Hotărârea nr. 298/2011

Hotararea nr. 298 privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local precum şi a bugetului activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Colegiului ,,Spiru Haret “ Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 298


privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului „Spiru Haret “ Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion și Popa Constantin, precum si raportul de specialitate al Colegiului „Spiru Haret“ Ploiești privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă bugetul de cheltuieli al Colegiului „Spiru Haret “Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului „Spiru Haret “Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Colegiul “Spiru Haret” Ploiești și Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

N 1 A

â

ântrasemnează Secret

Oana Cristina IacDată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2011


JUDEȚUL PRAHOVA

9

Colegiul „Spiru Haret “Ploiești


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind


aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului „Spiru Haret “Ploiești pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Colegiului „Spiru Haret “Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3.325,00 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului „Spiru Haret “Ploiești sunt de 801,98 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 906,50 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli al Colegiului „Spiru Haret “Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local precum și bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului „Spiru Haret “Ploiești pe anul 2011


CONSILIERI, Nicoleta Cătăliana E Gheorghe Sârbu Radu Mateescu Iancu Ion         ...

Popa Constantin6 /COLEGIUL,, SPIRU HARET”PLOIESTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, în condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3.325,00 mii lei și sunt prezentate detaliat în anexa nr. 1,astfel:

-TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL in suma de - 2.675,00 MH LEI din care:

10.01 „ cheltuieli salariale in bani” in suma de           - 2.087,05 mii lei,

10.03 „ contribuții”                 in suma de           - 587,95 mii lei.

 • - TITLUL H BUNURI SI SERVICn in suma de - 625,00 MII LEI

din care:

20.01 „bunuri si servicii”(chel.cu furnituri de birou, materiale pentru curățenie, consumul de energie electrica, energie termica, gaze, apa, convorbiri telefonice, servicii cu întreținerea si funcționarea echipamentelor) in suma de - 495,70 mii lei

20.05 „ bunuri de natura obiectelor de inventar” in suma de      - 17,40 mii lei

20 06 „deplasări interne, detasari, transferuri” in suma de      - 0,40 mii lei

20.30 „ alte cheltuieli” in suma de                               -  111,50 mii lei

 • - TITLUL X ALTE CHELTUIELI (burse sociale, de boala, de merit, de

performanta) in suma de                                      - 25,00 MII LEI

Veniturile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt in suma de 801,98 mii lei venituri ce provin din:

20,00 mii lei, 4,00 mii lei,

 • - 398.48 mii lei, cantine si cămine

 • - 279.50 mii lei,

 • - 100,00 mii lei


venituri din concesiuni si inchirieri(30.10.05) in suma de -taxe si alte venituri in invatamant(33.10.05) in suma de alte venituri din prestări servicii(33.10.50) in suma de contribuția elevilor si studenților pentru internate, (33.10.14) in suma de donații si sponsorizări 37.10.01) in suma de

Cheltuielile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 906,50 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2,astfel:

 • -  TITLUL II BUNURI SI SERVICII in suma de      - 806,50 MII LEI

din care :

20.01 „bunuri si servicii”( furnituri de birou, materiale pentru curățenie, consumul de energie electrica, energie termica, gaze, apa, combustibil, convorbiri telefonice, materiale pentru intretinerea si funcționarea echipamentelor, servicii cu întreținerea si funcționarea echipamentelor) in suma de                         - 238,50 mii lei

20.02 „reparații curente” (la grupurile sanitare si camerele din cămin cat si in cantina)(20.02) in valoare de                                       - 175,00 mii lei

20.03 „ hrana pentru oameni ( cantina elevi)in valoare de         - 300,00 mii lei.

20.05 „ bunuri de natura obiectelor de inventar”(lenjerie si accesorii de pat pentru cămin si alte obiecte de inventar pentru cantina) in suma de

 • - 72,00 mii lei

 • -  1,00 mii lei

 • - 2,00 mii lei

 • -  3,00 mii lei

 • - 15,00 mii lei


20.06 „deplasări,detasari,transferuri” (20.06) in suma de

20.11 „cârti si publicații si materiale documentare”in suma de

20.14 „protecția muncii”in valoare de

20.30 „alte cheltuieli”in suma de

 • - TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE in suma de - 100,00 MII LEI

71.01 „active fixe” in suma de                            - 100,00 mii lei

suma a fost prinsa in proiectul de buget ca venit din donații si sponsorizări datorita unor promisiuni de aprobare a unor sponsorizări, suma nu a fost incasata

Diferența de 104,52 mii lei intre venituri si cheltuieli reprezintă excedentul anului precedent folosit ca sursa de finanțare in anul curent.

Față de cele prezentate mai sus, propunem

î'DIRECTORg

i Prof. Sandu Mihai


alăturat.

//o A I


aprobarea proiectului de hotărâre


CONTABIL ȘEF, Ec. Adela IlieVIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte

DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, ContracteJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI


BUGETI PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul localmiilei'\A?

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,325.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,325.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,325.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,675.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 ta 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,087.05

Salarii de baza

10.01.01

1,729.95

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

146.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

1.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

210.10

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

587.95

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

432.65

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

11.15

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

111.50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7.25

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

25.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

625.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

495.70

Furnituri de birou

20.01.01

6.80

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.30

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

311.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

121.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

29.40

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

17.20

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

i irana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

| Medicamente

20.04.01


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

OM,

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

17.40

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

12.70

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.70

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.40

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.40

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale ia realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor sl înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

111.50

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

111.50

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

25.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVI) PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 50.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

| Construcții

71.01.01


/

'/                            * t

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod//

Prevederi 2011

indicator c

p

U c

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02 \\

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03 V

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social ai societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

I


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,CONTABIL ȘEF,JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA 2


Instituția publica:


COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011 r ț ■ .

\\Z    ----

7 mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL VENITURI - din care:

801.98

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

701.98

venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

20.00

taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

4.00

contribuția elevilor si studenților pentru internate si cantine

33.10.14

279.50

alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

398.48

Donații si sponsorizări

37.10.01

100.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-100.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

100.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

100.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

906.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

806.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

806.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

806.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

238.50

| Furnituri de birou

20.01.01

20.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

76.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

28.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

3.00

Piese de schimb

20.01.06

£^>>2:00

Transport

20.01.07

ZZ/?VA M

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

■ il.oJso

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

49.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

48.00

Reparații curente

20.02

175.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

300.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

300.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

72.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

12.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plat) pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

15.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011 {O »

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

\V.^\

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

V*

100.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

100.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

100.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

100.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

100.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
CONTABIL SEF,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

1

\        X o”7

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENII PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuiel având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integra] sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului „Spiru Haret” Ploiești

și a emis:             /

PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR,