Hotărârea nr. 286/2011

Hotãrârea nr. 286 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploie[ti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 286 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești , a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu precum si raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil intocmit pe baza notelor de fundamentare si anexelor pentru investiții ale Direcției Tehnic - Investiții;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetulului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aproba rectificarea listei de investiții a bugetulului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.3 Aproba rectificarea listei de investiții a bugetulului creditului intern BCR al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.4 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 19 septembrie 2011

Președinte de ședințaIulian Teodorescu


Contrasemnează Secretai/, Oana Cristina IacoJUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 50/11.01.201 lsi rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 103/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 144/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 184/21.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.205/28.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.225/27.07.2011, Hotararea Consiliului Local nr.257/01.08.2011, Hotararea Consiliului Local nr.258/12.08.2011, Hotararea Consiliului Local nr.271/31.08.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de necesitatea efectuării unor modificări prioritare in cadrul listelor de investiții.

Prevederile veniturilor bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 451.125,32 mii lei, vor ramane neschimbate.

Prevederile cheltuielilor bugetului local sunt în sumă de 451.125,32 mii lei, vor ramane neschimbate, iar in structura se vor produce modificări după cum se menționează in raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil întocmit pe baza notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic - Investiții.

In cadrul bugetului creditului intern are loc rectificarea listei de investiții a creditului intern BCR conform notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic -Investiții si Anexei nr. 3.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2011.CONSILIERI, Nicoleta Cataliana Bozian Gheorghe Sarbu Radu Mateescu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABILLETA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 50/11.01.201 lsi rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 103/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 144/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 184/21.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.205/28.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.225/27.07.2011, Hotararea Consiliului Local nr.257/01.08.2011, Hotararea Consiliului Local nr.258/12.08.2011, Hotararea Consiliului Local nr.271/31.08.2011 .

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioareprecum si de necesitatea efectuării unor modificări prioritare in cadrul listelor de investiții.

Prevederile veniturilor bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 451.125,32 mii lei si vor ramane neschimbate.

Prevederile cheltuielilor bugetului local sunt în sumă de 451.125,32 mii lei si vor ramane neschimbate iar in structura se vor produce următoarele modificări:

 • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - prevederea totala de 16.823,61 mii lei ramane neschimbata, in structura se vor produce următoarele modificări:

 • - titlul „Bunuri si servicii” se majoreaza cu suma de 35,01 mii lei

 • - titlul „Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”se diminuaeaza cu suma de 35,01 mii lei ( conform execuției de casa a trezoreriei Ploiești)

 • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - se diminuează prevederea cu suma de 100,00 mii lei astfel:

 • - titlul „Bunuri si servicii” se majoreaza cu suma de 6,96 mii Iei;

 • - titlul „Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”se diminuaeaza cu suma de 6,96 mii lei (conform execuției de casa a trezoreriei Ploiești);

 • - titlul „ Transferuri intre unitati ale administrației locale” se diminuează cu suma de 100,00 mii lei, conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești.

 • 3. Capitolul „Ordine publica si siguranța naționala” - se diminuează cu suma de

150 mii lei, respectiv diminurea titlul „ Transferuri intre unitati ale administrației

*

locale”, conform conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat aLPdfttiei Locale PloieSti.

r •'             c                                                                                                                        ’

r , <z

 • 4. Capitolul „Invatamant” - se majoreaza cu suma de 365,00 mii, in structura se vor ) produce următoarele modificări:

 • - titlul „Bunuri si servicii” se majoreaza cu suma de 391,16 mii lei, respectiv: 365,00 mii lei la reparații curente scoli si la bunuri si servicii 26,16 mii lei;

 • - titlul „Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”se diminuaeaza cu suma de 26,16 mii lei ( conform execuției de casa a trezoreriei Ploiești).

 • 5. Capitolul „Sanatate” - se diminuează cu suma de 250,00 mii lei la titlul „Bunuri si servicii”, conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

6. Capitolul „Cultura, recreere si religie”- se majoreaza cu suma de 9.762,00 mii lei, in structura se vor produce următoarele modificări:

 • - titlul „Bunuri si servicii” se majoreaza cu suma de 95,91 mii lei;

 • - titlul „Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”se diminuaeaza cu suma de 95,91 mii lei ( conform execuției de casa a trezoreriei Ploiești);

 • - titlul „Transferuri intre unitati ale administrației locale” se diminuează cu suma de 48,00 mii lei, conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Casei de Cultura „I.L.Caragiale” Ploiești;

 • - titlul “Active nefinanciare” se majoreaza cu suma de 9.810,00 mii lei conform Anexei nr.2 si a notelor de fundamentare întocmite de Direcția Tehnic-Investitii.

7. Capitolul „ Asigurări si asistenta sociala”- se diminuează cu suma de 1.115,00 mii lei, in structura se vor produce următoarele modificări:

 • - titlul „Bunuri si servicii” se diminuează cu suma de 826,50 mii lei, respectiv: cu suma de 460,00 mii lei la bunuri si servicii ASSC- conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești; 365,000 mii lei la reparații curente crese, conform Notei de fundamentare al Serviciului de Dezvoltare, întreținere Unitati de Invatament, Cultura, Sanatate si 1,50 mii lei la bunuri si servicii ani precedenti conform execuției de casa a trezoreriei Ploiești;

 • - titlul „Transferuri intre unitati ale administrației locale” se diminuează cu suma de 450,00 mii lei, conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

 • - titlul „Asistenta sociala” se majoreaza cu suma de 160,00 mii lei conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare

Ploiești;

- titlul „Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”se majoreaza cu suma de 1,50 mii lei (conform execuției de casa a trezoreriei Ploiești).

 • 8. Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica”- se diminuează cu suma de 2.800,00 mii lei, in structura se vor produce următoarele modificări:

 • - titlul „Bunuri si servicii” se diminuează cu suma de 585,26 mii lei;

 • - titlul “Active nefînanciare” se diminuează cu suma de 2.214,23 mii lei conform Anexei nr.2 si a notelor de fundamentare întocmite de Direcția Tehnic-Investitiicu suma de 9,02 mii lei ( conform execuției de casa a trezoreriei Ploiești)

- titlul “Active nefinanciare” se diminuează cu suma de 5.712,00 mii lei conform Anexei nr.2 si a notelor de fundamentare intocmite de Direcția Tehnic-Investitii

In cadrul bugetului creditului intern BCR prevederea bugetara ramane neschimbata, rectificarea constând in diminuarea prevederilor bugetare la unele obiective de investiții ( unde au fost înregistrate economii) si majorării prevedeilor altor obiective de investiții conform Anexei nr.3 si a notelor de fundamentare intocmite de Direcția Tehnic-Investitii

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

VIZAT

DIRECTOR,

Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica,


Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu

SimonaAlbu


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ANEXA NR.l

BUGET LOCAL- 2011 venituri

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL nr.

271/31.08.2011

influente +/-

buget rectificat

1

VENITURI - TOTAL

0001

431.125,32

0,00

431.125,32

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

282.413,57

0,00

282.413,57

3

I. VENITURI CURENTE

0002

371.332,27

0,00

371.332,27

4

A. VENITURI FISCALE

0003

344.241,43

0,00

344.241,43

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

169.173,43

0,00

169.173,43

6

A 1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.604,43

0,00

3.604,43

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

704,43

0,00

704,43

8

Impozit pe profit de la agenți economici

010201

704,43

704,43

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.900,00

0,00

2.900,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.900,00

2.900,00

11

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

164.877,00

0,00

164.877,00

12

COTE ȘI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

164.877,00

0,00

164.877,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

163.027,00

163.027,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.850,00

1.850,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

692,00

0,00

692,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0502

692,00

0,00

692,00

17

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

050250

692,00

692,00

18

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

0009

65.909,30

0,00

65.909,30

19

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

65.909,30

0,00

65.909,30

20

Impozitul și taxa pe clădiri

070201

54.600,00

0,00

54.600,00

21

Impozit pe clădiri de la pers, fizice

07020101

10.900,00

10.900,00

22

Impozitul și taxa pe clădiri de la pers, juridice

07020102

43.700,00

43.700,00

23

Impozitul și taxa pe teren

070202

7.505,40

0,00

7.505,40

24

Impozit pe terenuri de la pers, fizice

07020201

2.300,00

2.300,00

25

Impozitul și taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

5.200,00

5.200,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

5,40

5,40

27

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

3.800,00

3.800,00

28

Alte impozite și taxe pe proprietate

070250

3,90

3,90

29

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

0010

109.158,70

0,00

109.158,70

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

92.869,00

0,00

92.869,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, și sect. Mun. București

110202

90.959,00

u ->u-. .

• ’ . ---- . . ’

. 90.959,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

/7 .7

i

i

. ■ • b . v •

1 r r“

' . *

7     ' v ' i

.. / \

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice

110204

i •

•1

>

r                            7 ’ 1 •’

’ } *

i ;.

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

’    . • “                 4

t                                                          '          9

II

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.910,00

J        ‘         '                                                          •"

r  '                                           /

’ ? \ b • . 1

J                  1          . s

b,

’ ■     ’                                    ?                          f

-

* • *                                       v * ’

/y 1.910,00

r“

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

38

AL TE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SER VICII

1202

413,00

0,00

413,00

39

Taxe hoteliere

120207

413,00

413,00

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

30,00

0,00

30,00

41

Impozit pe spectacole

150201

30,00

30,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI

1602

15.846,70

0,00

15.846,70

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

11.410,00

0,00

11.410,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, fizice

16020201

5.900,00

5.900,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.510,00

5.510,00

47

Taxe și tarife ptr. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

4.233,70

4.233,70

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

160250

203,00

203,00

49

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite și taxe

I80250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

27.090,84

0,00

27.090,84

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

16.113,44

0,00

16.113,44

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

16.113,44

0,00

16.113,44

55

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

300201

7.102,96

7.102,96

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

300203

57

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

6.594,00

6.594,00

58

Venituri din dividende

300208

2.416,48

2.416,48

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBĂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

0014

10.977,40

0,00

10.977,40

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITĂȚI

3302

3.219,40

0,00

3.219,40

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3159,00

3.159,00

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor în creșe

330210

66

Contibuția pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

50,00

50,00

67

Taxe din activități cadastrale și agricultură

330224

0,00

68

Contibuția lunară a părinților ptr. întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

330227

0,00

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

330228

2,00

2,00

70

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

330250

8,40

8,40

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.200,00

0,00

1.200,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.200,00

1.200,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

74

AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

3502

5.164,50

0,00

5.164,50

75

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

5.000,00

5.000,00

76

Penalități ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

350202

0,00

77

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

350203

25,00

25,00

78

Alte amenzi, penalități și confiscări

350250

139,50

139,50

79

DIVERSE VENITURI

3602

1.304,00

0,00

1.304,00

80

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

taxe speciale

360206

44,00

44,00

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

81

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

0,00

82

Alte venituri

360250

1.260,00

1.260,00

83

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUB VENȚIILE

3702

89,50

0,00

89,50

84

Donații și sponsorizări

370201

89,50

89,50

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

85

Alte transferuri voluntare

370250

86

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

4.039,80

0,00

4.039,80

87

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

4.039,80

0,00

4.039,80

88

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

85,00

85,00

89

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

110,00

0,00

110,00

90

Venituri din privatizare

390204

0,00

0,00

V enituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

34,8

34,80

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

3.810,00

3.810,00

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

92

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPR UMUTURILOR A CORD A TE

4002

0,00

0,00

0,00

93

încasări di n rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții și serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

94

încasări din rambursarea microcreditelor de la pers, fizice și juridice

400207

95

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

96

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

97

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

98

IV. SUBVENȚII

0017

55.753,25

0,00

55.753,25

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

55.753,25

0,00

55.753,25

100

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

55.753,25

0,00

55.753,25

101

A. De capital

0019

29.600,00

0,00

29.600,00

102

Retehnologizarea centralelor termice și elecrice de termoficare

420201

103

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

104

Planuri și regulamente de urbanism

420205

1

105

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

......

/s  \           /

• z              .; •

s b ’ *         ,

106

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

420207

ZJ

4

< //

I*

«. S

*          h

, r

107

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

420209

/J

r 1      •'

L ;

1 >

* !

C'i '

r;

* •

i (

1

1

- •*.. :

108

Finațarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuință

420210

1.000,00

L

• " -J

•i

J .

1.000,00

109

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

5.000,00

” * : * •; '

'i

•    ’                            J-

>    5.000,00

110

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

420213

23.600,00

23.600,00

111

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

420214

112

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

420215

113

B. Curente

0020

26.153,25

0,00

26.153,25

114

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

115

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

116

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

117

Subvenții ptr. compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

420232

25.997,00

25.997,00

118

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

119

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

110,25

110,25

120

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

46,00

46,00

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-născuți

420236

121

subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termofîcare

420246

122

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

123

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

124

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

430204

125

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistență socială ptr. persoanele cu handicap

430207

126

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare în situații de extremă dificultate

430208

127

Sume primite de ia UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

0,00

0,00

0,00

128

veniturile bugetului local - Fondul Europ. De Dezv. Regionala-Prefinantare, pentru avansuri FEDR

45020103

0,00

0,00

0,00

129

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

450215

0

0

0

130

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45021502

131

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ANEXA NR.l

BUGET LOCAL 2011

CHELTUIELI

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf IICL

nr.

271/31.08.2011

influente +/-

buget rectificat

|

CHELTUIELI - TOTAL

5002

451.125,32

0,00

451.125,32

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

5102

16.823,61

0,00

16.823,61

Cheltuieli de personal

10

7.207,87

7.207,87

Bunuri si servicii - total, din care:

20

8.890,79

35,01

8.925,80

Bunuri si servicii

7.482,08

7.482,08

bunuri si servicii (promovarea imaginii municipiului -European Film Festival& Fair Ploiești)

466,58

466,58

bunuri si servicii p

792,13

35,01

827,14

bunuri si servicii - retrocedări Parc Mun. PI. Vest

150,00

150,00

A jutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

253,00

253,00

Cheltuieli de capital - total, din care:

70

500,00

0,00

500,00

Active nefinanciare

71

500,00

500,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

-28,05

-35,01

-63,06

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

29.060,74

-100,00

28.960,74

Bunuri si servicii - total, din care:

20

8.246,39

6,96

8.253,35

Bunuri si servicii - recensământ

50,00

50,00

bunuri si servicii (ani precenenti)

6,96

6,96

Comisioane si alte costuri aferente împrum cxt.

8.196,39

84 96,39

Fonduri de rezervai756,96 suma reprez div. Apa Nova cf HCL 233/2011)

50

918,87

918,87

Transferuri către Serviciul public de evidență a persoanelor

51

440,00

-100,00

340,00

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

2.055,48

2.055,48

Rambursări de credite - total din care:

81

17.400,00

0,00

17.400,00

Rambursare credit Alpha Bank

6.000,00

6.000,00

Rambursare credit B.C.R.

11.400,00

11.400,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

-6,96

-6,96

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

5502

6.700,00

0,00

6.700,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

500,00

500,00

Dobânzi

30

6.200,00

6.200,00

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NA ȚIONALĂ

6102

8.494,98

-150,00

8.344,98

Bunuri si servicii - total, din care:

20

60,00

0,00

60,00

Bunuri si servicii (Protecția civilă)

60,00

60,00

Transferuri către Poliția Locala

51

7.631,49

-150,00

7.481,49

Transferuri către Poliția Comunitară

51

745,51

745,51

Active nefinanciare (Protecția civilă)

71

60,00

60,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

nr.

271/31.08.2011

O     ■

infltuenfe ”+/-1/ > '

// * -

.........-----------------------------------------------------------1

fbițggt rectifici#

7 ■.                ■■■

b / • .

............-......—■■■■■   ■'                l            .            .................

H *>■ r i---------------

p

7 :                                                  i

Plăti efect an preeedenti an curent

85

-2,02

H             -----------ir         ■

* ;  r -              *

\X                       .     ;.

■^^02

<         V   ./

......................-.......V        ...............sZ...^....-,......... ...

Z's *      '

.-V     .■/

ÎNVĂȚĂMÂNT

6502

110.122,45

465,00

x.^lLO487,45

Cheltuieli de personal

10

78.939,45

• -b .

78.939,45

Bunuri si servicii - total, din care:

20

21.031,55

391,16

21.422,71

Bunuri si servicii

13.970,00

13.970,00

reparații curente scoli(buget PMP)

3.800,00

365,00

4.165,00

Bunuri si servicii?

3.261,55

26,16

3.287,71

Transferuri către instituții publice

51

550,00

550,00

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

199,87

199,87

Asistență socială

57

90,00

90,00

Alte cheltuieli (burse)

59

800,00

800,00

Plăti efect an preeedenti an curent

85

-29,82

-26,16

-55,98

Active nefinanciare - total din care:

71

8.541,40

0,00

8.541,40

Investiții centre financiare

Investiții centre financiare (PMP)

8.541,40

8,541,40

SĂNĂTATE

6602

5.936,42

-250,00

5.686,42

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

2.982,00

2.982,00

Bunuri și servicii - total din care:

20

787,00

-250,00

537,00

reparații spitale

260,00

260,00

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

150,00

150,00

bunuri si servicii p

377,00

-250,00

127,00

Transferuri către instituții publice

51

1.74 7,42

0,00

1.747,42

Spitalul de Boli Intectioasc Ploiești

451,42

451,42

Spitalul Municipal Ploiești

1.296,00

1.296,00

Asistență socială (Centrul de transfuzie)

57

70,00

70,00

Active nefinanciare

71

350,00

350,00

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

6702

36.344,22

9.762,00

46.106,22

Bunuri și servicii - total- din care:

20

2.795,50

95,91

2.891,41

cli. din donații și sponsorizări

89,50

89,50

iluminat ornamental

1.477,00

1.477,00

spectacole artificii

94,00

94,00

acțiuni culturale

1.135,00

1.135,00

bunuri si servicii (ani preccnenti)

95,91

95,91

Transferuri către instituții publice, din care:

51

22.623,00

-48,00

22.575,00

Casa de Cultură

681,00

-48,00

633,00

Teatrul "Terna Caragiu"

5.716,00

5.716,00

Filarmonica "Paul Constantincscu"

4.628,00

4.628,00

Club Sportiv Municipal

5.202,00

5.202,00

Administrația Parcului C-tin Stere

6.396,00

6.396,00

Finanțare- proiecte PID

56

2,00

2,00

Alte cheltuieli - total din care:

59

7.600,00

0,00

7.600,00

ch. Asociat SC FC Petrolul

6.000,00

6.000,00

reparații unități de cult

1.600,00

1.600,00

Active nefinanciare - total din care:

71

3.394,70

9.810,00

13.204,70

active nefinanciare

3.394,70

9.810,00

13.204,70

Plat efect an preeedenti an curent

85

- 70,98

-95,91

-166,89

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

6802

30.845,80

-1.115,00

29.730,80

Cheltuieli de personal - total din care:

10

5.864,00

0,00

5.864,00

Pase 2


buget cf HCL
nr.
271/31.08.2011

Bunuri și servicii (Creșc) Bunuri și servicii p ASSC


reparații curente cresc (buget PMP)______________________

Finanțări pt Asociatia"Viitorul Tinerilor'1__________________

Finanțare proiecte cf. Legii 350/2005_____________________

bunuri si servicii (ani precenenti)

Transferuri - total din care:_____________________________

Adm.Serv.Soc.Comunitare___________________________

Finanțare- proiecte PIP_____________________________

Asistență socială- total din care:_________________________

Asistenta sociala in caz de invaliditate_____________________

Ajutoare pentru locuințe_________________________________

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale Active nefinanciare - total______________________________

Plat iefect an precedenti an curent_____________________


-460,00

-365,00


-1,50


51


 • 56

 • 57


71

85


-450,00


-450,00


160,00


140,00

20,00

0,00

1,50


-9,76


LOCUINȚE, SERVICIIȘl DEZV. PUBLICĂ


7002


56.848,54


-2.800,00


54.048,54


Bunuri fi servicii- total din care:___________

iluminat public______________________________

Alte cheltuieli - total din care:_________________

întreținere ceasuri publice____________________

Reparații curentețfond imobiliar)____________

Bunuri și servicii (ani precedenti)____________

prestări servicii SGU PI. - din care:_________

Bunuri și servicii_____________________________

reparații curente______________________________

obiecte de inventar__________________________

gratuitati cimitirecf. Legii 44/94____________

Transferuri către instituții publice, din care: Serviciul Public Finanțe Locale


Finanțare- proiecte PIP__________

Active nefinanciare - total din care: Locuințe


active nefinanciare

Iluminat public


Reabilitare iluminat public_________________________

Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării.________________________________________

Plat iefect an precedenti an curent


PROTECȚIA MEDIULUI


Bunuri si servicii -total din care:

.. .. .■ — •* ........— ........ ................ — ........... ............-.........

Salubritate_____________________________________________________

Reparații curente si amenajare centru municipal de colectare a deșeurilor, echipamente electrice si electronice ______


apa meteo


Active nefinanciare total din care:


Canalizarea și tratarea apelor reziduale


active nefinanciare


COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE20

06

50


51


56

71

03


06


50


85


7402

20


-585,26


-585,26


39,50

1.550,00

0,00


15.500,00

14.960,00 419,00

12 1,00

150,00

7.408,00

7,408,00

2,00

26.827,04

24.783,04

24.783,04

2.044,00

2.044,00


0,51

-585,77


-585,77


0,00


-2,214,23

-2.800,00

-2.800,00


0,0044.590,00

15.920,00

15.300,00


585,77


-0,51


0,00

0.00120,0071

06


8102


22.026,24

5.372,00

16.654,24

39,50


1.550,00

0,5 I


44.590,00

15.920,00

15.300,00


120,00


500,00

28.670,00

28.670,00

28.670,00


43.907,00


0,00

0,00


0,00


500,00

28,670,00

28.670,00

28.670,00


43.907,00


4 x.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget of. HCL

nr.

271/31.08.2011

s .s         •'            ,      t

. t      *

//    C ’

fiifhiente +/-

\...—...................

s..

X

s

• •• **1

•-           s •.

\ 1,

h uget

rectificat

1                                                      i:

\ •'/ ■

•>

1

’ i

.......'      .'«V1 " D

. X—i-----

Subvenții- dif. de preț și tarif la en. termică livrată pop.

40

43.907,00

y

........•f - ................................

•43,907.00

Active nefinanciare

71

0,00

i       o,oo

TRANSPORTURI

8402

61.451,56

-5.712,00

55.739,56

Bunuri fi servicii - din care:

20

9.300,00

9,02

9.309,02

reparații curente străzi

7.000,00

7.000,00

serv monitorizare trafic

2.300,00

2.300,00

Bunuri și servicii (ani precedenti)

9,02

9,02

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

28,805.00

28.805,00

Alte transferuri (Amplasare copertine refugiu calatori in stațiile RATP PI.)

55

69,90

69,90

Finanțare- proiecte PI O

56

3,36

3,36

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

-9,02

-9,02

Active nefinanciare

71

23.273,30

-5.712,00

17.561,30

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


Andrei |ivi


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2011

Rectificare 6mii leiDENUMIREA


OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


Valoare


totala


conform S.F.


V aloare


totala


Surse


Credite


Credite


Alte surse


finanțate din:

TOTAL


din care:


Influente


BUGET

actualiz.


proprii


Bancare


Interne


Bancare


Externe


constituite


cf.Legi


BUGET Ide la bugetul

I local


transf.

bug. Stat


(+/-)


LOCAL

Inițial

1

2

3

5

6

7

8

9-8+10+11

10

.    ....................... »    r

b*4-'i4b*44k + *iibj......

•      4

■ 141-44*

aalarir4a*a*diJiiiiiiii

ariaar4baa*abaa*aa4Aa ........ . . . ...........

. ......... . . . ...... . .

4

R

• 1 1

b4abaajaa

p.Rbiaaaaa

<0.00

abiaiibi""

aiaaaaaab

■      ■      r              4

•      1      1      1      '      b      ,      -      .      b

:<

4     r    ♦    R     b    *    a

a * 4  R4i

a      r      a      a      r      4

a     r    v    a     a    v    4

■      b      4      4

1*441

r    4    »    i

a      b      r      d      r

4      ■      *      a              a      '

a      b      *              b      4      a

aarraari-4b aaaaraavaaba

- <v> n i i 14-

aia'444b*a

59:504.44

b^ibaiiara

: IO! AL < hEi;i l ILLi

- •

■ ■■■■144"

a   a   d   ■   ■   ■■   ■   r   ■   v   ■   4   4   ■   4   4   14   4   4

aaaiaaaaraara4ar44r4v4 bbRiaiaaaavaaiaiiaari bb4aaaaaaaaaiririiir%i

br4~bbaaaa*aiii>iiiii

*

d

287.033:413.:

aaaarivrv44

■  ■      iii   i  r  4  i  4

b      b      4

a      i      •      b      a

• riirra*bb

ai       a   a   r   »          ♦

bbaariia*

4      ■

i    4    *    •     •

4    4

b      a

4      a      4              •              a

a      a      r      a      r      i      4

Pab*a"baaaa

aib4"a"aaaa

Lucrări in continuare

106.637.84

0.00

0

,00

61.378,10

32.990,30

Lucrări noi

180.395 J 9

0.00

0

.00

23.2863)4

I9.2M74

Cap.51.02-71

--- .

-----... . _. • • ------

----------------.... ----- ------ -.

--

-

• • ....... • * ---------

---- . — b.s.   -------

------------- .

--------— ......-

------ ..-.  ..a—

.. ...

• •

• -- - ------ - ---

h- —------

-.    ._ .     ... .w

•. J               .•   .   .

— • -......- - •• •

AUTORITATI PUBLICE

*

..........

iii*4i

i     "    4

*      •      a      1       •      1      •      •      *      •

: Tm-AL>:: <<<<::<<-.<<<<<••<:

r    *

«     ,     <     •     •     *    a     a     a

aaaiaari-ib4i*JiJiiii aaiaar-r4dbdbaabdaaak

■ ■■■■■■«Ilblbb|b4lbl44

*

■■■<-w<<<<

L    p_    |

aa4a + aaia

J. . J ... * . P . P>

L   J. . J. _c___*    ■    ■   ±  . ' _ L.

J

a              a              4      i

■a      i      i      r      4      -      4

r      4      a              4      -

■    i     a     b    *    4

b      ■      ■      ■      b

1        4        4        ■        ■        1

a

<<0

•      i      r      b

1    L.   L _ X _

;00 : <

<<■500,00 <<■

*   «___i_ J. _ 1  .A.          J----1----L —

<:<50OO<<

_         1 .. R    4    .L    3.. . .X    >     >     L.

din care:

a. ■■

; ;; ;•

.• •• • : ’ •. .• •. ;•

Dotări

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

Cap.61.02-71

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

: total<<<<<<<<<<<<<<<<<<■

*    r

4      *              *      •      •      •

4aa4aaaa

aaraar--4dadl*llllllll aariia«"F4baaaiaiaarrr aaviarabbibiaiaaiaaaa aariiFb^bibbabiaiaaaar

aaTvar4a*daai*iiiiiiri

aarvv"4abibiaiaaiiaavr

T    +    1

4    4    ■

4 1"

<W+<<<

•      e      t      a      a

p                                                      <      •      r

r

a     -     P    4    ■     ■    ■

i      a      b      a      4      a

«     4     *    *    ■     »     >

a     a     a           a

a     a     a    a     a    i     >

0

a     a    -     ■

b           4    a

,00::

:<360,00<<<

<• 60.00 <

din care:

Dotări ALA

------

-----------------

------------------.... ---------

• i -

-

0,00

0,00

--------

- -------------

----- . .

0

•1    0 r

,00

60,00

60,00

Cap.65.02-71

INVAT AMANT

: •F<tval<<<<<<<<<-:<<<<<<<<;

«... —a—      7

b   b   -   4   ■   *.......i   a   4   •   114   4   4

a444di*4aa4aaiiiviiirr*

aav4i"4aa4aaadaaiaarrr

avaaar4F4lbabaai !■■■■■

4

----J

* a -T                 '"“1 T’ ■    ■    ■

<85,413,00<<

4    J     ■

4    -

4    4

■ 4a

:<0.O0:<:<7

,     •    *    *    -

•      r      b      4      i

■      b      r      i      4

a     a     a    «     «     a

a + ^aaaiaa

a      b      b      4      .      a      b      i       i      a

<-r*-aa>aa

.      b

*     *

4    a     a    i    4    a

b      a      a      a              a      a

b      4      ■      ■      *      ■

T    4    ■     ■    a    a     a

»    4     F     F    4    ■

»    4 r

a “* ’ a R

b      4      a      b      -      b      b

< 0.00

> -0

;00;’:

8.541,40

din care:

Lucrări in continuare

52.313,00

0,00

0,00

0.00

6.535,00

6.535,00

Consolidare Școala Rares Vodă

7.000,00

0,00

0,00

2.400,00

2.400,00

Consolidare Gr.Sc.Petrolul Teleajen

8.500,00

0,00

0,00

4.070,00

4.070,00

înlocuire tamplarie, refacere fațade , terenuri

36.813,00

0,00

0

,00

65,00

65,00

Lucrări noi

33 .100,00

0.00

0,00

0

,00

1.610.00

L610,00

Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

Sala de concerte si sala de sport Liceul de Arta

22.100,00

0,00

0

,00

100,00

100,00

Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearul

11.000,00

0,00

0

,00

10,00

10,00

a • .                              • • < a                   ...       «                 . a. a

« « —.

x

4

4


11


12


:: U298.00


9.040,00


•:::M0<:<<

aabaaa*Faa

.(__t .  <    '    •     *    *     >    +    * t


0,00


a      »      ■      P      ■      *      '

<0.00

,      b      1      1      1      b


0,00


<<O>00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


<<<<0M:'

J__l[____J__r                 »     *   .*   • *


0,00


0.00:

r 7 •>      ■      ■              r «• F


0,00


::<::30;00<::<::


0,00


0,00


0,00


0,00


9,00


0,00


0,00

0,00


13

4     p *    4     p a a

■ r 4    *    *    ■

9L616.44


• V

•J.


500,00


60,00


1.610.00


200,00

100,00

10,00


Nr.


DENUMIREA


Valoare


crt.


OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


Centrale termice si instalații de incalzire: Grup Școlar Transporturi, Școala nr. 1 Radu Stanian, Școala Ienachita Vacarescu, Școala nr. 11 Florin Comisei, Școala nr. 13, Școala nr. 19, Școala Sf. Vineri-anexa, Grădinițele nr. 1,5,7, 9 Nichita Stanescu, Cheita de Aur, Casuta de Povesti, nr.24, nr.29,nr.37,nr.38


Branșamente utilitati Școala Rares Vodă


Proiectare -refacere parțiala acoperiș Colegiul Mihai Viteazul

Documentație AC. Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearul

Documentație AC. Construire Grădiniță nr.20


Proiectare -reabilitare corp anexa Colegiul Mihai Viteazul

SF+PT+DE înlocuire tamplarie Colegiul I.L.Caragiale


Proiectare Liceul de Arta-Sala de concerte


 • 9

 • 10


Studiu de prefezabilitate-extindere Școala Sf.Vasile

Expertize tehnice-unitati de invatamant

Dotări


11


Proiectare centrale termice si instalații de incalzire unitati de invatamant


12


RTE Sala de sport Școala nr.28 Nicolae Balcescu


Cap.66.02-71


SANATATE


TOTAL


âs__4.


fc*ee*aeaa**eea*eeaR ''aaaavaa + aaa*aabd *aaaaapVa»Jaab4aaJa

 • ■ abaa + va»4aaa*aa*J

 • ■ rva4 + raa|a4»‘aa»a

* . . 4----■----■--------■----■- X_ ____x____h.. îl- 4____■____k      . V


din care:


l ucrări in continuare

Reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipal Schuller


•l


Proiectare -reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipal

Cap.67.02-71               ~    ~

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

.      .............. <b a V r

■ b««4*»»*»toaa|aaad

P + raaR*apabaa«4Vaad «'«■■h4aaPt + ^* + rra|aaA + aj4

* + aahaaa«bTb + + riaaR, ■ +

*""*baaa4aa«RdaaaaaVțdaaR


totăl

a p b -a a a


4 a

din care:


-      «      •      •      •      ♦      «      ■      •      *      4

ri^aa^Ra^aRp aaaa + aa^ap paaddaaaa^* raAțaaața*

+  ■'  *4  •     a p + t


Lucrări in continuare

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul

Constantinescu Ploiești


Proiectare si execuție pavilioane de vara


Proiectare si execuție pista de atletism, Parc Tineretului


Refacere stadion Ilie Oana Ploiești


Lucrări noi


Reabilitare Statuia Libertății.


Construire ansamblu monumental I.L.Caragiale


totala


conform S.F.0,00


0,00


0,00

0,00

0,00

OM

0,00


0,00


OM

OM

OM


0,00


0,00


OM

• + + ’

j---- K - * __


0,00


•r r •


0,00


>O39M


8.039,90


8.039,90


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00Valoare


totala


actualiz.


0,00


0,00


0,00

0,00

OM

OM

0,00


0,00


0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


>0.00 .

a     ■     ■    4    + a     a

X_____■__■-----*  ■ -*      _____ft____4-


0,00

0,00


0,00


■  4  + vaa  *  i

o ■


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


Surse


proprii


aaabPraaaa^aaa da«4 + + 9a« + + ,aa

aaaa + daab + aaat a«a*49aa"*4aa* —4----■----h--___*----4---rJ. ■ *__A____■____I----


Credite


Bancare


Interne


i.


Credite


Bancare


Externe


pp9ra*daa* + a«r *’»»**««*-ee»*

+ Tra'|aa.it4a.aa

*    ......*    "     4     a 4    ■     4

+ aa«aba*a"aaap

aaaabaaaaaaaai

da«aPa9aabaa4P


+ aabțtra4J" + d

4aiaaTabaar4

4aaaaaaa«p + + 9


I__________finanțate din:

Alte surse I TOTAL constituite | BUGET |de la bugetull transf.

local I bug. Stat


din care:


Influente


(+/-)


BUGET LOCAL

cf.Legi


Inițial

8   19=8+10+11


0,00     1.300,00


10


1.300,00


11


0,00


12


13


0,00


1.300,00


0,00

0,00

0,00

0^00

0,00

0/)0

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


30,00

32/00

50,00

32,40

35,00

30,00

10,00

10,00

7,00

40,00


80,00


40,00


■. ■         ■ j ■: 350,00:;:

* h L - - -a i ■ ■- -M - ■ 4 ■ a.—a.. 3- . J *


0.00


0,00


0,00


wo

200,00


150,00


6.00 1:13.204.70

,              a J a              -a A a a ♦ d               ■ P ■ + b


0,00


12.080,00


0,00


2.000,00


0.00 I__230,00

0£0 |   40,00

0,00 I 9.810,00

0,00”I 1.119,70


0,00


319,70


0,00


800,00


30,00

32/)0

50,00

32/10

35,00

30/10

10,00


10,00

7,00

40,00


80,00


40,00


. . 3 WM

tfc*>aaap*

—*. . *___A____a----1__


200,00

200,00


150,00


««***«»*• ■

I3.204;70


12.080,00


2.000,00


230,00

40,00

9.810,00

1.119.70


319,70


800,00


0,00


0/)0

O00

0/)0

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


0.00

*            _____4__* b .


0,00

0,00


J,


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0±00

0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


s,


0,00


----- y

9.810,00


0,00


0,00

0,00

__________y —

9.810,00

—.  |         — • • —» , rl — — .

0.00


0,00


0,00


30,00

32j0

50,00

32,40

35,00

30,00

10,00

10,00

7/)0

40,00


80,00


40,00


350,00


200,00

200,00


150,00


2.270,00


319,70


800,00


Nr.


crt.10


11


12


13


14


15


10


11


DENUMIREA


OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


SF,PT,DE Reabilitare statuia Libertății


Cap. 70.02 -71


LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA


total:


din care


■ 4b-b + + *"k"

44«bb + + d'"b

4^aP + b + *Pkb

^■■■ + r + + 4'b


ddkk-««««*-«

4^rv4"b""k""

+ drbddk'" +

4abv4l + a" +

+ ,r-HHkHa + +

■ ■■vdk + da +


Lucrări in continuare


Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești


Consolidare si reabilitare termica Bloc A7 str.Cibinului nr.2Ploiesti


Reabilitare termica bloc 135A str.Zimbrului


Reabilitare termica bloc Ml0 str. Arhip Nicolae

Reabilitare termica bloc 67 bis str. înfrățirii nr.5A


Reabilitare termica bloc 48 str.Cameliei nr.3A


Reabilitare termica bloc 13 str. Levantica nr 1


Deviere rețea apa str.Libertății nr. 1


RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

Construcție sediu, puct de lucru zona Nord, desființare construcții subterane existente pe teren, renovare acces subsol, strada. Aleea Catinei, nr. I7A+ UE (etapa II).


Proiectare+executie- Racordare Aleea Catinei, nr,17A- Dalkia


Proiectare+executie- Branșament electric pavilioane AEE Sediu punct de lucru Ploiești Aleea Catinei nr,17A


Construcție anexa cimitir Bolovani-proiectare si execuție

Reabilitare sistem iluminat


Reabilitare termica blocuri locuințe


Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD


Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu


Reabilitare termica blocuri zona Vest 1


Reabilitare termica blocuri zona Vest 2


Demolare construcție existenta strada Cosminele


Extindere a branșamentelor de apa in Cartierul Petrolul


Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei nr.14

Extindere a rețelelor de apa in Cartierul Petrolul-strada Văii


Extindere a branșamentelor de apa Cartier Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca.

Extindere rețea de apa in Cartierul Bereasca


Certificat energetic blocuri Cartier Libertății


V aloare


totala


conform S.F.


Valoare


totala


actual iz.27.639,14

14.404,13

4.030,87


3.422,95

421,39

890,25


3.736,85


0,00

0,00

L69(L00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite

cf. Legi

finanțate din:

Influente

(+/-)

BUGET

LOCAL

Inițial

TOTAL

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

5

6

7

8

9=8+10+11

10

n

12

i î ? ;; >

... • + \ :• z

. :

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

ar,ab + bv'"b*a

• •

aaa + daiaaaaaaaaa

.......

.......*

4^Faaaaaaia

’         < -a ’    K        k ’       a- ’

■ aavdalbbaa + +

1 ■ + + a*«4a^a «

■ aaaaravab* + "

»aa-R + h,,*»»»aa

»aa,,rb4"*aa*aa

.      a.      a      a      *      a      a

« 0,00: :

24.027,04

4    b    4    F    b    •    •    • ' •    ••    •

■: WilM :

a^aldP4»aaa

•: 16.827,(14 :

+    1     4     b    H     b    ♦    a   A    a    a    a

■ ■• — ■ ■ * * * ■ L * ■

* -. * - a    a     a     j     <    J     ■    J    A

0,00

10.066,80

5.279,00

4.787,80

-200,00

10.266,80

0,00

4.310,00

500,00

3.810,00

0,00

4.310,00

0,00

294,00

150,00

144,00

0,00

294,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

• — • «

0,00

38,00

38,00

0,00

0,00

38,00

0,00

1.568,20

798,20

770,00

0,00

1.568,20

0,00

83,00

44,00

39,00

0,00

83,00

0,00

49,60

24,80

24,80

0,00

49,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.269,00

1.269,00

0,00

-200,00

1.469,00

0,00

110,00

110,00

0,00

0,00

110,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

90,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

2.044,00

2.044,00

0,00

0,00

2.044,00

0,00

8.692.24

4j‘>70,04

4.022,21)

-700,00

9392.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.677,00

800,00

877,00

0,00

1.677,00

0,00

2.020,00

1.000,00

1.020,00

-700,00

2.720,00

. ..

0,00

2.772,00

1.372,00

1.400,00

0,00

2.772,00

0,00

1.481,20

756,00

725,20

0,00

1.481,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

475,13

475,13

0,00

0,00

475,13

0,00

106,91

106,91

0,00

0,00

106,91

•:        < +:: :: ;• :: Ș ;■

’•       “   ‘               ."i                '• •

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr.


crt.


DENUMIREA

OBIECTIVELOR


Valoare


totala


Valoare

totala


Surse


Credite


Credite


Alte surse


DE INVESTIȚII


conform S.F.


actualiz.


proprii


Bancare


Interne


2 [SF,PT,DE Bocuri locuințe sociale str.Cosminele |SF,PT,DE,RTE Locuințe str.Cosminele

 • 4  | Documentație tehnica PAD, strada Cosminele

 • 5  | Expertize tehnice imobile din patrimoniu

 • 6  [Expertize Tehnice Blocuri Locuințe

 • 7  |SF,PT, DE consolidare blocuri locuințe


2

0,00

030

0,00

030

0,00

0,00


3

0,00

030

0,00

0,00

0,00

0,00


finanțate din:

TOTAL I

BUGET


din care:


Influente


de la bugetul] transf.

local Ibug. Stat


(+/-)


BUGET LOCAL

Inițial

g [Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei [energetice a blocurilor (og. 18/2009-og.69/2010)

9 [Reactualizare PUG


0,00


0,00


Cap.74.02-71


|PROTECTIA MEDIULUI

<<<;[TOfAI<<<->.<< >:?':<<<<<<<<<<<><T:>T<:><<<>T:>'<<T:<''<<<-<

[din care

A Lucrări in continuare


624.14


624,14


0,00


0,00


0,00


k i •      •      • b «      •      •      • b i •      -      4

^aaA,aajA,aaa.


0,00


 • 1 __[Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiești -PMP

 • 2  [Modernizare strada Gârlei -canalizare [Cap. 84.02.71


0,00


0,00


624,14


0,00


<   1 TRANSPORȚI RU <<<<■    :<<<:>><<•                <:•<:|^33326,85-:!<<<: 3^

[din care                                                                                I                  I


br-a>Raaa.i +

brraab^aap vaa«b + aa"4 4aaib + Taap


A [Lucrări în continuare

 • 1  [Execuție alei cimitire Mihai Bravu, str. Mihai Bravu nr.228, Viisoara-|str. C-tin Brezeanu nr. 14

 • 2  [Modernizare strada Rafov

 • 3  [Modernizare strada Șantierului

 • 4  [Modernizare strada Izvoare

 • 5  [Modernizare strada Jupiter tr. I

Modernizare străzi zona Rudului (Refacere sistem rutier str. Hanibal, | Refacere sistem rutier str. Petre Negul eseu, Refacere sistem rutier str. |Petroniu, Refacere sistem rutier str. Vasile Boierescu, Modernizare strada Posada, Modernizare strada Fecioarei, Modernizare strada Petru Poni, Modernizare strada Cicero, Modernizare strada Principatele Unite)

[Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, [Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)


18.021,66


0,00


2.175,00

2 i6,io

2.112,58 55630


2.193,13


2.430,22


0,00


0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


|Modemizare/Refacere sistem rutier străzi Cartier Petrolului (Refacere sistem rutier str. Inotesti, Modernizare strada Livezilor, Modernizare

 • 8   strada Țintea, Modernizare strada Țițeiului, Refacere sistem rutier str.

Moreni, Refacere sistem rutier str.Transformatorului, Modernizare [strada Gândului, Modernizare strada Baicoi, Modernizare strada [Vitileanca, Modernizare strada Ghighiului)

 • 9  [Modernizare strada Sevastopol

 • 10  Modernizare strada Gârlei


6.706,27


245,20

1.387,16


0,00


0,00

0,009=8+10+11

__ 0,00

___0,00

__030__

300,00

500,00

500,00


3.800,00


168,00


2837030::


28.670,00


28.480,00


190,00


3.826,30


15,00


385,00

51,00

330,00

134,00


150,00


700,00


1.67930


42,00

340,00


10

0,00

0,00

0,00 300,00

030

0,00


11

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00


12

030

0,00

0,00

030

0,00

0,00


13

J),00

0,00

°2°L 300,00 500,00 500,00


3.800,00


168,00


; <5370.00


5.070,00


4.880,00


190,00


17.56130

•     ■    * d *    ■■    ■ ' ■ b


3.826,30


15,00


38530

51,00

330,00

13430


150,00


700,00


1.679,30


42,00

340,00


0,00


0,00


-1.900,00


5.700,00


0,00


168,00


23.600,00 1 <<<0.00<: i <2837030


23.600,00


23.600,00


0,00


■ t 4              •

0.00


0,00


0,00


0,00

0,00

0,00

030


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


28.670,00


28.480,00


190,00


>|:<'>5.7;1230:<J::<23.27330:

T«J + »aj*« P v ■ ■ H ■       .......


570,00


4.39630


0,00


0,00

0,00

0,00

030


0,00


0,00


0,00

0,00


15,00


385,00

J51,00_

330,00

134,00


150,00


1.270,00


1.679,30


42,00

340,00DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII


V aloare totala


conform S.F.


B [Lucrări «ui

 • 1  [Modernizare strada Saturn, etapa II (proiectare+executie)

 • 2   Modernizare strada Vârful cu Dor(proiectare+executie)


 • 3

[Modernizare strada Neajlov , inclusiv canalizare (proiectare+executie)

 • 4  [Modernizare strada Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

 • 5  [Modernizare strada Olteni, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

 • 6  |Modernizare Aleea Strejnic bloc 26,27,28(proiectare+executie)

Amenajare loc de joaca pentru copii Bulevardul Republicii (langa

 • 7  I Cimitirul Sovietic), Amenajare loc de joaca pentru copii strada Grindului - Complex Cina )- proiectare+executie Amenajare loc de joaca pentru copii zona Malu Roșu - grădiniță 21, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Modem-proiectare+executie

Amenajare loc de joaca pentru copii zona Mihai Bravu, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Mihai Eminescu, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Muzicanți - proiectare+executie

Amenajare parc Caineni in municipiul Ploiești


io


[Reparații pasaj Gara de Sud, municipiul Ploiești (proiectare+executie)

 • 12  | Refacere sistem rutier str. Văii

 • 13 | Mod em izare strada V asi 1 e Lucac i u

 • 14


Demolare pod rutier vechi Obor


Reparații capitale: strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș), B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-limita oraș), strada Strandului( str. Pasaj Bucov-limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor-Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada Podul Inalt-proiectare+executie

16 .Reparație capitala strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita |oras) proiectare+executie

n [Reparație capitala B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-limita oraș)

| proiectare+executie

Reparație capitala strada Ștrandului (ieșire Pasaj Bucov-limita oraș) Iproiectare+executie

[Reparație capitala strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eroilor- Plaiesilor)-

1 proiectare+executie

Reparație capitala strada Cuza Voda-proiectare+executie


15


20


21 [ Reparație capitala strada Lapusna-proiectare+executie

Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Ghe. Doja- proiectare+executie

Amenajare parcari in municipiul Ploiești, B-duTRepublicii si strada Ghe. Doja tr. I-II- proiectare+executie

.Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr. III-1V-

| proiectare+executie

— [Amenajareparcari B-dul Republicii si stradaGhe. Doja tr.V P25 proiectare+executie


22


23


Valoare

totala


actualiz.Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

|           finanțate din:            |

TOTAL BUGET

din care:

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

5

6

7

8

9=8+10+11

10

ii

0,00

11.865,00

IL8654M)

0.00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

780,00

780,00

0,00

0,00

2.510,00

2.510,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

42,00

42,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

203,00

203,00

0,00BUGET LOCAL

70,00(proiectare+executie)

2^ [Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel [Mare si Bagdazar (proiectare+executie)

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: B-dul București, Jianu- strada Teleajen, strada Ploilor (intersecție str. Ghe. Asachi cu [strada Buna Vestire; înființare loc de joaca Ploiești - Triaj (proiectare+executie).

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str. Lacul Balea, Aleea Ciucului, P-ta 9 Mai (intersecție str. Domnișori cu Aleea Vitioarei), str. Marasesti (bl. 26 B), Sala Sporturilor (proiectare+executie).

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str.Cibinului,

 • 32  Complex Meșteșugăresc (Sos. Nordului), Cameliei bl. 111, Parc Dendrologic (proiectare+executie).

[Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str. Spatar Milescu

 • 33  [bl. 121 D- bl. 121 E, bl. 141 G, str. Biruinței, str. Zimbrului bl. 133 (proiectare+executie).

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari (proiectare si execuție)

 • 35  Modernizare strada Dr.Bagdasar (proiectare+executie)

 • 36  Reconfigurare parcare strada Gri vitei (tronson parc Halele centrale), (proiectare+executie)

 • 37  Modernizare strada Furnica, inclusiv canalizare (proiectare+executie)


[Reparație capitala strada Podul Inalt-proiectare+executie

Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov(Petru Cercel, Jiului, [Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Fundătură [Petrolului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului)- proiectare+executie


 • 41  Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie Amenajare debarcader, chisc multifuncțional si grup sanitar public

 • 42  I


Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București si

 • 44  strada Barcanesti si intre B-dul București si strada Industriei -proiectare+executie


Valoare totala actual iz.


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


336,37

0,00

234,10

0,00

1.025,00

0,00

320,00

I 0,00

25,62

0,00

0,00

2.810,00

0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


finanțate din:

Surse proprii


Credite


Credite


Bancare


Interne


Bancare


Externe


Alte surse constituite


cf.Legi


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


TOTAL I

BUGET de la bugetul   transf.

local bug. Stat


din care:


Influente

(+/-)


BUGET LOCAL Inițial

9=8+10+11


500,00


500,00


520,00


260,00


240,00


350,00


10


500,00


500,00


520,00


260,00


240,00


350,00


11


12


13


0,00


0,00


500,00


0,00


0,00


500,00


0,00


0,00


0,00


0,00


170,00


350,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00 I

0,00

200,00

200,00

0,00 I

0,00

770,00

770,00

0,00 I

0,00

80,00

80,00

0,00 |

0,00

30,00

30,00

0,00 I

0,00

100,00

100,00

0,00 |

0,00

100,00

100,00

0,00 1

0,00

100,00

100,00

0,00 1

0,00

1 100,00

100,00

0,00 I

0,00

100,00

100,00

0,00

——*- —----■--

0,00     i

100,00

100,00

0,00 1

0,00 |

V                                          (                                  I

100,00

100,00

0,00 1

0,00

100,00

100,00

0,00 1

0,00

300,00

200,00

770,00

80,00

30,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


260,00


240,00


350,00DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII


______1_____ ____

Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord (proiectare+executie) Amenajare parcari cu dale ecologice zona vest (proiectare+executie)

Amenajare parcari cu dale ecologice zona central-sud-est (proiectare+executie)

Reparații capitale strazi(Proiectare+Executie)


Modernizare strada Horatiu (proiectare+executie)


Modernizare strada Caineni (proiectare+executie)


•. "l "l


Actualizarea bazei de date stadale

Expertize tehnice străzi, inclusiv prelevare de probe si analize de laborator

Expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de intervenție la Pasaj Sud Ploiești

SF+PT+DE Modernizare pasaj B-dul București (2 buc) Timken, intersecție Petrolului

SF Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești (18 buc.)


SF+PT+DE Modernizare Colonia Teleajen, inclusiv canalizare

SF Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai, Cartier Enachita Vacarescu, Cartier Malu Roșu

SF Reparații capitale: strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului-limita oraș), B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-limita oraș), strada Strandului( Pasaj Bucov -limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor-Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada Podul înalt

SF Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Ghe. Doja

PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize, Parcare supraterana str.Cuza Vodă


PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol (Violetelor, Viilor, Trestioarei, Răchitei, Prigoriei, Plutelor, Paltinului, Mierlei, Lăstunului, Gaterului, Fluturilor, Ferigii, Energiei, Delfinului, Ciocârliei, Cetinei, Cerbului, Canarului, Brândușelor,Drum exploatare modernizat, Acces serviciu, Acvilei)

SF Modernizare străzi: Peris (inclusiv canalizare), Ecoului, Dâmbului, Lacului, Drum acces Ploiești Triaj, Barza va, Aurora, Vidinului, Zânelor, Caineni, Brazdei, Berzei, Dambovita (inclusiv canalizare), Horatiu


SF Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov(Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului), Cartier Ghe. Doja (Dorobanți, Italiana,Petriceicu Vodă), Cartier Gageni(Morilor, Podețului, Tabla Butii, Titeica)

SF Modernizare srazi Cartier Mitica Apostol


Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actual iz.

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

......

Alte surse constituite cf.Legi

finanțate din:

Influente

(+/-)

BUGET

LOCAL

Inițial

TOTAL

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

2

3

5

6

7

8 1

9=8+10+11

10

n

12

13

0,00

0,00

0,00 |

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00 |

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

1 80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

| 80,00

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 80,00

80,00

0,00

80,00

0,00

b y

.              M               ...  ....

:• % • :• î: :: :: ::

1 :•••> ' ■ J

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

65,00

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

65,00

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00 j

| 80,00

80,00

0,00

0,00

80,00Documentație de intervenție Pasaj superior pe strada Mihai Bravu (zona


Isover- Remat)

SF+PT+DE Modernizare Cartier Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei, Bistrița,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari,

 • 16 | Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu,

Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut, C-tin Stere, Petru Musat-inclusiv canalizare)

SF Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari, Actualizare SF

 • 17 |Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar

Actualizare SF,DALI,PT,CS,DTAC-Consolidare podul de lemn


DALI Modernizare Cartier Penes Curcanul, Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București si strada Barcanesti si intre B-dul București si strada Industriei SF Modernizare strada Furnica (inclusiv canalizare), strada Pielari (tronson cuprins intre str. Carpenului- strada Alexandru Vlahuta) SF Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord, zona vest, zona central-sud -est.


 • 21  |SF-Reparatii capitale străzi.

 • 22 |SF Raemenajare parc Andrei Muresanu

 • 23 |SF Sistem vertical rotativ de parcareDEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATII CULTURA INVATAMANT SANATATE


Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

finanțate din:

Influente

(+/-)

4                          .

BUGET

LOCAL

Inițial

TOTAL BUGET

1          din care:

de la bugetul

| local

transf.

| bug. Stat

5

6

7

8

9=8+10+11

10

n

12

13

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

— --------- ----------

- ... ----------*---—,--

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00 j

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

DIRECTOR TEHNIC 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


LISTA

obiectivelor de investiții- BCR 2011

Rectificare 4
DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII


Valoarea totala conf. S.F.


Valoarea totala actual iz.


Cheltuieli I totale


Cofinântă^F""


finanțate din:

C red it Total I

CTIFICA1 alocații de la bug. transf. 2011      bugetare   local bug. stat


din care:


Influente


mii lei

CREDIT BANCAR INIȚIAL 2011AUTORITATI PUBLICE


Achiziționare trolebuze pentru RATP

Cap.65.07


INVATAMANT


TOTAL ■•? <?<????

din care:


CULTURA RECREERE SI RELIGIE


TOTĂLL><T?<<<<

din care:


p

a_ . j . l      a      a      p      *      4      a      b      b      *

 • ■ ■*a«4bfc..P,aa aabAdb4.,,arpa

aa*ab,P,,aiaaa

■P*J + ,P»,arjaa

■■ + 4fc*fcr,,riaa

 • ■  4*4  b      v  B  b  *  T  b  ■  ■

- »   ■    ■    ■    ■                              ■   ■»*- -W—B-M-W— J -  l-p.

< 5;600.00-   '

■ ■■■■■*fr4B«4*44

l""bP"BbbV

JJ--4,pa4b

•      -      P      .      b      .      .      .      ,      ,

P      b      b      b      4

l.b^.aa*aa

<<<:S60O^Q:

< •< .< '• :•

. 5; ;a;.::           <            ;;

*• ?'                    ' v 7- f

•: '-j      r .. X    '?          +

0,00

100,00

100,00

0,00

5.500,00

5.500,00

........*    *    4     a     4

k*4-b-b,a.aafcH,a *<>••■•••**••0

4     ,     '    r    i     i                 <     4     ,     ,    .

'■■fc,PJ-r,aabi

■ ■■■*«4abb4ab'

BBBdd'dPv^aB'a

.      .......... 4      4      4      ,

<?3;500Mi?<

lAl.d.pjrf.

b                      ,              r      4      4      a      ►

•*>4Jb + 4Jb

*iaa.P + 4ab

• + j,-b,jap

**,,b|-Bb +

' + J«bT4,b +

44,-b444b* P,--",,Bb,

?\3.500<W

6.500,00

6.500,00

----------— • -------

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

•      •      •      4      i      a      a      b      a      a      a      fc      *

•      •      *      4...... p      1

4      ■      ■      ■      ■      ••      ■              4      4      b      P      ■

+      b      b      ......4      b      p      ,

4araaaaiaa.'4r

4a"a*aaaavaaaa«

,-Pv,aabb,aaa> b

JJ,,ppb»aaa*

"**4"4pabvaaa

: 74.570,63???

aaaaaap'«p + ,aa

aaaaa«.b,4PP,r

•      •      *      •      •      4      P      i      4      a              a      ■      b

■■*4a*fcP,ar»,a

■■■8P4b,ap,aaA

■?: 34390,00

IBBbldBB + 4

■■PJ4" + 4'

iaaia,ap + a

Jb-»4bPP44

•PP + 4,k + 4a

34390,00

4      4      b      b      b      ■      b      b      b      o-* fc      fc      a

74.570,63

34.220,00

34.220,00

74.570,63

34.220,00

34.220,00

0,00

170,00

170,00

0,00

100,00

100,00

0,00

70,00

70,00


6.300.00


3.500,00

3.500,00


90,00
V aloarea totala actual iz.


Cheltuieli I totale


Cofinantar^™'"

Alte surse |re


finanța te din:_________

Total | din care:


Credit

CTIFICAT] alocații de la bug| transf.

2011


Influente


mii lei

CREDIT

BANCAR

INIȚIAL

2011Cap.74.07
din care


Lucrări in continuare
6 = 8+10Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras, Corlatesti, Freamătului, Stelutelorj-canalizare


0,00


29.773,43


Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Bereasca


20.904,00


Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Rafov


2.459,96


Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gheorghe Doja


Cap.84.07


9.530,00


3.830,00


3.830,00


3.830,00


5.700,00


5.700,00


550,00


550,00


8.980,00


3.280,00


2.913,18

3.496,29


1500,00

1.400,00

1.200,00

1.600,00


1.500,00

1.400,00

1.200,00

1.600,00


---1.1-TRANSPORTURI SI COMUNICĂRI

■Ț- r- 1—T—r—-r—;—:--r—:—:—3--:--:—r •

TOTAL<:+:<<<

din care:


Lucrări in continuare


•  ■■?  +  +  ?  +  +  ■■ “b ” ”  + ~• " " S

4kbb + br + ,Jk + + ,,«

lbb + 4* + + 4br + + ^«

■ bbb + + vl4'bv4vaa


■ ■■■b + Ai*k + + bb

• RR,k + + lb + 4bb

4,,R + + *4 + + ^«»


<: <1761712,68<:<


5:2&43(W


3.690,00Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Arnota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras,Corlatesti, Freamătului, Steluțelor)


R—


167.471,68


3.690,00

19.740,00


Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) (proiectare+executie)


Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae, Filipescu, Motrului,) (proiectare+executie)


4.835,12


5.393,57


2.690,00


3.100,00


2.690,00


3.100,00


550,00

3.280,00

0,00

5.700,00

0,00

1.500,00

0,00

1.400,00

0,00

1.200,00

0,00

1.600,00

60,00 <

<<: 23370,00:7

60,00

3.630,00

. ......

60.00

3.630,00

4),0p

f

19.740,00

/

0,00

2.690,00

0,00

3.100,00


Nr.

DENUMIREA

Valoarea

crt.

OBIECTIVELOR

totala

DE INVESTIȚII

conf. S.F.

OModernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra,


Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazlau(Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor,


Dogarilor, Ranstei, Râpelor) (proiectare+executie)


Reparații capitale străzi si parcari betonate, inclusiv canalizare, Cartier Mihai


Bravu (Ariesului, Ghilcos, Fantanele, Petrochimistilor, Chimiei, Matei Basarab,


Crangasi, Dimitrie Cantemir, Barbu Constantinescu, Sabinelor, Metalurgistilor,


Avântului precum si modernizarea următoarelor parcari: parcarea PI, P2(str.


Ariesului), parcarea P3,P4,P5 (str. Theodor Aman), parcarea P6, P7, P8 (Aleea


Petrochimistilor)) (proiectare+executie)


Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)


Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu (proiectare si execuție)


Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu (Proiectare + Execuție)


Modernizare si reabilitare străzi Cartier Bereasca (Piersicilor, Zorelelor, Zăvoiului,


Zambilelor, Viorelelor, Trifoiului, Stanjeneilor, Sălciei, Rozmarin, Prunilor, Plopilor,


Perilor, Micsunelelor, Mesteacănului, Merilor, Maghiranului, Lucemei, Leandrului,


Lalelelor, Iasomiei, Frasinului, Fagului, Drumul Serii, Cuptoarelor, Crângului (tr. Drumul


Seni - Dumbravei, tr. Craitelor-Zorelelor), Caltunasi, Bujorilor, Arțarului, Arborilor,


Alunilor, Albastrlelor, Crasmaritelor, Drumul Serii, Luminișului, Pădurii, Lamaitei,


Busuiocului, Margaretelor, Liliacului, Bradului, Molidului, Tisei, Castanilor, Gorunului,


Căpșunilor, Muscatelor, Garoafelor, Pelinului, Narciselor, Rozetei, Mărgăritarului,


Râului, Lacului, Romulus, Badesti, Trandafirilor, Salcamilor)(proiectare+executie)


Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol


(Violetelor, Viilor, Trestioarei, Răchitei, Prigoriei, Plutelor, Paltinului, Mierlei,


Lăstunului, Gaterului, Fluturilor, Ferigii, Energiei, Delfinului, Ciocârliei, Cetinei,


Cerbului, Canarului, Brândușelor,Drum exploatare modernizat, Acces serviciu, Acvilei


Parcare supraterana str.Cuza Vodă


Drumuri si accese cartier Vega inclusiv canalizare


Reparație capitala strada C-tin Brezeanu-proiectare+executie


13 Reparație capitala strada Podul Inalt-proiectare+executie


SERVICIUL INVESTIȚII


DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATII CULTURA INVATAMANT SANATATE


9.937,53


1.574,43


1.933,10


546,14


80.465,69


12.708,18


2.568,03


2.810,00


1.348,00


5.800,00


1.500,00


2.200,00


180,00


150,00


100,00


90,00


100,00


DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII, Marin Teodora /

* /Credit

CTIFICAT

20111.630,00


5.800,00


1.500,00


2.200,00


700,00


180,00


150,00


100,00


90,00


100,00


1.630,00


5.800,00


1.500,00


2.200,00


700,00


180,00


150,00


100,00


90,00


100,00


Contul de execuție al bugetului

la data de: 15-SEP-11

local

/a

Pâye-1 of 4

1"

1 /I

Si \

"■f'

/

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

s                  ’ '

% •. ’

% ■‘X

An:   2011 Trezorerie Mun.

Ploiești

•u     b                                         fe

/ -p

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plâtt

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

320,961,816.63

.00

Imp pe profit

0102

.00

785,644.00

.00

Imp pe profit de la ag. ec.

010201

.00

785,644.00

.00

Imp.ven. din transfer prop imo

0302

.00

1,832,914.60

.00

Imp.ven.transf.propr.imobiliar

030218

.00

1,832,914.60

.00

Cote si sume def.din imp ven.

0402

.00

117,286,481.42

.00

Cote defal.din imp.pe venit

040201

.00

115,894,902.86

.00

Sume alocate ptr echilibrare

040204

.00

1,391,578.56

.00

Ate impozite pe venit

0502

.00

768,321.12

.00

Alte impozite pe venit

050250

.00

768,321.12

.00

Imp si taxe pe propietate

0702

.00

53,137,131.86

.00

Impozit pe clădiri

070201

.00

44,360,807.54

.00

Impozit pe clădiri pers.jurid.

07020101

.00

9,374,945.99

.00

Impozit pe clădiri pers.jurid.

07020102

.00

34,985,861.55

.00

Impozit pe terenuri

070202

.00

5,906,185.39

.00

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

.00

1,845,557.89

.00

Impozit pe terenuri pers jur.

07020202

.00

4,054,912.50

.00

Imp teren din extrav-ani prece

07020203

.00

5,715.00

.00

Taxe jud.de timbru si alte tax

070203

.00

2,868,638.93

.00

Alte imp.si taxe pe propietat.

070250

.00

1,500.00

.00

Sume defalcate din TVA

1102

.00

66,245,000.00

.00

Sume def.din TVA fin.che PP

110202

.00

65,582,000.00

.00

Sume def din TVA ptr ech.BL

110206

.00

663,000.00

.00

Alte imp.si taxe generale

1202

.00

374,552.83

.00

Taxe hoteliere

120207

.00

374,552.83

.00

taxe pe servicii specifice

1502

.00

31,016.62

.00

Impozit pe spectacole

150201

.00

31,016.62

.00

Taxe pe utiliz.bunurilor

1602

.00

12,080,087.19

.00

Impozit pe mij. de transport

160202

.00

10,354,619.71

.00

Imp pe mij de transport PF

16020201

.00

5,355,048.59

.00

Impozit pe mijloace tr PJ

16020202

.00

4,999,571.12

.00

Taxe si tarife pt.elib.de lic.

160203

.00

1,594,465.33

.00

Alte taxe pe utiliz.bunurilor

160250

.00

131,002.15

.00

Venituri din propietate

3002

.00

16,396,267.19

.00

Varsaminte din profitul net

300201

.00

7,102,960.00

.00

Venituri din concesiuni

300205

.00

6,876,830.69

.00

Venituri din dividende

300208

.00

2,416,476.50

.00

Ven din dividente dela alti p

30020802

.00

2,416,476.50

.00

Venituri din prestări servicii

3302

.00

2,260,086,40

.00

Venit.din prestări de servicii

330208

.00

2,223,670.00

.00

Cont.pers.benef.ale cantin.aj

330212

.00

32,690.45

.00

Venit.din recuperarea cheltuie

330228

.00

3,725.95

.00

Venit.din taxe admin.elib.perm

3402

.00

731,509.02

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

731,509.02

.00

Contul de execuție al bugetului

local


Page 2 of 4


la data de: 15-SEP-11

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An:   2011 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Amenzi, penalitati.confiscari

3502

.00

3,861,512.52

.00

Venit.din amenzi si alte sanct

350201

.00

3,558,391.63

.00

Incasari din valorif.bunurilor

350203

.00

.90

.00

Alte amenzi,penal.si confiscar

350250

.00

303,119.99

.00

Diverse venituri

3602

.00

1,332,825.69

.00

Taxe speciale

360206

.00

75,397.77

.00

Alte venituri

360250

.00

1,257,427.92

.00

Transferuri voluntare

3702

.00

89,500.00

.00

Donații si sponsorizări

370201

.00

89,500.00

.00

Vărs, din SF pt. fin. SD

370203

.00

13,005,000.00

.00

Varsaminte din SF

370204

.00

13,005,000.00

.00

Venit.din valorif.unor bunuri

3902

.00

1,114,000.67

.00

Venit.din valorif.unor bunuri

390201

.00

151,345.87

.00

Venit.din vanzarea locuințelor

390203

.00

56,985.72

.00

Venit.din vânz.unor bunuri

390207

.00

59,963.08

.00

Depoz.sp.pt.constr.locuinte

390210

.00

845,706.00

.00

Incaș.din ramb.împrumut.acord

4002

.00

20,000,000 00

.00

Sume din exc.BL util pt.fin SD

400214

.00

20,000,000.00

.00

Subv de la bugetul de stat

4202

.00

22,507,483.38

.00

Subv pt reabil termica clădiri

420212

.00

148,739.38

.00

Subv.programe mediu-ape.

420213

.00

9,922,785.00

.00

Subv.ptr comp preturi combust

420232

.00

12,292,000.00

.00

Subv. încălzire locuința

420234

.00

110,249.00

.00

Subv din bs pt fin sanatatii

420241

.00

33,710.00

.00

F.E.D.R.

4502

.00

127,482.12

.00

Pr.com.fin.in per.2007-2013

450215

.00

127,482.12

.00

Pr.com.fin.2007-2013 an curent

45021501

.00

7,469.37

.00

Pr.com.fin.2007-2013 ani prece

45021502

.00

120,012.75

.00

Cheltuielile bugetelor locale

355,797,431.00

276,069,718.11

79,727,712.89

Autoritati publice act.ext.

5102

12,278,080.00

9.733,475.86

2,544,604.14

TITL.(.Cheltuieli de personal

510210

5,930,000.00

5,004,122.39

925,877.61

TITL.II.Bunuri si servicii

510220

5,595,080.00

4,399,397 98

1,195,682.02

TITL.VIII. Asistenta sociala

510257

253,000.00

253,000.00

.00

TITL.X. Active nefinanciare

510271

500,000.00

140,020.80

359,979.20

Pl.ef.ani prec. rec. an curent

510285

.00

63,065.31

.00

Plăti ani precedent! SF

51028501

.00

59,233.93

.00

Plăti ani preced. SD

51028502

.00

3,831.38

.00

Alte serv.publice generale

5402

21,172,010.00

19,421,952.33

1,750,057.67

TITL.II.Bunuri si servicii

540220

3,941,390.00

3,941,096.32

293.68

TITL.VI .Transf.intre unitati

540251

340,000.00

285,000.00

55,000.00

TITLU VI.TRS INTRE UNITATI SF

54025101

340,000.00

285,000.00

55,000.00

TITL.VII.AIte transferuri

540255

1,990,620.00

1,810,558.49

180,061.51

Alte transferuri SD

54025502

1,990,620.00

1,810,558.49

180,061.51

TITL.XIII.Rambursări de credit

540281

14,900,000.00

13,392,261.52

1,507,738.48

Sum 2>

-’X

V

A<V

.■/r*, fi*.

t           ’><

L                               *

> i

1

Page3. of 4

•;

• ;

, /

- \

A •

•u

•h.

s>-

ncasari/Plati


Contul de execuție al bugetului

la data de: 15-SEP-11

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2011 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli                            Cod


local


s.


'    < '■ .                r'r

• <

V

1 *

.                  s

■ .; / 1 -

I-

• •

i-


■■■

■■                                 X .

Credite

' Disponibil

ASPG Rambur. de credite

54028101

14,900,000.00

13,392,261.52

1,507,738.48

Pl.ef.ani prec.rec.an curent

540285

.00

6,964.00

.00

Plăti ani preced. SF

54028501

.00

6,964.00

.00

Dobânzi

5502

5,025,000.00

3,869,098.48

1,155,901.52

TITL II. - bunuri si servicii

550220

375,000.00

374,400.00

600.00

TITL.III. Dobânzi

550230

4,650,000.00

3,494,698.48

1,155,301.52

Ordine pub.si siguranța

6102

7,723,540.00

5,947,708.18

1,775,831.82

TITL.II.Bunuri si servicii

610220

29,740.00

6,127.52

23,612.48

TITL.VI.Transf.intre unitati

610251

7,633,800.00

5,943,600.00

1,690,200.00

TITL VI.TRANS INTR UNITATI SF

61025101

7,633,800.00

5,943,600.00

1,690,200.00

TITL.X. Active nefinanciare

610271

60,000.00

.00

60,000.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

610285

.00

2,019.34

.00

Plăti ani preced.SF

61028501

.00

2,019.34

.00

Invatamant

6502

82,862,792.00

77,354,025.23

5,508,766.77

TITL.1.Cheltuieli de personal

650210

60,103,500.00

59,503,636.00

599,864.00

TITL.II.Bunuri si servicii

650220

14,156,903.00

13,614,655.51

542,247.49

TITL.VI.Transf.intre unitati

650251

396,000.00

278,000.00

118,000.00

Transf. intre unitatati SF

65025101

396,000.00

278,000.00

118,000.00

INV.-PROIECTE FEN

650256

161,500.00

140,782 40

20.717.60

TITL.VIII. Asistenta sociala

650257

56,000.00

45,398.15

10,601.85

TITL.IX. Alte cheltuieli

650259

441,289.00

398,741 00

42,54800

TITL.X. Active nefinanciare

650271

7,547,600.00

3,428,790.99

4,118,809.01

Pl.ef.ani pr.rec. an curent

650285

.00

55,978.82

.00

Plăti ani preced. SF

65028501

.00

55,978.82

.00

Sanatate

6602

3,919,940.00

3,226,204.06

693,735.94

TITL.I.Cheltuieli de personal

660210

1,947,990.00

1,941,911.00

6,079.00

TITL.II.Bunuri si servicii

660220

264,950.00

78,220.40

186,729.60

TITL.VI.Transf.intre unitati

660251

1,323,000.00

1,043,838.79

279,161.21

Trans. intre unitati SF

66025101

1,323,000.00

1,043,838.79

279,161.21

TITL.VIII. Asistenta sociala

660257

34,000.00

33,698.87

301.13

TITL.X. Active nefinanciare

660271

350,000.00

128,535.00

221,465.00

Cultura recreere si religie

6702

31,867,750.00

23,736,807.38

8,130,942.62

TITL.II.Bunuri si servicii

670220

2,548,000.00

2,342,108.42

205,891.58

TITL.VI.Transf.intre unitati

670251

17,969,520.00

12,537,100.00

5,432,420.00

Trans. intre unitati SF

67025101

17,969,520.00

12,537,100.00

5,432,420.00

Cultura.recreere si religie

670256

2,000.00

.00

2,000.00

TITL. IX. Alte cheltuieli

670259

8,600,000.00

6,785,000.00

1,815,000.00

TITL.X. Active nefinanciare

670271

2,748,230.00

2,239,492.03

508,737.97

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

670285

.00

166,893.07

.00

TITL.XVII.PLĂTI ANI PRECED SF

67028501

.00

166,893.07

.00

Asig si asistenta sociala

6802

27,882,809.00

17,042,674.16

10,840,134.84

TITL.I.Cheltuieli de personal

680210

4,351,000.00

3,983,451.00

367,549.00

TITL.II.Bunuri si servicii

680220

875,000.00

374,983.58

500,016.42

TITL.VI.Transf.intre unitati

680251

12,497,660.00

7,207,572.00

5,290,088.00

Contul de execuție al bugetului local

la data de: 15-SEP-11                                        , A

Page 4 of 4

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2011 Trezorerie Mun. Ploiești

întocmit,


Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Piati

Disponibil

TITL VLTRANSFER INTRE UNITATI

68025101

12,497,660.00

7,207,572 00

5,290,088.00

Asig si as soc-priecte FEN

680256

722,400.00

.00

722,400.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

680257

9,436,749.00

5,486,433.74

3,950,315.26

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

680285

.00

9,766.16

.00

Plăti ani preced. SF

68028501

.00

9,511.31

.00

Plăti ani precedenti SD

68028502

.00

254.85

.00

Locuințe,servsi dezv.publica

7002

48,019,840.00

28,446,971.71

19,572,868.29

TITL.II.Bunuri si servicii

700220

20,811,000.00

17,477,351.31

3,333,648.69

TITL.VLTransf.intre unitati

700251

7,122,000.00

4,650,000.00

2,472,000.00

TITL VI.TRANS INTRE UNIT SF

70025101

7,122,000.00

4,650,000.00

2,472,000.00

Loc, serv.dez pub-pr FEN

700256

2,300.00

.00

2,300.00

TITL.X. Active nefinanciare

700271

20,084,540.00

6,320,136.36

13,764,403.64

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

700285

.00

515.96

.00

Plăti ani precedenti SD

70028502

.00

515.96

.00

Protecția mediului

7402

31,618,000.00

22,181,604.23

9,436,395.77

TITL.II.Bunuri si servicii

740220

14,618,000.00

11,891,557.72

2,726,442.28

TITL.X. Active nefinanciare

740271

17,000,000.00

10,290,046.51

6,709,953.49

Combustibilisi energie

8102

37,000,000.00

29,937,234.73

7,062,765.27

TITL.IV. Subvenții

810240

37,000,000.00

29,937,234.73

7,062,765.27

Transporturi

8402

46,427,670.00

35,171,961.76

TI,255,708.24

TITL.II.Bunuri si servicii

840220

7,207,250.00

6,298,264.62

908,985.38

TITL.IV. Subvenții

840240

24,950,000.00

22,159,555.74

2,790,444.26

TITL.VII.Alte transferuri

840255

69,900.00

45,250.00

24,650.00

Alte transferuri SD

84025502

69,900.00

45,250.00

24,650.00

Proiecte fond extern-neramb

840256

3,360.00

.00

3,360.00

TITL.X. Active nefinanciare

840271

14,197,160.00

6,677,914.74

7,519,245.26

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

840285

.00

9,023.34

.00

Plăti ani preced. SF

84028501

.00

104.34

.00

Plăti ani precedenti SD

84028502

.00

8,919.00

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

44,892,098.52

.00

Sef serviciu ,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele EdilitareModernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Arnota, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Cerasului, Trompetei, Tinerimii, Oituz, Albești, Zorilor, Otelului, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Fagaras, Grăniceri, Albisor, Corlatesti, Freamătului, Steluțelor).

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 14290/16,08,2010 avand ca obiect Modernizare străzi Cartier Motoi.

Pentru realizarea lucrărilor ramase de executat si a celor suplimentare este necesara suplimentarea alocației bugetare cu suma de 550.000 lei (canalizare) si 60.000 lei (refacere sistem rutier).

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII

1 ng.T eo^oh^M AR^N

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Ing. Georgeta Daniela CROITORU

* > . 1                          / ț

DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII Serviciul InvestițiiAprobat

Vicepyimar, Nicoleta CataiinZBozianu

NOTA DE FUNDAMENTARE Rectificare VI - Buget Local 2011


Capitolul 67.07 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 • 1. Refacere Stadion “Ilie Oana” Ploiești

Stadionul “Ilie Oana” a fost construit in perioada anilor 1932 -1952.

Cutremurele din 1977, 1990 si 2004 au afectat structura de rezistenta a clădirii, impunandu-se demolarea acesteia, lucrare ce a fost executata.

Pentru executarea unui stadion nou a fost intocmita documentația tehnica - faza studiu de fezabilitate, pastrandu-se aceeași destinație, in conformitate cu noile strandarde.

Indicatorii tehnico economici ai investiției au fost aprobați prin H.C.L. nr. 274/2009, H.C.L. nr. 82/2010 si H.C.L. nr. 4/2011.

Executant: Asocierea Alpine Bau GmbH Austria / SC ALL Plan Construction SRL

București

Contract lucrări: nr. 13325/28.07.2010

Valoare contract lucrări: 74.379.596,12 lei (inclusiv TVA)

Grafic de finanțare execuție lucrări:

 • 2010 - 4.997.706,61 lei - cheltuieli execuție lucrări

 • 2011 - 34.220.000 lei -creditBCR

- 9.810.000 lei - buget local

Valoare servicii de dirigentie: 474.835,53 lei Taxa ISC:                   471.300,82 lei

Pentru achitarea lucrărilor executate la acest obiectiv propunem majorarea sumelor alocate in acest an din credit BCR cu 1.390.000 lei, respectiv de la valoarea de 32.830.000 lei pana la valoarea de 34.220.000 lei, alocarea din bugetul local a sumei de 9.810.000 lei iar diferența va fi achitata din credit BRD.

Suma totala prevăzută in buget: 44.030.000 lei (inclusiv TVA).

Capitolul 70.02-71 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

 • A. Lucrări in continuare

 • 9. RTE aferente blocuri locuințe str. Libertății

Având in vedere ca lucrările pentru realizarea rețelelor tehnico-edilitare si a dotărilor aferente cartierului de locuințe din str. Libertății nr. 1-3-5 trebuie executate corelat cu finalizarea lucrărilor de contruire blocuri locuințe, ale căror termene de finalizare au suportat modificări, propunem diminuarea fondurilor alocate in acest an

pentru acest obiectiv cu 200.000 lei, respectiv de la valoarea de 1.469.000 lei la valoarea de 1.269.000 lei.

,                                                                    b •

Suma totala prevăzută in buget: 1.269.000 lei, (inclusiv TVA)

Z . , 1

//; 7 . <

’ / *

< X

 • B. Lucrări noi

 • 2. Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu.

Realizarea lucrărilor de intervenție au drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului.

Din cauza faptului ca lucrările nu au demarat pana la acest moment, propunem diminuarea sumelor alocate din bugetul local acestui obiectiv de investiții cu 700.000 lei, respectiv de la valoarea de 1.700.000 lei la valoarea de 1.000.000 lei (inclusiv TVA).

 • - bugetul local: 1.000.000 lei

 • - buget de stat: 1.020.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 2.020.000 lei (inclusiv TVA).

 • C. Alte cheltuieli de investiții

8. Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor

Pentru continuarea lucrărilor de reabilitare termica este necesara realizarea etapelor de proiectare a blocurilor inscrise in Programul multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe. Astfel, pentru fiecare bloc trebuie realizate expertiza tehnica, auditul energetic, documentația de avizare, PAC, proiectul tehnic si detaliile de execuție.

Pentru continuarea lucrărilor de proiectare pentru blocurile din municipiul Ploiești propunem diminuarea sumei alocate acestui obiectiv de investiții cu 1.900.000 lei, respectiv de la valoarea de 5.700.000 lei la valoarea de 3.800.0001ei.

Suma totala prevăzută in buget: 3.800.000 lei, (inclusiv TVA).

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODORA MARIN

SERVICIUL INVESTIȚII / SORINA SOM


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare

VIC CataliNOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anufui RECTIFICARE 6

Capitolul 84.02.71 - TRANSPORTURI

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (străzile: Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sirna, Draganesti)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 14889/27.08.2010 avand ca obiect Drumuri si accese Cartier Ghighiului.

întrucât execuția lucrărilor de refacere sistem rutier se va derula si in anul 2012 se propune redistribuirea sumei de 570.000 lei

Amenajare parcari in municipiul Ploiești, B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr. I-II- proiectare+executie

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 13451/04.08.2011 avand ca ooiect Amenajare parcari in municipiul Ploiești, B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr. I-II.

Avand in vedere art. 18 din contract: „plata către executant se va efectua in termen de maxim 60 de zile de la data incheierii, fara obiectiuni, a ultimului Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor... ”, propunem redistribuirea sumei de 2.160.000 lei.

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr. III-IV-proiectare+executie

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 12456/19.07.2011 avand ca obiect Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr. III-IV.

Avand in vedere art. 18 din contract: „plata către executant se va efectua in termen de maxim 60 de zile de la data incheierii, fara obiectiuni, a ultimului Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor... ", propunem redistribuirea sumei de 2.110.000 lei.

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr.V P25 proiectare+executie

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 13409/03.08.2011 avand ca obiect Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr.V P25.

Avand in vedere art. 18 din contract: .plata către executant se va efectua in termen de maxim 60 de zile de la data incheierii, fara obiectiuni, a ultimului Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor... ", propunem redistribuirea sumei de 1.202.000 lei.

Amenajare esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor (proiectare sițMunicipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 10448/17.06^2011.            '

Pentru realizarea lucrărilor suplimentare propunem majorarea alocatei bugetare cu suma de 170.000 lei.

Modernizare strada Horatiu (proiectare+executie)

Pentru elaborarea documentației tehnice, fazele PT+DE si execuția obiectivului de investiții se propune introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 80.000 lei.

Modernizare strada Caineni (proiectare+executie)

Pentru elaborarea documentației tehnice, fazele PT+DE si execuția obiectivului de investiții se propune introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 80.000 lei.

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII Ing.Teodora MARIN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Ing. Georgeta Daniela CROITORU


NOTA DE FUNDAMENTARE

Anual, Primăria municipiului Ploiești aloca fonduri in vederea executării lucrărilor de reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar.

In anul 2011 au fost executate lucrări de reparații curente la crese, grădinițe, unitati de invatamant gimnazial si liceal, in conformitate cu alocația bugetara prevăzută la capitolul 65.02. si la capitolul 68.02.

Având in vedere ca lucrările s-au executat cu precădere in lunile vacantei școlare, este necesar ca in luna septembrie acestea sa fie achitate.

Pentru aceasta, in conformitate cu prevederile art.49 pct.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, este nesesar sa se majoreze prevederea aferenta capitolului 65.02 cu suma de 365.000 lei.

In consecința, prevederea capitolului 68.02 se va diminua corespunzător.

Director executiv,


Teodora Marin


Sef serviciu,

Madalina CrăciunDIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, ÎMPRUMUTURI, CONTRACTE


* .                                           d

" b            • *.     ,                           . • *

APROBAT


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere respectarea principiilor de legalitate si regularitate in administrarea patrimoniului, care nu au determinat producerea de prejudicii in execuția bugetului de venituri si cheltuieli, constatare in timpul misiunii de audit financiar al Camerei de Conturi Prahova, pentru anul 2011a fost stabilita valoarea activelor fixe obținute ca urmare a lucrărilor de investiții executate de SC SGU Ploiești SRL conform contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor nr. 14782/25.08.2011, in suma de 585,77 mii lei, active înregistrate corect in evidenta contabila in timpul auditarii.

In conformitate cu art.41 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioar cu referire la programul de investiții publice al fiecărei unitati administrativ teritoriale, activele fixe fac obiectul unei liste de investiții care va face parte din anexa 1 a prezentei propuneri de rectificare a bugetui.

Asfel suma de 15.500,00 mii lei aprobata conform HCL 271/31.08.2011 SC SGU Ploiești SRL la titlul II “bunuri si servicii” va fi diminuata cu suma de 585,77 mii lei, suma cu care va fi majorat titlul IX “ active nefinanciare “ ( conform anexei 2 b).

DIRECTOR EXECUTIV,

«3

Anexa 2b

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT» PE ANUL 2011

REALIZATE DE S.C. SGU

- mii lei -

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala

Valoare

totala actualizata

Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare

interne

Credite bancare

externe

Alte surse constituite conform legii

finanțate din:

Observații

TOTAL

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8+10+11

10

11

12

585.77

• ’ •

..... «ÎS ’   . L’A/V •

liaogg

0.00

lill

o.oo

HiliM

IBBB0M

Lucrări realizate de

Cap. 51.08

S.C. SGU conform

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

Contractului nr.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14782/25.08.2010

din care:

de delegare a

B.

Lucrări noi

gestiunii prin

1

Soft

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

concesiune a

2

Calculator + monitor - 30 buc.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

serviciului de

3

Imprimanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

utilitate publica de

Cap. 67.08

administrare a

ÎNTREȚINERE GRĂDINI PUBLICE,

domeniului public

8.11

........■.■.■ ■ ••• .........:...:::::::..................

0.00

0.00

0.00

0.00

8.11

8.11

bbiibso

si privat

din care:

Cap. 70.02.71

ACTIVE NEFINANCIARE (SGU)

B.

Obiective noi

din care:

TOTAL DOTĂRI

26.66

0.00

0.00

0.00

26.66

26.66

0.00

1.

Confecționat instalație udare prin aspersie sens giratoriu Caraiman

SiSMl f •• ' .S ’ t' • V • • •’

• •      ..... .. '• ft'. • ’' * > .ti

. • ...........

0.00

0.00

0.00

0.00

8.11

8,11

0.00

2.

Instalație udare Pista Atletism

13.91

0.00

0.00

0.00

0.00

13.91

13.91

0.00

3.

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

4.65

4.65

0.00

Copertina metalica rista Atletism

V’

••• . .......

TOTAL CONSTRUCȚII

0.00

0.00

0.00

::T;I::</<<J0.00

559.11

559.11

0.00

Valoare


Valoare


Valoare


Surse


C redite


Credite


-—

Alte surse


finanțate din:


Observații


Nr. DENUMIREA OBIECTIVELOR DE crt INVESTIȚII


totala


totala


contract


proprii


bancare


bancare


constituite


TOTAL


din care:


actualizata


interne


externe


conform legii


BUGET


de la bugetul local


4 lAmenajat spațiu public cu pavele inierbate |Aleea Strejnic


 • 5 [Amenajat spațiu public cu pavele inierbate Str.

t Z’Z ■•.•••j/^^AAj    __

Grindului

f’Z’Z’Z aZ^zza?!

 • 6  Amenajat spațiu public cu pavele inierbate Str. C-tin Brezeanu


;*      ’ < J Z« '• • • Z •• v ? •' •• •• ZZZ’X.0.00


0.00


0.00


0.00


4137


41.37


.'j.


......?       ,;S ’:Z

a z ?.Z z z /.•./M/.’.v* **•••• V**A*Z

iir

, c**** •?CA,,,,",,'Z

ZZZsJZvZ a


•a


■/’Z*’*


,’*>•


7 Amenajat spațiu public cu pavele inierbate Str. h Cibinului A9-A19


36,08


transf. bug. Stat


0.00..VA ‘.VAS’.. ,V .

V • • A- %* «I . Z’i’AY* ?;•*•’•■

.... a a • *•**. • .*.*. tt:,

* Ai s A V. f> . .V. >’>’ a cav. -c c-::::    •

iT.'a a*i a .

a :'f> a .rccA’•’.•.•

;z$.zv:’zZ’?????

.-.•. f. ."A. .“t:


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


45.17


45.17


0.00


0.00


0.00


0.00


17.09


17.09


0.008 Amenajat spațiu public cu pavele inierbate Sos [Vestului intersecție cu str. Deltei

L‘.\ z z z Z z z J                                                      ________'                                                                      ___ ____________________________________________

h 9 Amenajat spațiu public cu pavele inierbate Aleea

f *i •. •. ‘Avi •; y. yA#

Brașovenilor__________________________________

10 Amenajat spațiu public cu pavele inierbate Str.

Cibinului A7     ___________________________

n | Gard str. Spatar Milescu


*A


Z’AVA A’Z’jvA

•••••?.f.’.K :::::::fj • • va

•.        wa

 • • ‘ax*. •.• •.«,

 • • «.v..

l.’.’XV •.•va* \\5 \.

•.• %v. I’.'AV." *AAA* ' .’. . A’AA’.V^ «.VAV.. :f .‘AV.*j •.’.• .% ..

•^••.^•MZ-•'tiv:ZsC<>i; •J •A'.V.sVa aV’ iigg «a .•.*%..

••>•    .. a !*’•?•'

• ca . • c**.:: • •


vwmvmmmmvwiMh S

.•*..»• v •

a’a,,,,,a ?Z Z’Zj: • • ......

??:•:•:.•:•:•:•:•’:.••:

ava’’ V.*. '      • • •%••••.*.•

.•Zv v •.• .......as* • ț • • *z•**.*;*

:i::zz-;:;:x:?:g;:?zz?::?.Y

 • • %v

.’AV '

’.* ’J '

.V ■


A'


:::j • • •

j.

:f • • ’.’.’j.’ • a •«•••• v v .•.. .> •.UV.’Zv.y.’Z J0.00


0.00


0.00


0.00


36.08


36.08


0.00


.•v j.

.'j •

.'j •


.w ,u *.

,u"

V.'


•zi*;

'• C' A’*’.

' s* • • s* '•,•,•,«•; • Z. ’t’Z’cZ

zf fy; •     "• ..;/ vXjft f;?.y.; -z

•              .....vS ’•••..     .•;•;•; ;•<•;•;

 • • • vmu . •? * * m j >• • • •■*■*■;; x*a*a ; ;•;•’•?;•;•;•;•;•;•.• •.•.'

 • • • • v ,/.• .. * *......%*.  •       ,*■          :-.-.::::-c.:- ;•.•’•

...... u • * * * v ••»•,••,     .....

 • • • v • «z v • -f.....      • • *.*a’.         ;;t;; •

 • • v•• v • • •:+ • • • • s*.*.* •••*... .*.-!*. .".".“t:::::: t;;;;

............ ‘AVA .v.. .‘A . .TA’


0.00


0.00


0.00


0.00


10.48


10.48


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


46.08


46.08


0.00


| 12 | Gard str. Andrei Muresanu

| 13 | Gard str. Mircea cel Bataran

| 14 | Gard str. Cioceanu______________

| 15 IGard str. Cibinului

j M | Gard str. Gh. Gr. Cantacuzino

 • 17 Gard Sos. Nordului

 • 18 IGard str. Malu Roșu - Profi

l i19 Confecționat gard Sos. Vestului

I                                                                   —II l

20 [Confecționat gard str. Gageni21M Confecționat gard str. Ana Ipatescu


 • 22 | Confecționat gard Aleea Codrului

 • 23  Confecționat spațiu gard anim, companie (str. [Cantacuzino)

 • 24  |                                        ’

Amenajare alei pavele inierbate Sala Sporturilor0.00


0.00


0.00


0.00


22.07


22.07


0.00


ZZ* Zțîiî.

«I I, ♦ I

881BM iKBMi


75.45


•; z ;•<’’       'Z"

.••••/* ■•■s-t- •

• • ’st; ? • • ■;jj; •: • • u ...............

.....‘As’ ••*••*,.........

•a•:•>:••:•:•:•:•:::•zz ;•;•.• •;• ?!•/ .•iss* ’ ‘••v.zzzzzz

.•.•.•.• •.•.•.•.•.’.•.•.                          .                      . a ."••.. .•.•.•.•.•.

ți

llglflBBHȘ iliBiiiii
•>•:•’•••’• •:•••:;                           z.:        :: z: • ?’. .■

.•..•.•.•.•.•.    ..’JJ/W*' ••%• •• ••’’cc

. ..’ u *.' %....... ’•••••..•• cc.

a’.»z • '?'/•••     •"’• •

Zy ZZvZ; y • •’•’•..       ! Z ??Z Z •?’•..• <> Z<

z’.a :;jfz>/Z- m • Zi z. ?^.z?. z*; ;■ t j •?.•.>;•:••:;•: ;;j;f •” ......s*. . ••

; ......*ZJ^L 2ZvZZ/ZZ??AZ???2??A2Zy:

. .        I. ,sv %*,*. .*. , . .V.VA’                            • • • • •.•.’.•.•.•.•.
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


7.10

58.50

7.25

234 19,08 21.18 75.45

45


27.99 80.81

5.94

5.16

534


7.10

58.50

7.25

 • 2.34

19.08

21.18

75.45

8.45

27.99

80.81

5.94

5.16

 • 5.34


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00


0.00


0.00


0.00


16.24


16.24


0.00CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2011 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici și consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sîrbu și Radu Mateescu.SECRETAR, Gheorghe SîrData:  / 5* 09  2^ "