Hotărârea nr. 296/2011

Hotararea nr. 296 privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local precum şi a bugetului activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe al Colegiului National „Al.I.Cuza” anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

IfvTzAT PeWru


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 296

privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe al Colegiului National „Al.I.Cuza” anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion și Popa Constantin, precum si raportul de specialitate al Colegiului National „Al.I.Cuza” Ploiești privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă bugetul de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, al Colegiului National „Al.I.Cuza”; conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011, al Colegiului National „Al.I.Cuza”; conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Aproba lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011, al Colegiului National „Al.I.Cuza”; conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Colegiul National „Al.I.Cuza” Ploiești și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

H1111

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2011


Președinte de ședința,              Contrasemnează Secretar


Iulian Liviu Te cu                Oana Cristina Iaco

JUDEȚUL PRAHOVA

Colegiului National „ALI.Cuza” Ploiești


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „Al.I.Cuza” pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar, deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Colegiului National „Al.I.Cuza” având ca sursă de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 2.611,85 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „Al.I.Cuza” sunt de 255,08 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „Al.I.Cuza” sunt de 280,00 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli al Colegiului National „Al.I.Cuza” având ca sursă de finanțare bugetul local precum și bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „Al.I.Cuza” pe anul 2011.CONSILIERI, Nicoleta Cătăliana Bo Gheorghe Sârbu Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constanți

Colegiului National „Al.I.Cuza” PloieștiRAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „Al.I.Cuza” pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, în condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Colegiului National „Al.I.Cuza” având ca sursă de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 2.611,85 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr.l astfel:

 • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - 2.219 mii lei

10.01. Cheltuieli cu salariile in bani 1.682 mii lei

10.03. Contribuții 537 mii lei

 • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII - 371 mii lei

20.01. Bunuri si servicii 246.50 mii lei

20.05. Bunuri de natura obiectelor de inventar 14 mii lei

20.06. Deplasări, detasari, transferări 2 mii lei

 • 20.11 Cârti, publicații si materiale documentare 0.50 mii lei

 • 20.13 Pregătire profesionala 1 mii lei

 • 20.14 Protecția muncii 1 mii lei

 • 20.30 Alte cheltuieli 106 mii lei

 • - TITLUL X BURSE - 21,85 mii lei


Veniturile bugetului activității finanțate integral sau parțial din sunt de 255.080 lei, venituri ce provin din: concesiuni si inchirieri, 30 mii lei taxe si alte venituri din invatamant, 45,08 mii lei donații si sponsorizări, 180 mii lei

asa cum sunt prezentate detaliat în anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 280,00 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2, astfel:

- TITLUL II BUNURI SI SERVICII - 280 mii lei 20.01 Bunuri si servicii 50 mii lei 20.02 Reparații curente 50 mii lei

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 90 mii lei

20.06 Deplasări, detasari, transferări 4 mii lei

 • 20.11 Cârti si publicații 1 mii lei

 • 20.12 Consultanta si expertiza 1 mii lei

 • 20.13 Pregătire profesionala 4 mii lei

 • 20.14 Protecția muncii 1 mii lei

 • 20.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7 mii lei

- TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE - 70 mii lei

71.01 Active fixe 70 mii lei

Diferența dintre venituri si cheltuieli este in suma de 24,92 mii lei si reprezintă disponibil la sfârșitul anului 2010 , excedent an precedent si reprezintă sursa de finanțare a anului in curs.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte
•JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA" PLOIEȘTI:

ANEXA 1


H

A4*

/&


BUGETI PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local

yVA

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

Prevederi 2011

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.611,85

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.611,85

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.611,85

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.219,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

1.682,00

Salarii de baza

10.01.01

1.092,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

110,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

160,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

320,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

537,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

415,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

10,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

90,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

17,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

371,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

246,50

Furnituri de birou

20.01.01

7,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

139,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

22,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

44,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

| Medicamente

20.04.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

C0d indicator

r^'i

— -A

Materiale sanitare

’0.$.0^7

fefeâ/ o.oo \\

Reactivi

Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

2o.o^^\;

Uniforme si echipament

20.05.0\^^;

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

=-3^=^' 0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

14,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,50

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

1,00

Protecția muncii

20.14

1,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

106,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

106,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

21,85

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

p—————————————————

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

| Construcții

71.01.01


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator/

;prVyzederi20H

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02 IL

fi         | Ij' j’-r     li/?!

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03 \\c

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

oi

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale                                                  .

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I
JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL "AL..CUZA" PLOIEȘTI_// lOMi

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚARE INTE SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL VENITURI - din care:

255,08

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

185,08

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

45,08

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

30,00

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

180,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-70,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

70,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

70,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

280,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

210,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

210,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

210,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

50,00

Furnituri de birou

20.01.01

4,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,00


DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

A-

TPfeyederi

A 2011

încălzit, Iluminat si forța motrica

^0l/03^

Apa, canal si salubritate

20^'.04 p

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

2O.b^7/^H(

VA.^X^I.OO

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.0^==

1,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

40,00

Reparații curente

20.02

50,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

90,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

90,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

4,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

1,00

Materiale de laborator

20.09

1,00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

1,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

Protecția muncii

20.14

1,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

7,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

indi&âtor

II. \ (r

- îpreV&derȚ

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

iF----

84\ e.

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.0îrA;x

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

70,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

70,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

70,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

70,00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

EXCEDENT

Invatamant secundar inferior 65,10,04,01

98,02

24,92

63,1

70
CONTABIL SE


COLEGIUL NATIONAL „AL I. CUZA” PLOIEȘTI


STR. TREI IERARHI NR. 10

COD FISCAL 2845388

TEL/FAX 0344/802071/0344802070 email liccuza@gmail.com

LISTA,

Obiectivelor de investiții finanțate din bugetul activitatii de venituri proprii pe anul 2011.


1. BUGET DETALIAT PROIECT

mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

CAP.65.10.-71

INVATAMANT

TOTAL BUGET VENITURI PROPRII

OBSERVAȚII

1

PLAYER

PROGRAMABIL IN

OUT REPLAY

3,2

DOTAT SISTEM DE SONORIZARE ȘCOALA

2

DOTĂRI CABINET MULTIMEDIA

66.8

DOTAT CABINET MULTIMEDIA

TOTAL

70

Contabil sef,

Ec.Marilena Hoaban


COLEGIUL NATIONAL „AL.I.CUZA” PLOIEȘTI

STR.TREI IERARHI NR.10

TEL.0344802071 /0344802070


RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, în condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 2.611.850 lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr.l astfel:

 • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - 2.219 mii lei

10.01. Cheltuieli cu salariile in bani 1.682

10.03. Contribuții 537

 • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII - 371 mii lei

20.01. Bunuri si servicii 246.50 mii lei

20.05. Bunuri de natura obiectelor de inventar 14 mii lei

20.06. Deplasări, detasari, transferări 2 mii lei

 • 20.11 Cârti, publicații si materiale documentare 0.50 mii lei

 • 20.13 Pregătire profesionala 1 mii lei

 • 20.14 Protecția muncii 1 mii lei

 • 20.30 Alte cheltuieli 106 mii lei

 • - TITLUL X BURSE -21,85 mii lei

Cele trei titluri sunt detaliate pe articole si alineate in anexa 1.

Veniturile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 255.080 lei, venituri ce provin din:

concesiuni si închirieri, 30 mii lei

taxe si alte venituri din invatamant, 45,08 mii lei

donații si sponsorizări, 180 mii lei asa cum sunt prezentate detaliat în anexa nr. 2.


Cheltuielile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 280,00 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2,astfel:

 • -  TITLUL II BUNURI SI SERVICII - 280 mii lei

20.01 Bunuri si servicii 50 mii lei

20.02 Reparații curente 50 mii lei

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 90 mii lei

20.06 Deplasări, detasari, transferări 4 mii lei

 • 20.11 Cârti si publicații 1 mii lei

 • 20.12 Consultanta si expertiza 1 mii lei

 • 20.13 Pregătire profesionala 4 mii lei

 • 20.14 Protecția muncii 1 mii lei

 • 20.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7 mii lei

 • -  TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE - 70 mii lei

71.01 Active fixe 70 mii lei

Diferența dintre venituri si cheltuieli este in suma de 24,92 mii lei si reprezintă disponibil la sfârșitul anului 2010 , excedent an precedent si reprezintă sursa de finanțare a anului in curs.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR,X/ VIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE din data de 26.09.2011CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești

și a emis:            /s/     *7              /

PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR.

Gheorghe Sîț