Hotărârea nr. 288/2011

Hotãrârea nr. 288 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 280/31.08.2011 privind reorganizarea retelei scolare a unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat din municipiul Ploiesti pentru anul scolar 2011-2012

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 288 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012

Consiliul Local al municipiului Ploiești,

Vazand Expunerea de motive a primarului Andrei Li viu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic - Investirii prin care se propune reorganizarea rețelei școlare a unitarilor de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica care va funcționa in anul școlar 2011-2012 in municipiul Ploiești;

in conformitate cu ari. 61, alin. (1), alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

in conformitate cu art. 97, alin. (2) lit. b din Legea educației naționale nr. 1/2011;

in conformitate cu decizia nr. 1225/21.06.2011 a Inspectoratului Școlar Județean Prahova, privind desființarea centrelor financiare din municipiul Ploiești;

in conformitate cu decizia nr. 1229/04.07.2011 a Inspectoratului Școlar Județean Prahova;

in conformitate cu art. 21 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

in temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unitarilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012, in sensul ca Grădiniță nr. 50 devine structura a Scolii cu clasele I-VIII „George Emil Palade”.

Art. 2. Se aproba completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unitarilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012, in sensul ca directorii unitarilor de invatamant preuniversitar de stat au calitatea de ordonatori terțiari de credite.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 280/31.08.2011, raman neschimbate.

Art. 4. Direcția Tehnic - Investiții, Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte si Inspectoratul Școlar Județean Prahova vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 19 septembrie 2011

Președinte de>edinta Iulian T enimrescu


Contrasemnează Secret Oana Cristina Iacol


r,


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.

280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești

pentru anul școlar 2011-2012

Conform deciziei nr. 1225/21.06.2011 a Inspectoratului Școlar Județean Prahova, cele sase centre financiare existente la data de 31.08.2011 in municipiul Ploiești se desființează.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 280/31.08.2011, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat reorganizarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012, conform adresei nr. 2287/24.06.2011 transmisa de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova.

In conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011 directorul uni tatii de invatamant, este reprezentantul legal si este ordonatorul de credite al acesteia. Prin urmare directorul unitatii de invatamant cu personalitate juridica, devine ordonator tertiar de credite.

»

Conducătorii institutilor publice cu personalitate juridica carora li se aloca fonduri au calitatea de ordonatori terțiari de credite. Aceștia utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai prin realizarea sarcinilor unitarilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale.

In baza adresei nr. R11374/07.09.2011 transmisa de către Instituția Prefectului a județului Prahova si a noii liste cu unitățile de invatamant cu personalitate juridica, transmisa de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova in data de 16.09.2011 se impune modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unitarilor de învatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012.

Având in vedere cele menționate, propun spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.           i

PRI

Andrei Li viu 1


EVICI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

. * *

*

la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012

Conform deciziei nr. 1225/21.06.2011 a Inspectoratului Școlar Județean Prahova, următoarele centre financiare existente la data de 31.08.2011 se desființează:

 • -  Centnil Financiar Școala cu clasele T-VTTT „Grigore Moisil”;

 • -  Centrul Financiar Școala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu”;

 • -  Centrul Financiar Școala cu clasele I-VIII „George Emil Palade”;

 • -  Centrul Financiar Școala cu clasele I-VIII „Profesor Nicolae Simache”;

 • -  Centrul Financiar Grup Școlar de Servicii „Sf. Apostol Andrei”;

 • -  Centrul Financiar Grădiniță cu program prelungit nr. 28.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 280/31.08.2011, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat reorganizarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012, conform adresei nr. 2287/24.06.2011 transmisa de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova.

In conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011 directorul unitatii de invatamant, este reprezentantul legal si este ordonatorul de credite al acesteia. Prin urmare directorul unitatii de invatamant cu personalitate juridica, devine ordonator tertiar de credite.

Conducătorii institutilor publice cu personalitate juridica carora li se aloca fonduri au calitatea de ordonatori terțiari de credite. Aceștia utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai prin realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din

J

I

bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale.

Conform deciziei nr. 1229/2011 a Inspectoratului Școlar Județean Prahova, Grădiniță cu program normal nr. 50 devine structura a Scolii cu clasele I-VIII „George Emil Palade’

In baza adresei nr. R11374/07.09.2011 transmisa de către Instituția Prefectului a județului

*                                                                                                                                4

Prahova si a noii liste cu unitățile de invatamant cu personalitate juridică, transmisa de către

S          f ■*

Inspectoratul Școlar Județean Prahova in data de 16.09.2011 se impune modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012.

