Hotărârea nr. 281/2011

Hotãrârea nr. 281 privind asocierea între Spitalul Municipal Ploiesti si Centrul Medical Astramed – Immage SRL

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 281 privind asocierea între Spitalul Municipal Ploiești și Centrul Medical Astramed - Immage SRL

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu referitor la asocierea între Spitalul Municipal Ploiești și Centrul Medical Astramed - Immage SRL pentru realizarea in comun a unor activitati cu caracter medical, de utilitate publica pentru municipiul Ploiești, in spațiul cu destinația de laborator de imagistica medicala, situat in Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr. 59, județul Prahova;

în temeiul art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 3, alin (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă asocierea între Spitalul Municipal Ploiești și Centrul Medical Astramed - Immage SRL pentru realizarea in comun a unor activitati cu caracter medical, de utilitate publica pentru municipiul Ploiești, constând in efectuarea, lunar, in mod gratuit, a unui număr de 25 de tomografii computerizate pentru pacientii spitalizați ai spitalului, precum si in sistem ambulatoriu pentru pacientii care se adreseaza medicilor specialiști din ambulatoriul spitalului.

Art. 2. Asocierea prevăzută la art. 1 se face pe o perioada de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire, în condițiile stabilite prin contractul de asociere.

Art. 3. împuternicește Managerul Spitalului Municipal Ploiești sa semneze contractul de asociere in condițiile prevăzute in prezenta hotarare.

Art. 4. Spitalul Municipal Ploiești va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5. Direcția Administrație Publica, Juridic

- Contencios, Achiiții Publice,


Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind asocierea între Spitalul Municipal Ploiești și Centrul Medical Astramed - Immage SRL


Spitalul Municipal Ploiești are in derulare convenția de folosința si prestări servicii nr. 91/09.04.2009 (1734/09.04.2009), incheiata cu Centrul Medical Astramed - Immage SRL, pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire prin act adițional, prin care aceasta societate prestează un număr de 15 examinări computer tomograf lunar, in mod gratuit, pentru pacientii spitalizați ai spitalului, precum si in sistemul ambulatoriu pentru pacientii care se adreseaza medicilor specialiști din ambulatoriul spitalului.

Menționam faptul ca aceasta convenție de folosința si prestări servicii expira in data de 09.04.2012 si este imperios necesara modificarea clauzelor prezentei convenții deoarece este in interesul spitalului si totodată in sprijinul pacientilor ce se adreseaza spitalului nostru, intrucat Spitalului Municipal Ploiești ii sunt necesare un număr mai mare de tomografii computerizate, gratuite, efectuate lunar.

Astfel, Centrul Medical Astramed — Immage SRL se obliga, in baza contractului de asociere cu Spitalului Municipal Ploiești, sa efectueze un număr de 25 de tomografii computerizate pentru pacientii spitalizați ai spitalului, precum si in sistem ambulatoriu pentru pacientii care se adreseaza medicilor specialiști din ambulatoriul spitalului, asociere pe o perioada de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire, în condițiile stabilite prin contractul de asociere.

Comisia nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către populație, Comerț, Turism, Agricultura si Promovare Operațiuni Comerciale a analizat solicitarea Spitalului Municipal Ploiești nr. 9879/2011 si a fost de acord cu asocierea între Spitalul Municipal Ploiești și Centrul Medical Astramed - Immage SRL.

In data de 07.07.2011, solicitarea Spitalului Municipal Ploiești nr. 9879/2011, precum si solicitările Centrului Medical Astramed - Immage SRL nr. 9014/2011 si 10402/2011 au fost analizate de către Comisia nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către populație, Comerț, Turism, Agricultura si Promovare Operațiuni Comerciale, care a emis aviz favorabil, conform legislației in vigoare, pentru incheirea respectivului contract de asociere, cu precizarea ca la sfârșitul unui interval de 6 luni sa se regleze automat numărul de investigații tomograf.

Aportul Centrului Medical Astramed - Immage S.R.L. la asociere consta in:

 • 1. efectuarea unui număr de 25 tomografii computerizate lunar, gratuit, pentru pacientii spitalizați;

 • 2. plata contravalorii utilităților aferente ;

 • 3. efectuarea de lucrări privind amenajarea si intretinerea spațiului corespunzător destinației, pe cheltuiala proprie a societății, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor in acest sens ;

 • 4. permanenta modernizare a spațiului conform legislației specifice in domeniu.

Aportul Spitalului Municipal Ploiești la asociere consta in :

 • 1. punerea la dispoziție a spațiului (corpul P) situat in Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr. 59, județul Prahova.

întrucât intre cei doi parteneri contractuali relația este una foarte buna si avand in vedere faptul ca spitalului ii sunt necesare un număr mai mare de investigații CT lunar, propun incheirea unui contract de asociere intre Spitalul Municipal Ploiești și Centrul Medical Astramed - Immage SRL , pe o perioada de 5 ani, cu drept de prelungire prin act adițional.

Avand in vedere interesul societății comerciale Centrul Medical Astramed -Immage SRL pentru spațiul situat in Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr. 59, județul Prahova, apartinand Spitalului Municipal Ploiești (corp P), precum si oferta acestei societăți conform careia poate efectua, lunar, un număr de 25 tomografii computerizate lunar pentru pacientii spitalizați, precum si in sistemul ambulatoriu pentru pacientii care se adreseaza medicilor specialiști din ambulatoriul spitalului, necesitatea asigurării si îmbunătățirii calitatii serviciilor medicale oferite către populația municipiului Ploiești, precum si prevederile art. 36 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, potrivit carora Consiliul Local al Municipiului Ploiești hotărăște, in condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, in vederea finanțării si realizării in comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, se constata ca este oportuna asocierea intreSpitalul Muncipal Ploiești si Centrul Medical Astramed -Immage SRL.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alăturat.


Andrei Livid >


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRIMONIU SERVICIUL CONTRACTE

SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIUAPROBAT


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind asocierea între Spitalul Municipal Municipiul Ploiești și Centrul Medical Astramed - Immage SRL

Potrivit prevederilor art. 36, alin (7), lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești hotărăște in condițiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine in vederea finanțării si realizării in comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 866/2002 s-a aprobat trecerea imobilelor compuse din construcții si terenuri aferente in care isi desfasoara activitatea unitățile sanitare : Spitalul Municipal nr. 1, Spitalul Municipal nr. 2, Spitalul de Boli Infectioase si Centrul de Diagnostic si Tratament Ploiești, in domeniul public al municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Predarea - preluarea imobilelor nominalizate mai sus s-a efectuat pe baza de protocol, in conformitate cu prevederile legale. Intre imobilele care au făcut obiectul actelor normative mai sus menționate se afla si imobilul din Ploiești, strada Ana Ipatescu, nr. 59, județul Prahova.

Imobilul respectiv (corpul P) avand destinație medicala a fost folosit in baza convenției de folosința si prestări servicii nr. 91/ 09.04.2009 (1734/09.04.2009), incheiata intre Spitalul Municipal Municipiul Ploiești și Centrul Medical Astramed -Immage SRL, convenție aflata in derulare in momentul de fata si care expira in data de 09.04.2012, spațiul fiind preluat de Centrul Medical Astramed - Immage SRL in baza convenției respective.

Potrivit conventei nr. 91/ 09.04.2009 (1734/09.04.2009), Centrul Medical Astramed - Immage SRL se obliga sa presteze lunar, in mod gratuit, un numat de 15 examinări CT, pe baza recomandărilor medicilor din spital, pentru bolnavii intemati si sa plateasca lunar contravaloarea utilităților aferente.

Avand in vedere interesul Centrului Medical Astramed - Immage SRL de a-si desfasura activitatea in imobilul situat in Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr. 59, județul

Prahova (corp P), precum si interesul spitalului de a-si largi gama de investi oferite pacientilor spitalului, se constata ca este oportuna asocierea intre Sontljil Municipal Municipiul Ploiești și Centrul Medical Astramed - Immage SRtt.of


t r-»

of

l *■ ' 1 ■K'


*


c.

n


t.


*7 v

1 X <

I \ ’•

1 1 --

£

/ o ..

a- Q7


Aportul Centrului Medical Astramed - Immage S.R.L. la asociere

1. efectuarea unui număr de 25 tomografii computerizate lunar, gră^rit^^jW5 pacientii spitalizați. Tipurile si preturile tomografiilor computerizate ce se vor efectua sunt următoarele :

- CT craniu native si cu substanța de contrast nonionica 245.88 lei


 • -  CT regiune gat nativ si cu substanța de contrast nonionica 245.38 lei

 • -  CT regiune toracica nativ si cu substanța de contrast nonionica 266.40 lei

 • -  CT abdomen nativ si cu substanța de contrast nonionica administrata venos

252.10 lei

 • -  CT pelvis nativ si cu substanța de contrast nonionica administrata intravenos 252.37 lei

 • -  CT coloana vertebrala nativ si cu substanța de contrast nonionica /segment 250.05 lei

 • -  CT membre cu substanța nativ si de contrast nonionica/segment 251.28 lei

 • -  CT craniu fara substanța de contrast nonionica 83.33 lei

 • -  CT regiune gat fara substanța de contrast nonionica 82.88 lei

 • -  CT regiune toracica fara substanța de contrast nonionica 106.87 lei

 • -  CT abdomen fara substanța de contrast nonionica administrata venos 107.66 lei

 • -  CT pelvis fara substanța de contrast nonionica administrata venos 83.96 lei

 • -  CT coloana vertebrala fara substanța de contrast nonionica/segment 44.71 lei

 • -  CT membre segment fara substanța de contrast 38.96 lei.

 • 2. plata contravalorii utilitarilor aferente ;

 • 3. efectuarea de lucrări privind amenajarea si întreținerea spațiului corespunzător destinației, pe cheltuiala proprie a societății, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor in acest sens;

 • 4. permanenta modernizare a spațiului conform legislației specifice in domeniu.

Aportul Spitalului Municipal Ploiești la asociere consta in :

 • 1. punerea la dispoziție a spațiului (corpul P) situat in Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr. 59, județul Prahova.

 • 2. asigurarea utilităților (energie electrica, incalzire, apa-canal).

Fata de cele prezentate, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


MANAGER

Dr. Mihalcea Magddeftă Ffoteptina


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR Vlaicu Cristina

DIRECTOR FIN

Ec. But


CIAR - CONTABIL GabrielaAVIZAT

DIRECȚIA ADM. PUB<(ȘÂ, JURIDIC, CONTENC , DIRECTOR Albu Simona


/■


SEF SERVICIU ADMINISTRATIV


Ing. Georgescu Silviu
DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU CTORCONSILIER JURIDIC Sandu Andrei


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind asocierea între Spitalul Municipal Ploiești și Centrul Medical Astramed - Immage SRL
PREȘEDINTE, Bolocan Iuliăn*


Data: