Hotărârea nr. 290/2011

Hotãrârea nr. 290 privind transmiterea în administrarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Turismului a unor tronsoane din strãzile Gheorghe Grigore Cantacuzino si Strandului din municipiul Ploiesti în vederea realizãrii unor obiective de investitii finantate prin Programul Planul National de Dezvoltare a Infrastructurii pe toatã durata realizãrii acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


■ V'

p

7

>

A

x..-

r •

' 1


-s

7—

S 1 * I*

t

* <■ <<"


J

/ /

>

//

*

rHOTĂRÂREA NR. 290


V


\x

privind transmiterea în administrarea Ministerului DezvoltămȚcegii și Turismului a unor tronsoane din străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ștrandului din municipiul Ploiești în vederea realizării unor obiective de investiții finanțate prin Programul “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toată durata realizării acestora

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune transmiterea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a unor tronsoane din străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ștrandului din municipiul Ploiești în vederea realizării unor obiective de investiții finanțate prin Programul “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toată durata realizării acestora;

Având în vedere prevederile art.3 alin.4 și ale art.5"2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 105/2010, pentru aprobarea Planului Național de Dezvoltare a Infrastructurii, cu completările ulterioare, precum și prevederile art.2 alin.3 și ale art.5 alin.l, alin.2 din Hotărârea Guvernului României nr.251/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Planului Național de Dezvoltare a Infrastructurii, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 105/2011, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului;

In conformitate cu art.5 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Hotărârii nr. 116/2011 și Hotărârii nr. 118/2011 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transmiterea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a unui tronson de stradă din municipiul Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții “Reabilitare strada Gheorghe Grigore Cantacuzino -Tronson Șoseaua Vestului - limita municipiu - parte carosabilă” finanțat prin

Programul “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toâtăuiurata


acestuia, identificat potrivit Planului de situație ce constituie Anexâuh^Țlapț^zebîa hotărâre.

Art.2. Aprobă transmiterea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a unor tronsoane de străzi din municipiul Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții “Modernizare strada Ștrandului - Tronson ieșire Pasaj Bucov - Limita municipiului Ploiești - parte carosabilă” finanțat prin Programul “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toată durata realizării acestuia, identificate potrivit Planului de situație ce constituie Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Protocolul de predare - primire a terenurilor identificate la art.l și 2.

Art.4. Direcția Tehnic Investiții, Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 26 septembrie 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Iulian Teodorescu


CONTRASEMNEAZĂ SE

Oana Cristina Iacob

d

ir

V


•l *i

J

X

/


s,


i

► * t

s

4

*- H

1

>

I -

*

4

EXPUNERE DE MOTIVE       V

s,


la proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea Ministe Dezvoltării Regionale și Turismului a unor tronsoane din străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ștrandului din municipiul Ploiești în vederea realizării unor obiective de investiții finanțate prin Programul “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toată durata realizării acestora

în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 116/2011 și Hotărârii nr. 118/2011 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești, s-au aprobat studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru investițiile: “Modernizare strada Ștrandului - Tronson ieșire Pasaj Bucov - Limita municipiului Ploiești - parte carosabilă”și “Reabilitare strada Gheorghe Grigore Cantacuzino - Tronson Șoseaua Vestului - limita municipiu - parte carosabilă”.

Conform “Listei obiectivelor de investiții, din județul Prahova ce urmează a fi finanțate prin Programul P.N.D.I.”, întocmită de Direcția Denerală Lucrări Publice din cadrul acestui minister, la pozițiile 26 și 27 se regăsesc obiectivele de investiții mai sus menționate.

Potrivit art.2 alin.3 din Hotărârea Guvernului României nr.251/2011: "Drumurile județene și de interes local aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrative-teritoriale se preiau în administrare de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I., prin protocol încheiat cu beneficiarii finali pe baza hotărârii consiliului județean sau, după caz, a hotărârii consiliului local.

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotărâre alaturat.

VICEPRIMAR,

Cristian DumiConsilieri

Bolocan Iulian Popa Constantin Horghidan C Marcu Valehti

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a unor tronsoane din străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ștrandului din municipiul Ploiești în vederea realizării unor obiective de investiții finanțate prin Programul “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toată durata realizării acestora

A

In conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 116/2011 și Hotărârii nr. 118/2011 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești, s-au aprobat studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru investițiile: “Modernizare strada Ștrandului - Tronson ieșire Pasaj Bucov - Limita municipiului Ploiești - parte carosabilă”și “Reabilitare strada Gheorghe Grigore Cantacuzino - Tronson Șoseaua Vestului - limita municipiu - parte carosabilă”. Potrivit Rapoartelor de specialitate, intocmite de Direcția Tehnic Investiții din cadrul Primăriei municipiului Ploiești, la actele normative menționate, lucrările de proiectare și execuție vor fi suportate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Potrivit informațiilor oferite de serviciul de specialitate din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte pe site-ul de specialitate www.e-licitație.ro se regăsește Anunțul de participare numărul 120765/2011, referitor la Contractul Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene și de interes local din județele Prahova, Giurgiu și Ilfov, în care autoritatea contractantă este Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. în conformitate cu “Lista obiectivelor de investiții, din județul Prahova ce urmează a fi finanțate prin Programul P.N.D.I.”, întocmită de Direcția Denerală Lucrări Publice din cadrul acestui minister, la pozițiile 26 și 27 se regăsesc obiectivele de investiții mai sus menționate.

Potrivit art.2 alin.3 din Hotărârea Guvernului României nr.251/2011: "Drumurile județene și de interes local aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrative-teritoriale se preiau în administrare de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I., prin protocol încheiat cu beneficiarii finali pe baza hotărârii consiliului județean sau, după caz, a hotărârii consiliului local, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.2, cu specificația expresă că terenurile sunt libere de orice sarcini și că nu se află în litigiu.

Ca atare este necesară promovarea proiectului de hotă^ev privind transmiterea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale ș^^urîșmulur a -primi rea ’ț I

: < !

J

•'/ *

■ s

« *tronsoanelor de drum ce vor face obiectul celor doua investiții. Pred?se va face conform protocolului prevăzut în anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului- j României nr.251/2011.


