Hotărârea nr. 287/2011

Hotãrârea nr. 287 privind aprobarea închirierii unui spatiu cu destinatia de grãdinitã

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
HOTARAREA NR. 287

privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația de grădiniță

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții, prin care se propune aprobarea închirierii spațiului de la parterul blocului Ml din str. Ștefan cel Mare, nr. 45 între municipiului Ploiești și Societatea Naționala de Transport Feroviar de Calatori — CFR Calatori S.A. București, în vederea continuării activităților instructiv educative din unitățiile de învățământ preșcolar;

în conformitate cu art. 112, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

în conformitate cu art. 16 din Hotărârea nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

în conformitate cu art. 22, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2) , lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă închirierea spațiului cu destinația de grădiniță, de la parterul blocului Ml din str. Ștefan cel Mare, nr. 45 între municipiul Ploiești în calitate de chiriaș și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători - CFR Călători S.A. București în calitate de proprietar, pentru perioada de 1 an, incepand cu data de 01.10.2011 pana la 30.09.2012, cu plata unei chirii in valoare de        2.631 lei/luna (valoare fara TVA).

Art. 2. Aproba contractul de închiriere care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 3. împuternicește primarul municipiului Ploiești sa semneze contractul de inchiriere.

Art. 4. La data aprobării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 176/2006 îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Direcția Tehnic - Investiții, Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte si Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte vor asigura aducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 septembrie 2011

Președinte de ședința,


Iulian T eo


cu<

Contrasemnează Secretar Oana Cristina Iaco


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii

4

unui spațiu cu destinația de grădiniță

învățământul și pregătirea preșcolară este unul dintre domeniile de bază ale activității omenești, una dintre instituțiile sociale cele mai importante ale societății umane care trebuie să A

răspundă unor cerințe aflate într-o continuă schimbare și transformare. întreaga activitate pe care o desfășoară copilul în timpul creșei și grădiniței, constituie mijlocul principal prin care se realizează în mod gradat dezvoltarea sa intelectuală.

Grădiniță reprezintă o necesitate pentru părinții încadrați în muncă, deoarece doar în acest mod își pot rezolva o problemă de îngrijire specializată și condiții de dezvoltare psihică armonioasă a copiilor pe durata timpului cât sunt ocupați.

Ținând cont de numărul redus al grădinițelor din zona centrala, dar mai ales de numeroasele solicitări ale părinților pentru înscrierea preșcolarilor, municipalitatea a găsit ca soluție închirierea spațiului de la parterul blocului M1 din str. Ștefan cel Mare, nr. 45.

Având în vedere necesitatea închirierii acestui spațiu cu destinația de grădiniță, supunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Menționăm că spațiul locativ menționat îndeplinește condițiile necesare bunei desfășurări a acestei activități, întrucât in această locație a funcționat in perioada 2006-2011, in baza unui contract de comodat, Anexa Grădiniței nr.12.


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

Cătăli           U


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația de grădiniță

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, unitățile

de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public.

Potrivit art. 112 alin (2) din Legea nr. 1 - Legea educației naționale: „Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale

Potrivit principiului autonomiei locale, stipulat expres in art. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că „autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele si în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condțiile legii

In anul 2006, in baza Ordonanței nr.20/1994 au fost expertizate tehnic unități de învățământ de pe raza municipiul Ploiești, în urma cărora imobile în care funcționau Grădinițele nr. 1 si nr. 29 au fost încadrate în clasa I de rism seismic. La această dată, in aceste imobile nu mai funcționează unitati de învatămant preșcolar, iar activitatea educațională aferentă desfașurandu-se in clădirile altor grădinițe.

In ultima perioadă, pe raza municipiului, dar mai ales in zona centrală, au existat numeroase retrocedări ale unor imobile în care funcționau unități de învățământ preșcolar, fapt ce a sporit necesitatea identificării de noi locații.

In anul 2006 a fost incheiat, in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 176/2006, contractul de comodat prin care SNTFC „CFR CALATORI’ ’ S.A ceda, cu titlu gratuit, dreptul de folosința a spațiului in suprafața de 157,4 mp, de la parterul blocului Ml din str. Ștefan cel Mare, pentru a avea ca destinație „Grădiniță pentru copii CFR”.

Ținând cont de numărul redus al grădinițelor, dar mai ales de numeroasele solicitări ale părinților pentru înscrierea preșcolarilor, municipalitatea a găsit ca soluție păstrarea acestui spațiu.

.J,X

r S

r .

4 4                                                              • •

7

0 y

Prin adresa nr.132/1/102/2011 SNTFC „CFR CALATORI” S.A. comunică faptul că este

t                                                I

de acord cu păstrarea spațiului pentru desfășurarea activității unității dc invățămant preșcolar, in condițiile inchirierii de către municipalitate si plata sumei de 2.631 lei pe lună (fara TVA)/sumă / /

V*

p

ce reprezintă amortismentul si impozitul anual al clădirii.

Față de cele menționate anterior, supunem spre promovare proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația de grădiniță.

Direcția Tehnic - Investiții

*                                                     9


Director,

Teodora M^RIT^


Sef Serviciu Madalina CRĂCIUN


Direcția Management Financiar Contabil, Contracte Director,

Cristina VLAICU
Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios

9                                    9                         7

Achiziții Publice, Contracte Director, * Simona ALBU


■"1

I


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE


ț c; I; '


C’i


I?


- J*

S


NR


DIN

In temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.......

din data de


încheiat intre :

S.N.T.F.C. CFR CALATORI S.A. - REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI MUNTENIA, cu sediul in București, str. Piața Gării de Nord, nr. 1-3, sector 1, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/6600/2011, CUI 28557886 avand cod IBAN RO53BPOS70402776870ROL01, deschis la BANC POST, sucursala Palat CFR, reprezentata de director - Ecaterina Pricope, in calitate de LOCATOR si,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, județul Prahova, tel/fax 0244/516699, avand codul fiscal nr. 2844855 si contul de virament nr.RO 14TREZ52121220207XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Primar Andrei Liviu Volosevici si Director Economic - Cristina Vlaicu, in calitate de LOCATAR

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 1.1    Locatorul da in locatiune spațiul in suprafața de 157,40 mp, situat in Ploiești, str. Ștefan cel Mare, nr. 45, bloc Ml, parter pentru a putea fi folosit cu destinația de grădiniță copii.

2. DURATA CONTRACTULUI

 • 2.1 Durata locatiunii este de 1 an, respectiv de la 01.10.2011 pana la 30.09.2012, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

3. CHIRIA, MODALITATI DE PLATA, PENALITATI

 • 3.1 Pentru folosința spațiului, LOCATARUL va plăti LOCATORULUI o chirie lunara in valoare de 2.631 lei la care se adauga TVA (tarif stabilit in anexa). Valoarea totala pe an a chiriei este 31.572 lei la care se adauga TVA.

 • 3.2 Facturile pentru plata chiriei se vor intocmi de către LOCATOR si vor fi ridicate de către LOCATAR de la sediul LOCATARULUI, in perioada 24 - 25 ale fiecărei luni pentru luna următoare.

 • 3.3 Plata facturii se va face in termen de 15 zile de la data primirii acesteia.

 • 3.4 întârzierea la plata facturii peste termenul de 15 zile de la data primirii, conduce la plata penalităților de 0,1% pe zi intarziere. Valoarea totala a penalităților poate depăși valoarea obligației principale.

 • 3.5 Când intarzierea plătii chiriei depășește 30 zile, contractul se considera reziliat de drept.

 • 4. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

4.1 OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

 • a) sa predea bunul dat in locatiune la termenul convenit si la locul unde se gasea in momentul contractării. Predarea se va face pe baza procesului verbal de predare - primire, care va fi incheiat in termen de 10 zile de la data semnării de către parti a contractului;

 • b) sa se abtina de la orice fapt personal, care ar avea drept consecința tulburarea LOCATARULUI in folosința bunurilor;

 • c) sa suporte plata impozitelor si taxelor prevăzute in actele normative in vigoare aferente spatiilor/terenurilor care fac obiectul contractului si care, conform legii cad in sarcina proprietarului.

4.2 OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

 • a)  sa plateasca chiria stabilita in condițiile si la termenele stabilite (conform cap.3);

 • b) sa folosească in perioada locatiunii bunul care constituie obiectul prezentului contract, ca un posesor de buna credința purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din vina sa;

 • c) sa restituie la sfârșitul locatiunii bunul care face obiectul prezentului contract in starea in care l-a preluat, stare consemnata in procesul verbal de predare - primire;

 • d) sa asigure stingatoare necesare stingerii incendiilor si sa respecte normele de protecția muncii, paza contra incendiilor si protecția mediului;

 • e) sa despăgubească LOCATORUL daca in urma incendiului produs din vina proprie se inregistreaza pagube acestuia;

 • f)  sa efectueze la timp si in bune condiții lucrările de intretinere si reparații curente, LOCATARUL răspunzând de toate stricăciunile si pierderile provocate pe perioada de valabilitate a contractului;

 • g) sa asigure curățenia in interior si in jurul amplasamentului, deratizarea, igienizarea si salubrizarea acestuia, evacuarea resturilor menaj ere si a gunoiului care, potrivit legii cad in sarcina sa;

 • h) sa instiinteze in scris LOCATORUL cu cel puțin 30 zile înainte, in cazul denunțării unilaterale a contractului;

 • i)  se interzice asocierea, gajarea, instrainarea sau folosirea in comun a bunurilor obiect al contractului, cu terte persoane fizice sau juridice fara acordul scris al LOCATORULUI;

 • j)  sunt interzise, fara aprobarea scrisa a LOCATORULUI, transformările de orice natura, construcții noi sau adaosuri la cele existente. In cazul nerespectarii acestei clauze, construcțiile si adaosurile vor fi inlaturate de LOCATOR pe cheltuiala LOCATARULUI sau vor fi reținute de LOCATOR, LOCATARUL nefîind indreptatit sa solicite despăgubiri;

 • k) in caz de distrugere a bunului, din culpa LOCATARULUI, acesta, va plăti LOCATORULUI, o despăgubire egala cu valoarea bunului distrus reactualizata in momentul distrugerii, precum si daune interese;

 • l)  sa permită accesul LOCATORULUI in spatiile închiriate pentru verificarea modului de utilizare, conform destinației;

 • m) sa suporte eventualele amenzi aplicate de organele abilitate ca urmare a constatării unor deficiente legate de întreținerea si folosința bunului închiriat;

 • n) este interzisa introducerea in unitate respectiv permiterea consumului de băuturi alcoolice in interiorul unitatii;

 • o) este interzisa schimbarea de către LOCATAR a destinației spațiului închiriat in tot sau in parte, fara acordul LOCATORULUI aceasta sanctionandu-se cu rezilierea contractului din vina exclusiv a LOCATARULUI si are drept consecința evacuarea necondiționata.

 • p) In termen de 5 (cinci) zile de la data semnării contractului LOCATARUL va depune in contul locatorului garanția de asigurare ce reprezintă contravaloarea chiriei pe una luna si care, va fi restituita LOCATARULUI la încetarea de drept a contractului.

 • q) Sa obțină autorizațiile de funcționare, sanitare necesare desfășurării activitatii;

 • r)  Sa încheie contracte pentru utilitati cu furnizorii locali.

 • 5. ÎNCETAREA SI REZILIEREA <


5.1 Contractul de locatiune inceteaza prin:

 • a) acordul de voința al pârtilor;

 • b) denunțarea unilaterala;


 • d) pieirea bunului;                                                                 '

 • e) desființarea titlului LOCATORULUI;

 • f)  efectul înstrăinării, prin acte intre vii, cu titlu particular, a bunului dat in locatiune.

 • 5.2 La solicitarea uneia dintre parii, partea care vizeaza incetarea contractului va notifica celeilalte parii cauza de incetare cu 15 zile inainte de data la care urmeaza sa-si producă efectele.

5.3 Rezilierea prezentului contract intervine in următoarele situații:

 • a) neprezentarea LOCATARULUI termen de 10 zile de la data încheierii contractului pentru predarea - primirea pe baza procesului verbal a bunului care face obiectul al contractului;

 • b) neachitarea obligațiilor financiare in termen de 30 zile de la data scadentei. Rezilierea contractului nu inlatura răspunderea pârtii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea prezentului contract:

 • c) schimbarea destinației bunului ce face obiectul contractului.

6. FORȚA MAJORA

 • 6.1 Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen si/sau executarea in mod necorespunzator, totala sau parțiala, a oricărei obligații care ii revine in baza prezentului contract, daca, neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majora asa cum este definita de lege.

 • 6.2 Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice in termen de 24 ore si in mod complet celeilalte parii producerea evenimentului si sa ia toate masurile pentru limitarea consecințelor lui.

 • 6.3 Daca in termen de 10 zile de la data producerii respectivul eveniment nu inceteaza, părțile au dreptul sa notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parii sa pretindă daune interese.

7. NOTIFICĂRILE INTRE PARTI

 • 7.1 In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre parii celeilalte, este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzută la cap. 1.

 • 7.2 In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, aceasta va fi transmisa, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si, se considera primita de către destinata, la data menționata pe confirmare de oficiul postai primitor.

 • 7.3 In cazul in care notificarea se transmite prin telex/fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in care a fost expediata.

 • 7.4 Notificările verbale nu se iau in considerare de nici un dintre parii daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

 • 8.1 Părțile se obliga sa execute prezentul contract întocmai si cu buna credința. Partea care nu executa obligațiile asumate datoreaza celeilalte parii daune interese.

 • 8.2 LOCATARUL datoreaza LOCATORULUI plata daune interese pe perioada ocupării spațiului după expirarea termenului pentru care s-a incheiat contractul. Plata daunelor interese nu are ca efect tacita relocatiune si nu afecteaza dreptul LOCATORULUI de a evacua LOCATARUL conform cap.8, pct. l(c). Aceste daune sunt egale cu dublul chiriei lunare si TVA aferent pentru fiecare luna pana la eliberarea spațiului.

9. LITIGII


9.1 Eventualele neintelegeri in legătură cu interpretarea sau aplicarea p^p^ntului contract se vor soluționa pe cale amiabila sau după caz de către instanța j udccato rcasc a/bpmpetenta.


10. DISPOZIȚII FINALE


 • 10.1 Orice modificare survenita in timpul exxecutarii contractului cu privire la statutul juridic al LOCATARULUI va fi adusa imediat la cunoștința LOCATORULUI.

 • 10.2 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional incheiat intre părțile contractante.

 • 10.3 Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor si inlatura orice intelegere verbala si scrisa dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

 • 10.4 Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare cate unul pentru LOCATOR si unul pentru LOCATAR, ambele avand caracter de original si isi produce efectele de la data semnării lui.


LOCATOR:

RTFC MUNTENIA


LOCATAR: MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECTOR,

Ecaterina Pricot


PRIMAR,

Andrei Li viu Volosevici


CONTABIL SEF

Marioara Pancu


SECRETAR, ia Cristina Iacob


SEF DIVIZIE TEHNICA Constantin T al van


Direcția Economica DIRECTOR, Cristina Vlaicu


Direcția Administrație Publica, Juridic -Contencios


SEF BIROU PATRIMONIU

Valentin Stanescu


DIRECTOR, Simona Albu


Direcția T ehnic- Investiții DIRECTOR, T eodora Marin


SEF OFICIU JURIDIC

Ioan Cerchez


SEF SERVICIU, Madalina Crăciun


S.N.T.F.C. “C.F.R CALATORI” S.A.

Regionala de Transport Feroviar de Calatori București


Biroul Patrimoniu

Nr. 132/1/ jlj- /2011               Str. Piața Gării de Nord nr. 1-3, sector 1, tel./jgji

PRIMĂRIA PLOIEȘTI


■s

V' -■ -///ova I In atentia Domnului Primar, Andrei Liviu VolosevfcfeUL

Analizând solicitarea dumneavoastră de prelungire a contractului de comodat nr. 39/01.10.2006 a cărui valabilitate expira ia data de 01.102011, care are ca obiect dreptul de folosința gratuita (cu plata utilitarilor) a spațiului de la parterul blocului Ml din Ploiești, str. Ștefan cel Mare, nr. 45 pentru desfasurarea activitatii grădiniței de copii cu program normal, nr. 12, va informam următoarele :

Regionala de Transport Feroviar de Calatori București este de acord cu folosința spațiului de referința avand aceeași destinație:

Ținând cont de situația economica si cheltuiala suportata de societatea noastra cu acest spațiu, respectiv amortismentul si impozitul anual adica, 2631 lei/luna. propunem încheierea unui contract de închiriere cu plata unei chirii in valoare de 2631 lei/luna la care se adauga TVA.

Așteptam răspunsul dv. in vederea demarării procedurilor necesare incheierii

acestui contract.

Va mulțumim.

București — 26.05.2011
întocmit, Roxana Pana


Direcția Management Financiar-Contabil,Contracte Serviciul Financiar


96 /oh ol.

/ - 4 JUL 2011

Către,

Direcția Tehnic-Investitii

Serviciul Dezvoltare ,întreținere Unitari Cultura,Invatamant ,Sanatate

Referitor la adresa nr.2089/14.06.2011 prin care ne solicitați punctul de vedere legat de modul de calcul al chiriei pentru GRĂDINIȚĂ nr. 12 din str Ștefan cel Mare nr. 45 ,va comunicam ca este corect.

Anexam si documentele solicitate de noi de la SNTFC “CFR CALATORI S.A.” : Fisa mijlocului fix;

A

Declarația fiscala penru anul 2011.
întocmit,

Viorica COSTACHE

311427G
• l> aDurata normala de   //>.».*

funcționare         ™


0

r

-i -t


>4

-I


D

VI


unr


A,


Contribuabili! .......... CNP

BMCl/ClP, serie............. rr..;..........., județ........................... loc.........

cod postai............................sector.....................................

str................—..ț nt., bloc. .......j etfij...*..,

ap................., .tel......................fax.................adresa de e-mail

, înregistrat la registrul comerțului..................la nr.

.... con! ©AN.......................... .deschis la...........


*<■»<*


1

%

•l

Contribuabilul SNTFC-REGIONALA TRANSPORT FEROVIAR CALATORI BUCUREȘTI, Codul de identificare fiscala 13654293. STR P-TA GĂRII DE NORD. Nr. 1-3,, BUCUREȘTI», ‘.tel..................... fax......................adresa de e-

mail.............................. înregistrat la registrul comerțului................,la nr.

..................................cont BAN...........................deschis la......................Nr. de înregistrare la organul fiscal                              2O..li_


DECLARAȚIE FISCALA


Model 2006ITL010


ROMANIA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


Codul de identificare fiscala 2844855

Adresa/Cont iBAN/tel/fax B-dul Independentei Nr. 16/ Nr. rol nominal unic 2006367


pentru stabilirea Inripozitului/taxei pe cladki in cazul contribuabHior persoane juridice


Adresa ctadke/fonna de dobândire


II


DECIZIE DE IMPUNERE


Nr.

CriP - proprietate I - închiriere

C - concesiune A administrare

F - folosința


STR DEPOULUI Nn 15


STR. DEPOULUI Nr 15


STR DEPOULUI Nr. 15


STR DEPOULUI Nr 15


STR. DEPOULUI Nr. 15


STR DEPOULUI Nr. 15


STR. DEPOULUI Nc 15


STR DEPOU! UI Nr. 15


Valoare de intrare/lnreg. in contabilitate


Data dobândi rii/inchirie rii/concestonarii/p reluare administrare sau folosinta/cladiri


Data ultimei Reevaluări


pentru stabilirea Impozitul uî/taxcl pe clădiri in cazul con Ir ibuabi lior persoane juridice pentru anul 2011

In conformitate cu prevedcriile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu mortificările si completările ulterioare si a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificabile si completările ulterioare si a OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare se stabilesc următoarele obligații de plata fata da bugetul local al municipiului PloieștiCota % Impozlttaxa datorat(a) Termene de plata    Impozit/taxa - Scadenta


31.03.2011


30.09 2011

31.03.2011


30.09.2011


31.03.2011


30.09,2011


31.03.2011


30.09.2011


31 03.201131.03.2011

30.09.2011


31.03.2011


30.09.2011


31.03.2011


30.09.2011

©I    ■ ■■! M I519.18


01.04.2004


7173
76


77

UI NV15


STR DEPOUL


STR DEPOULUI Nr 15


STR. DEPOULUI Nr. 15


P-TA. 1DEC.1918 Nr. 5


B-DUL REPUBLICII Nr. 17


STR. DEPOULUI Nr. 15


966,03


1.208,61


1 860,13


2.260,38


5.444,10


9.360,81


9.490,74


9.651,33


13.414.76


P-TA 1 DEC. 1918 Nr. 5


STR. DEPOULUI Nr. 15


STR. DEPOULUI Nr. 15


STR. DEPOULUI Nr. 15


«te


STR. VAGONULUI Nr. 1


STR. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 45


01.04.2004


01.04.2004


01.08.1908


28.02 2000


28.02.2000


28.02.2000


01 08.1998


22.122004


15.10.2003


150.469,19

4


300.506,00


473.773,00


477.188,00


915.013,37


4.656.486,65


'28.02.2000


28.02,2000


24.02.2000


06.08.2004


30.10.2002

30.09.2011


14
67631.03.2011


30.09.2011


31.03.2011


30.09.2011


31.03.2011


30.09.2011


31.03.2011


30.09.2011


31.03.2011


30.09.2011


31.03.2011


30.09.2011 t

31.03.2011


30.09.2011


31.03.2011


30 09.2011


31.03.2011


30.09.2011


31.03.2011


30 09.2011


31.03.2011


30.09.2011


31.03.2011


30.09.2011


31.03.2011


30.09.2011


31.03.2011


30.09.2011


31.03.2011


30.09.2011


31.03.2011


30.09.2011


18


18


34


34


43


42


65


65


79


79


191


190


328


327


332


332


338


338


470


469


5.267   .


10.518


10.517


16.582


16.582


16.702


16.701


32.026


32.025


162.977


162 977
(pronunțate, numai* d aaronataraj


* o           Am primit un exemplar al deciziei de impunere .»

Prenume si nume .........CNP.................. B.UCIP/C.I. serie...... nr

Semnătură contabUabfl..............................................

Data t J sau

Nr si data confirmării de primire;

Juri 28 li 11:35a RTFC                        3114276


Pentru neachitarea împozituluiMaxei până la termenele aratate mai sus. se vor calcula accesorii pAna la data plătii.

Prezentul titlu de creanța devine titlu executoriu in condUe legii.

împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

Conducătorul o

Slmona

/ 1 2:•

i

/ .

/ - - -! ‘ -

nului fiscal,

frricdțnu

*
JUDEȚUL PRAHOVA                             ; 7^^

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI     /< v "

H O T A R A R E A NR. 176

«         t                                                                            »                                                                                                                                                                                                                       1     -   / ■

privind preluarea in folosința gratuita de la Societatea Iraționala de Transport Feroviar de Calatori CFR - S.A. București a spațiului de la parterul blocului Ml din str.Stefan cel Mare nr.45, in vederea amenajării unei grădinițe pentru isopii

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Vazand Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești si a domnilor consilieri Augustin Mitu, Carmen Dumitru, Dan Ionita, Teodor Avramescu, Marcian Popa si Gabriel Lungu, precum si Raportul de Specialitate al Administrației Domeniului Public si Privat si al Direcției Patrimoniu, prin care se propune preluarea in folosința gratuita de la Societatea Naționala de Transport Feroviar de Calatori CFR - S.A. București, a spațiului de la parterul blocului Ml din str.Stefan cel Mare nr.45, in vederea amenajării unei grădinițe pentru copii;

In baza prevederilor cap.2, art.18 din Legea invatamantului nr.84/1995 modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu art.l și art.4 din Hotărârea de Guvern nr.538/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru finanțarea invatamantului preuniversitar de stat;

In temeiul art.38, alin.(2). lit.n, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba preluarea in folosința gratuita pe o perioada de 5 (cinci) ani de la Societatea Naționala de Transport Feroviar de Calatori CFR - S.A. București, a spațiului de la parterul blocului Ml din str.Stefan cel Mare nr.45, in vederea amenajării unei grădinițe cu program normal pentru copii;

Art.2. Noua grădiniță va fi arondată Grădiniței nr.12 din cadrul Centrului Financiar -Grădiniță nr.28 Ploiești.

Art.3. Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești si Direcția Patrimoniu vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Prevederile Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 233/2005 cu privire la transmiterea in administrarea consiliilor de administrație din unitățile de invatamant preuniversitar a clădirilor si terenurilor in care aceștia isi desfasoara activitatea, se modifica in mod corespunzător.

Art.3. împuternicește primarul municipiului Ploiești sa semneze contractul de comodat.

Art.4. Direcția Administrație Publica, Juridic cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Contencios va aduce la


Data in Ploiești, astazi, 27 iulie 2006.

Președinte de Ședința, Cătălin Popescu


Contrasemnează Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

V

I

i-


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

p'


4

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORTSECRETA Gheorghe ȘData:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMER CI ALE

RAPORT

1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația de grădiniță - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

1

: L—_

I -î

2

I

1

t