Hotărârea nr. 294/2011

Hotararea nr. 294 privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local precum şi a bugetului activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Colegiului National “ Mihai Viteazul “ Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr» 294


privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National44 Mihai Viteazul44 Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion și Popa Constantin, precum si raportul de specialitate al Colegiului National “Mihai Viteazul” Ploiești privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă bugetul de cheltuieli al Colegiului National „ Mihai Viteazul „ Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „ Mihai Viteazul „ Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Colegiului National „Mihai Viteazul” Ploiești și Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

5                                            9                               '                       .                                    "                        9                              '
ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr.

privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National “ Mihai Viteazul “ Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sârbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constantin, precum și raportul de specialitate al Colegiului National „Mihai Viteazul ” Ploiești;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1 - Legea educației naționale;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001- republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă bugetul de cheltuieli al Colegiului National „ Mihai Viteazul „ Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „ Mihai Viteazul „ Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi,______________________

Contrasemnează,

Președinte de ședință


Secretarul Municipiului Ploiești,

Oana Cristina Iacob

JUDEȚUL PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „ Mihai Viteazul „ Ploiești pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Colegiului National „Mihai Viteazul,, Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 4.353,40 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „Mihai Viteazul,, Ploiești sunt de 207,91 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „Mihai Viteazul,, Ploiești sunt de 210,00 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011CONSILIERI, Nicoleta Cătăliana I Gheorghe Sârbu Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin

COLEGIUL NATIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „ Mihai Vitezul „ Ploiești pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, în condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Colegiului National „ Mihai Vitezul „ Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 4.353,40 mii lei și sunt prezentate detaliat în anexa nr. 1,astfel:

 • - TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01- „cheltuieli cu salariile in bani” 10.03- „contribuții”

 • - TITLUL II - BUNURI SI SERVICII

20.01- „bunuri si servicii”

20.05- „bunuri de natura ob.de inventar”

20.14- „protecția muncii”

20.30- „alte cheltuieli”

 • - TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA

57.02- „aj.soc.in numerar”(cls.sportive-volei)

 • - TITLUL X - ALTE CHELTUIELI

59.01- „burse elevi”

 • - TITLUL XII -ACTIVE NEFINANCIARE

71.01- „active fixe”(cf.listei de investiții)

-3.011,45 MII LEI, din care:

-2.390,45 mii lei

 • -  621,00 mii lei

 • - 936,55 MII LEI, din care:

 • -  650,00 mii lei

48,00 mii lei

7,00 mii lei

 • - 231,55 mii lei

90,00 MII LEI, din care: 90,00 mii lei

44,00 MII LEI, din care: 44,00 mii lei

 • - 271,40 MII LEI, din care:

 • -  271,40 mii lei.Cheltuielile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „ Mihai Vitezul „ Ploiești sunt in suma de 210,00 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2, astfel:

-TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL -1,38 MII LEI, din care:

10.01- „cheltuieli cu salariile in bani” -1.06 mii lei


10.03- „contribuții”


-0,32 mii lei


Colegiul National ”Mihai Viteazul” Ploiești este acreditat pentru organizarea de cursuri ECDL pentru elevii colegiului si alte licee, iar cheltuielile de personal reprezintă plata profesorului din unitate care a predat la aceste cursuri.


-TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.01- „bunuri si servicii”

20.02- „reparații curente”

20.05- „bunuri de natura ob.de inventar”

20.06- „deplasări,detasari,transferuri”

 • 20.13- „pregătire profesionala”

 • 20.14- „protecția muncii”

20.30- „alte cheltuieli”


208,62 MII LEI, din care:


133,00 mii lei

34,00 mii lei


16,30 mii lei

2,00 mii lei

4,00 mii lei

2,00 mii lei

17,32 mii lei


Diferența de 2,09 mii lei dintre venituri si cheltuieli reprezintă excedentul anului precedent care se constituie ca sursa de finanțare pentru cheltuielile anului curent.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alătur"*ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Malacescu Mihafela


VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECTOR,

Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică,


Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu

SimonalAlbu


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTIBUGETI PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.353,40

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.082,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.082,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.011,45

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.390,45

Salarii de baza

10.01.01

2.040,45

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

120,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

230,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

621,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

465,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

12,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

116,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

20,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

936,55

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

650,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

40,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

311,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

28,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

21,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

190,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

Materiale sanitare

20.04.02

; o.oo

Reactivi

20.04.03

W . 0.00

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

48,00

Uniforme si echipament

20.05.01

: 0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

48,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

Protecția muncii

20.14

7,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

231,55

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

231,55

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

90,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

44,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

271,40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+COd 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

271,40

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

271,40

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

271,40

| Construcții

71.01.01

256,40indicator

71.01.


TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentCONTABIL S

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI


ANEXA 2

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANT SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod X- Z.JRr^vederi

indicator

2011

TOTAL VENITURI - din care:

207,91

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

207,91

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

119,95

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

15,70

Alte venituri

36.10.50

3,76

Donații si sponsorizări

37.10.01

68,50

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

210,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

210,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

210,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,38

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,06

Salarii de baza

10.01.01

1,06

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,32

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,23

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,01

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,06

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,01

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

208,62

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

133,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod < indicjafșrC

'Prevederi 20+f .

—-—i

încălzit, Iluminat si forța motrica

2O.$.o£/

0 0Q

Apa, canal si salubritate

2O.($.oȘ>’

0.00

Carburanți si lubrifianti

20.0^g5e\

Piese de schimb

20.0lW

Transport

20.01.0)^

^VA^t-UOO

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

18,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

115,00

Reparații curente

20.02

34,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

16,30

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16,30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

4,00

Protecția muncii

20.14

2,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

17,32

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2,00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15,32

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

X

X     '-X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

A /

I ..y, i

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

o]

o.oo

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

Ac '.

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

_


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
DIRECTOR.MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VI

PLOIEȘTI


ISI B-dul Independentei nr.8,100028 Sfax:+0244/595952/0344103212

Cod Fiscal :2844324

(ăi cnmvph@gmail.com

Către,

Primăria Municipiului Ploiești

Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte

Consiliul de Administrație al Colegiului “Mihai Viteazul” Ploiești a luat in discuție proiectul de hatarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local in suma de 4353,40 mii lei, precum si a activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii in suma de 207,91 mii lei pentru care a emis aviz favorabil.


Administrator Financiar, Malacescu Mihaela


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integra' sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului Național „Mihai Viteazul’ Ploiești


PREȘEDINTE, Radu Mateescu
Data:


09 -^>0/


SECRETAR,

Gheorghe Sîr