Director Executiv, Florin Petflac\\ X                ‘

> s c-               ■. y *'• • ^ * * /

\\ X •. •'•'-'X \\   -                v

Director Executiv Adjunct, Amedeo FlorinȘef Serviciu S.I.E.B.D.P.P

Gabriela Mîndruțiu


•9


f

i *

X s

•r


AVIZAT, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director, Simona AlbuDirecția Management

F inanciar-Contabil,Contracte
Direcția Tehnic Investiții, Director, Teodora Marin


RO EN

Anunțuri Proceduri de atribuire Transparenta

v Anunț de participare numarui 120765/06.05.2011


Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anunțul in vederea primirii de notificări privind ev jnimentele acestei proceduri de achiziție publica.

Detalii procedura

Autoritate contractanta: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Număr anunț de participare: 120765/06.05.2011

Denumire contract: Proiectare si execuție lucrări de modernizare si reabilitare a drumurilor județene si de nteres local din județele Prahova. Giurgiu si Ilfov

Stare procedura: In desfășurare

Anunț de intenție

Număr anunț:


18872


: Denumire contract: Programul național de dezvoltare a infrastructurii


Data publicare:     06.01.2011

v*                                       -4  ■   •                            b                                     •              • • •             • .      a -


SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:


Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului


Adresa poștala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, Localitatea: București, Cod postai: 050741 , Romania , Punct(e) de contact: Vlad Moaca , Tel. 0372111478 , In atentia: D-nul Bogdan Raileanu - Director General, Email: vlad.moaca@mdrt.ro . Fax: 0372111445 , Adresa internet (URL): www.mdrt.ro , Adresa profilului cumpărătorului: wwv.e-licitatie.ro


I.2)


TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alta autoritate naționala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locafe ale acestora Activitate (activitatl)

- Servicii generale ale administrațiilor publice


AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


Nu


SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


11.1)

11.1.1)


DESCRIERE


11.1.2)


Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Proiectare si execuție lucrări de modernizare si reabilitare a drumurilor județene si de interes loc^l din județele Prahova, Giurgiu si Ilfov

Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor


Lucrări

Proiectare si executare

Locul principal de executare: Județele Prahova, Giurgiu si Ilfov Codul NUTS: RO321 - București


11.1.3)


 • 11.1.4)

 • 11.1.5)


Anunțul implica

Un contract de achiziții publice

Informații privind acordul-cadru

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Proiectare si execuție lucrări de modernizare si reabilitare a drumurilor județene si de interes locd din județele Prahova, Giurgiu si Ilfov


11.1.6)

b


Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)


45230000-8 - Lucrări de construcții de conducte, de linii de comunicații si electrice, de autostrăzi de sosele, de aerodromuri si de cai ferate; lucrări de nivelare (Rev.2)

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)


11.1.7)


Contractul intra sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice

Nu


11.1.8) împărțire In loturi

Nu

11.1.9)      Vor fi acceptate variante

Nu

II.2)    CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

 • 11.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Conform documentației de atribuire.Valoarea estimata fara TVA: 821,530,645.16 RON

 • 11.2.2) Opțiuni

Nu

11.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

începând de la 16.08.2011 pana la 31.12.2019

SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

111.1)    CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT

Hl.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate

Garanție de participare: 8.000.000 lei, Garanție de buna execuție 3% din valoarea contractului fau tva

 • 111.1.2) Principalele modalitati de finanțare si plata si/sau trimitere la dispozițiile relevante


  ugetul de stat (Credite


  stabilite conform O.U.G. 105/2010)


 • 111.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contrac :ul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările si completările ulterioare

 • III.1.4)     Executarea contractului este supusa altor condiții specialeIII.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE

hi 9 -n Situația personala a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea in registrul comerțului sau al profesiei

Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Conform documentației de atribuire: declarație de eligibilitate, CERTIFICAT de participare la licitate cu oferta independenta; Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.181 din ordonanța OUG 34/2006 cu modificările si completările ulterioare; Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.69A1 din ordonanța OUG34/2006 cu modificările si completările ulterioare; -certificatul privind impozitele si taxele locale si de stat; Certificat constatator emis de Oficiul Registwlui Comerțului; forma de înregistrare Persoanele juridice străine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilității precum si documente pentru dovedirea înregistrării si atestării. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificările si completările ulterioare.Documentele vor fi prezentate în origini sau copie legalizata, însoțite de traducerea autorizata în limba româna si legalizata.

III.2.2)


III.2.3)


Capacitatea economica sî financiara

Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Conform documentației de atribuire: Bilanțul contabil la 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010 vizat s înregistrat de organele competente, declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii trei ani (2008,2009,2010).

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Cifra de afaceri medie globala pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie de minim: 700.000.000,00 LEI

Capacitatea tehnica

Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Conform documentației de atribuire: experiența similara, recomandări din partea beneficiarului cu pocese verbale la terminarea lucrărilor si contractul de lucrări, declarație privind personalul, declarație privind utilajele, lista principalelor lucrări executate in ultimii 5 ani, lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, lista cu contractele in desfășurare d aca este cazul, certificat ISO 9001 sau echivalent, certificat ISO 14001 sau echivalent, certificat OHSAS 18001 sau echivalent

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Experiența similara :-prezent unui contract similar privind proiectarea de drumuri si poduri(reabilitare^ modern iz, etc) încheiat în ultimii 3 ani al cărui obiect este de aceeași natura si complexit cu serviciile care urmeaza a fi presta e, în valoare de cel puțin 1.028.000,00 lei. -prezent a max 3 contracte încheiate în ultimii 5 ani de natura si complexit similare lucrărilor ce fac obiectul contractului a căror valoare cumulata sa fie cel puțin egala cu 240.000.000,00 lei;Fisele de exper sienil vor fi însoțite de copii după contract.Dovada ca disp de urmat pers min:- PENTRU PROIECTARE -este nec:-3 proiectanti ing C :DP; -3 ing autorizați topo /topometristi autorizați pt lucr în sistemul de proiec Stereografic; 1 ing atestat în verificarea proiectelor. Pt EXECUȚIA LUCRĂRILOR ESTE NECESAR: -1 manager general de proiect in domen drumurilor si podurilor cu pregătire profesionala relevanta în aceasta calitate, prin coord a cel puțin unui proiect similar din punct de vedere al compl îxi tatii; - 2 șefi de șantier cu studii de ing - construcții,vechime cel puțin 5 ani, cu implicare în aceasta calitate în cel puțin un proiect similar din punct de vedere al complexității; - 2resp tehnici cu execuția (RTE), atestati:1 pentru drumuri si 1 pentru poduri -10 ingineri CFDP. drumari cu vechimea minima 3 ani, -2respons cu calitatea(CQ).Ofertantul trebuie sa faca dovada ca disp de cel puțin următoarele dotări si utilaje necesare pt îndeplinirea contract indiferent de forma de deținere (propriet, chirie sau concesiune): Pt PROIECTARE sunt necesare urmat dotări: -statie topo -Program de proiectare CAD pentru predarea PT si DE, Pt EXECUȚIE: Utilaje minime necesare :-3statii de mixturi asfaltice de minim 450 tone/ora cumulat;-2 statii de betoane, -6 autogre ie re, -10 repartizatoare de

111.2.4)


111.3.2)


asfalt. -1 Ocilindrii compactori (cu rulouri netede si/sau cu pneuri,minim 2 cilindrii compactori cu p îeuri),-60autobasculante,-10 excavatoare (inclusiv cu cupa de 1,25 mc),-10 incarcatoare pe pneuri si/sau senile,-4 buldozere -10motocorry 6motopompe,-2freze de asfalt de 0,5, -1 statie de reciclare în situ.Ofertantul va face dovada ca d spune d gradul 2

Contracte rezervate

Nu

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

Prestarea serviciilor In cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu


Persoanele juridice au obligația sa indice numele si calificările profesionale ale membrii x personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective


SECȚIUNEA IV: PROCEDURA

IV. 1)


TIPUL PROCEDURII


Tipul procedurii

Licitație deschisa

IV.2)

IV.2.1)


CRITERII DE ATRIBUIRE


Criterii de atribuire


Prețul cel mai scăzut


IV.2.2)


Se va organiza o licitație electronica

Nu


IV. 3)


INFORMAȚII ADMINISTRATIVE


IV.3.1)

IV. 3.2)


Număr de referința atribuit dosarului de autoritatea contractanta


Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract

Da


Anunț de intenție


Numărul anunțului in JO: 2011/S4-005497 din 07.01.2011


IV.3.3)


Condiții de obținere a caietului de sarcini sl a documentației suplimentare (cu excepția unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)


Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.04.2011 10:00 Documente de plata: NU


IV.3.4)


Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

08.07.2011 14:00


IV.3.5)

IV.3.6)


Data transmiterii Invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare candîdatilor selecsatl Limba sau limbile In care poate fi redactata oferta sau cererea de participare


Romana


IV.3.7)


Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mențină oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

Condiții de deschidere a ofertelor


Data: 19.07.2011 10:00


Locul: Sediul Autorității Contractante: Str. Apolodor nr.17 latura Nord , sector 5, București

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

împuternicire scrisa, copie act identitate pentru persoanele desemnate sa participe la deschiderea ofertelor


SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

VI.2) CONTRACTUL SE ÎNSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANȚAT DIN FON DURI COMUNITARE

Nu

Tip de finanțare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMAȚII

Datorita volumului mare al Documentaților tehnice(SF, etc), a fost imposibila atașarea acestora îrs întregime la anunțul de participare în SEAP. S-au atașat anunțului de participare Fisa de date a achiziției, caietul de sarcrii, contractul de proiectare si execuție, anexele si formularele. în cel mult 72 h de la primirea scrisorii, autoritatea contractanta va pune la dispoziția operatorilor


economici interesați, în mod gratuit de la sediul autoritatii contractante din Bulevardul Dinicu Gol ;scu nr 38 sector 1. București, un exemplar din DALI, devize generale .expertize pentru drumurile si podurile aferente unde este cazul. Operatorifeconomîci vor transmite o scrisoare de interes, cu toate datele de identificare, cel mai târziu cu doua zile înainte de data deschiderii dfettetor/' Toate răspunsurile la solicitările de clarificare vor fi publicate în SEAP, motiv pentru care operatorii economici vor lua toate J masurile ce se impun pentru a intra în posesia lor. Clarificările la documentația de atribuire vor fi oubli(?&e.pe site-ul www.e-licitatie.ro, anexate la anunțul de participare, pana pe data de 01.07.2011, ora 14:00.                     J

VI.4)

Vl.4.1)


CAI DE ATAC                                                         L "

Organism competent pentru caile de atac


\

4

t,

V

Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor

\\ .

021-3104641 , Erhaîl:

' fc —- _                  __—■* r


Adresa poștala: str. Stavropoleus nr. 6 , Localitatea: București, Cod postai: 030084 , Romanic , Tel. office@cnsc.ro , Fax: 021-3104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

Vl.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Vl.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea cailor de atac

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

Adresa poștala: Str. Apolodor nr.17, Latura Nord, Sector 5 , Localitatea: București, Cod postai: 050741 , Romania , Tel. 0372111473 , Adresa internet (URL): www.mdrt.ro

VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNȚ

03.05.2011 16:32

înapoi Lista erate


Documentație si clarificări

Prima pagina | Harta site | Termeni si condiții | Cerințe tehnice minimale | Contact | Ajutor | Link-uri utile ©2006, e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate


Lista obiectivelor de investiții, din județul Prahova ce urm finanțate prin Programul P.N.D.I


Administrator drum


I ordacheanuValoarea investiției mii lei


nor prin fort aprobai obiectivai de investiții


1.273


OMDRT

1405/2011


Reabilitare DC 22, Cheia-Muntele Roșu comuna Mâneciu


5.454


îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, comuna Filipeștii de Târg, judul Prahova, L^I 1.005,14m Modernizare infrastructura drumuri, comuna Filipeșiii de Pădure, iud. Prahova________________

Modernizare drumuri comunale, comuna Draganesti. jud Prahova Modernizarea unor tronsoane de drum din orașul Comarnic, județul Prahova Modernizare si asfaltare drumuri comunale comuna Colceag, județul Prahova


Infrastructură rutieră DC 133, Km 0+900-km 5+800 comuna Cocorăștii Mislii-județul Prahova________________________

Modernizare drumuri comunale

și de interes local în comuna Cărbunești, județul Prahova________________________

Modernizare drum acces DC 132: DN1-Cabana Gura DIHAM -limita jud Brașov, orașul Bușteni, județul Prahova_________

Modernizare drum acces: Zamora-Baiului, strada principala , km 0+ 000-6+ 832, orașul Bușteni, județul Prahova
Filipeștii de Târg


7.oee


OMDRT 1405/2011


Orașul Comarnic


Cocorăști -Mieii
15.906


OMDRT 1405/2011

OMDRT 14Q5/2011

OMDRT 1405/2011OMDRT 1405/2011


20.7*>5


OMDRT 1406/2011


23.8'64


OMDRT 1405/2011


6.0E6


16.7-34


9.862


9.1C8OMDRT

1405/2011


OMDRT 1406/2011


OMDRT 1405/2011

OMDRT

1405/2011


OMDRT

1405/2011 OMWî ~

1406/2011


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 118


privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “REABILITARE STRADA GHEORGHE GRIGORE C ANTACUZINO TRONSON SOSE AUA VESTUL UI- LIMITA MUNICIPIU- PARTE CAROSABILA’

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și raportul de specialitate al Direcția Tehnic-Investii , prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investițita « REABILITARE STRADA GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO TRONSON SOSEAUA VESTULUI- LIMITA MUNICIPIU- PARTE CAROSABILA »

Având în vedere prevederile art. 44 alin. 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în conformitate cu art. 1 și art. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

în temeiul art.36 alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l — Aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru

investițita «REABILITARE


STRADA GHEORGHE GRIGORE


CANTACUZINO TRONSON SOSEAUA VESTULUI- LIMITA MUNICIPIU-PARTE CAROSABILA» conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Direcția Tehnic-Investii va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatoHkfr tai Economici pentru investiția “REABILITARE STRADA GHEOR ° ' jRIGORE CANTACUZINO TRONSON SOSEAUA VESTULUI- LIMITA MUNICIPIU- PARTE CAROSABILA”

//*?.

- * >

EXPUNERE DE MOTIVE'-'i

' » 1

_ _ ___ \


•\

/ ’ 2   7*

it»Strada Ghe.Gr.Cantacuzino este o artera de circulație foarte importanta a municipiului Ploiești, realizând legătură atat intre zona centrala si cea vestica a orașului, cat si accesul care drumul național DN 72 si zona industriala situata in vestul orașului.

Strada Ghe.Gr.Cantacuzino este o strada de categoria a IZ -a cu 2 benzi de circulație pe sens, cu latimea de 15,00 m in flux continuu si de 20,00 m in intersecții.

îmbrăcămintea rutiera actuala este realizata din mixturi asfaltice așternute in diferite etape.

Lungimea totala a străzii studiate este de l,470km.

Suprafața carosabilului este de 34 100 mp. Se vor inlocui 5000 m de borduri . Pentru a se asigura o fluenta mai buna a traficului pe acest tronson de drum se va realiza o lungime de circa 150m separatoare de sens.

De asemenea se vor executa lucrările conexe necesare, respectiv trasarea marcajelor longitudinale si transversale , semnalizarea rutiera corespunzătoare si ridicarea capacelor de cămine, rasuflatori si guri de scurgere la cota noilor straturi de astfalt.

Față de cele arătate mai sus, propun spre aprobare studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția «REABILITARE STRADA GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO TRONSON SOSEAUA VESTULUI- LIMITA MUNICIPIU- PARTE CAROSABILA».

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVÂT PLOIEȘTI j

RAPORT DE SPECIALTITATE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici

pentru investiția “REABILITARE STRADA GHEORGHE GRIGORE C ANTACUZINO TRONSON SOSEAUA VESTULUI- LIMITA

MUNICIPIU- PARTE CAROSABILA”

Municipiul Ploiești este un important nod de transport, situandu-se pe drumurile care leaga municipiul București de Transilvania si Moldova.

Strada Ghe.Gr.Cantacuzino este o artera de circulație foarte importanta a municipiului Ploiești, realizând legătură atat intre zona centrala si cea vestica a orașului, cat si accesul care drumul național DN 72 si zona industriala situata in vestul orașului.

Starea tehnica: Strada Ghe.Gr.Cantacuzino este o strada de c itegoria a II -a cu 2 benzi de circulație pe sens, cu latimea de 15,00 m in flux continuu si de 20,00 m in intersectii.Imbracamintea rutiera actuala este realizata din mixturi asfaltice așternute in diferite etape.

Strada Ghe.Gr.Cantacuzino delimitează locuințe colective (cu regim de inaltime variabil -P+4E+P+10E)si individuale, precum si zone industrialesi comerciale. Este o zona aglomerata si intens circulata, traficul auto desfasurandu-se anevoios, cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe (gaze de eșapament, praf si zgomot, etc.) si nesiguranța in circulație (pericol sporit de producere a accidentelor).

Valorile de trafic pe acesta strada pun in evidenta existenta unui trafic maxim la orele de vârf si sfarsit de saptamana, circulația desfasurandu-se cu greutate in aceste perioade. Conform Studiului de circulație elaborat de SC MOBIL PROIECT SRL in anul 2007 , debitul orar de calcul pe tronsonul studiat era de Qc=4700Vt/h.

Partea carosabila este delimitată de borduri mari degradate parțial, denivelate cu 10-12 cm fata de carosabil. De asemenea pe anumite porțiuni , in mod special in zonele cu branșamente, prezintă fisuri si prăbușiri.

Semnalizarea rutiera este satisfacatoare.

Strada Ghe.Gr.Cantacuzino are in infrastructura toate utilitățile necesare: apa, gaze, telefonie, energie electrica, canalizare.

Descrierea lucrărilor

Lungimea totala a străzii studiate este de l,470km. Suprafața carosabilului este de 34 100 mp.

Se vor inlocui 5000 m de borduri. Pentru a se asigura


traficului pe acest tronson de drum se va realiza o lungime de circa 150m separatoare de sens.

De asemenea se vor executa lucrările conexe necesare, respectiv trasarea marcajelor longitudinale si transversale , semnalizarea rutiera corespunzătoare si ridicarea capacelor de cămine, rasuflatori si guri de scurgere la cota noilor straturi de astfalt.

In conformitate cu expertiza tehnica se propun realizarea următoarelor lucrări:

 • 1. Lucrări asupra pârtii carosabile a străzii

 • - curățirea suprafeței si evacuarea murdăriei in afara platformei

 • - frezare - 4^-5 cm

 • - inlocuire borduri cu asigurarea unei diferente de nivel de 15 cm intre suprafața finita a carosabilului si fata superioara a bordurilor si separatoare de sens

 • - terasamente locale in zonele identificate cu prăbușiri si tensionări

 • - astemere straturi sistem rutier propus:

o anrobat bituminos AB2                           - 6cm

o beton asfaltic deschis BAD25                      - 6 cm

- aducerea la cota a capacelor căminelor si rasuflatori - identificate in

teren.

 • - astemere strat sistem rutier propus:

o mixtura asfaltica stabilizata cu fibra de sticla MASF16      - 4 cm

In zonele unde exista beton lucrările ce se vor executa sunt următoarele:

 • - curățirea suprafeței si evacuarea murdăriei in afara pl itformei

 • - decolmatare si tratare rosturi

 • - inlocuire borduri cu asigurarea unei diferente de nivel de 15 cm intre suprafața finita a carosabilului si fata superioara a bordurilor si separatoare de sens

 • - terasamente locale in zonele identificate cu prăbușiri si tensionări

 • - astemere straturi sistem rutier propus:

o beton asfaltic anrobat BA8

o geocompozit

o beton asfaltic deschis BAD25

- 2,5cm


- 6 cm


 • - aducerea la cota a capacelor căminelor si rasuflatori - identificate in teren.

 • - astemere strat sistem rutier propus:

o mixtura asfaltica stabilizata cu fibra de sticla MASF 16      - 4 cm

Panta transversala a străzii va fi in 2 ape (forma acoperiș), astfel ca apele pluviale sa fie evacuate spre gurile de scurgere existente.

In zona trecerilor de pietoni si a acceselor auto la proiietatile particulare din zona, bordurile se vor monta astfel incat sa se asigure o diferente de nivei de 2 * cm intre suprafața finita a carosabilului si fata superioara a bordurilor. '

 • 2. Lucrări necesare a fi efectuate in urma realizării lucrărilor de baza In urma realizării lucrărilor de baza sunt necesare a fi efectuate :

 • -  transporturi de:

o pamant excedentar si blocuri spărtură de beto n — la 10 km o transport balast si nisip la 10 lan

o transport beton si borduri la 10 km

o transport mixturi asfaltice la 10 km


 • -  diverse:

o realizarea de noi guri de scurgere - numai in caz special

o proba proctor la compactări - fundații drum—zone locale o marcaj e rutiere

o separatoare de sens (realizate conform profil transversal) o indicatoare de circulație

Reparația capitala va urmări traseul actual, evitandu-se ocuparea de teren care ar necesita exproprieri.

In zona intersecțiilor racordarea se va face prin corelarea cotelor proiectate cu cotele existente pe celelalte străzi astfel incat sa fie asigurata scurgerea apelor pluviale.

Tronsonul din strada Ghe.Gr.Cantacuzino propus pentru reabilitare va satisface următoarele cerințe:

 • - Asigurarea condițiilor normale de circulație atat pentru pietoni cat si pentru mijloacele de transport, indiferent de starea vremii.

 • - Eliminarea poluării zonei cu noxe

 • - Asigurarea scurgerii apelor spre spatii verzi sau la rigole, evitând băltirile pe partea carosabila

 • - Evitarea inundațiilor datorate precipitațiilor abundente.

 • - Imbunatatirea condițiilor de trai ale locuitorilor din zona.

Este imperios necesar ca după darea in exploatare si preluarea acestora de către Municipiul Ploiești sa se efectueze permanent lucrări de întreținere.

Siguranța circulației

Pentru siguranța circulației in zona, pe timpul execuției lucrărilor, se vor lua masuri de semnalizare corespunzătoare pentru pietoni si pentu autoturisme (delimitarea zonei de lucru, ocolire, viteza redusa 5km/h, etc.) vizibile atat ziua cat si noaptea, conform managementului de trafic elaborat pentru aceasta investie.

Circulația se va desfasura cu respectarea restricțiilor impuse de Politia Municipiului Ploiești, a semnalizărilor si marcajelor rutiere propuse de proiectant.

Pentru siguranța circulației se respecta indicai marcheaza străzile si trecerile de pietoni conform STAS 1 a Lucrările pentru partea carosabila- proiectare si execuți fondurile Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

narele'exîâțen ttA si se wi-7/2004: bAror.. fi supărate din

. e-

XlJ


Indicatorii tehnico-economici ai investiției:

1 .Valoarea totală estimativa a investiției:    (fără TVA) 6.872.254,00 lei

Valoarea totala cuT. V.A.= 8.521.595,00 LEI Din care C+M (fara T.V.A.)= 4.343.834,00 lei;

Valoarea C+M cu T.V.A.=5.386.354,00 lei

2.Durata de realizare a investiției - 3 luni.

Față de cele arătate mai sus, propunem spre aprobare studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția «REABILITARE STRADA GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO TRONSON SOSEAUA VESTULUI- LIMITA MUNICIPIU- PARTE CAROSABIL A»

DIRECTOR TEHNIC,DIRECTOR ADJUNCT, Daniela CROITORU


SERVICIUL DEZVOLTARE

CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE, Liviu GH^ORGHIU


REABILITARE STR. GH. CANTACUZJNO - INTERSECȚIE SOS. VESTULUI - LIMITA MUNICIPIU


PARTE CAROSABILAIn mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.012011

Nr. ort.

Denumirea capitolelor ai subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) |

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro |

1

2

3

4

5

6

7 |

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului


1.1

1.2

1.3


Obținerea terenului___________________________

Amenajarea teritoriului __________________

Amenajări pentru prot mediului ti aducerea la starea inițiala


TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2_______________________________

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2__________________________

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

____3.2

____3.3

3.4

____3.5

3.6


Studii teren_______________________________

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri ti autorizații

Proiectare si inginerie____________________

Organizarea procedurilor de achiziție Consultanta__________________________

Asistenta tehnica_______________________


TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4

Chelulell pentru investiția de baza


 • 4.1

 • 4.1.1.

 • 4.1.2.

 • 4.2

 • 4.3

 • 4.4

 • 4.5

 • 4.6


Construcții sl instalații____________________________

Sistem rutier_________________________________

T rotuare__________________________________

Montaj utilaje tehnologice_____________________

Uttaje, echipamente tehnologice ai funcționale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotări________________________________________

Active necorporale


TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli


 • 5.1

 • 5.1.1

 • 5.1.2

 • 5.2

 • 5.2.1

 • 5.2.2

5.2.3.


5.3


Organizare de șantier________________

Lucrări de construcții___________________

Cheltuieli conexe organizării șantierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comision ISC 0,8 %________________

Cota aferenta CSC 0,5 %

Costul creditului________________________

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %


TOTAL CAPITOL 5


0.000

0.000

0.000


| 0000


0.000

0.000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000


0.000

0.000


0.000


2.500

2.500 127.760

2.129

42.587

63.880

241.356


4258.661

4258.661

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


0.587

0.587

29.976

0.500

9.992

14.988


0.600

0.600

30.662

0.511

10.221

15.331


3.100

3.100

158.422

2.640

52.807

79.211


0.727

0.727

37.170

0.619

12.390

18.585


999.193

999.193

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


1022.079 1022.079 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


E280.740 £280.740 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


1238.999

1238.999

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


| 4258.661 | 999.19311022.0791 5280.740 11238.999


19.984

19.984

0.000 431.023

7.994

4.996 418.033 105.582


20.442

20.442

0.000

440.895

8.177

5.110

427.608

108.000


105.615 05.615 0.000 2277.958 <2.246 26.404 2209.308

5 >8.002


569.337 I 2941.574


24.780

24.780

0.000 534.468

9.912

6.195

518.361

130.922

690.170

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fare TVA)

TVA

1 Valoare (inclusiv TVA)

cri.

Mii lei

| Mii euro

Mii lei

| Mii lei

Mii euro

1

f                           2

3

I 4

! 5

1 6

1 7


CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnoloaice si teste si predare la beneficiar

____6.1

6.2


Pregătirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

Din care C + M


0.000

0.000

0.000

6872.254


0.000

0.000

0.000

1612.410


0.000

0.000


DIRECTOR DAN IONX VA

SEF SERV. PROIECTARE" ing. LILIANA STANESCU


4343.834 11019 177


0.000     0.000 I 0.000

1649.341 8521.595 1999.389

1042.520 ^386.354 11263779


SEF PROIECT ing. DOINA BANASEF BIROU AV ZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA PRUNDUREL*b

COMISIA PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA , REALIZAREA L UCRARIL OR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERA, CONSER VAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind :

Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor te.mico-economici pentru investiția : “REABILITARE STR. CANTACUZINO TRONSON SOSEAUA VESTULUI - LIMITA MUNICIPIUL PLOIEȘTI -PARTE CAROSABILA” .

*

si

F/mWl (Gț)..... " 'Data

w         .       :■   ■* *•-

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reabilitare strada Gheorghe Grigore Cantacuzino tronson Șoseaua Vestului - limită municipiu - parte carosabilă”
SECRETAR, Popa Gheorghe

Data:

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VIZAT LEGALITATE' :


HOTĂRÂREA NR. 116

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru in vest ițită « MODERNIZARE STRADA ȘTRANDULUI - TRONSON IEȘIRE PASAJ BUCOV - LIMITA MUNICIPIUL PLOIEȘTI - PARTE CAROSABILA»

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și raportul de specialitate al Direcția Tehnic-Investii , prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investițila « MODERNIZARE STRADA ȘTRANDULUI - TRONSON IEȘIRE PASAJ BUCOV - LIMITA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - PARTE CAROSABILA»

Având în vedere prevederile art. 44 alin. 1) din Legea nr. 273/2006 privind ' finanțele publice locale, modificată și completată;

în conformitate cu art. 1 și art. 2 din Legea nr. 213/1928 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

în temeiul art.36 alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata;


HOTĂRĂȘTE:

Art.l — Aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru investițita « MODERNIZARE STRADA ȘTRANDULUI - TRONSON IEȘIRE PASAJ BUCOV - LIMITA MUNICIPIUL PLOIEȘTI - PARTE

CAROSABILA», conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 — Direcția Tehnic-Investii va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 — Direcția Administrație Publică, Juridic — Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Președinții dntrasemnează Secretare Oana Cristina Iacop/


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția

« MODERNIZARE STRADA ȘTRANDULUI - TRONSON IEȘIRE PASAJ BUCOV - LIMITA MUNICIPIUL PLOIEȘTI - PARTE CAROSABILA»

Strada Ștrandului delimitează locuințe colective si individuale precum si zone industriale. Este o zona aglomerata si intens circulata, traficul auto desfasurandu-se anevoios, cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe (gaze de eșapament, praf si zgomot, etc.) si nesiguranța in circulație.

Partea carosabila este delimitată de borduri mari degradate parțial, denivelate cu 10-12 cm fata de carosabil. De asemenea pe anumite porțiuni, in mod special in zonele cu branșamente, prezintă fisuri si prăbușiri.

Lungimea totala a străzii studiate este de 2,830km, dar lucrările propuse se refera doar la lungimea de 2,160km , restul reprezentandu-1 pasajul suprateran peste liniile CFR.

Suprafața carosabilului afectat de lucrări este de 35 OOOmp. Se vor inlocui 4850m borduri .Pentru a se asigura o fluenta mai buna a traficului pe acest tronson de drum se va realiza o lungime de circa 2000m de separatoare de sens.

In zona intersecției cu drumul DN1B se propune reconfigurarea acesteia si realizarea unei giratii cu cate 2 benzi pe sens pe toate cele 4 direcții. De menționat ca in aceasta zona exista conducte de importanta vitala pozate la mica adâncime care necesita realizarea de protecții.

In zona intersecției cu străzile Gheorghe Doja , Poștei si Apelor s-a reconfigurat intersecția astfel incat sa se poata mari numărul locurilor de parcare pentru populația din zona si elimina punctele de conflict din trafic.

Față de cele arătate mai sus, propun spre aprobare studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția «MODERNIZARE STRADA ȘTRANDULUI - TRONSON IEȘIRE PASAJ BUCOV - LIMITA MUNICIPIUL PLOIEȘTI - PARTE CAROSABILA»CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI               i i

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PLOIEȘTIRAPORT DE SPECIALTITATE privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția

« MODERNIZARE STRADA ȘTRANDULUI - TRONSON IEȘIRE PASAJ BUCOV - LIMITA MUNICIPIUL PLOIEȘTI - PARTE CAROSABILA»

Municipiul Ploiești este un important nod de transport, situandu-se pe drumurile care leaga municipiul București de Transilvania si Moldova.

Strada Ștrandului este o artera de circulație foarte importanta a municipiului Ploiești, realizând legătură atat intre zona centrala si cea es~.ica a orașului, cat si accesul care drumul național DN 2D si zona comerciala situata in est.

Starea tehnica : Strada Ștrandului este o strada de categoria a II -a cu 2 benzi de circulație pe sens, cu latimea de 15,00 m in flux continuu si de 20,00 m in intersecții. îmbrăcămintea rutiera actuala este realizata din mixturi asfaltice așternute in diferite etape.

Strada Ștrandului delimitează locuințe colective si individuale . precum si zone industriale. Este o zona aglomerata si intens circulata, traficul auto desfasurandu-se anevoios, cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe (gaze de eșapament, praf si zgomot, etc.) si nesiguranța in circulație (pericol sporit de producere a accidentelor).

Valorile de trafic pe acesta strada pun in evidenta existenta unui trafic maxim la orele de vârf si sfarsit de saptamana, circulația desfasurandu-se cu greutate in aceste perioade.

Partea carosabila este delimitată de borduri mari degradate parțial, denivelate cu 10-12 cm fata de carosabil. De asemenea pe anumite porțiuni, in mod special in zonele cu branșamente, prezintă fisuri si prăbușiri.

Semnalizarea rutiera este satisfacatoare.

Strada Ștrandului are in infrastructura toate utilitățile necesare: apa, gaze, telefonie, energie electrica, canalizare.

Descrierea lucrărilor:

Lungimea totala a străzii studiate este de 2,830km, dar lucrările propuse se refera doar la lungimea de 2,160km, restul reprezentandu-1 pasajul suprateran peste liniile CFR.


,r:• ' v .^7 i’Zft impiSe wr 'iirfocui , (Fj. ji             ir

4


/A.

A* >?


Suprafața carosabilului afectat de lucrări este de 35 2000m de borduri si montandu-se 4850 m de borduri noi.

Pentru a se asigura o fluenta mai buna a traficului pe acef^pQsqn de°^rum se va realiza o lungime de circa 2000m de separatoare de sens.           1

»<


In zona intersecției cu drumul DN1B se propune rec onfigurarea acesteia si realizarea unei giratii cu cate 2 benzi pe sens pe toate cele 4 direcții. De menționat ca in aceasta zona exista conducte de importanta vitala pozate la mica adâncime care necesita realizarea de protecții.

In zona intersecției cu străzile Gheorghe Doja , Poștei si Apelor s-a reconfigurat intersecția astfel incat sa se poata mari numărul locurilor de parcare pentru populația din zona si elimina punctele de conflict din trafic.

Aceste soluții sunt de principiu , putând fi imbunatatite la faza de documentație tehnica de execuție.

De asemenea se vor executa lucrările conexe necesire, respectiv trasarea marcajelor longitudinale si transversale , semnalizarea rutiera corespunzătoare si ridicarea capacelor de cămine, rasuflatori si guri de scurgere la cota noilor straturi de astfalt.

In conformitate cu expertiza tehnica se propun realizarea următoarelor lucrări

 • 1. Lucrări asupra pârtii carosabile a străzii

 • - curățirea suprafeței si evacuarea murdăriei in afara platformei

 • - frezare - 4-^-5 cm

 • - inlocuire borduri cu asigurarea unei diferente de nivel de 15 cm intre suprafața finita a carosabilului si fata superioara a bordurilor sz separatoare de sens

 • - terasamente locale in zonele identificate cu prăbușiri si tensionări

 • - astemere straturi sistem rutier propus:

o anrobat bituminos AB2                           - 6cm

o beton asfaltic deschis BAD25                      - 6 cm

 • - aducerea la cota a capacelor căminelor si rasuflatori - identificate in teren.

 • - astemere strat sistem rutier propus:

o mixtura asfaltica stabilizata cu fibra de sticla MASF16      - 4 cm

Panta transversala a străzii va fi in 2 ape (forma acoperiș), astfel ca apele pluviale sa fie evacuate spre gurile de scurgere existente.

pietoni si a acceselor auto la prorietatile particulare din


In zona trecerilor de zona, bordurile se vor monta astfel incat sa se asigure o diferente de nivel de 2 cm intre suprafața finita a carosabilului si fata superioara a bordurilor.

 • 2. Lucrări necesare a fi efectuate in urma realizării lucrărilor de baza

In urma realizării lucrărilor de baza sunt necesare a fi efectuate :

transporturi de:

o pamant excedentar si blocuri spărtură de beton - la 10 km o transport balast si nisip la 10 km o transport beton si borduri la 10 km o transport mixturi asfaltice la 10 km

r

diverse:

o

o

o

o

o


s f

I           1                    X

realizarea de noi guri de scurgere - numai in oaz special proba proctor la compactări - fundații drum - zope.locale- W marcaje rutiere                                    '''

separatoare de sens (realizate conform profil transversal)' indicatoare de circulație

Reparația capitala va urmări traseul actual, evitandu-se ccuparea de teren care ar necesite exproprieri.

In zona intersecțiilor racordarea se va face prin corelarea cotelor proiectate cu cotele existente pe celelalte străzi astfel incat sa fie asigurata scurgerea apelor pluviale.

Tronsonul din strada Ștrandului propus pentru modernizare strada va satisface următoarele cerințe:

 • - Asigurarea condițiilor normale de circulație atat pentru pietoni cat si pentru mijloacele de transport, indiferent de starea vremii.

 • - Eliminarea poluării zonei cu noxe

 • - Asigurarea scurgerii apelor spre spatii verzi sau la rigole, evitând băltirile pe partea carosabila

 • - Evitarea inundațiilor datorate precipitațiilor abundente

 • - Imbunatatirea condițiilor de trai ale locuitorilor din zona.

Este imperios necesar ca după darea in exploatare si preluarea acestora de către Municipiul Ploiești sa se efectueze permanent lucrări de mtretinere.

Siguranța circulației

Pentru siguranța circulației in zona, pe timpul execuției lucrărilor, se vor lua masuri de semnalizare corespunzătoare pentru pietoni si pentu autoturisme (delimitarea zonei de lucru, ocolire, viteza redusa 5km/h, etc.) vizibile atat ziua cat si noaptea, conform managementului de trafic elaborat pentru aceasta investie.

Circulația se va desfasura cu respectarea restricțiilor impuse de Politia Municipiului Ploiești, a semnalizărilor si marcajelor rutiere propuse de proiectant.Pentru siguranța circulației se respecta indicatoarele existente si se marcheaza străzile si trecerile de pietoni conform STAS 1848'1-7/2004.

Lucrările pentru partea carosabila- proiectare si execuție- vor fi suportate din fondurile Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

Indicatorii tehnico-economici ai investiției:

1 .Valoarea totală estimativa a investiției:    (fără TVA) 12.597.112,00 lei

Valoarea investiției cu T.V.A.=15.620.419,00 lei Din care C+M (fara T. V.A.)= 7.966.340,00 lei

Valoarea C+M(cu T.V.A.)= 9.878.261,00 lei.

2.Durata de realizare a investiției — 3 luni.


Față de cele arătate mai sus, propunem spre aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția « MODE ȘTRANDULUI - TRONSON IEȘIRE PASAJ BUC MUNICIPIUL PLOIEȘTI - PARTE CAROSABILA»

ate și

A LIMITA


DIRECTOR TEHNIC, Teodora


SERVICIUL DEZVOLTARE CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE. Liviu GHfcORGHIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Modernizare strada Ștrandului — tronson ieșire Pasaj Bucov - limită municipiul Ploiești — parte carosabilă”

și a emis:


Data: 2$'     2^/7

>s-i \ *


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


//

!': ■■■

// ’

i

* -l

- J


V-

z

f /


r-


•lu

■,


t.


•i h * >.

• d

r .          1

;v •

L V-

I

J

• I

4


r-

Jl


fr


COMISIA PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTARE^

r4


URBANISTICA, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERA, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI

DE ARHITECTULRAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind :

Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția : “MODERNIZARE STR. ȘTRANDULUI TRONSON IEȘIRE PASAJ BUCOV - LIMITA MUNICIPIUL PLOIEȘTI -PARTE CAROSABILA”.

si


PREȘEDINTE,

Elisabeta POPOVICI

/

Data

2 B. o?> 'ZcJtDEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării: MODERNIZARE STR. ȘTRANDULUI IEȘIRE PASAJ BUCOV- LIMITA MUNICIPIU PARTE CAROSABILA

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011


■%

X


"■ *-b

I     Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVa

Valoare (inclusiv TVA) 1

|      cri.

Mii lei

| Mii euro

Mii hi

Mii lei

| Mii euro |

I 1

2

3

I 4

5

6

I 7


CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

I 11

Obținerea terenului

0.000

0.000

o.oco

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

o.oao

0.000

0,000

I 1-3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

o.oco

0.000

0.000

|TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000 0.000

0.000

0.000 I


CAPITOLUL 2_______________________________

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


0.000


0.000

0.000


0,000

0.000


____3.1

____3.2

____3.3

____3.4

____3.5

____3.6


Studii teren_______________________________

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri st autorizații

Proiectare si inginerie____________________

Organizarea procedurilor de achiziție

Consultanta__________________________

Asistenta tehnica


TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4 Cheluleli pentru investiția de baza


 • 4.1

 • 4.1.1.

 • 4.1.2.

 • 4.2

 • 4.3

 • 4.4

 • 4.5

 • 4.6


Construcții si instalații___________________________

Sistem rutier_________________________________

Protecție conducte__________________________

Montaj utilaje tehnologice_____________________

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotări________________________________________

Active necorporale


TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli


 • 5.1

 • 5.1.1

 • 5.1.2

 • 5.2

 • 5.2.1

 • 5.2.2

5.2.3.

 • 5.3


Organizare de șantier________________

Lucrări de construcții__________________

Cheltuieli conexe organizării șantierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Comision ISC 0,8 %________________

Cota aferentș CSC 0,5 %____________

Costul creditului________________________

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %


TOTAL CAPITOL 5


2.500

2.500

234.304

3.905

78.101

117.152

438.463


0.587

0.587

54.974

0.916

18.325

27.487

102.875


3.100

3.100

290.537

4.842

96.846

145.269

543.694


0.727

0.727

68.168

1.136

22.723

34.084

127.565


7810.137

7692.356

117.781

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


1832.462

1804.828 27.634 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


1874.433 1846.135 28.26?

0.00C

0.00C

0.00C o.ooa 0.0001


9684.570

9538.521 146.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


2272.253

2237.986 34.267 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


ri:r


7810.137 11832.462| 1874.4331 9684.570 12272.253


156.203

156.203

0.000

3367.450

62.481

39.051

3265.918

824.860


36.649

36.649

0.000 790.092

14.660

9.162

766.270

193.534


37.48S


37.48S


0.000

808,184 14.99E 9.372

783.820

197.966


4348.512 11020.27511043.64-3


193.691 I45.445


193.691

0.000

4175.638

77.477

48.423

4049.738

1022.826


45.445

0.000

979.714


18.178

11,361

950.174

239.982


5392.15511265.141b

fi

4

• e ;■

■ A f

/

' l' X

Nr. crt.

Denumirea capiti

alelor si subcapitolelor de cheiluiei

Valoare (fara TVA)

TVA

jfusi v TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii ei

Mii lei

| Mii euro

1

2

3

4

I 5

6

] 7


TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL


Din care C +


DIRE


SEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCU0.000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000


ÎW*MiW BîBdMM                kH.-îfcM;]

UilikHEI               paMAH


SEF PROIECT BANASEF BIROU AVIZE, UTORIZATII ing. VIARIA PRUNDUREL

ta


'. ' V- *X’<


------—1-------

J

£

J

?“f— rf

r—

...... J

2L3_____rl


*a_/•. \ •• «b r K** M "■-      **          *5 * X -.


» i*AMA


• \V \W\

w\ • \ X U. • '«w • _*•   . *•


^rosabl

Sepatâot de sens


hjnQffre _
rt l______I fi

Uri o 1


«urne lata»ggșg^B&!«s5


ulOO


ESA™SSS£ l«


i^CȘCTW [otw«L


■JTaM kwtttd* --

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER

POPULA ȚIE, COMER Ț, TURISM, A GRICUL TURĂ ȘI PROMO VARE OPERA ȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind transmiterea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a unor tronsoane din străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ștrandului din municipiul Ploiești în vederea realizării unor obiective de investiții finanțate prin Programul “Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii” pe toată durata realizării acestora