Fata de cele prezentate, propunem spre analiza si aprobare proiectul de hotarare alaturat.

Direcția Tehnic - Investiții,Sef serviciu,

Madalina CRĂCIUN

Avizat,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv, Simona ALBU

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

■ I ■—.W— 1^^—«■


1 MINISTERUL ? EDUCAȚIEI | CERCETĂRII j TINERETULUI I ȘI SPORTULU I

i ►   .1 .


DECIZIA NR.1225

Inspectorul Școlar General Prof.Borovina Gheorghe, numit prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.49â9/01.09.2010;

Având in vedere prevederile art.19 din Legea educației naționale nr.1/05.01.2011, din care rezulta constituirea unităților de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica;

Având in vedere prevederile art.1 din Legea contabilității nr.82/1991, republicata cu modificările si completările ulterioare;

Vazand adresa M.E.C.T.S. nr.29439/23.02.2011 prin care ni se transmite ca, începând cu anul școlar 2011-2012, unitățile de invatamant preuniversitar de stat vor avea personalitate juridica numai daca îndeplinesc condițiile de la art.19 din Legea educației naționale nr,1/2011, dispune de patrimoniu, adresa, are cod SIRUES, cod de înregistrare Fiscala si cont in Trezoreria Statului;

Vazand adresa M.E.C.T.S. nr.679/01.06.2011 prin care ni se aduce la cunoștința constituirea de posturi/fractiuni de posturi de contabil sef pentru asigurarea evidentei contabile la toate unitățile de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica începând cu anul școlar 2011-2012, in limita numărului de posturi existent;

In temeiul Regulamentului de organizare si funcționare al inspectoratelor școlare ;

DECIDE:

Art.1 începând cu data de 01.09.2011 se desființează centrele financiare inscrise in lista anexa care face parte integranta din prezenta decizie. Unitatea de invatamant pe structura careia a funcționat centrul financiar ramane cu personalitate juridica si contabilitate proprie.

Unitățile de invatamant preuniversitar care au fost arondate centrelor financiare vor avea contabilitate proprie. /Organizarea compartimentului contabilitate la aceste unitati de invatamant se va face fie prin redistribuirea personalului din posturile de administratori financiari (contabili) existente in prezent ia centrul financiar, fie prin încadrarea prin concurs a altor persoane cu studii superioare de specialitate, in cazul înființării unor posturi noi. g

Personalul nedidactic de la centrele financiare poate fi redistribuit/reincadrat pe alte posturi, in funcție de necesitățile unităților de invatamant, conform pregătirii saie profesionale, atribuțiilor existente, posturilor vacante sau nou înființate la unitățile de invatamant.

Redistribuirea/reincadrarea personalului se va face prin decizia angajatorilor si cu acceptul scris al persoanei in cauza. In caz de refuz se va proceda la incetarea contractului individual de munca, cu respectarea legislației in vigoare.

Unitățile de invatamant cu personalitate juridica si contabilitate proprie sunt obligate sa comunice in scris compartimentului buget-contabilitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, pana ia data 01.09.2011, Codul de înregistrare Fiscala si contul deschis la Trezoreria Statului.

Art.2 Inspectoratul Școlar Județean Prahova prin Serviciul Plan școlarizare, Rețea școlara. Salarizare, Normare, Informatizare, Contabilitate Buget si conducerile unităților de invatamant cu personalitate juridica, carora le sunt aplicabile prevederile prezentei decizii, răspund de punerea in aplicare a acesteia.


»|| imnaiiniwmiiili >IF......


Data în Ploiești azi 21.06.2011

Aviz pentru legalitate, Consilier juridic, Jr. Paula Mamâira

Str. General Berthelot ru- 28-30, Sector 1,010168, București


Tel: +40 (0)21 405 57 06

Fax: +40(0)213103205 www.edu.io

/

INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN PRAHOVA


(MINISTERUL EDUCAȚIEI | CERCETĂRII [ TINERETULUI I ȘI SPORTULUI


Anexa la Decizia nr. 1225/21.06.2011


Lista cu Centrele finanaciare de la unitățile de învățământ din


județul Prahova


Școala cu cls. I-Vlll „ Griqore_Moisil” Ploiești

Școala cu cls, I-VIII „ MihalEminesCu," Ploiești

Școala cu cls. I-VIII „ George Emil Palade ” Ploiești

Școala cu cls. I-VIII,, Profesor Nicoiae.Sirnache" Ploiești

Grupul Școlar de Servicii,, SfânțuLApo^ol-Andrei" Ploiești

Școala Specială nr. 2 Ploiești

Grădinița cu program prejMQgitnru28^1Qie©.ti

Palatul Copiilor Ploiești

Grupul Școlar „ Constantin Cantacuzino” Băicoi

 • 10. Liceul Teoretic Aurel Vlaicu” Breaza

 • 11. Școala cu cls. I-VIII,, Nestor Urechia ” Bușteni

 • 12. Școala cu cls. I-VIII,, B.P.Hașdeu ” Câmpina

 • 13. Grădinița cu program prelungit și program normal,, lulia Hașdeu” Câmpina

 • 14. Grupul Școlar „ Simion Stolnicu” Comarnic

 • 15. Liceul Teoretic,, Grigore Tocilescu” Mizil

 • 16. Școala cu cls. I-VIII „ George Enescu" Sinaia

 • 17. Grupul Școlar „ Șerban Vodă” Slănic

 • 18. Liceul Teoretic „ Brâncoveanu Vodă” Urlați

 • 19. Grupul Școlar Agromontan „Romeo Constantinescu " Vălenii de Munte

 • 20. Grupul Școlar Cioranii de Jos

 • 21. Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure

 • 22. Grupul Școlar Măneciu

 • 23. Colegiul Agricol „ Gheorghe lone

 • 24. Grupul Școlar Agromontan


1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

7.


9.


INSPECTOR

PROFȘEF SERVICIU PLAN ȘCOLARIZARE, REȚEA ȘCOLARĂ .SALARIZARE, NORMARE, INFORMATIZARE Șl ADMINISTRATIV

EC. MARIA TOCACI


CONSILIER JURltilC

PAULA MĂ^ĂljjĂ


Tel: +40(0)21405 5706

Fax: +40(0)2131032 05 wwwTedu,ro


V0 39 Vd


3dtfZIdV“IVS


8t>:01 IT0S/80/EZ


FROM :


FAX NO. :0-

ir ^//r09. to/Z


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA


12 Sep. 2011 09:46 PI

(MINISTERUL EDUCAȚIEI

| CERCETĂRII

|| TINERETULUI

' ȘI SPORTULUI

:■

b f                                •                                                                                                            a

-R    *


•('XI ' > • • „X.1. • M .  » r


V

■ •

a a

* 4*


DECIZIA NR.1229

nr.4999/3lS0a20i0; ^C°lar General' Prof' Borovină .Gheorghe, numit prin Ordinul M.E.C.T.S «I- uVand» îrLvedere adresa Grădiniței cu program normal nr, 50 Ploiești nr.28/30 06 2011 Drin care solicita să devină structură a Școlii cu cls, I-VIIIGeorge Emil Palade” Ploiești’     nrzo/'5uuo zui 1 P™ care

lata n?H7nt^Vedere hotȘrâre? Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova din lata de 01.07.2011 cu privire la solicitarea Grădiniței cu program normal nr, 50 Ploiești;

rie «fat                  prevederile HG nr.1395/2010 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar

stat, finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar pentru anul 2011

lk

J

)


Având în vedere Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5618/11.11.2010 privind aprobarea Metodologiei pentru ș^g^Q^^I^6' $Co'anzare stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul Având în vedere Legea educației naționale nr. 1/2011;

In temeiul Regulamentului de organizare și funcționare al inspectoratelor școlare;

DECIDE:

*1

Art.1 începând cu data de 01.09.2011 , prin reorganizarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Ploiești , Grădiniței de copii cu program normal nr.50 Ploiești i se retrage personalitatea juridică și devine structură a Școlii cu cls. 1-Vllt,, George Emil Palade ” Ploiești.

Art.2 Grădinița de copii cu program normal nr.60 Ploiești , ca structură,nu încheie contracte de muncă, nu gestionează acte de studii, nu întocmește SC, nu are cod SIRUES, sigiliu, cont în trezorerie și director.

Sigiliul se predă pe bază de proces verbal directorului unității de învățământ cu personalitate juridică .

Art 3 Serviciul Plan școlarizare , Rețea școlară, Salarizare, Normare, Informatizare și Administrativ, Managementul Resurselor Umane din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Prahova , Școala cu cls. I-VIH „ George Emil Palade” Ploiești și Grădinița de copii cu program normal nr.50 Ploiești vor aduce la îndeplinire prezenta decizie.

Art.4 Un exemplar din prezenta decizie se transmite Consiliului Local al municipiului Ploiești.

'I


AMANTel: +40(0)21405 57 06

Fax: +40(0)21310 3205 www.edu.ro


^ole$U, O? . 0^.2 0X1


Nr.Rll.B7* dosar W/A/1

h

T„._- UNITATÎW ADMlWWRAm-TERnORIALE

toate              secretarului

B»<4tfmfrsarii hfâ&ârSHl CDftSiliUÎlIt ÎOC®i pJWiflCi

In vederea adoptani ft^r»" juridica este necesar ca infllntarw unităților școlara cu personalitate jurraica es

calitatea directorilor de ?wten*tnr           _uWlca

’ “"Star^te"^rata^weluriîTteX in ortin/°± juridice sl vor ave.                                            etc.

scour Județean Pnihov». ^a Gene^ '“^t.

*.de fond prevăzute de Legea nr.24/2000 (r2) »°r$3 noXSTSe te* fa ^slativa pentru elaborarea actelor uormttiv™™ modificările si completările ulterioare.

I MINISTERUL EDUCAȚIEI ‘ CERCETĂRII j TINERETULUI I ȘI SPORTULUI

Inspectoratul Școlar Județean/Municipîul București

4

Pentru asigurarea evidenței contabile la toate unitățile de învățământ preuniversitar personalitate juridică, este necesar să constițuiți posturi sau fracțiuni de post de contabil șef, -astfel încât să nu se depășească numărul de posturi comunicat de minister pentru anul școlar 2010 — 2011. Ocuparea posturilor vacante, nou create, se poate face:

 • -  prin, redistribuire de la centre bugetare;

 • -  prin detașare;

 • -  prin scoatere la concurs conform prevederilor art IU alia. 2 din OUG nr. 35/2011 sau conform prevederilor art 22 (2) OUG nr. 34/2009, cu. modificările și completările ulterioare.
  Ț0 39Vd


aavziav'ws

4

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București

Td: *MD (0)21405 62 50 Fax: +40(0)213104211 ww»cdusio

8V-0X TT0Z/80/ES


XLXLLS


Inspectoratul Sectar Județean Prahova


REȚEAUA


unităților de invatamant pre universitar de stat,cu personalitate juridică care vor funcționa


f:


in municipiul Ploiești - anul școlar 2041-2012crt


Unitatea de învățământ cu personalitate juridică
COLEGIUL NATIONAL ‘TON LUCA CARAG1ALE*1 PLOIEȘTI (primar ,gimnazial,licaal), STR GHEORGHE DOJA NR 98, tel.522340, fax.522340, root@ltc.ph.edu.ro

COLEGIUL NATIONAL “IWHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI (gimnazial, liceal), B-DUL INDEPENDENTEI NR B, tal.595952, fax.590490, cnmv@ploie$11. roedu.net

COLESIUr NATtC5NALn 'NfCRITA STANESCU” PLOIESTtfglninazlalJlceal), STR NALBEI NR 3, teL599540, fax.599458. netanescu@pfoiestl .astral jo

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU 10ĂN CUZA71 PLOIESTIțgimnailaLliceal), STR. TREI IERARHI NR 10, tek525753, tax.525753, LEccuza@excelnet.ro

0OL£GlUL NAȚIO MAL „JEAN MONNEV PLOlEăTlțprlmar .gimnazialjlceal), STR. N1COLAE I0RGA NR. 7, tel.519688, fax.5196B8,

KRceatj; STR.CONSTRUCTOR1LOR NR. 8, tel.512161, mLEGlUL^EHN^^IE WujlT'^LOIESTril STR. SOS.VESTULUI NR. 22, tal.528269, fax.528269,eoergetic_plolBSti@yahoo.com________________________

ColegiUL Tehnic "Eazar eBelEanu** Ploi est l(llcea>, poswceai) B-DUL PETROLULUI NR.14, tel.573182, fax.573792, edeleanuffigo2.nrt.ro


, școală malștil),


Număr de Număr


grupe? clase


preșcolari/ elevi35


55


47


58


1072


1494


1292


1700


Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată]


Număr de grupe/ clase
Număr NR.


preșcolari/ elevi

TOTAL


preșcolari/ elevi


1471


1474


993


1292


1700
l(liceal,ȚCTCT'wycțrri^ Nj| K h^^EA DII1

postlfceal), STR. RUSULUI NR. 24, te1.542341, fax.543794, coleglu!_economic_ploiesti@hoirnall

LICEUL'D'EARTA ,7CARMEff §YLVAM PLftlESTIfoȚTmaF------

.gimnazial,liceal), STR. BOB1LNA NR. 44, tel.525786, fax.525786, Hcart@fdsHnk.ro__1445

764
TJ

O m


o bO16/09/2011  11:53    577171                      SALARIZARE


C0LEeiUL1fHNIC’nT0M'A N.SOC'OLEâCU11' PLOESlIțRceâT, școaJf malștll), STR.GH.GR.CANTACUZINO 320,

tal.552251,fax.552251.tnsoc@go.ro________________________________

GRlIPuL ȘCOLAR DE TRANSPORTURI PLOlESTI(l(caal, postifceal, maiștrii), STR VĂLENI NR144, tal.543641, fax.545543,

aia@Dlotestl .astral, ro


PLOIESTfțprtmar,gimnazial,an de completare}, STR. MINERVA NR. 4, teVfax.555460                   DOAMNA"__________________

PLOI ESTIțprimar, gimnazial), STR ELENA DOAMNA NR. 26, teI544570, fax.-, elena_doamna@yahoo.com________________________________

ȘCOALA CU CAISELE l-VIII 'CANDIANO POPESCU*

PLOIESTI(primar,gimnazial),STR. NUCILOR NR. 39, teL521286, fax.-


31


15


1375


1047

1122889
12


11
255ȘCOALA CU CLASELE I-Vlll NR. 13 PLOlESTIțprlmar.gimnaziai), STR. D. 0OLINTINEANU NR. 32, tei.521494, fax -GRADINfTA DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR. 7 PLOIESTKpreșcolar).STR. ZEFIRULUI NR.15
PLOIESTIfprim ar,gimnazial),STR. LAURILOR NR. 2A, tel.567036,
2324


PLOlESTI(primar,gimnazial), STR. AL.LAPUSNEANU NR.17, tel.513B91, fax.-, 8coala_10_plolesti@lt.ro__________________________________________ȘCOALA
27


SCOALĂ CU CLASELE l-VIII "MIHAIEMINESCU” PLOIESTIfprimar,gimnazial), B-DUL BUCUREȘTI NR. 25 A, tel .577588, fax.573847

2B


ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "ANTON PANN"

PLOIEȘTI (primar, gimnazial), STR. LUMINIȘULUI NR. 8, telffax.625788

904


994437


290


729894
GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL


NR.41 PLOIESTI(preșcalar}STR. LAURILOR NR. 2A, tel.567036, fax.567036

391


487


GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL

NR.26 PLOIESTI(preșcolar)


ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "IENACHITA VACARESCU" PLOIESTKprfmar.glnwazlal). PLOIEȘTI STR. SPATAR MiLESCU NR. 22,


ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "ION CREANGA" PLOIESTI(primar, gim nazlal\STR.8 MARTIE NR.2JEUFAX531398

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORP4AL „ ION CREANGĂ" PLO!ESTI(preșcolaOSTR,8 MARTIE NR.2.TEUFAX53139


ȘCOALA CU CLASELE 1-VFII NR. 19 PLOIESTI(priiT)ar,gii7inazlal)h PLOIEȘTI B-DUL PETROLULUI Na 7, telrfax.571962 GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR. 6 PLOIESTI(preșcolar)B-DUL PETROLULUI NR. 7, tel/fax.571962

252


128


72


138


20


542


929


852


16/09/2011  11:53    577171                      SALARIZARE


GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL

NR.14 PLOIESTl(preșcoJar)STR. LUMINIȘULUI

NR. 8, tel/fax.525788


60ȘCOALA CU CLASELE l-VIll "IOAN GRLGORESCU11


PLOIESTIț primar,gimnazial), STR, IZVOARE NR 81, teL572676, fax-
377


30


ȘCOALA CU CLASELE 1-VIII "SFANTA VINERI"

PLOIESTițprimar,gimnazial), STR. POȘTEI NR. 19, tel,810162, fax.


ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "ANDREI MURESANU"

PLOIESTIțprimar,gimnazial), STR.TROTUS N R. 4, tel.532460, fax.-NR! MAThlAS BERTHELOT" PLOIESTIjprlmar,gimnazial), STR. ARINULUI NR. 2, tal.668211, fax.568211PLOlESTlfprimar,gimnazial), ALEEA SCOLI! NR. 2, tel.583210, fax.563210


34 [PLOIESTIțprimar,gimnazial), STR. ALEEA GODEANU NR. 4, tel.566602, fax,553090


GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL

NR.43 PLOIESTI(preșcolar)STR.TROTUS NR. 4. tei.532460


1106

lTJ


37 PLOlESTI(primar,gimnazial), STR. ALEEA STRUNGA NR. 2, tel.552109,


fax.552109


ȘCOALA CU CLASELE l-IV NR. 22 PLOIESTI(pr1nnar)STR.CIOCÂRLIE l NR. 14, TEL.552958

GRĂDINIȚĂ OE COPII CU PROGRAM NORMAL

NR.50 PLOIESTI(preșcolar), STR. ALEEA

GODEANU NR. 4, tel ,558224, fax.-____________

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL

NR.20 PLOI ESTI(preșcolar), STR. TRESTIOAREI NR.29.TEL.5730O8
16/09/2011  11:53    577171                      SALARIZARE
GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR.10 PLOIESTI(preșcolar), STRJXL.SECELENILOR 3,161.564107, fex.-


ARHANGHELI MIHAILȘI GAVRJIL" PL O IESTI( preșcolar),ST F11

PLOIEȘTII preșcolar), STR. M1RCEA CEL BATRIN NR.97, tal.572486, fax.-


GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.21 PLOIESTI(prașcc]ar},STR. MĂGURII NR.6, teL563271, fax,-


GRĂDINIȚĂ DE COPIf CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23

PLOIESTRpreșcolaQSTR. RFSNOVENILOR NR.46,191.563208, fax-


GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 PLOIESTIțpreș cotar), STR. BASARABI NR.10, tel.515815, fax.-
16/99/2011  11:53    577171                      SALARIZARE                         PAGE 06

44


45GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30

PLOI ESTI(preșco Jar], BDUL BUCUREȘTI NR, 25 A, teL572609, fax.-

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR,32 PLOIESTI(preșcolar), STR. MUZICANȚI NR. 19, tal,573733, fax -

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 PLOIESTI(prpșcolar), STR. INTRAREA GRINDULUI NR.5, tal.532725

GfiADINJTA DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR 1 PLOIESTI(preșcolar),STR. MIHA1 BRAVU NR.22

GRADINffl DE COPII CU PROGRAM kORMAL NR. 4 PLOIESTJ(preșcolar),STR.ROȘIORI NR.28. TEL.597115


50
GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR.39

PLOIESUfpreșcolar), PLOIEȘTI STR. ANOTIMPULUI NR.1, tel.552890, fax.-


GRADINJTA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.47

PLOIESTt(preșcclar), STR. ALEEA IEZERULUI NR 5-7, tei 557019, fax.-
GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR.2 PLOI EST1(preșcolar), STR ELENA DOAMNA NR.25, TEL. 51584

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL„SF.STELIAN"

PLOIEȘTI (preșcolar),STR. I L.C ARAGIALE GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR. 3 PLOIESTffpreșcolar),STR.GH.GR.

CANTACUZI NO NR 49.TEL.51963OGRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR. 5 PLOIESTIțpreșcalarJ.STR. PATRIEI NR.3JEL.523984

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.29 PLOI ESTI(preșcolar), STR. POȘTE) NR.36, TEL.526393


258


16/09/2011  11:53    577171                      SALARIZARE


303


347


GRĂDINIȚĂ Op COPII CU PROGRAM NORMAL „ CASUTA CU POVESTI’ PLOIESTI(preșcolar),STR. ARHIMEOE
,T


r.


•jZ

- <«b


..

&

$GHADlNnAnaETOFirCUPROGRAMPRHnjNSIT^TUMSRSVS---

MINUNATA1 PLOIESTI(preșcofar), STR. ARINULUI NR. 2, tel.534940, fax.-


PLOIE3Ti( preșcolar), STR. GH.GR.CANTACUZINO NR.328, teK 558076, fax.»


PftfeLllNGfT Șl PROGRAM NORMAL „LICURICI'' PLOiESTI(preșcoJar), STU ARINULUI NR.2, teL534762r fax.-

| 10GENERAL ElPOROVlNA Mi


ȘEF SERVICIU PLAN ȘCOLARIZARE REȚEA ȘCOLARA, SALARIZARE, NORMARE,


INFORMATIZARE Șl ADMINISTRATIV


Ec

CONSILIER AURELIA NEDELCU
f.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU INVA ȚAMANT, SANA TA TE, ȘTIINȚA, CUL TURA, CUL TE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011 - 2012 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

și a emis: