Hotărârea nr. 284/2011

Hotãrârea nr. 284 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 284 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de Motive a d-nei Viceprimar Bozianu Nicoleta Cătălina si de consilierii Mateescu Radu Valentin, Sarbu Simion Gheorghe precum si Raportul de Specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor;

in conformitate cu vedere prevederile Legii nr. 286 / 2010 Legea Bugetului de stat pe anul 2011 si in temeiul Legii nr . 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

ținând cont de prevederile art.28 si 29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritari si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, actualizata;

in temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr. 215 / 2001- republicata și actualizată, privind administrația publica locala.

HOTĂRĂȘTE :

Ar. 1 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al “ Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti“ pe anul 2011, conform Anexei nr . 1 care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2 Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Direcția Management Financiar Contabil,Contracte se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3 Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare .

Data in Ploiești, astazi, 19 septembrie 2011

Președinte de ședința Iulian Teodorescu


*b


: /

■ I1 1 j


f'

4


r*

*


\

s

f L

4 ■

: 4 •

• i •


•i

t.


t.


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob/ /


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești s-a infiintat pe baza Hotărârii Consiliului Local nr. 30 / 2005 avand ca obiect de activitate : evidenta persoanelor , eliberarea cărților de identitate , precum si înregistrarea actelor si eliberarea certificatelor de stare civila .

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 s-a făcut in conformitate cu Legea nr . 286 / 2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 si a Legii 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare .

La actuala rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli s-a avut in vedere execuția de casa la 31.08.2011 unde se constata o economie la art. 20.30.30 de 100 mii lei.

Fata de cele menționate mai sus , propun aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

CĂTĂLINĂ


BOZIANUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR

DE EVIDENTA A PERSOANELOR

B.dul Republicii nr.2


VIC       R,

BOZIANU P      A CĂTĂLINĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2011 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2011 se situează la nivelul sumei de 1090 mii RON , fiind structurat astfel:

> VENITURI TOTALE :    1.090 mii lei

 • - venituri proprii

 • - subvenții bugetul local:

  650 mii lei

  440 mii lei


  > CHELTUIELI TOTALE


  1.090 mii lei


Actuala rectificare bugetara are la baza execuția de casa la 31.08.2011 unde se constata o economie de 100 mii lei la art. 20.30.30 si avand in vedere necesitatea utilizării acesteia de către Municipiul Ploiești propunem rectificarea bugetului, după cum urmeaza :

I ) la Titlul IIi Cheltuieli cu bunurile si serviciile ‘la articolul 20.30.30 ‘ Alte cheltuieli cu bunurile si serviciile’ , se inregistreaza o diminuare in suma de 100 mii lei;

Avand in vedere propunerea solicitata in prezentul raport de specialitate , subvenția de la bugetul local se diminuează cu 100 mii lei prin urmare bugetul rectificat va avea următoarea structura , si anume :

 • > VENITURI TOTALE :  990 mii lei

 • - venituri proprii         : 650 mii lei

 • - subvenții bugetul local :   340 mii lei

 • > CHELTUIELI TOTALE: 990 mii lei

S b                            ■

V •

*                           I                          I

•* S                  “ b

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,


COMPARTIMENT

FIN ANCIAR-CONT ABILITATE

MAGDALENArLAURA GEORGESCU

6

LUCICA FERARU


jA mc^AT municipiul ploiești ,DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE, CRISTINA VLAICU

JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXAI


SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2011

mii lei

h

/

■l

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi conform HCL 103/29,03,201 1

Influente (+/-)

Propuneri rectificare

TOTAL VENITURI - din care:

1.090,00

0,00

990,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

1.090,00

0,00

990,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

650,00

650,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

440,00

340,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.090,00

-100,00

990,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.090,00

-100,00

990,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.090,00

-100,00

990,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

747,00

0,00

747,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

587,00

0,00

587,00

Salarii de baza

10.01.01

568,00

568,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

19,00

19,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

10.03

160,00

0,00

160,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

122,00

122,00


Cod indicator


Contribuții de asigurări de șomaj_____________________________________

Contribuții de asigurări sociale de sanatate___________________________

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați______

Contribuții pentru concedii si indemnizații


y

*

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)


unuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)


Furnituri de birou_______________

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti


Piese de schimb


Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet_____________

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


Reparații curente____________

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)


Hrana pentru oameni Hrana pentru animale


Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)


Medicamente Materiale sanitare


Reactivi Dezinfectanti


unuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)


Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 +20.06.02)


Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate


Materiale de laborator


Cercetare-dezvoltare


Cârti, publicații si materiale documentare__________________________

Consultanta si expertiza_____________

Pregătire profesionala_________________________________________

Protecția muncii________________________________________________

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări_____________________________________________________

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


10.03.02


10.03.03


10.03.04


10.03.05


10.03.06


20


20.01

20.01.01

20.01.02


20.01.03


20.01.04


20.01.05


20.01.06


20.01.07


20.01.08

20.01.09

20,01.30

20.02


20.03


20.03.01


20,03.02

20.04

20.04.01

20.04.02


20.04.03

20,04.04

20.05


20.05.01


20.05.03


20.05.30


20.06


20.06.01


20.06.02


20.09


20.10


20.11


20.12


 • 20.13

 • 20.14

 • 20.15

 • 20.16


20.18


Prevederi conform HCL 103/29,03,201 __________3,00 _________30,00 1,00


4,00


173,00

30,00

1,00

40,00

7,00


20,00


75,00


0,00


0,00


10,00


10,00

6,00

6,00


1,00


5,00


Influente (+/■)0,00


0,00


0,00


0,00


Propuneri rectificare


3,00 30,00

1,00

0,00

4,00


243,00


173,00

30,00

1,00 40,00

7,00

0,00

0,00

0,00 20,00

0,00 75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

6,00

6,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00


A.-

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere


Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autorități publice locale


Meteorologie

■ I              J                HI                                                              ■ II                                         II ■■                .....—!■»«■            I

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

'l II» ■ !■■■ —          ■■■■■■                                 1                    II                   III            I ,1 IB^—

Prevenirea si combaterea inundațiilor si Jngheturilor________________________

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)


indicator


Prevederi conform HCL 103/29,03,201


Influente


Propuneri rectificare


Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne Stabilirea riscului de tara


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale


Tichete cadou


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) ____Reclama si publicitate________________________________________________________ ____Protocol si reprezentare______________________________________________________ ____Prime de asigurare non-vîata_____________________________________________ _____Chirii__________________________________________________________________________________________ ____Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor________________________________ ____Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice_________________ ____Executarea silita a creanțelor bugetare_____________________________________ Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)__________________________________

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)________________________________________

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)__________________________________

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)


TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)


20.20

20.21

20.22

 • 20.23

 • 20.24

20.24.01

20.24.02

20.24.03


20.25


20.27

 • 20.30

20.30.01

20,30.02

20.30.03 20.30.04 20.30.06 20.30,07 20.30.09

 • 20.30.3048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 10,00 38.00


30


40


50


51


55

57


59

 • 79

 • 80

81


84


85.01


51


55


70
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi conform HCL 103/29,03,201

1

Influente (+/-)

Propuneri rectificare

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Activșfîxe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobțlier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

I                                                                                                                            ..........

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

A

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

............


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR,


COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,


MAGDALENA G
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu și Radu Mateescu.

și a emis:

PREȘEDINTE, Radu Mateescu

SECRETAR* Gheorghe S|