Hotărârea nr. 292/2011

Hotararea nr. 292 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al ADMINISTRATIEI PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIESTI pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


VIZAT PENTRU

LeGALITA/T ă


HOTARAREA nr .292 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești: vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Bozianu Nicoleta Cătălină si a domnilo consilieri Mateescu Radu, Sirbu Gheorghe, Iancu Ion si Raportul de Specialitate al Administrație Parcului Memorial prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli p< anul 2011;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea Bugetului de stat pe anul 2011; in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările s completările ulterioare;

conform prevederilor legii nr.51/2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice actualizata;

ținând cont de prevederile art.28 si 29 din Legea nr.329 2009 privind reorganizare;! udo autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri s respectarea acordurilor-cadru cu Comisia europeana si Fondul Monetar International, actualizata;

in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 35/2011 -pentru modificarea anexei la Ordinu ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privm aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat a unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011;

in temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art . 45 alin. 2 litera a din Legea nr. 215/2001 privin administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :


Art. 1 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administraliei Patvuli Memorial “Constantin Stere’' Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face pane înicgrani din prezenta hotarare.

Art. 2 Aproba rectificarea listei de investiții pe anul 2011 a Administrației Parcuh Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenl hotarare.


Art. 3 Se aproba notele de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Administrația Parcului Management Financiar Contabil, Contracției prezentei hotarari.

Art. 5 Direcția Administrație Public

aduce la cunoștința celor interesați prevec«Constantin Stere» Ploiești si Directi :a cu aducerea la indeplinire a prevederileDată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2^0^prK5o


oo tencios Achiziții Publice, Contracte \


Președinte de sedinfa, Iulian Liviu Teocdofescu

Contrasemnează Secretar, Oana Cristina lacob

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 a] ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Parcului Memoria « Constantin Stere » Ploiești a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 44, 11.02.2011 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 96/29.03.2011. Actuah rectificare a bugetului s-a făcut in conformitate cu prevederile Legii nr. 286/ 2010 privinc Bugetul de stat pe anul 2011, a Ordinului nr. 35/2011 pentru modificarea anexei la Ordinu ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului genera centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011 si a Legii nr. 273/2006 privinc finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli, a Raportului de specialitate si pentru indeplinirea unor serii de obiective legate de incadrarea Parcului « Constantin Stere >; in standardele europene, se impune rectificarea prin diminuarea bugetului cu suma de 1.054 mii lei si reașezarea in structura.

Fata de cele menționate mai sus, propunem aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești.

VICEPRIMAR,

NICOLETA CĂTĂLINĂ BOZIANU
ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTI


VIZAT

VICEPRIM Cristian DumitruRAPORT DE SPECIALITATEIa proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești s-a organizat incepand cu 01.07.2002 in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002, avand ca obiect principal de activitate- administrarea si gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești.

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2011 conform Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2011 si rectificat prin Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2011 a fost structurat astfel:

 • > TOTAL VENITURI: din care:-venituri proprii:

  6.896 mii lei

  500 mii lei

  6.396 mii lei

  6.896 mii lei

  1.882 mii lei

  2.496 mii lei

  2.518 mii lei.


-subvenții

 • > TOTAL CHELTUIELI: din care:-cheltuieli de personal:

-cheltuieli materiale: -cheltuieli de capital:

Fata de sumele aprobate, Administrația Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești solicita rectificarea bugetului pe anul 2011 in sensul reașezării in structura si diminuarea cu suma de 1.054 mii lei.

In urma acestei modificări bugetul rectificat se prezintă după cum urmeaza:

 • > TOTAL VENITURI: din care:-venituri proprii:

  5.842 mii lei

  500 mii lei

  5.342 mii lei

  5.842 mii lei

  1.882 mii lei

  2.126 mii lei

  1.834 mii lei.


-subvenții

 • > TOTAL CHELTUIELI: din care:-cheltuieli de personal:

-cheltuieli materiale: -cheltuieli de capital:

La partea de cheltuieli, solicitam reașezarea in structura, după cum urmeaza:


decât semnificativa a preturilor.

 • -  diminuare cu suma de 5 mii lei a alineatului 20.01.08 “Posta, telecomunicații, radio, tv, internet”, ca urmare a reducerii convorbirilor telefonice;

 • - diminuare cu suma de 50 mii lei la alineatul 20.02 “Reparații curente” si distribuirea acesteia la cheltuieli de capital;

 • - diminuarea cu suma de 350 mii lei pe articolul de cheltuieli „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” 20.30.30.

> Cheltuieli de capital: Se solicita reașezarea sumelor, in principal de intocmirea studiilor de fezabilitate, creșterea cursului euro, precum si de sumele ramase in urma achiziției diverselor imobilizări corporale.

Fundamentarea lucrărilor de investiții si a dotărilor este detaliata in anexa nr.3 .

Prezentam in anexele 1 si 2 structura bugetului de venituri si cheltuieli rectificat.

SEF SERV.FIN.-CONTAB.,


Liliana Tataru

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

SI CONTRACTE

Ioana Bratosin

CONSILER JURIDIC

Adriana Cernica

DIRECȚIA MANAGEMENT
■»


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"PLOIESTI


Anexa nr.1 la H.C.L nr.______12011


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011i

Bciget< aprobât;

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.08

500.00.

■Ț/^500.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

6,396.00

^5,342.00

TOTAL VENITURI - din care:

6,896.00

-1,054.00

5,842.00

Veniturile secțiunii de funcționare

4,378.00

-370.00

4,008.00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

2,518.00

-684.00

1,834.00

I

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

6,896.00

-1,054.00

5,842.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,378.00

-370.00

4,008.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,378.00

-370.00

4,008.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,882.00

0.00

1,882.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,477.00

0.00

1,477.00

Salarii de baza

10.01.01

1,282.00

1,282.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

195.00

195.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

405.00

0.00

405.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

310.00

310.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7.00

7.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

73.00

73.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3.00

3.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

12.00

12.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2,496.00

-370.00

2,126.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

885.00

30.00

915.00

Furnituri de birou

20.01.01

10.00

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

10.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300.00

300.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50.00

5.00

55.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

130.00

30.00

160.00

Piese de schimb

20.01.06

25.00

25.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

-5.00

10.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

45.00

45.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

300.00

300.00

Reparații curente

20.02

50.00

-50.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

400.00

0.00

400.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

400.00

400.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

45.00

0.00

45.00

Medicamente

20.04.01

20.00

20.00

Materiale sanitare

20.04.02

25.00

25.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

375.00

0.00

375.00


Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Uniforme si echipament

20.05.01

75.00

75.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

300.00

300.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

20.00

0.00

20.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

20.00

20.00 1

Deplasări în străinătate

20.06.02

V

s\ 6. V

0.00

Materiale de laborator

20.09

O \ \ r

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

L

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

20.00

20.00

Protecția muncii

20.14

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

696.00

-350.00

346.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

25.00

25.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

671.00

-350.00

321.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

X

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

/*,

zz...

i

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

<3 '

• n»

'I ? * ■

? - ,

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

•.

° /

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

GZ'

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0.00

0.00

0.00

| Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plătii creanțelor salariale

59.25

Proqrame si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

2,518.00

-684.00

1,834.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

0.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

o.oc

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la

55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

o.oc

0.00

0.00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

i       1

Programe de dezvoltare

55.01.13

//’'

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

// £

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

'IJ

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

\v /

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

. ' •

0.00 /y L

o.oo

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2,518.00

-684.00

1,834.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

2,518.00

-684.00

1,834.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2,518.00

-684.00

1,834.00

Construcții

71.01.01

2,405.00

-1,048.00

1,357.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

57.00

20.00

77.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

26.00

269.00

295.00

Alte active fixe

71.01.30

30.00

75.00

105.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

I Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

1

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIEȘTILISTA DE INVESTIȚII 2011

Nr. ort.

DENUMIRE

Buget aprobat

----v

Influente

%xBuget^-%

DOTĂRI

115.00

351.00

466.00

1

Plug

10.00

10.00

2

Grapa cu discuri

10.00

20.00

30.00

3

Grup sudura

10.00

10.00

4

Polizor unghiular

2.50

2.50

5

Bormasina fixa

3.00

3.00

6

Motopompa

2.50

2.50

7

Compresor

4.00

4.00

8

Turbosuflanta cu accesorii

15.00

15.00

9

Cantar profesional max. 500 kg- 2 bucăți

16.00

-11.00

5.00

10

Toalete ecologice 6 bucăți

12.00

12.00

11

Cabina modulara casieri plaja 2 bucăți

20.00

-8.00

12.00

12

Instalație spalat mașini

10.00

10.00

13

Casierie manuala cu cititor cod de bare

80.00

80.00

14

Turnicheti

80.00

80.00

15

Bariera auto

11.00

11.00

16

Căsuțe din lemn

25.00

25.00

17

Pistol pentru tranchilizare 2 bucăți

10.00

10.00

18

Centrala termica

63.00

63.00

19

Centrala termica

16.00

16.00

20

Centrala termica

20.00

20.00

21

Solare 2 bucăți

45.00

45.00

LUCRARI-TOTAL

2,403.00

-1,035.00

1,368.00

INVESTIȚII ALTE CHELTUIELI

30.00

0.00

30.00

1

Studiu de fezabilitate Lac 2 si 3

30.00

30.00

INVESTIȚII IN CONTINUARE

2,373.00

-1,035.00

1,338.00

1

Amenajare padocuri adapost câini

10.00

-9.50

0.50

2

Amenajare locuri de joaca

155.00

155.00

3

Rețea de alimentare cu apa

140.00

140.00

4

Extindere adapost maimuțe

10.00

-9.50

0.50

5

Asfaltat si reparat alei

1,000.00

-600.00

400.00

6

Voliera nr.l porumbei-reamenajare

64.00

64.00

7

Sera flori-reamenajare

64.00

64.00

8

Corp sera cu acoperis-reamenajare

64.00

-64.00

0.00

9

Magazie sera-Reamenajare

64.00

64.00

10

Grajd cai-reamenajare

64.00

64.00

11

Grajd vaci-reamenajare

64.00

64.00

12

Adapost papagal i-reamenaj are

64.00

64.00

13

Bazine Pastravi-reamenajare

64.00

64.00

14

Vestiar plaja-reamenajare

64.00

64.00

15

Chioșc intrare zoo-lucrari de amenajare sistem de captare si scurgere a apelor pluviale

34.00

34.00

16

Construcție Feline-reamenajare terariu broaște țestoase mici

64.00

-60.50

3.50


17|Constr?ictie Feline-reamenajare terariu broaște țestoase mari

64.00

-60.50

3.50

18

Construcție Feline-reamenajare terariu iguane

64.00

-60.50

3.50

19

Construcție Feline-reamenajare terariu porcușori de guineea

64.00

-60.50

3.50

20

Construcție Feline-reamenajare terariu degu

64.00

^0.50

3.50

21

Construcție Feline-reamenajare terariu chinchile

64.00

-60.50

3.50

22

Lacul 3-reabilitare

64.00

,64.00

0.00

23

Stâlpi de iluminat

75.00

75.00

TOTAL INVESTIȚII

2,518.00

-684.00

=034.00

Director,

Vlad Costel Cătălin

----W CONSTĂ S^Rt Oi wk OSCIOR gh % *


Anexa nr.3 la H.C.L nr,

NOTE FUNDAMENTARE


GRAPA CU DISCURI - 30 mii lei

Necesara pentru atașarea la tractorul existent in vederea prelucrării celor aproximativ 10 ha de pamant arabil, astfel incat acestea sa poata fi cultivate cu masa verde necesara hranirii animalelor ierbivore ale grădinii zoo.

Caracteristici: grapa cu discuri necesara pentru tractor 65-80 CP; cadru fix, dispunerea bateriilor in V; lățime de lucru 2,4 m; diametru disc 560-610 mm, lagare cu doi rulmenți si gresor; masa 1400 kg.

CASIERIE MANUALĂ CU CITITOR COD DE BARE - 80 mii lei

Fluidizarea accesului publicului vizitator și controlul cât mai riguros în grădina zoologică se va face printr-un sistem de intrare - ieșire (tumicheți). Aceștia funcționează pe baza unui cititor de cod de bare. Aceste coduri de bare sunt imprimate pe biletele eliberate de la casieria zoo.

Scopul achiziționării casieriei manuale cu cititor cod de bare este monitorizarea cât mai corectă al numărului de persoane care intră în gradina zoologică. Oportunitatea achiziției reiese din faptul că se poate preveni accesul persoanelor neautorizate și poate oferi un raport referitor la numărul de vizitatori (copii și adulți) și la numărul persoanelor autorizate care intră in grădina zoologică.

Fiecare persoană care deține un bilet de intrare sau o cartelă magnetică eliberată de la casierie poate activa tumicheții. Cu o cartelă sau un bilet cu cod de bare fals cititorul blochează turnichetul și alarmează personalul de la casierie sau pază.

TURNICHETI - 80 mii lei

In scopul fluidizării accesului si unei monitorizări cat mai corecte al numărului de persoane care intra in gradina zoologica este necesara^/ achiziționarea unui sistem de turnicheti( sistem de intrare ieșire).

Turnichetii sunt dispozitive electromacnetice de control acces, fiind destinat trecerii individuale a persoanelor prin el.

Turnichetii reprezintă soluția ideala pentru un sistem de acces control

acesta fiind deosebit de practic, atat din punct de vedere al utilizării, cat si din punct de vedere al ușurinței cu care poate fi montat. Turnichetii sunt controlați de sistem si de cititorii atasati la turnichet.

Fiecare persoana care deține un billet de intrare sau o cartela magnetica eliberata de la casierie poate activa turnichetii. Cu o cartela sau un billet cu cod de bare fals cititorul blochează turnichetul si alarmeaza personalul de la casierie sau paza. De asemenea, aceștia pot preveni accesul persoanelor neautorizate si pot oferi un raport referitor la accesul persoanelor neautorizate.

BARIERĂ AUTO - 11 mii lei

Pentru o eficientizare a serviciului de pază și pentru o fluidizare a traficului auto, este necesară achiziționarea unei bariere auto cu utilizare foarte intensivă, care va fi montată lângă cabina paznicilor de la postul 2.

Bariera auto cu utilizare foarte intensivă ar trebui să îndeplinească următoarele condiții:

5

 • - să conțină un motor de acționare care să permită frânarea la capăt de cursă (la închidere);

 • - brațul rectangular să aibă minim 5 m lungime și să fie prevăzut cu un element fosforescent pe ambele părți (să poată fi observat și pe timp de noapte);

 • - să fie prevăzut cu un sistem de protecție la lovire în timpul închiderii;

 • - să poată fi folosită și la temperaturi scăzute, până la -40°C;

 • - să conțină un picior mobil pentru suport braț barieră;

 • - să prezinte un element luminos intermitent;

  >c

  a,4ar pentru-, ,


 • - închiderea / deschiderea barierei să se facă cu telecoman» deschiderea de urgentă să fie montat un contactor cu cheie, montat la cafeij paznicilor.

CĂSUȚE DIN LEMN -25 mii lei

Având in vedere condițiile de bunăstare pentru lebedele din gradina zoologica, este necesar achiziționarea 2 căsuțe din lemn cu dimensiunea de 3700x1500x2000 mm( baituite, lăcuite) cu acoperiș si pod pentru a permite accesul acestora la apa.

Menționam ca trebuie respectata legea 191/16.04.2002 a grădinilor zoologice si acvariilor publice publicata in Monitorul Oficial cu numărul 271/23.04.2002

PISTOALE PENTRU TRANCHILIZARE 2 bucăți -10 mii lei

Formația Ocrotirea Animalelor Comunitare are ca activitate principala prinderea câinilor comunitari pe teritoriul Municipiului Ploiești, acțiune care se desfasoara cu ajutorul pistoalelor cu tranchilizare.

Având in vedere ca actualele pistoale au suferit manopere pentru a putea fi recondiționate in service si vechimea acestora se impune achiziționarea a 2 pistoale pentru tranchilizare deoarece in situația in care acestea s-ar defecta serviciul nu ar mai putea sa-si desfasoare activitatea de prindere a câinilor comunitari.

CENTRALA TERMICA -63 mii lei

Aceasta este necesara la incalzirea serelor si solarelor in care se produce materialul dendrofloricol necesar serviciului spatii verzi.

Centrala termica cu arzator gaz, 129W, inclusiv accesorii

Radiatoare otel -aproximativ 28 buc(inclusiv accesorii) Țeava PPR-AI (D=20,25,32mm) - aproximativ 280 ml.


CENTRALA TERMICA -16 mii lei

Aceasta este necesara incalzirii adăposturilor papagalilor, maimuțe.

Centrala termica murala incalzire 28KW (inclusiv accesorii) Radiatoare otel panou (inclusiv accesorii) - aproximativ 6 buc Țeava PPR-AI(D=20,25,32 mm) - aproximativ 96 ml

Țeava alimentare.AR si AC - aproximativ 48 ml.

CENTRALA TERMICA -20 mii Iei

Aceasta este necesara inclazirii terariului si bucătăriei de pregătire a hranei animalelor.

Centrala termica murala incalzire 32KW(inclusiv accesorii)

Radiatoare otel panou (inclusiv accesorii) - aproximativ 6 buc

Țeava PPR-AI -aproximativ 116 ml

Țeava alimentare.AR si AC - aproximativ 48 ml.

SOLARE 2 bucăți - 45 mii lei

1. Suprafață - 25/8 ml = 200 mp = 25.000 lei

- 20/6 ml = 120 mp = 20.000 lei

A

întrucât suprafața cultivabilă cu flori din parc, plajă și grădină s-a mărit, implicit și a gardului viu este necesară amenajarea acestor solare pentru producerea unei cantități mai mari de material dendrofloricol. Totodată se vor înființa culturi pentru flori tăiate și se vor cultiva plante la ghiveci care vor fi folosite pentru înfrumusețarea zonelor parcului, cât și valorificate.

STÂLPI DE ILUMINAT - 75 mii lei


\\   * •       'Gv /

Având în vedere faptul că în anul 2010 a fost executată rețeaua eleotrică aferentă grădinii zoologice (instalație nouă pentru iluminat) precum și faptul că stâlpii electrici existenți sunt depășiți din punct de vedere fizic și moral, se impune achiziționarea unor stâlpi de iluminat moderni, care să asigure o creștere a gradului de securitate individuală și colectivă a vizitatorilor parcului, precum și punerea în valoare a noii imagini a grădinii zoologice.

Datorită amplasării acestora pe teritoriul grădinii zoologice, respectiv în apropierea adăposturilor de animale, este necesar ca lumina difuzată de aceștia să nu producă disconfort animalelor.

Pentru început, se impune achiziționarea unui număr de 25 de stâlpi cu lumină indirectă, complet echipați, având următoarele caracteristici:

 • -  înălțime - aprox. 3500 mm;

 • -  Material - oțel laminat, galvanizat și vopsit;

 • -  Capac optic - sticlă (capac optic și glob);

 • -  Carcasă din aluminiu turnat; Reflector, etc.

Stâlpii de iluminat ce urmează a fi achiziționați vor fi prevăzuți cu priză-împamântare.Transportul, montarea și conectarea stâlpilor vor cădea în sarcina furnizorului.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA       ENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești pe anul 2011


PREȘEDINTE, .........

SECRETAR

Gheorghe Sî>^bData: