Hotărârea nr. 297/2011

Hotararea nr. 297 privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


VIZAT PBNTRl LE GA LUT ATS SECRETAR

HOTARAREA Nr. 297

privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion și Popa Constantin, precum si raportul de specialitate al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba bugetul de cheltuieli al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Colegiul National Jean Monnet-Ploiesti și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septemb

Contrasemnează Secretar Oana Cristina Iaco


JUDEȚUL PRAHOVA

Colegiul National “JEAN MONNET” PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3.507, mii lei si cheltuielile sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti sunt de 494,58 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti sunt de 536,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti pe anul 2011.

PRI Andrei Liy

CONSILIERI,

Nicoleta Cataliana Bo: Gheorghe Sarbu Radu Mateescu ZJ Iancu Ion

Popa Constantin /


Colegiul National „JEAN MONNET”

Prahova, Ploiești, str. N. Iorga, nr.7

CUI - 2845478


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind

aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3.507,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al

Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti sunt de 494,58 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2,

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti sunt de 536,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

BUGET PE ANUL 2011- Coleșiul National „JEAN MONNET” - SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL (in mii lei)

TOTAL CHELTUIELI____________________- 3.507,00

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL -  2.890,00 - din care:

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI             - 2.244,00

CONTRIBUȚII                              -    646,00

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII           -  577,00 - din care:

  • - BUNURI SI SERVICII              -   280,00

  • - BUNURI DE NATURA OB DE INV   -

  • - DEPLASĂRI                     -

  • - PREGĂTIRE PROFESIONALA -

  • - PROTECȚIA MUNCII


  • - ALTE CHELTUIELI

TITLUL X - ALTE CHELTUIELI(BURSE)

BUGETUL ACTIVITĂȚII FINANȚATE INTEGRAL

VENITURI PROPRII - ANUL 2011 - Colegiul National

VENITURILE instituției noastre in suma de 494,58 se constituie din :

Venituri din concesiuni si inchieri - cod — 30.10.05 — 50,00

Taxe si alte venituri din invatamant- cod 33.10.05 - 56,58

Contribuția elevilor pentru internate si cantine — cod- 33.10.14- 290,00

Donații si sponsorizări - cod- 37.10.01 - 20,00

Subvenții de la bugetele locale — cod 43.10.09 - 78,00

CHELTUIELILE instituției noastre in suma de 536,00 se detaliaza astfel:

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - reprezentând salariile personalului incadrat pentru desfasurarea activitatii „ȘCOALA DUPĂ SCOALA”( invatatori), program a cărui contravaloare se incaseaza de la părinții elevilor incluși in acesta, in suma de                                          — 35,00 - din care:

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA   - 27,00

CONTRIBUȚII                   - 8,00

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII - 501,00 - din care:

INTERNATE SI CANTINE (65.10.11.03) - 368,00

INVATAMANTSECUNDAR SUPERIOR(65.10.04.02) - 133,00

Diferența de 41,42 dintre cheltuieli si venituri, reprezentând excedentul anului precedent a fost repartizata pentru acoperirea cheltuielilor din anul curent.


Cristina Vlaicu

Simoâa/ Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA

BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul localColegiul National "JEAN MONNET"

Ploiești, str. N. lorga, nr.7

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,507.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,507.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,507.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,890.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,244.00

Salarii de baza

10.01.01

1,380.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

66.00

Alte sporuri

10.01.06

105.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

13.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

145.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

535.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

646.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

490.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

14.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

116.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

18.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

577.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

280.00

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

174.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

46.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

2.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicaftii, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

12.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

I Medicamente

20.04.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator^

Preveni 2011

1 A

Materiale sanitare

2O.(

F/

«A

Reactivi

20.

Dezinfectant!

20.

HM

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.1

Uniforme si echipament

20.0^1^

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.035^0'

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvottare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

2.00

Protecția muncii

20.14

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

'20.21 I

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 fa 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

280.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

280.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

40.00

Burse

59.01

40.00

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate In anii precedent! sl recuperate In anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBUCE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

Active fixe (cod 71.01.0118 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

int^a^oîr*

-Z ,

^v^ueî^011

z\

'fi

Construcții

7 ,'(£>0/1 /v<

Mașini, echipamente si mijloace de transport

7|.«O2\G

feâh (Jo||

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

W

Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.0^-0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

“1

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

1

JUDEȚUL: PRAHOVA


Colegiul National "JEAN MONNET"

PLOIEȘTI, str. N. lorga, nr.7

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL VENITURI - din care:

494.58

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

494.58

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

50.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

56.58

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

290.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

20.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

78.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

536.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

536.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

536.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

35.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 104)1.01 la 104)1.16 +104)1.30)

10.01

27.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

27.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la focul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

8.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

6.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.90

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.10

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

501.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

186.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi __-^2011 riA*\

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.9^.^

,/x

Apa, canal si salubritate

20/6'04

Carburanți si lubrifianti

2p.0&»5

Piese de schimb

2G.pJ.06

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.0^^

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09^0

V cR| Vj^.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

53.50

Reparații curente

20.02

40.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

245.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

245.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

25.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

Deplasați în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoitare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

1.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

Protecția muncii

20.14

1.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 fa 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI (COd 55.01)

55

0.00

Titlul VIU Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 fa 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA Ti EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului Național „Jean Monnet” Ploiești


PREȘEDINTE, Radu Mateescu /SECRETAR

Gheorghe SțData:


Colegiul Național “ Jean Monnet” - Ploiești

Str. N. Iorga nr. 7

Tel/fax : 0244/519688

Email: liceul pedagogic2003@yahoo.com

cnim2009@vahoo.com

AVIZ

Al Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație al Colegiului National „Jean Monnet” a discutat si avizat favorabil proiectul de buget pe anul 2011 pentru activitatea finanțata de la bugetul local si pentru activitatea finanțata integral sau parțial din venituri proprii.


Prof. Tanur Iuliana Elena Prof. Dumitrescu Ioana Prof. Garboveanu Nicolae Prof. Niculae Adriana Prof. Visinescu Violeta Stoica Romulus Moise Madalina C$/) Eparu Ioan Staicu Alexandra Coada Mihaela