Hotărârea nr. 289/2011

Hotãrârea nr. 289 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Modernizare strada Câineni


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
HOTARAREA NR.289

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA CAINENI”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA CAINENI”

Având in vedere prevederile art.44, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin.4, lit. d, din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA CAINENI” conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotar ari.

Art.3 : Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice,

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 19 septembrie 2011Contrasemnează Secretâr Oana Cristina Iacob

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea Studiului de fezabilitate

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

“MODERNIZARE STRADA CAINENI”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Caineni

Strada Caineni se afla situata in partea de vest a municipiului Ploiești, in cartierul Vest II. Este o strada din pamant amestecat cu balast pe alocuri. Nu exista trotuar pe nici o parte din străzi. Zona are canalizare menajera si pluviala.

Prin prezentul studiu se propune realizarea următoarelor lucrări :

- sistem rutier - strat de forma din nisip 7 cm

- strat fundație balast 25 cm

 • - strat de baza din piatra sparta 20 cm

 • - strat de legătură 6 cm

 • - strat de uzura 4 cm

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

Nr.

Crt.

Denumire

Obiectiv

V aloare totala, lei, (incl.TVA)

Durata inv.

(luni)

Capac itati

1

Modernizare strada Caineni

318.674

1

Scarosabil=960mp Lborduri mari=500 m

Fata de cele prezentate înaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești, spre analiza si aprobare, proiectul de hotarare “Modernizare strada CAINENI”.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


VIZAT VICMAR CATALIN/VBOZIANU


RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de fezabilitate

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA CAINENI”

Strada Caineni se afla situata in partea de vest a municipiului Ploiești, in cartierul Vest II. Este o strada din pamant amestecat cu balast pe alocuri. Nu exista trotuar pe nici o parte din străzi. Zona are canalizare menajera si pluviala. Aceasta strada delimitează proprietari particulare cu un regim de inaltime P+E. Nu este o zona aglomerata si intens circulata dar strada face legătură intre zonele de parcare din spatele blocurilor de pe strada Aleea Varbilau si strada Aleea Streiului.

Prin prezentul studiu se propune realizarea următoarelor lucrări :

- sistem rutier - strat de forma din nisip 7 cm

 • - strat fundație balast 25 cm

 • - strat de baza din piatra sparta 20 cm

 • - strat de legătură 6 cm

 • - strat de uzura 4 cm

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

Nr. Crt.

Denumire Obiectiv

Valoare totala, lei, (incl.TVA)

Durata inv. (luni)

Capacitati

1

Modernizare strada Caineni

318.674

1

Scarosabil=960mp

Lborduri mari=500 m

Fata de cele prezentate supunem aprobării proiectul de hotarare “Modernizare strada CAINENI”.

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODORA MARIN


SERVICIUL DEZVOLTARE

CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE LIVIU GHEORGHIU


V< Servicii de Qp sp o d ăr ire LJrbană Ploiești r i


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării:


MODERNIZARE STR. CAINENI

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 Iei / euro din 25.01.2011


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1 I

I                  ——              I

I 3          |

4 I

I.....5..... |

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

i        1-2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului


TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

______3.1

_____3.2

_____3.3

_____3.4

_____3.5

3.6
 • 4.1

 • 4.2

 • 4.3

 • 4.4

 • 4.5

 • 4.6


Construcții si instalații________________________________________

Montaj utilaje tehnologice

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport_________

Dotări

Active necorporale


TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli


 • 5.1

 • 5.1.1

 • 5.1.2

 • 5.2

 • 5.2.1

 • 5.2.2

 • 5.3


Organizare de șantier________________

Lucrări de construcții

Cheltuieli conexe organizării șantierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comision ISC 0,8 %________________

Cota aferenta CSC 0,5 %

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

■ ■■«■■■


TOTAL CAPITOL 5


0.000

0.000


0.000206.248


0.000


0.000

0.000

0.000

0.000


2.062

0.000

0.000


1.650

1.031


48.391

0.000

0.000

0.000

0.000


49.500


0.000


0.484

0.000

0.000

0.387


0.242

5.380


0.495

0.000

0.000

0.396

0.247

5.504


2.557

0.000

0.000

2.046


1.27928.436

34.318


60.005

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


0.600

0.000

0.000

0.480

0.300

6.672

8 052   |Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei | Mii euro

Mii lei

Mii lei | Mii euro

3

6

5

7

4 1


CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0000

0.000

0.000

0.000

k? A

DIRECTO^GEÎJgRAlU PL ing. DAN


SEF PROIECT ing. DOINA BANA

(


SEF SERV. PROIECTARE ing. LILLANA STANESCUSEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA PRU ELÎNTOCMIT,

ANDREEA DIACONITA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE B UGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIUL UI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „MODERNIZARE STRADA CAINENF ’


PREȘEDINTE, Radu Mateescu u .


SECRETAR,

//


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

\

<1

J

s

sri ■


/

A

i JK


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „MODERNIZARE STRADA CAINENI”


PRESE Adina \Gheo