Hotărârea nr. 293/2011

Hotararea nr. 293 privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al Colegiului National „I. L. Caragiale” Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr.293

privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „I. L. Caragiale” Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion și Popa Constantin, precum si raportul de specialitate al Colegiului National „I. L. Caragiale” Ploiești pe anul 2011 privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, al Colegiului National „I.L. Caragiale” Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii fmantate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „I.L. Caragiale” Ploiești pe anul 2011,conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Colegiul National „I.L. Caragiale” Ploiești și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic /^Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2011      /.,oj>

^/—^Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob

Președinte de ședința, Iulian Liviu Teodtfrescu


JUDEȚUL PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind

aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanjele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești, avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 4413,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești sunt de 576,54 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești sunt de 583,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011,al Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești

Andrei Livl
CONSILIERI, Nicoleta Cataliana B Gheorghe Sarbu Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE

PLOIEȘTIRAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind

aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 4413,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1,astfel:

-TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL (76) -suma de - 3409,00 mii lei din care:

-cheltuieli salariale in bani(76.67)-       2681.50 mii lei

-contribuții                 (10.03)-       727,50 mii lei

-TITLUL II-BUNURI SI SERVICII-(20) - suma de -914,00 mii lei din care:

-bunuri si servicii           (20.01)

-bunuri de natura obiectelor de inventar

815,00 mii lei

(20.05)

35,00 mii lei

-deplasări,detasari,transferuri (20.06)

3,00 mii lei

-pregătire profesionala     (20.13)

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30,00 mii lei

(20.30)

31,00 mii lei

-TITLUL X-ALTE CHELTUIELI (59)-

-burse școlare

60,00 mii lei

In cadrul SECȚIUNII DE DEZVOLTARE,la cheltuielile de capital-art.71,suma de 30,00 mii lei;in cursul anului 2011,unitatea noastra este cuprinsa in lista privind obiectivele de investiții din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Ploiesti-art.77.67.36-Alte active fixe-SP+PT+DE-inlocuire tamplarie(ferestre).

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești sunt de 576,54 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr.2,astfel:

-venituri din concesiuni si inchirieri(3(9.70.05) -

-venituri din prestări servicii(33.70) in suma de- 486,0/3'

care:

-taxe si alte venituri(33.7(9.(95)-

-contribuția elevilor pentru cantina,internat(j&

413,5

-subvenții de la bugetele locale(43.7(9.(99)       -       40,00 miiTeî

In unitatea noastra funcționează un internat de fete dotat cu un număr de 110 locuri,cantina si programul “ȘCOALA DUPĂ SCOALA”pentru clasele I-IV cu un număr de 100 elevi.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri propriial Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești sunt de 583,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr.2,astfel:

- TITLUL-CHELTUIELI DE PERSONAL-(70) in suma de 64,00 mii lei din care:

-cheltuieli salariale in bani (10.01)       - 45,00 mii lei

-contribuții                 (10.03)       - 19,00 mii lei

Aceste cheltuieli acopera salariile aferente invatatorilor,din cadrul programului “ȘCOALA DUPĂ ȘCOALA”

- TITLUL-BUNURI SI SERVICII-(20) in suma de 519,00 mii lei din care:

  • - bunuri si servicii (20.01)              - 112,00 mii lei

  • - hrana pentru oameni (20.03.01)       -380,00 mii lei

  • - bunuri de natura obiectelor de inventar - 10,00 mii lei

(20.05.30)

  • - alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 17,00 mii lei

(20.30.30)

Diferența dintre venituri si cheltuieli din cadrul bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii reprezintă excedentul anului precedent,folosita ca sursa de finanțare in anul curent.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


CONTABIL SEF, GRIGQRE MARIA

^"ViZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios,

Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu

Simona Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE PLOIEȘTI


BUGETUL PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4413,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4383,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4383,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03)

10

3409,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2681,50

Salarii de baza

10.01.01

2436,34

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

6,42

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

55,59

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

142,83

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

20,13

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

20,19

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

727,50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

525,44

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13,44

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

138,76

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

12,20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

37,66

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

914,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

815,00

Furnituri de birou

20.01.01

41,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

80,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

375,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

18,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

142,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

123,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

| Medicamente

20.04.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod / indicat/^

K*

J’reVedeȚL^O11

Materiale sanitare

20.04.02^ £

. ' \ 0,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

--'\c>.QO

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

32,50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

30,00

Protecția muncii

20.14

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

31,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

31,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

60,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

30,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

30,00

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

30,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

[Construcții

71.01.01DENUMIREA INDICATORILOR


__Mașini, echipamente si mijloace de transport

__Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

__Alte active fixe_______________________________________ Stocuri (cod 71.02,01)____________________________

| Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)_________

Active financiare (cod 72.01.01)________________________

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


84


0.00


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


85.01


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECT0R'

PRO.F.NACHILA PETFiE. ,

Zx      \z


CONTABIL SEF,


GRIGORE MARIA


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANT

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

i               -----------

Prevederi 2011

TOTAL VENITURI - din care:

576,54

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

576,54

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

50.00

Venituri din prestări servicii

33

486,54

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

73,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate,cămine si cantine

33.10.14

413,54

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

40,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

583,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

583,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

583,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03)

10

64,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

45.00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

45,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

19,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

10,50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2,50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

2,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

519,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

112,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

27,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

H

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01,03\\fz

76,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

380,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

380,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

17,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

17,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00DENUMIREA INDICATORILOR


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)____________

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)__________

__Construcții_____________________________________________ __Mașini, echipamente si mijloace de transport__________ __Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale __Alte active fixe____________________________________________

Stocuri (cod 71.02.01)_________________________________

| Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)_________

Active financiare (cod 72.01,01)________________________

Participare la capitalul social al societăților comerciale


TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
55                      0.00


  • 70 _____

  • 71 ______

71.01

71.01.01

71.01.02 71.01.03 71.01.30

71.02

71.02.01

71.03


72

72.01

72.01.01


75


84


85.01


CONTABIL SEF

GRIGORE MARIA0.00


0,00

0,00

0.00


0.00


0,00


0.00

0.00


0.00
COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE”

Consiliul de administrație al Colegiului National Ion Luca Caragiale Ploiești întrunit in ședința din data de 26.09.2011,acorda aviz favorabil aprobării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.


MEMBRII

PROF.STOICA CEZAR

PROF.TRIF RODICA

PROF.BAJENARU CARMEN PROF.POPESCU TRA1AN PROF.ARDELEAN NICOLEAT PROF.GHEORGHE MINELIA POPOVICI ELISABETA DICK DANIELA

SICOE FLORIN

DUMITRU CARMEN

CIULAC BIANCA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROG

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești

PREȘEDINTE, Radu Mateescu
Gheorshe S


7


și a emis:                                 i

'^7 < •

Data: