Hotărârea nr. 283/2011

Hotãrârea nr. 283 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti I.L. Caragiale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 283

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale"

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar Cristian Dumitru și a consilierilor Nicoleta Cătălină Bozianu Gheorghe Sirbu si Radu Mateescu precum și Raportul de Specialitate al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești I.L.Caragiale, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale";

Având în vedere prevederile Legii nr.286/28.12.2010- Legea bugetului de stat pe 2011 și ale Legii nr.287/28.12.2010- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;

Respectând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

Luând în considerare prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu art.36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale", conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiești și ale Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3: Direcția Administrație Publică, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 19 septembrie 2011

Președinte de ședința               Contrasemnează

Oana CristinaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


/

d

t

•" f

* f

a

u

Vi


r -*

V'

b

z*

t


EXPUNERE DE MOTIVE


b s

\ \ !*

I


<■


bugetului de venituri și


La proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării cheltuieli pe anul 2011 al Casei de Cultură "LL.Caragiale" a Municipiului Ploiești


Bugetul de venituri și cheltuieli al Casa de Cultură “I.L. Caragiale”a Municipiului Ploiești a fost rectificat în conformitate cu prevederile Legii nr.286/28.12.2010-Legea bugetului de stat pe anul 2011 și ale Legii nr.273/2006- Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Casa de Cultură “I.L. Caragiale”a Municipiului Ploiești prin redimensionarea cheltuielilor pe anul 2011 cu reducerea de 48 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casa de Cultură “I.L. Caragiale”a Municipiului Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "LL.Caragiale"

Rectificarea este impusă de necesitatea efectuării de virări de credite bugetare în sensul majorării și/sau diminuării unor capitole potrivit art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și prin finanțarea, cu suma de 5,00 mii lei, de la Ministerul Culturii și Patrimonului Național pentru Tabăra Internațională de Creație “Dan Plafon”.

Rectificarea se prezintă astfel.

Bugetul de venituri și cheltuieli


Caragiale", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 225/27.07.2011, a fost structurat astfel:

Venituri totale:                741,00 mii Iei

subvenție de la bugetul local 681,00 mii lei venituri din activitatea proprie 30,00 mii lei sponsorizări                    30,00 mii lei

Cheltuielile totale              741,00 mii lei

capitolul 10 „Cheltuielile de personal” 218,00 mii lei capitolul 20 „Bunuri și servicii” 523,00 mii lei

Venituri totale pentru noul buget rectificat sunt în sumă de 693,00 mii lei subvenție de la bugetul local 628,00 mii lei venituri din activitatea proprie 30,00 mii lei sponsorizări                    30,00 mii lei

alte venituri                       5,00 mii lei

Cheltuielile totale pentru nOul buget rectificat sunt în sumă de 693,00 mii lei, astfel: La capitolul 10 „Cheltuielile de personal” rămâne neschimbat.

- La capitolul 20 „Bunuri și servicii” apare o influeță negativă de 48,00 mii lei după cum urmeaza:

A

 • - 20.01.03 - „încălzit. Iluminat si forță motrică” se majorează cu suma de 2,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor până la sfârșitul anului.

 • - 20.01.05 - "Carburanți si lubrifiant! se majorează cu suma de 2,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu benzină necesară până la sfârșitul anului

 • - 20.01.06 - "Piese de schimb " se diminuează cu suma de 3,00 mii lei

 • - 20.01.08. - "Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet” se majorează cu suma de 3,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor, până la sfârșitul anului;

 • - 20.01.09 - “Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional ” se majorarează cu suma de 15,00 mii lei necesară pentru acoperirea cheltuielilor, până la sfârșitul anului;

 • - 20.06.02 - “Deplasaări în străinătate ” se diminuează cu suma de 1,50 mii lei

 • - 20.13 - “Pregătire profesională” se diminuează cu suma de 5,00 mii lei

 • - 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” - se diminuează cu suma de 60,50 mii lei

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările mai sus specificate.


CONTABIL ȘEF,


Luminița Albu

fi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ȘEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI, CONTRACTE

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

r *• 3

< : • Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"

. <•

«b

F

-r* •’      •

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2011


mii lei

UGET RECTIFICAII ...... ___

TOTAL VENITURI - din care: Veniturile secțiunii de funcționare Veniturile secțiunii de dezvoltare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE funcționare+secțiunea de DEZVOLTARE)________

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza

Indemnizații plătite unor persoanedin afara unitatii

Cheituieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuții la Fondul de garantare a creantelor-salariale

TITLUL II BUNURISI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) Bunuri si servicii (cod 20.01.61 la 20,01.09+20.01.30)

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.05

10.03.06

10.03.07

20

20.01


741,001

-48,001

693,00

741,001

-48,001

693,00

741,00j

-48,oq

693,00

218,001

o,oo\

218,00

172,001

0,00|

172,00

161,001

o,oo|

161,00

11,00

0,00

11,00]

0,00

0,00

0,00

46,00]

o,66|

46,00

33,70j

o,ooT

33,70

1,3 O]

o,ool

1,30

8,50|

o,oo|

8,50

0,70

0,00

0,701

1,80

0,00]

1,80]

523,001

-48,001

475,00\

116,00]

19,00]

135,00


DENUMIREA INDICATORILOR


Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti


Piese de schimb


Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet___

Materiale si prestările servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente


Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)


Hrana pentru oameni


Hrana pentru animale


Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)


Uniforme si echipament


Lenjerie si accesorii de pat


Alte obiecte de inventar


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare


Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere


--CoH”

indicator 20.01.01 20.01.02 20.01.03 20.01.04 20.0l?05 20.01.06 20.01.07 20.01.08 20.01.09 20.01.30 2 20.02 20.03 20.03.01 20.03.02 20.04 20.05 20.05.01 20.05.03 20.05.30 20.06 20.06.01 20.06.02 20.09 20.10 20.11 20.12

 • 20.13

 • 20.14

 • 20.15

 • 20.16 20.18

20.19


BUGET 2011


INFLUENTE BUGET RECTIFICAT 2011 I4,00

2,00

17,00

1,00

6,00

2,00

0,00 13,00 90,000,00 25,00


25,00

1,50

0,50

1,00


1,00


10,00


t'


f \ '

■ • V.

4

y *

I

- • • f

b

Reabilita rținfrastructura program inundații jientru autoritatrpublice locale

Meteorologie__..........    _      _____________________________ ________________________________

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor ___

prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor        ________

Co^tisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)


DENUMIREA INDICATORILOR


/1 j       |

I BUGET 2011 indicator

20.20

20.21

20.22 £

 • 20.23

 • 20.24


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichețe cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

_ Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii           “                          7

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


20.25


20.27

 • 20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09

 • 20.30.30


TITL UL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

^Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif______________________________

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

I

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI.DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01d)l+5L0LQ3+5L01.14+51.01.15+51.(H.24+5L01.26+51.0L31+5_L01.39+51.01.46+51._01.49)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

Ă. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

Alte transferuri curente interne


30

30.01

30.02

30.03

40

40,03

40.20

40.30

lo

50.04


51


51.01


55

55.01

55.01.18
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)             -              _________

Ajutoare sociale (cod 57,02.01 la 57.02.04)  __  _

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod       2 L                     7 2

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

55.02

57

57.02

59

59.01

59.02

 • 59.11

 • 59.12


BUGET 2011

0,00

0,00

0,00

0,00


Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod80+81)

59.15

59 17

59.22

59.25

59.30

79


TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri Alte imprumuturi

80

80.03

80.30


0,00

— . -1.-^

0,00


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 8L0L01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

IIILUL VI ITXTVIXSF EKUKI ll^ I KE, IIINI1 A I I ALL AUlVIUNId I KA IILI           țCUU

Transferuri decapitai (cod 51.02.12+51.02.22ja 51.02.28)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

81 8L01 8L02

84

85.01

51 51.02

 • 55

55.01

 • 56

700fi0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
INFLUENTE


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)_________________

Stocuri (cod 71.02.01)__________________________________________

_ Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare^cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

TITLUL XVIIPLA TJEFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL Plăti efectuatejn anii precedenti si recuperate in anul curentCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu și Gheorghe Sîrbu.PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR, Gheorghe Sîrț*Data: /9 09-