Hotărârea nr. 285/2011

Hotãrârea nr. 285 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 285 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Ploiești, dl Cristian Dumitru, si a domnilor consilieri Bozianu Nicoleta Cătălină, Sirbu Gheorghe, Mateescu Radu si Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.287/2010 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 si in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Ordinului 35/825/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitarilor administrativ-teritoriale pe anul 2011;

Ținând cont de prevederile art.28 si 29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritari si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, actualizata;

In temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicata si actualizata, privind administrația publica locala:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform Anexei nr.l, bugetul Asistenta Sociala conform Anexa nr.2, precum si bugetul Cabinete medicale școlare conform Anexa nr.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte, din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3: Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 19 septembrie 2011

Președinte de ședința Iulian Teodorescu


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob / /

EXPUNERE DE MOTIVE        (

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010 ;Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 287/2010, Legii finanțelor publice nr. 273/2006, Legea privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001, Legea 114/1996 privind locuințele,Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, Ordinului 35/825/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

In vederea asigurării protecției sociale, conform legislației in vigoare pentru persoanele defavorizate sau aflate in dificultate, precum si pentru asigurarea desfășurării activitatii in cadrul instituției, se procedează la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituției

prin care se asigura :

 • - cheltuieli de personal;

 • - cheltuieli materiale si servicii;

 • - asistenta sociala (cheltuieli privind transportul asistenților si reprezentanților persoanelor cu handicap, incalzirea locuinței, ajutoare de urgenta, indemnizațiile si salariile asistenților persoanelor cu handicap);

 • - cheltuieli de capital.

Pentru acoperirea necesarului privind aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesare venituri in suma de 29.953,66 mii lei, astfel:

 • - transferuri - pentru activitatea ASSC - 13.483,66 mii lei;

 • - repartizări de credite - cabinete medicale - 3.259 mii lei;

 • - repartizări de credite - asistenta sociala -13.209 mii lei;

 • - donații si sponsorizări - 1 mii lei;

 • - alte venituri - 0.5 mii lei (venituri din casarea obiectelor de inventar in folosința);

 • - alte venituri din prestări de servicii si alte activitati - 0.5 mii lei (deșeuri reciclabile).

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.CONSILIERI,

BOZIANU NICOLETA CATAL SIRBU GHEORGHE MATEESCU RADU

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

I. VENITURI

Veniturile ce se estimează a se realiza in cursul anului 2011, sunt in suma de 29.953,66 mii lei, si sunt constituite din:

 • -  subvenții pentru instituții publice - prevederea necesara fiind in suma de 13.483,66 mii lei (pentru activitatea proprie);

 • - repartizări de credite - 16.468 mii lei din care:

 • - 13.209 mii lei - pentru „Asigurări si asistenta sociala" pentru plata salariilor asistenților personali, indemnizațiilor persoanelor cu handicap, ajutoarele pentru incalzirea locuinței si alte ajutoare;

 • - 3.259 mii lei - pentru „Servicii de sanatate publica", plata cheltuielilor de personal si a bunurilor si serviciilor la cabinetele medicale;

 • - donații si sponsorizări - 1 mii lei;

 • - alte venituri - 0.5 mii lei (venituri din casarea obiectelor de inventar in folosința);

 • - alte venituri din prestări de servicii si alte activitati - 0.5 inii lei (deșeuri reciclabile).

II. CHELTUIELI

BUNURI SI SERVICII PENTRU ACTIVITATEA ASSC

f                                                          %

/ : ?

/ > -•

La titlul II, prevederea de 4.783 mii lei se propune a se diminua cu s

iima de 250 mii

!. 'b

lei (prin diminuarea alineatului 20.30.30).

0.' ■ ’ - ■ 0

*           A     /                                                    *      *  b

. • .. : , \ / / •: / \ 1 -W -                           ' k / .

ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACTIVITATEA ASSC

/       .....f 4

F b b •    rVr. t

La titlul IX, prevederea de 5.654 mii lei se propune a se diminua cu suma de 200 mii lei, deoarece conform Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prin care se acorda protecția persoanelor fara adapost in centre din alte localitati, contractul de parteneriat cu Centrul de adapostire VASARELY nu a fost incheiat pana la aceasta data .

ASISTENTA SOCIALA 68.02

BUNURI SI SERVICII

La titlul II - Bunuri si servicii, prevederea de 639 mii lei se propune a se diminua cu suma de 460 mii lei (prin diminuarea alineatului 20.30.30).

ASISTENTA SOCIALA

La titlul IX - pentru plata „Ajutoarelor pentru locuințe" reprezentând masuri de protecție sociala in perioada sezonului rece in vederea achitării ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, fata de prevederea inițiala in suma de 200 mii lei, avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 31.08.2011, in suma de 168 mii lei, se propune majorarea cu suma de 140 mii lei.

La titlul IX - pentru plata „Ajutoarelor de urgenta", fata de prevederea inițiala in suma de 120 mii lei, avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 31.08.2011, in suma de 99 mii lei, precum si numărul mare de solicitări, se propune majorarea cu suma de 20 mii lei.

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE 66.02

BUNURI SI SERVICII

La titlul II, prevederea de 527 mii lei se propune a se diminua

lei (prin diminuarea alineatului 20.30.30)......

/

.. I •

I


.j


mii;

■' O t X' .s".'


DIRECTOR,


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
VIZAT, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte,ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

ANEXA NR. 1

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2011

DENUMIREA INDICA T ORI LOR

Cod indicator

BUGET 2011

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

1

Venituri proprii

2,00

0,00 \

2,00

13.483,66

Subvenții pentru instituții publice

13.933,66

•450,00

4

VENITURI - din care:

13.935,66

-450,00

13.485,66

Veniturile secțiunii de funcționare

12.564,00

-450,00

12.114,00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

1.371,66

0,00

1.371,66

1    TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE)

13.935,66

-450,00

13.485,66

|           SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

12.564,00

-450,00

12.114,00

\CHELTU1

777WL/

ELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5SSF+S7+59)

01

12.564,00

-450,00

12.114,00

_ _           —     _.         —fc

CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.127,00

0,00

2.127,00

[cAe/tuieZi salariate in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.681,00

0,00

1.681,00

|          Salarii de baza

10.01.01

1.504,00

0,00

1.504,00

|          Salarii de merit

IOtOI.02

0,00

0,00

0,00

|         Indemnizație de conducere

10M.03

0,00

0,00

0,00

|         Spor de-vechime

10.01.04

0,00

0,00

0,00

1         Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

9,00

0,00

9,00

1          Alte sporuri

10.01.06

9,00

0,00

9,00

1         Ore suplimentare

10.01.07

0,00

X

——----—j

0,00

1         Fond de premii

10.01,08

0,00

0,00

0,00

|         Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

0,00

|         Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

|          Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

7,00

0,00

7,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

2,00

0,00

2,00

1         Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

| Cheltuie

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

150,00

0,00

150,00

li salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

4--------------

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

|         Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

i

X I

1

| Con tribi

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

1

1

iții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

446,00

0,00

446,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

343,00

0,00

343,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

9,00

0,00

9,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

89,00

0,00

89,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

3,00

0,00

3,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

2,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2,00

1

0,00

Contribuții la Fondul de-garantare a creanteter-salariale

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 201bl la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)____________________________ __

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou

Ma teriale pentru cu ra ten ie încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifîanti

Piese de schimb


Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente


10.03.07


20


20.01


20.01.01


20.01.02


20.01.03


20.01.04


20.01.05


20.01.08


20.01.09


20.01.30


20.02


20.03


20.03.01


20.03.02


20.04


20.04.01


Materiale sanitare


Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re


Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Stabilirea riscului de tara


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale


Tichete cadou


20.04.02


20.04.03


20.04.04


20.05


20.05.01


20.05.03


20.05.30


20.06


20.06.01


20.06.02


20.09


20.10


20.11


20.12


20.13


20.14


20.15


20.19


20.20


20.21


20.22


20.23


20.24


20.24.01


20.24.02


20.24.03


—h .

60,00

40,00

135,00

18,00

30,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00:


968,00

—-

60,00

40,00

■<            - J

.----------------------±*2.----------------------------r-

'135,00

-140,00

391,00

150,00

750,00

2.500,00

2.500,0074,00

10,00

4,00

60,00

30,00

30,00


140,00

391,00

150,00

750,00

2.500,00

2.500,00


10,00


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3


Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03  !

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09

 • 20.30.30


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02}

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate


Dobânzi aferen te datori ei publice extern e (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe


Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite


30

30.01

30.01.01

30.01.02

30.02

30.02.01


30.02.02


Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumuta[30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului


30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03


Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului


30.03.04Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

[TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

1

1

1

1

1

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

1

1

1

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

J

Alte subvenții

40.30

\TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

[Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

\TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 151.01)

h*                                1    ■■■

51

0,00

0,00

0,00

1 Transferuri curente (cod

\51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.3 \9+51.01.46+51.01.49)

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

1 l

Acțiuni de sanatate

51.01.03

i

|

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

1---------

--r —-----4

d

!

i

i

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

i

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

f

i ’ •

----- —1----------- -p

--- -----------------------"7----'—■-------------1

* • • |

• /♦

r ' .     .      x .

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

r

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoflcare

51.01.50

. 1

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

; L 0,00

•t

A. Transferuri interne       (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.

55.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

r ~                      ....... '        ——           - - -            - ■

\Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

4

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod S7.02)

57

5.654,00

-200,00

5.454,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02.04)

57.02

5.654,00

-200,00

5.454,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

634,00

-200,00

434,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

5.020.00

0,00

5.020,00

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

111LUL /Y /lLr 1 Et IfUXjLt J U1EL1 ț CC/CI

A7J-CQ Hj-CQ                                  Qfl)

59

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

i i i

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

J

......■-             ■-■■■■  I

i

t

Asociații si fundații

59.11

----------------------------------------------------------------------------------1

1

1

1

Susținerea cultelor

59.12

-

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

i

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

intoarnldin venituri nrnnrii

80.03

1

Alte imprumuturi

80.30

r

1

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

i

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

i

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

■ț----------------------------------------------------------------

1

i

III LUL A VII t'LA II CrEL I U/l 1 C JJV /iJVll            11 31            1 £ IIVTÎIWB

rilOPMT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod Sl+55+56+70+84)

1.371,66

0,00

1.371,66

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

(

i-

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

......

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

1

■■

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

a. i runsjeruninierne      (cuub^.ui.u^+bb.ui.uo ra

gg m 1/14.CC n 1 174-gg fll 7?4.gg    1 g4.ggfll 27 f/T

55.01

0,00

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitar

55.01.42

1

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

nnctorfornrp frnâ   Q1 In gA Z)g4./-n/f

56

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.01.01

• 1 » 1

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.07.01

- — !■ »

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

| Cheltuieli neeligibile **)

- —----------------

56.07.03

1.

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

. . .

56.08

0,00

: ,0,00

/    7  7      J

0,00

Finanțarea națională **)

56.08.01

, ’ /

f r

//

—------1

4

r

• t

L

*,$■ ---------------

A

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Si'

-J

Y----

■"r

—---——1----- ----1

■ X                        i

V A* I l ’

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

4

hJ      i ’ 4                       1

’b                                                                          1

4

1                                                        ■ h •

•                                         b

7   ; l7° 7

Alte programe comunitare ftnantate in perioada 2007-2013

56.15

OJO

f

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

• /

/                   : >

/.?   7

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeîigibile *)

56.15.03

1 , >

“■                         II                                1

& .-

rx

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

1

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

*                          --------------r

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0,00

0,00

0,00

Ț

\Finantarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.371,66

0,00

1.371,66

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71.03)

71

1.371,66

0,00

1.371,66

Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.371,66

0,00

1.371,66

Construcții

71.01.01

1.144,66

0,00

1.144,66

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

107,50

0,00

107,50

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

42,00

0,00

42,00

Alte active fixe

71.01.30

77,50

0,00

77,50

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.02

71.02.01

71.03

0,00

0,00

1

0,00

b

b

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

t -

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

iULULAVll rLHli LrLtiUnl L Iri JUNII           i 31 KEIAJFEKA IE UN AINULT

.OJRFMT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

1


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILIATE, FLORENTINA MANEA

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

ANEXA NR. 2

PROIECT RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ASSC

PLOIEȘTI PRIVIND PLATA AJUTOARELOR SOCIALE PE ANUL 2011INDICATOR


68.02- ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE


COD CLASIFICATIE


68,02

68.02.05.02


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - Salarii plătite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf Lege 448/2006 |io


Cheltuieli salariale in bani


Salarii de baza


10,01

10.01.01


BUGET

INIȚIAL


INFLUENTE


BUGET RECTIFICAT


13.509,001   -300,001 13.209,00

13.189,00   -300,00   12.889,00


Spor de vechime

Alte drepturi salariale in bani

Contribuții


10.01.04


10.01.30Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale


Contribuții pentru concedii si indemnizații

Titlul II BUNURI SI SERVICII


Alte cheltui lei


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


10,03

10.03.01


10.03.02


10.03.03


10.03.04


10.03.0620


 • 20.30

 • 20.30.30


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA - Indemnizații plătite reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf

Lege 448^2006                                                       57


Asigurări sociale

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar


57,01


57,02


57.02.01


[Ajutoare sociale in natura__________________

II AJUTOARE PENTRU LOCUINȚE


57.02.02

68.02.10TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA


57Asigurări sociale

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar - Subvenții pentru incalzire acordate populației defavorizate


57,01

57,02


57.02.01


Ajutoare sociale in natura


III AJUTOARE DE URGENTA


57.02.02

68.02.50


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA


57


Asigurări sociale

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar - Ajutoare de urgenta


57,01


57,02

57.02.01


Ajutoare sociale in natura


57.02.02


DIRECTOR, /

BRINDUSA CONSTANTIN PIETRARU


200,001   140,00

200,001   140,00

0,00       0,00

200,00    140,00


200,00 |    140,00

o,oo|

120,001

120,001

0,00 |

120,00

120,00

0,00


SEF SERV FIN CONTABILITATE,


FLORENTINArMANEA


4.370,00

3.425,00

3.151,00

0,00

274,00

945,00

721,00

21,00

185,00

7,00

11,00

179,00

179,00

179,00


0,00 340,00 340,00

0,00 340,00


340,00

0,00 140,00 140,00

0,00 140,00 140,00

0,00


ADMINISTRAȚIA SERVICILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


A;


PROIECT RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI CABINETE MEDICALE


66.02


Rând

Denumirea Indicatorilor

Cod

(C LAȘI F IC ATI E BUGETARA)

BUGET 2011

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

3.509,00

-250,00

TOTAL VENITURI


•—


3.259,00


1 REPARTIZĂRI DE CREDITE


66,02,08


3.509,00


-250,00


3.259,00


1 TOTAL CHELTUIELI


3.509,00


-250,00


3.259,


2 CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59   01


3.509,00


-250,00


3.259,00


3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


10


2.982,00


0,00


2.982,00


4 Cheltuieli salariate in bani


10,01


2.357,00


0,00


2.357,00


5 Salarii de baza


10,01,01


2.157,00


2.157,00


6 Salarii de merit


10,01,02


0,00


0,00


0,00


7 Indemnizații de conducere


10,01,03


0,00


0,00


0,00


8|Spor de vechime_____________

91 Sporuri pentru condiții de munca

10|Alte sporuri_____________________

 • 11 |Ore suplimentare

 • 12 Fond de premii


10,01,04


0,00


0,00


0,00


10,01,05


0,00


0,00


10,01,06


0,00


0,00


0,00


10,01,07


0,00


0,00


0,00


10,01,08


0,00


0,00


0,00


13 Prima de vacanta


0.00


0,00


0,00


14|Fond pentru posturi ocupate prin cumul__________

15|Fond aferent plătii cu ora

16 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii


10,01,10


10,01,11


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


17 Indemnizații de delegare


10,01,13


0,00


0,00


0,00


18 Indemnizații de detașare


10,01,14


0,00


0,00


0,00


19 [Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

2p|Alocații pentru locuințe______________________________

211Alte drepturi salariale in bani_________________________

221 Contribuții


10,01,15


10,01,30


10,03


0,00


0,00


200,00


625,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


200,00


0,00


625,00


23|Contributii de asigurări sociale de stat

241Contribuții de asigurări de șomaj

25 Contribuții de asigurări sociale de sanatate


10,03,01


478,00


478,00


26


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale


27


Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați


28


30


Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII


31


unuri si servicii


32


Furnituri de birou


33


34


Materiale pentru curățenie încălzit, luminat si forța motrica


35


Apa, canal si salubritate


36


Carburanți si lubrifianti


37


Peiese de schimb


38


39


Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet


40


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional


10,03,02


12,00


12,00


10,03,03


10,03,04


10,03,06


20


20,01


20,01,01


20,01,03


20,01,04


20,01,05


20,01,08


20,01,09


121,00


121,00527,00


58,00


16,00


3,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


9,00


-250,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,0010,00


277,00


58,00


16,00


3,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


9,00


41 [Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare 42[Reparatii curente

43 Hrana


20,03


0,00


0,00


44[Hrana pentru oameni_____________

451Hrana pentru animale

46 Medicamente si materiale sanitare


47 Medicamente


48 Materiale sanitare


49 Reactivi


50 Dezinfectanti


20,03,01

20,03,02

20,04

20,04,01

20,04,02

20,04,03

20,04,04


65,00


42,00


0,00


0,00


51 Bunuri de natura obiectelor de inventar


20,05


27,00


0,00

o


0,00


52[Uniforme si echipament

53[Lenjerie si accesorii de pat

54 Alte obiecte de inventar


20,05,01

20,05,03


8,00


6,00


55[Deplasări, detașari, transferări

561Deplasări interne, detasari, transferări

 • 57 [Deplasări in străinătate

 • 58 Materiale de laborator


20,05,30

20,06


13,00


0,00


59 Cercetare-dezvoltare


60[Cârti, publicații si materiale documentare

61 [Consultanta si expertiza________________

62[Pregătire profesionala

63 Protecția muncii


20,06,01

20,06,02

20,09

20,10

20,11

20,12

20,13


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


20,14


0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


64[Muniție, furnituri si armament de natura [activelor fixe pentru armata____________

65 Studii si cercetări


20,15


20,16


0,00


0,00


0,00


66 Acțiuni cu carcter științific si social-cultural


20,17


0,00

0,00


67| Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


20,1


0,00


0,00


68[Contribuții ale administrtiei publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes


20,19


0,00


0,00


public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere


0,00


0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


69[Reabilitare infrastructura program inundații |pentru autoritati publice locale_____________

 • 70 [Meteorologie____________________________

 • 71 |Finantarea acțiunilor din domeniul apelor

 • 72 Prevenirea si combaterea inundațiilor si


20,20


20,21

20,22

20,23


0,00


0,00


0,00


0,00


|ingheturilor

73 Comisioane si alte costuri aferente


20,24


0,00


|imprumuturilor_________________

74 Comisioane si alte costuri aferente


0,00


20,24,01


0,00


|imprumuturilor externe

75 Comisioane si alte costuri aferente


0,00


20,24,02


0,00


0,00

0,00


0,00


|imprumuturilor interne

76 Stabilire riscului de tara


0,00


77[Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

[din acțiuni in reprezentarea intereselor ______

|statului, potrivit dispozițiilor legale_______________

781 Programe pentru sanatate________________

79 [Alte cheltuieli


20,24,03

20,25


0,00


0,00


0,00


0,00


20,26

20,30


0,00

377,00


801 Reclama si publicitate

81 Protocol si reprezentare


20,30,01

20,30,02


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

65,00

42,00

23,00

0,00

0,00


27,00


8,00

6,00

13,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

127,00

0,00

0,00


841 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

85 Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului


20,30,06

20,30,07


0>


[instituției publice_________


0,00


■      , l H I

o,po


871 Executarea silita a creanțelor bugetare

88 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


89 TITLUL III DOBÂNZI


20,30,09

20,30,30

30


90 TITLUL IV SUBVENȚII


40


0,00

0,00


0,00

-250,00

0,00


0,00


91 TITLUL V FONDURI DE REZERVA


50


0,00


0,00


92 TITLUL VI TRASFERURI INTRE UNITATI


51


0,00


0,00


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


0,00


0,00


93 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


55


0,00


0,00


94 TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA


57


0,00


0,00


127,00

-—-• ' ț. ____—

f              ’ t


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


95|Asigurari sociale_____________

961 Ajutoare sociale____________

971Ajutoare sociale in numerar

981Ajutoare sociale in natura 99|tITLUL IX ALTE CHELTUIELI


57,01


0,00


0,00


0,00


57,02


0,00


0,00


0,00


57,02,01


0,00


0,00


0,00


57,02,02


0,00


0,00


0,00


59


0,00


0,00


0,00


100|70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

101 |t!TLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) 1021 Active fixe


70


70


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


103 Construcții


1041Mașini, echipamente si mijloace de transport

1051 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

106]Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

107 Stocuri


71,01

71,01,01

71,01,02


71,01,03


71,01,30


71,02


0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


108 Rezerve de stat si de mobilizare


0,00


0,00


109[Reparații capitale aferente activelor fixe

1 IoItITLUL XI ACTIVE FINANCIARE


71,02,01


0,00


0,00


71,03


0,00


111 Active financiare


72


0,00


0,00


112| Participarea la capitalul social al societăților

113 comerciale


72,01


0,00


72,01,01


0,00


114|79. OPERAȚIUNI FINANCIARE (79=80+81)

115|TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

116 Rezerve


0,00


79


90


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00


117 Excedent


118 Deficit


91,01

92,01


0,00

0,00


0,00

0,00BRINDUSA CONSTANTIN PIETRARU

f fCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL,


FLORENTINA MANEA


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești pe anul 2011-inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu și Gheorghe Sîrbu.

și a emis: