.2012, cu incetarea de drept a acestuia in termen de 15 zile de la incheierea unui nou contract cu candidatul declarat câștigător in urma finalizării procedurii privind atribuirea prin licitație deschisa a serviciului de iluminat public al municipiului Ploiești.

ART. 2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești sa semneze actul adițional nr. 11 la contractul nr.1927, anexa la prezenta hotarare;

ART. 3. Regia Autonoma de Servicii Publice va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 4. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 7 ianuarie 2011
^ Contrasemnează Secre/aj^, L; Oana Cristina Iac

''' \

* • /

, ;o 7

> A? y

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


Andrei ILitâu


nȘ>l

"Hi

RAPORT DE SPECIALITATE


, r\ r' V'A': -la proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de def< serviciului de iluminat public in Municipiul Ploiești

In conformitate cu prevederile contractului nr. 1927/16.01.2001 de delegare a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești la capitolul 3- Durata contractului -art. 3.2., contractul se poate prelungi prin act adițional, in condițiile legii, numai cu aprobarea prealabila a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Potrivit prevederilor art. 24, alin. 2, litera b si alin.3 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public „(2)Sub rezerva contractelor in derulare la data intrării in vigoare a prezentei legi, durata unui contract prin care se deleaga gestiunea nu poate fi mai mare decât durata necesara amortizării investițiilor, fara a depăși 49 ani. Aceasta durata poate fi prelungita numai in următoarele condiții:

  • a) pentru motive de interes general, caz in care durata contractului nu poate fi prelungita cu mai mult de 2 ani;

  • b) in cazul in care operatorul, la cererea autoritarii administrației publice locale si pentru buna executare a serviciului de iluminat public sau pentru extinderea sistemului de iluminat public, a realizat investiții care nu ar putea fi amortizate in termenul ramas pana la expirarea contractului inițial decât printr-o creștere excesiva a tarifelor sau a taxelor locale.

(3)Prelungirea va fi decisa in condițiile alineatului (2), de către consiliul local.”

In temeiul prevederilor art. 32 alin. 3 din Legea nr. 51/2006, actualizata, privind serviciile comunitare de utilitati publice „ Durata unui contract de delegare de gestiune nu poate fi mai mare de 49 de ani, la stabilirea acesteia luandu-se in calcul durata necesara amortizării investițiilor in sarcina operatorului/operatorului regional. Aceasta durata poate fi prelungita doar o singura data, pentru o perioada care nu poate depăși jumătate din durata inițiala, cu condiția ca durata totala sa nu depaseasca 49 de ani.”

Prelungirea contractului de delegare a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești va fi aprobata de autoritatile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit, in condițiile legii, printr-un act adițional incheiat intre operator si unitățile administrativ teritoriale.

Având in vedere ca licitația publica pentru selectarea unui operator de iluminat public in municipiul Ploiești este stabilita pe data de 06.01.2011 si contractul nr.1927 expira pe data de 16.01.2011, iar pentru adjudecarea si incheierea noului contract sunt necesare aproximativ 50 de zile calendaristice.

Ciulul

/A?


In cazul contestării procedurii de achiziție perioada de atribuire va

3 rWBj| r

/J. 1/1.


Propunem ca prelungirea contractului nr. 1927/16.01.2001 de del^^e servi* de iluminat public in municipiului Ploiești, incheiat cu S.C. Luxten LighjtngCo se faca pe o perioada de 1 an, pana la data de 15.01.2012, cu incetarea de'^ț^t a^c^^na in termen de 15 zile de la încheierea unui nou contract cu candidatul declarat'castigâtor in urma finalizării procedurii privind atribuirea prin licitație deschisa a serviciului de iluminat public al municipiului Ploiești.

Va rugam sa inaintati Consiliului Local al Municipiului Ploiești propunerea de prelungire a contractului nr. 1927/16.01.2001 incepand cu data de 16.01.2011 pe o durata de 1 an pana pe data de 15.01.2012.


Vizat

Sef Birou Juridic Contencios si Resurse Umane

Cons. Jur. Madalina Tache


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public in Municipiul Ploiești

In conformitate cu prevederile capitolului 3 „Durata contractului” - articolul 3.1, din contractul nr. 1927/16.01.2001 de delegare a serviciului de iluminat public in municipiului Ploiești, durata contractului este de 10 ani cu drept de prelungire in condițiile legii, numai cu aprobarea prealabila a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Potrivit prevederilor art. 24, alin. 2, litera b si alin.3 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public „(2) Sub rezerva contractelor in derulare la data intrării in vigoare a prezentei legi, durata unui contract prin care se deleaga gestiunea nu poate fi mai mare decât durata necesara amortizării investițiilor, fara a depăși 49 ani. Aceasta durata poate fi prelungita numai in următoarele condiții:

  • a) pentru motive de interes general, caz in care durata contractului nu poate fi prelungita cu mai mult de 2 ani;

  • b) in cazul in care operatorul, la cererea autoritatii administrației publice locale si pentru buna executare a serviciului de iluminat public sau pentru extinderea sistemului de iluminat public, a realizat investiții care nu ar putea fi amortizate in termenul ramas pana la expirarea contractului inițial decât printr-o creștere excesiva a tarifelor sau a taxelor locale.

(3)Prelungirea va fi decisa in condițiile alineatului (2), de către consiliul local.”

Potrivit prevederilor art. 32 alin. 3 din Legea nr. 51/2006, actualizata, privind serviciile comunitare de utilitati publice: „Durata unui contract de delegare de gestiune nu poate fi mai mare de 49 de ani, la stabilirea acesteia luandu-se in calcul durata necesara amortizării investițiilor in sarcina operatorului/operatorului regional. Aceasta durata poate fi prelungita doar o singura data, pentru o perioada care nu poate depăși jumătate din durata inițiala.”

Având in vedere ca licitația publica pentru selectarea unui operator de iluminat public in municipiul Ploiești este stabilita pe data de 06.01.2011 si contractul nr.1927 expira pe data de 16.01.2011, iar pentru adjudecarea si incheierea noului contract sunt necesare aproximativ 50 de zile calendaristice se impune prelungirea contractului de delegare a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești.

p>

f s-

1927/16.01.200 Me /delegare^ si


f**-**'*y———-•—.* X       \\

I < >>, -tdx I X Y’

Propunem ca prelungirea contractului nr. 1927/16.01.200 Tr^e (Jele^ăre^a! serviciului de iluminat public in municipiului Ploiești, incheiat cu S.CxxEuxțen Liglrt^ Co S.A. sa se faca pe o perioada de 1 an, pana la data de 15.01.2012, Wdifeetargade drept a acestuia in termen de 15 zile de la încheierea unui nou contract cucandidatul declarat câștigător in urma finalizării procedurii privind atribuirea prin licitație deschisa a serviciului de iluminat public al municipiului Ploiești.

Iulian TEOConsilieri,


AdrianIon EPARU

ACT ADIȚIONAL NR. 11

la contractul nr.1927/16.01.2001 de delegare a serviciului municipiul Ploiești

A

încheiat azi____________________în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. ...... /

privind prelungirea contractului nr. 1927/16.01.2001 iluminat public in muncipiul Ploiești și în temeiul art. 1128 din Codul Civil;

serviciului de


încheiat intre:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul in B-dul Republicii nr.2, Ploiești, cont virament nr.RO24TREZ521263027XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin domnul ANDREI VOLOSEVICI, in calitate de Primar si doamna NICOLETA CRĂCIUNOIU, in calitate de Director Economic, denumit in cele ce urmeaza “TITULAR”, prin mandatar

REGIA AUTONOMA DE SERVICH PUBLICE PLOIEȘTI cu sediul in Ploiești, Str.Piata Victoriei nr.17, județul Prahova, cod unic de înregistrare R 1343872, avand contul nr. RO24TREZ5212463027XXXXXX, deschis la Trezoreria Ploiești, legal reprezentata prin domnul RĂZVAN LUNGU, in calitate de Director si doamna ELENA COMNOIU, in calitate de Contabil Sef, denumita in continuare “MANDATAR”pe de o parte;

SI

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., persoana juridica Nr. de Ordine la Registrul Comerțului J35/17/2000, Cod Unic de înregistrare R6734030- Sucursala București, Str.Parang nr.76, sector 1, telefon 021/312.88.19, fax 021/312.86.64, cont virament nr. R033TREZ7005069XXX000444, deschis la Trezorerie - Sucursala Municipiului București, legal reprezentata prin doamna MONICA BUCUR, in calitate de Președinte Directorat si doamna ANGELA VLAD, in calitate de Director Economic, denumit in ceea ce urmeaza “GESTIONAR”, pe de alta parte, denumite in mod colectiv “PĂRȚILE”,

In temeiul HCL nr......................părțile au convenit următoarele:

Art. 1. Durata contractului se prelungește pe o perioada de 1 an, pana la data de 15.01.2012, cu încetarea de drept a acestuia in termen de 15 zile de la încheierea unui nou contract cu candidatul declarat câștigător in urma finalizării procedurii privind atribuirea prin licitație deschisa a serviciului de iluminat public al municipiului Ploiești.

........

// <- ■       _>•. A\

Art. 2. Celelate prevederi ale contractului modificate prin actp’ aditionate rarrlan neschimbate.                                                «.

- i

'X -s

•, X / -       •*J

Art. 3. Prezentul act adițional a fost încheiat azi................ în Ș^țrei)

originale, câte unul pentru fiecare parte și face parte integrantă din contract.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici


S.C. LUXTEN LIGHTING CO S.A. PREȘEDINTE DIRECTORAT,

Monica Bucur

Direcția Economica

Director,

Nicoleta Crăciunoiu


Direcția Adinistratie Publica,


Juridic Contencios


DIRECTOR ECONOMIC,

Angela Vlad

VIZAT,

Av. Emilia Golita


Director,

Simona Albu

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICn PUBLICE PLOIEȘTI

Director,

Razvan Lungu

Contabil Sef,

Elena Comnoiu

Consilier Juridic,

Mădălina T ache

Sef Birou Iluminat Public, Comeliu Nedelea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public in Municipiul Ploiești


Data:


PREȘEDI T eodoreSECRETAR, SirbuJpPfmbrgheCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREAPUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public in Municipiul Ploiești


și a emis:

PREȘEDINTE, Palas Paul


Data:                 /