Hotărârea nr. 282/2011

Hotãrârea nr. 282 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 282 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de Motive a viceprimarului municipiului Ploiești Dumitru Cristian si a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Mateescu Radu, Sarbu Gheorghe, precum si Raportul de Specialitate al Politiei Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2011;

In conformitate cu prevederile legii nr.286/28.12.2010- privind bugetul de stat pe anul 2011 a legii nr.287/28.12.2010- privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2010;

In baza legii nr. 155/2010 de înființare a Politiei Locale Ploiești si a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a politiei locale ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Conform Legii nr.51/2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice , actualizata;

Ținând cont de prevederile art.28 si 29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice , raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor- cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, actualizata ;

In temeiul Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.4 , litera a) si art. 45, alin.2 , lit. a) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publica locala, republicata si actualizata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1-Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei

Locale a municipiului Ploiești pe anul 2011, conform anexelor nr. 1 si 2 , care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2- Serviciul Public Politia Locala a municipiului Ploiești si Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3-Directia Administrație Publica, Juridic-Contencios,Achizitii-Publice,Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 19,șeptembrie 2011


îl


(I


|T


' s

• ♦

a

* b

l


r>

' 1


Președinte de ședința Iulian Te.. 1 "l

l


4

f'


V-,

L

Contrasemnează Sec reia v Oana Cristina Iaco


I.


t.


t'Primăria municipiului Ploiești

EXPUNERE DE MOTIVE

' s

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si che|îji al Politiei Locale a municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile legii nr.286/28.12.2010- privind bugetul de stat pe anul 2011 a legii nr.287/28.12.2010- privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 , a Hotărârii Consiliului Local nr.7/2011 privind înființarea, organizarea si funcționarea Politiei Locale a municipiului Ploiești , s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Politiei Locale a municipiului Ploiești.

Politia Locala a municipiului Ploiești s-a infiintat in baza Legii nr. 155/2010 si a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regumanetului cadru de organizare si funcționare a politiei locale ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Activitatea Politiei Locale a municipiului Ploiești este structurata astfel:

 • -  Structura de ordine si liniște publica si paza a bunurilor

 • -  Structura din domeniul circulației pe drumurile publice

 • -  Structura de disciplina in construcții si afisaj stradal

 • -  Structura de protecție a mediului

 • -  Structura de activitate comerciala

 • -  Structura cu atribuții pe linie de evidenta a persoanelor

Politia Locala a municipiului Ploiești aplica sancțiuni contravenționale prevăzute de legi, ordonanțe, hotarari de guvern si hotarari ale consiliului local. Când sesizează existenta unor infracțiuni flagrante, polițiștii locali iau masuri in vederea conservării locului faptei, asigura paza bunurilor, identificarea potențialilor martori, anunța organele de politie sau, după caz, insoteste făptuitorul la politie in vederea demarării primelor cercetări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Politiei Locale a municipiului Ploiești a fost diminuat cu 150 mii lei la partea de venituri din subvenții ajungând la suma de 7.811,10 mii lei.

In structura propunerile privind cheltuielile proiectului de buget se prezintă astfel:

-Cheltuieli de personal             =4.274,17 mii lei

 • - Bunuri si servicii                  = 2.446,46 mii lei

 • - Cheltuieli de capital             = 1.090,47 mii lei

Fata de aspectele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

Viceprimar,


Dumitru CristianCONSILIERI, Nicoleta Cătălină Bozian Mateescu Radu


Sarbu Gheorghe
CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI POLITIA LOCALA PLOIEȘTI

Vizat, Viceprimar Dumitru Cristian

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Politiei Locale Ploiești

In conformitate cu prevederile legii nr.286/28.12.2010- privind bugetul de stat pe anul 2011 a legii nr.287/28.12.2010- privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 , a Hotărârii Consiliului Local nr.7/2011 privind înființarea, organizarea si funcționarea Politiei Locale a municipiului Ploiești, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Politiei Locale a municipiului Ploiești.

Politia Locala a municipiului Ploiești s-a infiintata in baza Legii nr. 155/2010 si a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regumanetului cadru de organizare si funcționare a politiei locale ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin preluarea patrimoniului Politiei Comunitare Ploiești.

Activitatea Politiei Locale a municipiului Ploiești este structurata astfel:

 • - Structura de ordine si liniște publica si paza a bunurilor

 • - Structura din domeniul circulației pe drumurile publice

 • -  Structura de disciplina in construcții si afisaj stradal

 • - Structura de protecție a mediului

 • - Structura de activitate comerciala

 • - Structura cu atribuții pe linie de evidenta a persoanelor

Bugetul privind veniturile si cheltuielile pe anul 2011 al Politiei Locale Ploiești este structurat astfel:

L-Venituri totale: 7.961,10 mii lei

Din care: - venituri din activitate autofinantata = 3'

29,61 miile!

- venituri din subvenții = 7.631,49 mii lei

IL-Cheltuieli totale : 7.961,10 mii lei

Din care:

. •                                                                                          ...        S                  ’                           1 4

•,                                               •’ >     •                    ‘                              i

■      CT ■

r                                    ■ ■■                                ■;

< 1           Sw-*                              -                                                               ' ' •

2 <_ ' ’ / ’*** *

\                   •                       • A-             '

V-             '-H                            ‘ • '     •••■'’        ;           ■ • r

\ ./ ’/ \ \ 1 • - •

< -• A

 • - Cheltuieli de personal = 4.274,17 mii lei

 • - Bunuri si servicii = 2.822,46 mii lei

 • - Cheltuieli de capital = 864,47 mii lei

■ u?t f x

Z',./ : • - • •     w

* r‘ ‘ “'+*» r   T    r

 • I. Venituri totale

Prevederea bugetara pentru veniturile proprii ale instituției a fost menținută la suma inițiala de 329,61 mii lei iar subvenția a fost diminuata cu suma de 150 mii lei.

IL-Cheltuieli totale:

Cheltuieli de personal

“Cheltuielile de personal” ale Politiei Locale au fost menținute la suma inițiala de 4.274,17 mii lei.

Cheltuieli materiale

“Bunurile si serviciile “ au fost diminuate cu suma de 376 mii lei prin reașezări intre articolele bugetare, astfel:

 • - A fost majorata prevederea bugetara pentru articolul “Furnituri de birou “ cu suma de 10 mii lei, suma necesara pentru tipizatele utilizate de către cei 200 agenti ai instituției, dar si de către personalul TESA;

 • -  A fost majorata prevederea bugetara pentru articolul “Materiale si prestări servicii cu caracter functionaF’cu suma de 30 mii lei;

 • - A fost majorata prevederea bugetara pentru articolul “Reparații curente” cu suma de 75 mii lei, suma necesara pentru refacerea instalației electrice a garajului si amenajarea vestiarelor agentilor din cadrul Serviciului Ordine Publica , precum si pentru amenajarea sălii de sport a agentilor politiei locale;

 • - A fost majorata prevederea bugetara pentru articolul “Uniforme si echipament” cu suma de 10 mii lei, suma necesara pentru dotarea Echipei de Intervenție Rapida.

 • - A fost majorata prevederea bugetara pentru articolul “Alte obiecte de inventar“ cu suma de 24 mii lei;

 • - A fost diminuata prevederea       bugetara pentru articolul

“Pregătire profesionala44 cu suma de 26,30 mii lei;

 • - A fost majorata prevederea bugetara pentru articolul “Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 44 cu suma de 30 mii lei;

 • - A fost diminuata prevederea bugetara pentru articolul “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” cu suma de 528,70 mii lei.

Cheltuieli de capital

“Cheltuielile de capital44 au fost majorate cu suma de 226 mii lei, astfel:

 • - La obiectivul de investiții “Autospeciale 44 prevederea bugetara inițiala a fost majorata cu suma de 166 mii lei, suma necesara pentru achiziționarea a 2 autospeciale;

 • - A fost introdus obiectivul de investiții “Aparate multifuncționale” prevederea bugetara pentru acest capitol fiind de 20 mii lei.

 • - A fost introdus obiectivul “Licențe software” ,prevederea bugetara pentru acest capitol fiind de 5 mii lei.

A fost introdus obiectivul “Site web , pagina de prezentare a Politiei Locale Ploiești in spațiul virtual” ,prevederea bugetara pentru acest capitol fiind de 35 mii lei.

Propunerea privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Politiei Locale Ploiești este structurata astfel:

 • -  I.-Vetiituri totale: 7.811,10 mii lei

Din care: - venituri din activitate autofinantata = 329,61 mii lei

- venituri din subvenții = 7.481,49 mii lei

-  IL-Cheltuieli totale : 7.811,10 mii lei

Din care:

 • - Cheltuieli de personal = 4.274,17 mii lei

 • - Bunuri si servicii = 2.446,46 mii lei

 • - Cheltuieli de capital = 1.090,47 mii lei

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR GENERAL,

Tanase Daniel

zz- ■' ■ ’

, . '■ -La '

' \

A            I ■■           '   ' \

:      ; \ i ' .       -

i

1 M

b - *

L. \ /

f                 s l                            .

.<           • j

r ■SEF SERV. FINANC.-CONTAB., Iones Mariana
Vizat,

Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte,


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI


Anexa nr.1


Instituția publică:POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


DENUMIREA INDICATORILOR


___                    Venituri proprii

__                   __Subvenții pentru instituții publice

TOTAL VENITURI - din care: Veniturile secțiunii de funcționare

Veniturile secțiunii de dezvoltare


TOTAL CHELTUIELIJSECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE __ SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

CHEL TUIEL[ CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

Salarii de baza

_         Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii Prima de vacanta

__Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe


—ț...

+

I

Cod indicator

BUGET

2011

Influente

Propuneri

33.10.08

329,61

0

329,61

43.10.09

7.631,49

-150,00

7.481,49

7.961,10

-150,00

7.811,10

7.096,63

-366,00

6.730,63

--------------- —...... ♦

864,47

216,00

1.080,47

-----

7.961,10

-150,00

7.811,10

7.096,63

-376,00

6.720,63

01

7.096,63

-376,00

6.720,63

10

4.274,17

0,00

4.274,17

10.01

3.323,34

0,00

3.323,34

10.01.01

2.896,14

0,00

2.896,14

10.01.05

1

10.01.06

271,56

0,00

271,56

10.01.07

X

I

X

X

10.01.08

X

X

X

10.01.09

X

X

X

10.01.10

10.01.11

- ►

10.01.12

20,00

0,00

20,00

10.01.13

3,00

0,00

3,00

10.01.14

10.01.15

10.01.16


<4


'4'


ur j

£


4 r.


fi

*

r'


Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa *)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

Alte drepturi salariale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

unuri si servicii

(cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

10.01.30

132,64

0,00

132,64

10.02

0,00

0,00

0,00

10.02.01

10.02.02

1

10.02.03


10.02.04

10.02.05


10.02.06

X

X

X

10.02.30

10.03

950,83

0,00

950,83

10.03.01

682,63

0,00

682,63

10.03.02

16,06

0,00

16,06

10.03.03

172,40

0,00

172,40

10.03.04

11,29

I     ......                                                                  d

0,00

11,29

10.03.05

13,11

0,00

13,11

10.03.06

55,34

0,00

55,34

20

2.822,46

-376,00

2.446,46

20.01

1.165,31

40,00

1.205,31

20.01.01

43,40

10,00

53,40

20.01.02

7,51

0,00

7,51

20.01.03

I

85,91

0,00

85,91

20.01.04

13,17

13,17

20.01.05

190,82

190,82

20.01.06

98,45

98,45

20.01.07

20.01.08

121,02

I

121,02

20.01.09

104,02

30,00

134,02

20.01.30

501,01

501,01

20.02

200,00

75,00

275,00

20.03

0,00

0,00

0,00

20.03.01

20.03.02
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.04

0,00

0,00

0,00

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20.05

647,50

34,00

681,50

20.05.01

505,00

10,00

515,00

20.05.03

20.05.30

142,50

24,00

166,50

20.06

55,00

0,00

55,00

20.06.01

55,00

0,00

55,00

20.06.02

20.09

• • 1

20.10

20.11

6,00

0,00

6,00

20.12

12,56

0,00

12,56

20.13

83,00

-26,30

56,70

20.14

89,32

89,32

20.15

0,00

30,00

30,00

20.16

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

0,00

0,00

0,00

20.24.01

20.24.02

20.24.03

20.25

20.27

20.30

563,77

-528,70

35,07


Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

__Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

20.30.01

20.30.02

3,15

0,00

3,15

20.30.03

31,92

0,00

31,92

20.30.04

20.30.06

20.30.07

.... t

20.30.09

20.30.30

528,70

-528,70

0,00

30

0,00

0,00

0,00

30.01

0,00

0,00

0,00


Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.01

30.01.02


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)   30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe                         30.02.01


0,00


0,00


0,00


Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02


___        Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutat 30.02.03 Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului


30.02.05

30.03

30.03.01

J30.03.02

30.03.03


0,00


0,00


0,00


Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04


Dobânzi la opeatiunile de leasing


TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)


Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale


preturilor la combustibili


Alte subvenții

__J


TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)


Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale


1

30.03.05

40

0,00

0,00

0,00

40.03

40.20

40.30

50

0,00

0,00

0,00

50.04TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE

Transferuri curente (cod

Transferuri către instituții publice                                              51.01.01

Acțiuni de sanatate                                                       51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de

__          zi pentru protecția copilului____ '

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala ______pentru persoanele cu handicap ____ ______

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă __ dificultate_____

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru ____persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului                _

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare


51.01.24


51.01.26


de ajutor social __’     ______ __ ___51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistentă medlco-sociale

.... ......1_____________ _       ____V________ ___________

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

_________________ _______„ < _____ ____


51.01.39


51.01.46


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole 51.01.49 Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale

______ centralelor de termoficare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)      ___ 55

A. Transferuri interne         (cod 55.01.18)                                     55.01

Alte transferuri curente interne                                             55.01.18

Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02 55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

Alte transferuri curente în străinătate

TITLULIX ASISTENTA SOCIALA (ood57.02j~

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale


..


55.02.01

55.02.04

57

57.02

57.02.01

57.02.02

57.02.03

57.02.04


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


oLoo_

0,00


0,00


0,00

0,00


TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (codurse


Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale Asociații si fundații

Susținerea cultelor


Contribuții la salarizarea personalului neclerical


Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural


Sume aferente plății creanțelor salariale


Programe si proiecte privindrevenirea si combaterea discriminării


59

59.01

59.02

 • 59.11

 • 59.12

59.15

59.17

59.22

59.25

59.30


0,00 0,00 0,00


OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80 03+80.08+80.30) împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Alte imprumuturiTITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


81

81.01

81.01.01 81X) 1.02 81.01.05 81.01.06


0,00

0,00


0^00

0,00


0,00

0,00


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale


81.02

0,00

0,00

0,00

81.02.01

81.02.02

81.02.05

84

0,00

0,00

0,00

85.01

.....

..... -

• -.....

• • • • ‘ • •

864,47

226,00

1.090,47

(cod 51

0,00

0,00

0,00

51.02

0,00

0,00

0,00

51.02.12


Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate_______

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate________ __

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

...                ........J____ _____ _____

Transferuri din venituriie proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate_____

Transferuri din venituriie proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitalejnsănătate_____

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentrujinanțarea altor investiții în sănătate___            _____

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

_________ 4_________ __

51.02.22

51.02.23

51.02.24

51.02.25

51.02.26

51.02.27

51.02.28


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)


A. Transferuri interne55

55.01


0,00        0,00

0,00        0,00


0,00

0,00


Programe cu finanțare rambursabila

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

Programe ISPA

Programe SAPARD

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare


55.01.03

55.01.08

55.01.09

55.01.10

55.01.12

55.01.13


Fond Roman de Dezvoltare Sociala


55.01.15


Cheltuieli neeligibile ISPA


55.01.28


Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitarc 55.01.42


Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare__                ______


55.01.54


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Finanțarea națională **)

___      ____ y____________ y            ____/

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)


56.01

56.01 01

56.01.02

56.01.03


0,00___0,00__0,00

0,00        0,00        0,00


Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

- 1

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

J                          J                            /

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

.. .... 1

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.04.01

1

1

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

1

q

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

1

i

i

1

1

1

1

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

J                          J                            /

56.05.01

1

l

i

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

1

1

1

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-----------------------------------

i

i

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.07.01

1

i

i

i

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

•t......

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

i

i

i

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

i 56.08

I

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

J                          J                            /

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

i

i j

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0,00

0,00

1

0,00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

1

1

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

I

—1.........

1

1

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

—i- •

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

1

•• ț-.....

1

1

i

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-------------------------------------------------------------

i

-------------1—

i

Mecanismul financiar SEE

56.17

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.01

56.17.02

-----------------—

............

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

864,47

226,00

1.090,47

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

864,47

226,00

1.090,47

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

864,47

226,00

1.090,47

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

237,15

166,00

403,15

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

627,32

60,00

687,32

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

............ •••

. — ... -----------------

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) Active financiare (cod 72.01.01)

72

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

--------------------------- ■ .........

-

... -------;

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

Director General, _____

Sef Serviciu Financiar Contabilitate lonescu. Mariana


Tanase Daniel       X


POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Anexa nr.2
LISTA

poziția alte cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de bunuri____________________

repartizate 2011__________________________

LEI

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

UM

Clasif. Bug.

Cantitate

Valoare inițiala

Influente

Valoare finala

I

INVESTIȚII NOI

1.

Statii emisie-receptie portabile compatibile cu frecventa TETRA

buc

71.01.30

40

192.000

0

192.000

2.

Autospeciale

buc.

71.01.02

5

237.150

+166.000

403.150

3.

Proiectare, avizare si execuție reabilitare parțiala clădire sediu

buc.

71.01.30

1

200.000

0

200.000

4.

Kit transport persoane

buc.

71.01.30

2

20.000

0

20.000

5.

Pistol Glock 19(letal)

buc.

71.01.30

50

102.300

0

102.300

6.

Pistol Glock 19T(neletal)

buc.

71.01.30

20

48.020

0

48.020

7

Aparate multifuncționale

buc.

71.01.30

2

0

+20.000

20.000

8

Licențe software

buc.

71.01.30

23

0

+5.000

+5.000

9.

Site web, pagina de prezentare a Politiei Locale Ploiești in spațiul virtual

buc.

71.01.30

1

0

+35.000

+35.000

II

INVESTIȚII IN CONTINUARE

7.

"Proiect si execuție instalație de incalzire sediu"

buc.

71.01.30

1

65.000

0

65.000

Total investiții pe anul 2011

864.470

+226.000

1.090.470

Viceprimar, Dumitru Cristian,

Director General;

Tanase D^hiel' ■ ■ /;

*         // *

- -1 I                >

^pp;, » •                                            ** ' L.

*     7' ' J

'  ... t f r-

bDirecția Management Financiar-Contabil, Contracte,

Sef Serv. Financ.-Contab., Ionescu Mariana

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Investiții an 2011

 • I. INVESTIȚII NOI

 • 1. AUTOSPECIALE - DOTATE CU RAMPA LUMINOASA SI STATIE MOBILA DE EMISIE RECEPȚIE - 2 BUCĂȚI

I. INFORMAȚII FINANCIARE

 • 1. Valoarea totala a proiectului - 166.000 lei

 • 2. Creditele de angajament - 166.000 lei

 • 3. Creditele bugetare - 166.000 lei

 • 4. graficul de finanțare - trim IV

 • 5. Analiza cost - beneficiu

Achiziționarea pentru anul 2011 , a doua autovehicule care sa fie dotate cu rampa luminoasa si statie mobile emisie-receptie este necesara pentru asigurarea desfășurării in condiții optime a activitatii de asigurare a ordinii si liniștii publice, a pazei bunurilor, a activitatii in domeniul circulației pe drumurile publice ,disciplinei in contructii si afisajul stadal, protecția mediului, activitatea comerciala si evidenta persoanelor

( activitatile operative ale instituției).

Calculul a fost efectuat prin consultarea paginilor de internet a dealerilor de autoturisme si avand in vedere dotarea corespunzătoare cu statii emisie-receptie si rampe luminoase.

 • 6. Costurile de funcționare si intretinere după punerea in funcțiune, vor fi cele specifice vehiculelor, respectiv cheltuieli cu carburanții, spălătorie, revizii si asigurare. In ce privesc cheltuielile cu piesele auto, acestea vor fi mult diminuate, intru-cat vehiculele vor fi noi si beneficiază si de garanția producătorului.

II .INFORMAȚII NEFINANCIARE

 • a) Strategia in domeniul investițiilor

Achiziționarea in trimestrul Ival anului 2011 , a doua autoturisme in valoare totala de 166.000 lei este necesara pentru menținerea parcului auto al instituției in condiții optime de funcționare , pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii operative a instituției.

 • b) Descrierea proiectului - autovehicule de culoare alba, inscripționate „Politia Locala Ploiești”, dotate cu rampa luminoasa si statie mobila emisie-receptie.

 • c) stadiul fizic al obiectivelor

nu este cazul.

 • 2.APARATE MULTIFUNCȚIONALE - 2 bucăți

I. INFORMAȚII FINANCIARE

 • a) . Valoarea totala a proiectului: 20.000 lei

 • b) . Credite de angajament: 20.000 lei

 • c) . Credite bugetare : 20.000 lei

 • d) . Graficul de finanțare: trimestrul IV.

Analiza cost - beneficiu :

Beneficiile acestei investiții rezida din diferentele de preț intre plata abonamentului la o sala de sport pentru personalul operativ al instituției : 120 oameni x 80 lei/luna x 12 luni = 115.200 lei/an si investiția in aparate de educare corporala, respectiv 2 bucăți x 10.000 lei/bucata = 20.000 lei.

II. INFORMATII NEFINANCIARE

 • a)    strategia in domeniul investițiilor

Prin natura activitatii Politiei Locale Ploiești,este absolut obligatoriu ca personalul operativ sa fie intretinut in cea mai buna forma fizica, ceea ce conduce la necesitatea dotării sălii de sport proprii.

 • b)   descrierea proiectului

Pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii instituției, este necesara dotarea sălii de sport.


 • 3.LICENTE SOFTWARE - 23 bucăți

I. INFORMAȚII FINANCIARE:

 • a) Valoare totala a proiectului - 5.000 lei;

 • b) Credite de angajament - 5.000 lei;

 • c) Credite bugetare - 5.000 lei;

 • d) Graficul de finanțare, resurse si ani, corelat cu graficul de execuție conform Planului de achiziții de la Compartimentul de Achiziții Publice - se va achiziționa in Trimestrul IV al anului 2011

 • e) Analiza cost - beneficiu: cost - 5.000 lei; beneficiu - conform legislației in vigoare este necesara achiziționarea de licențe pentru toate calculatoarele aflate in dotarea instituției;

 • f) Costuri de funcționare si intretinere după punerea in funcțiune: 0,00 lei.

II. INFORMAȚII NEFINANCIARE

Achiziționarea de licențe software ( sistem de operare Windows xp, Office, antiviruși) este necesara pentru a avea rezultate mai bune, datorita accesului la documentație si la ultimele versiuni ale pachetelor de programe, protecție impotriva virușilor, de filtrare conținut email si internet, comunicații, management la distanta, management al riscului, lucru ce va modifica mentalitatea utilizatorilor si va creste productivitatea lor.

4.SITE WEB, PAGINA DE PREZENTARE A POLITIEI LOCALE PLOIEȘTI IN SPAȚIUL VIRTUAL - 1 BUCATA

I. INFORMAȚII FINANCIARE

 • 1. Valoarea totala a proiectului - 35.000 lei

 • 2. Creditele de angajament - 35.000 lei

 • 3. Creditele bugetare - 35.000 lei

 • 4. graficul de finanțare - trim IV

 • 5. Analiza cost - beneficiu

In anul 2011 Politia Locala Ploiești isi propune achiziționarea unui site web care va dispune de pagini nelimitate, banere animate , efecte speciale (flash , JavaScript), procesare peste 100 de pagini, formulare dinamice, baza de date, modul de administrare ( administrare statistici, produse, etc.) , contor, optimizare pentru motoare de cautare , consultanta privind alegerea domeniului. Achiziția site web este necesara pentru prezentarea imaginii si activitatii Politiei Locale Ploiești, diverselor anunțuri de interes local, hotărârilor de consiliu local ce trebuie aduse la cunoștința cetățenilor orașului Ploiești.

 • 6. Costurile de funcționare si intretinere după punerea in funcțiune.

Nu vor fi costuri de intretinere si funcționare deoarece se va cere furnizorului asigurarea mentenantei gratuite .

II .INFORMAȚII NEFINANCIARE

 • a) Strategia in domeniul investițiilor

Achiziționarea in trimestrul IV al anului 2011 , a unui site web in valoare de pana la 35.000 lei este necesara pentru prezentarea activitatii Politiei Locale Ploiești.

 • b) Descrierea proiectului - site web pentru prezentarea imaginii si activitatii Politiei Locale Ploiești.

 • c) stadiul fizic al obiectivelor

nu este cazul.

Director General, Tanase Daniel


Sef Serviciu Financiar-Contabilitate, lonescu Mariana

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE^DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu și Gheorghe Sîrbu.

și a emis:


PREȘEDINTE, Radu Mateescu
SECRETAR,


Gheorghe SîrbțrData: 1^09-      '