Hotărârea nr. 280/2011

Hotãrârea nr. 280 privind reorganizarea retelei scolare a unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat din municipiul Ploiesti pentru anul scolar 2011-2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 280

privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012

Consiliul Local al municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive a primarului Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic - Investiții prin care se propune reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică care va funcționa în anul școlar 2011-2012 în municipiul Ploiești;

în conformitate cu art. 61, alin. (1), alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2011-2012;

în conformitate cu decizia nr. 1225/21.06.2011 a Inspectoratului Școlar Județean Prahova, privind desființarea centrelor financiare din municipiul Ploiești;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția Tehnic - Investiții și Inspectoratul Școlar Județean Prahova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2011Contrasemnează Sedretar, Oana Cristina IaJUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, începând cu anul 2001, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public.

Potrivit prevederilor art. 61, alin. (1) a Legii Educației nr. 1/2011,, rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare ’ In cadrul rețelei școlare se pot înființa și pot funcționa, conform legii, grupe/clase în alternative educaționale integrate în unități școlare de stat sau particulare.

Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar.

Pentru anul școlar 2011 - 2012, propunerile pentru proiectul planului de școlarizare și al rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Ploiești, a fost elaborat și aprobat in Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova, în baza unui studiu de specialitate din perspectiva argumentelor pedagogice, psihologice, sociologice și economice.

Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești

pentru anul școlar 2011-2012

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, începând cu anul 2001, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public.

Potrivit prevederilor art. 61, alin. (2) a Legii Educației nr. 1/2011,,rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare ’

Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar.

Prin adresa Inspectoratului Școlar Prahova înregistrată la Primăria municipiului Ploiești la nr. 7925/09.05.2011, următoarele unități de învățământ își pierd personalitatea juridică devenind structuri ale altor unități de învățământ, după cum urmează:

 • - prin decizia nr. 661/15.03.2011 Școala cu clasele I-VIII „Ienachiță Văcărescu” devine structură a Școlii cu clasele I-VIII „Nicolae Titulescu”;

 • - prin decizia nr. 662/15.03.2011 Școala cu clasele I-VIII „Florin Comișel” devine structură a Școlii cu clasele I-VIII „Radu Stanian”;

 • - prin decizia nr. 663/15.03.2011 Școala cu clasele I-VIII nr. 13 și Grădinița cu program normal nr. 7 devin structuri ale Școlii cu clasele I-VIII „Candiano Popescu”;

 • - prin decizia nr. 664/15.03.2011 Școala cu clasele I-VIII nr. 19 și Grădiniță cu program normal nr. 6 devine structură a Școlii cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu”;

Pe raza municipiului Ploiești funcționează pe lângă unitățile de învătamant expuse în anexa nr. 1 și alte șase unități de învățământ antepreșcolar (anexa nr. 2). Toate cheltuielile de întreținere și funcționare a unităților de învățământ antepreșcolar sunt prevăzute la capitol bugetar altul decât cel al unităților de învățământ preuniversitar și anume „asigurări și asistență socială”.

Pentru bunul mers al activității și pentru o mai bună coordonare a acestora, se propune arondarea tuturor unităților de învățământ antepreșcolar (creșe) la unitatea de învățământ preșcolar cu personalitate juridică și anume Grădinița cu program prelungit nr. 23 unde funcționează și Creșa nr. 23, deoarece dispune de spațiu


preuniversitar de stat a fost aprobată în cadrul Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Prahova din data de 18.02.2011.

Conform deciziei nr. 1225/21.06.2011 a Inspectoratului Școlar Județean Prahova, centrele financiare existente se desființează începând cu data de 01.09.2011. Unitățile de învățământ cu personalitae juridică vor avea contabilitate proprie, organizarea compartimentului contabilitate la aceste unităti de învățământ se va face fie prin redistribuirea personalului din posturile de administratori financiari existente în prezent la centrele financire, fie prin încadrarea prin concurs a altor persoane cu studii superioare de specialitate, în cazul înființării unor posturi noi.

Față de cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012.

Direcția Tehnic - Investiții,

9                                                 9    '

Director executiv, Teodora MARIN


Șef serviciu, Mădălina CRĂCIUN


Avizat,

Direcția Administrație Publică,

9                                      9                           7

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte 1 Director executiv, Simona ALBU


•r


Inspectoratul Școlar Județean Prahova


REȚEAUA

unităților de invatamant preuniversitar de stat,cu personalitate juridică care vor funcționa in municipiul Ploiești - anul școlar 2011-2012


Nr.


Număr de


cri.


Unitatea de învățământ cu personalitate juridică


grupe/ clase


Număr preșcolari/ elevi


Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)


10


COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE" PLOIEȘTI (primar .gimnazial,liceal), STR GHEORGHE DOJA NR 98, tel.522340, fax.522340, root@ilc.ph.edu.ro

COLEGIUL NATfONSL""1BHRAI VITEAZUL" PLOIEȘTI (gimnazial,-----

liceal), B-DUL INDEPENDENTEI NR 8, tel.595952, fax.590490, cnmv@ploiesti.roedu.net

COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU"-------------------

PLOIESTI(gimnazial,liceal), STR NALBEI NR 3, tel.599540, fax.599458, nstanescu loiesti.astral.ro

NĂL "ALEXANDRU lOAN CUZA*'---------------

PLOIESTIfgimnazial,liceal), STR. TREI IERARHI NR. 10, tel.525753, fax.525753, liccuza excelnet.ro

.gimnazial,liceal), STR. NICOLAE IORGA NR. 7, tel.519688, fax.519688, COL^GL^PIR^HZ^RIET" PLOIESTl ____________________

STR.CONSTRUCTORILOR NR. 8, tel.512161,

fax.51216, spiruharet@ploiesti.astral.ro

COLEGIUL TEHNIC JLIE RADU" PLOIESTI(Iiceaî; școală maîștiî);— STR. SOS.VESTULUI NR. 22, tel.528269,

fax.528269,energetic_ploiesti@yahoo.com

COLEGIUL TEHNIC "LA2AR EDELEANU" PLOIESTI(liceal, postlîceal) B-DUL PETROLULUI NR.14, tel.573182, fax.573792, edeleanu@go2.nrt.ro

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGlL MaDGEARU" PLOIESTI(liceal,------

postliceal), STR. RUDULUI NR. 24, tel.542341, fax.543794, colegiul_economic_ploiesti@hotmail

LICEUL DrARTA’.TCARMEN SyLVA" PLOIESTI(primar-----------

,gimnazial,liceal), STR. BOBILNA NR. 44, tel.525786, fax.525786, licart@rdslink.ro

52


52


33


36


55


47


59


53


48


28


1471


1474


993


1072


1494


1292


1700


1445


1384


764Număr d


grupe/ / clase
Număr I NR.


preșcolari/ elevi


TOTAL preșcolari/ elevi


1471


1474


993


1072


1494


1292


1700

COLEGIUL TEHNIC “TOMA N.SOCOLES'

 • 11 maiștii), STR.GH.GR.CANTACUZINO 328,

| tel.552251,fax.552251,tnsoc@go.ro

GRUPUL ȘCOLAR DE TRANSPORTURI P

 • 12 maiștrii), STR VĂLENI NR 144, tel.543641, fax.545543,


" PLOIESTl(liceal, școală


iceal, postliceal,


iBr^UL S^OLAR^DE INDUSTRIE UȘOARA PLO ES     ____

 • 13 maiștii),STR.MIHAI BRAVU NR.249, tel.523541, fax.523541,

lgr_scolar_ind_usoara@yahoo.com____________________________


14 IGRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL "1 MAI" PLOIESTI(liceal), STR

PETROLULUI NR. 16, tel.571648, fax.571648, Iic1maip@hotmall.comGRUPUL ȘCOLAR TEHNIC “ LUDOVIC MRAZEK " PLOIESTIfliceal,

15 Ișcoală maiștii), STR.MIHAI BRAVU NR.241, tel.518710, fax.541116, petrol@interplus.ro


lelsUWES^TPL^STIfgkmiMMJiceal^sdke^LSTR^T^AJEN

|NR. 11, tel.578259, fax.578259

— GRUPUL ȘCOLAR DE SERVICII "SFANȚUL APOSTOL ANDREI"—

17 |PLOIESTI(primar,gimnazial,liceal,postliceal),STR. DEDITEI NR.4, tel.531041, fax.-__________________________________________________________

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "RADU STANIAN"

PLOIESTI(primar,gimnazial), STR. BOBALNA NR. 76, tel/fax.525865
SCOALĂ

19 |PLOIESTI(primar,gimnazial,an de completare), STR. MINERVA NR. 4, tel/fax 555460

SCOALTCU CLASELE l-VIII "ELENA DOAMNA"-----------------

PLOIESTI(prlmar,gimnazial), STR. ELENA DOAMNA NR. 25, tel.544570, fax.-, elena_doamna@yahoo.com_______________________________

ȘCOALA CU CALSELE l-VIII ’CANDIANO POPESCU'

PLOIESTI(primar,gimnazial),STR. NUCILOR NR. 39, tel.521286, fax.-


TT

31


15
12


11


GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR.11 PLOIESTI(preșcolar)PETROLULUI NR. 16, tel.571648, fax.571648

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 13 PLOIESTI(primar,gimnazial), STR. D.

BOLINTINEANU NR. 32, tel.521494, fax.- v GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR. 7 PLOIESTI(preșcolar),STR. ZEFIRULUI NR.15


ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "RĂRES VOOA‘*--------------

 • 23 |PLOIESTI(primar,gimnazial), STR. VORNICUL BOLDUR NR. 3, teL575Mț fax.^5021GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL

NR.41 PLOIESTI(preșcolar)STR. LAURILOR NR. 2A, tel.567036, fax.567036

391
GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL

NR.26 PLOIESTI(preșcolar)


ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "IENACHITA VACARESCU" PLOIESTI(primar,gimnazial), PLOIEȘTI STR. SPATAR MILESCU NR. 22,


ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "ION CREANGA" PLOIESTI(primar,gimnazial),STR.8 MARTIE NR.2.TEL/FAX531398

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL „ ION CREANGĂ" PLOIESTI(preșcolar)STR.8 MARTIE NR.2,TEL/FAX531398


ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 19 PLOIESTI(primar,gimnazial), PLOIEȘTI B-DUL PETROLULUI NR. 7, tel/fax.571962 GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR. 6 PLOIESTI(preșcolar)B-DUL PETROLULUI NR. 7, tel/fax.571962
rvnr

 • 32 |PLOIESTI(primar,gimnazial), STR. ARINULUI NR. 2, tel.568211, |fax.568211

 • — ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "NICOLAE BALCESCU"-------

 • 33 PLOIESTI(primar,gimnazial), ALEEA SCOLII NR. 2, tel.563210, I fax.563210

 • — ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "

 • 34 PLOIESTIfprimar,gimnazial), STR. ALEEA GODEANU NR. 4, tel.556602, Ifax.553090
II 1

 • 36 |PLOIESTI(primar,gimnazial), STR. MALU ROȘU NR.102, tel.537316, [fax.537316, scsimache@easynet.ro

— SCO'ĂES CU CLASELE LVIII f,I.A.


 • 37 PLOIESTI(primar,gimnazial), STR. ALEEA STRUNGA NR. 2, tel.552109, fax.552109


1108


GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL

NR.43 PLOIESTI(preșcolar)STR.TROTUS NR. 4, tel.532460


ȘCOALA CU CLASELE l-IV NR. 22

PLOIESTI(primar)STR.CIOCÂRLIEI

NR.14,TEL.552958

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL

NR.20 PLOIESTI(preșcolar),STR. TRESTIOAREI NR.29.TEL.57300839

DECEMBRIE 1918 NR.1, tel.574600, fax.-


200i \>i\nkrnii ■ f-1 Vk.      ii w < • *wi xniîi i i n^i-vi'iva « jjv wi i jrt i

40 PLOIESTI(preșcolar), STR. MIRCEA CEL BATRIN NR.97, tel.572486, fax.-


41 GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.21

| PLOIESTI(preșcolar),STR. MĂGURII NR.6, tel.563271, fax.-233


180


42 GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 |pLOIESTI(preșcolar)STR. RISNOVENILOR NR.46, tel.563208, fax.-


234


250


234


435


GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR. 1 PLOIESTI(preșcolar),STR.MIHAI BRAVU NR.22

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR. 4 PLOIESTI(preșcofar),STR.ROȘIORI NR.28,TEL.597115GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "NICHITA

STANESCU’PLOIESTKpreșcolarJ.STR.STADIO

NULUI NR.9, TEL.524570

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM

NORMAL,.CHEITA DE AUR” PLOIESTI(preșcolar),STR.RUDULUI NR.94.TEL.524259GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30

 • 44 I PLOIESTIf preșcolar), BDUL BUCUREȘTI NR. 25 A, tel.572609, fax.-

 • 45 GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32

I PLOI ESTI( preșcolar), STR. MUZICANT! NR. 19, tel.573733, fax.-

 • 46 GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 |pLOIESTI( preșcolar), STR. INTRAREA GRINDULUI NR.5, tel.532725


175


170


150
49 MINA” PLOIESTI(preșcolar), STR. EROU MARIAN MOLDOVEANU NR.14, tel.555604, fax.-

GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 PLOIESTI(preșcolar), STR. POȘTEI NR. 23, tel.541266, fax.-50


123

51G^DINrApFcOPn CURPROGRAMR^     4,^61.554986,   "

52 PLOIESTI(preșcolar), PLOIEȘTI STR. ANOTIMPULUI NR.1, tel.552690, fax.-


160
__cuRpftOG^MEpfeE^^                9> faX

 • 55 MINUNATA” PLOIESTI(preșcolar), STR. ARINULUI NR. 2, tel.534940, fax.-


GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL

NR.2 PLOIESTI(preșcolar),STR. ELENA

DOAMNA NR.25, TEL.51584


GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM

NORMAL,.SF.STELIAN" PLOIESTI(preșcolar),STR. I.L.CARAGIALE GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR. 3 PLOIESTI(preșcolaij,STR.GH.GR.

CANTACUZINO NR.49.TEL.519630

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL

NR. 5 PLOIESTI(preșcolar),STR. PATRIEI

NR.3,TEL.523984


GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.29 PLOIESTI(preșcolar),STR.

POȘTEI NR.36, TEL.526393

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL „ CASUTA CU POVESTI” PLOIESTI(preșcolar),STR. ARHIMEDE56

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR.50

PLOIESTI(preșcolar), STR. ALEEA GODEANU NR. 4, tel.556224, fax.-

5

160

160

57

PLOIESTI(preșcolar),STR. GH.GR.CANTACUZINO NR.328, tel.558076, fax.-

6

162

162

58

PROGRAM NORMAL „LICURICI" PLOIESTI(preșcolar), STR. ARINULUI NR.2, tel.534762, fax.-

10

301

301


ȘEF SERVICIU PLAN ȘCOLARIZARE REȚEA ȘCOLARĂ , SALARIZARE, NORMARE,

INFORMATIZARE Șl ADMINISTRATIV IA TOC ACI


CONSILIER AURELIA NEDELCU«:î>

« 1/

F

• ; j/ \ /■A'?/ I .■ ..^ ’

■h ■ i

v-

I /

i^-*' b la proiectul de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești

pentru anul școlar 2011-2012


ANEXA NR. 2


\

L

• I.


s,


i,


r*

r* s


J •

I.


Nr. crt.

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica arondata

Număr total anteprescolari inscrisi

1.

Grădiniță cu program prelungit nr. 23

Cresa nr. 23

74

Cresanr. 10

93

Cresa nr. 39

120

Cresa nr. 40

105

Cresa nr. 49

140

Cresa Upetrom

125

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA


I

' *■ ■ ;**

. ’                                    !î

|


MINISTERUL EDUCAȚIEI CERCETĂRII

TINE

ȘIInspectorul Școlar General Prof.Borovina Gheorghe, numit prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.4999?01.09.2010Ț'; 7

Având in vedere prevederile art.19 din Legea educației naționale nr.1/05.01.2011, din bare rezulta constituirea unităților de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica;

Având in vedere prevederile art.1 din Legea contabilității nr.82/1991, republicata cu modificările si completările ulterioare;

Vazand adresa M.E.C.T.S. nr.29439/23.02.2011 prin care ni se transmite ca, incepand cu anul școlar 2011-2012, unitățile de invatamant preuniversitar de stat vor avea personalitate juridica numai daca îndeplinesc condițiile de la art.19 din Legea educației naționale nr,1/2011, dispune de patrimoniu, adresa, are cod SIRUES, cod de înregistrare Fiscala si cont in Trezoreria Statului;

Vazand adresa M.E.C.T.S. nr.679/01.06.2011 prin care ni se aduce la cunoștința constituirea de posturi/fractiuni de posturi de contabil sef pentru asigurarea evidentei contabile la toate unitățile de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica incepand cu anul școlar 2011-2012, in limita numărului de posturi existent;

In temeiul Regulamentului de organizare si funcționare al Inspectoratelor școlare;

DECIDE:

Art.1 începând cu data de 01.09.2011 se desființează centrele financiare înscrise in lista anexa care face parte integranta din prezenta decizie. Unitatea de invatamant pe structura careia a funcționat centrul financiar ramane cu personalitate juridica si contabilitate proprie.

Unitățile de invatamant preuniversitar care au fost arondate centrelor financiare vor avea contabilitate proprie. ^Organizarea compartimentului contabilitate la aceste unitati de invatamant se va face fie prin redistribuirea personalului din posturile de administratori financiari (contabili) existente in prezent la centrul financiar, fie prin incadrarea prin concurs a altor persoane cu studii superioare de specialitate, in cazul înființării unor posturi noi. t

Personalul nedidactic de la centrele financiare poate fi redistribuit/reincadrat pe alte posturi, in funcție de necesitățile unităților de invatamant, conform pregătirii sale profesionale, atribuțiilor existente, posturilor vacante sau nou înființate la unitățile de invatamant.

Redistribuirea/reincadrarea personalului se va face prin decizia angajatorilor si cu acceptul scris al persoanei in cauza. In caz de refuz se va proceda la încetarea contractului individual de munca, cu respectarea legislației in vigoare.

Unitățile de invatamant cu personalitate juridica si contabilitate proprie sunt obligate sa comunice in scris compartimentului buget-contabilitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, pana la data 01.09.2011, Codul de înregistrare Fiscala si contul deschis la Trezoreria Statului.

Art.2 Inspectoratul Școlar Județean Prahova prin Serviciul Plan școlarizare, Rețea școlara, Salarizare, Normare, Informatizare, Contabilitate Buget si conducerile unităților de invatamant cu personalitate Juridica, carora le sunt aplicabile prevederile prezentei decizii, răspund de punerea in aplicare a acesteia.


Data iii Ploiești azi 21.06.2011

Aviz pentru legalitate, Consilier juridic, Jr. Paula MariAijpStr. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,010168, București

Tel: +40 (0)21405 57 06

Fax: +40(0)213103205 www.edu.ro

£0  39Vd


3dVZIdV-)VS


TZUZ.9


8fr:0T TI0Z/80/9Z


«

l

A

a

i!

n

Eii


îV

»r« l

X ■ *

/♦♦ *

• 4


Inspectoratul Școlar Județean/Municipîul București

I


4

\ ■

Pentru asigurarea evidenței contabile la toate unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, este necesar să constituiți posturi sau fracțiuni de post de contabil șef, astfel încât să nu se depășească numărul de posturi comunicat de minister pentru anul școlar 2010 - 2011. Ocuparea posturilor vacante, nou create, se poate face: ,

 • -  prin redistribuire de la centre bugetare;

 • -  prin detașare;

 • -  prin scoatere la concurs conform prevederilor art IU alia. 2 din OUG nr. 35/2011 sau conform prevederilor art ulterioare.


22 (2) OUG nr. 34/2009, cu. modificările și completările3avziavws4-


mii^          i ian.         iw—iiwmi                                             'ii^

4

Str. General Bertheloț nr. 28-30, Sector 1, 010168, București

Tel: *40(0)2140562 50 Tax: *40(0)213104211 ww-cdu-xo

8t>:0T TT0Z/80/EZ


T2.UZ.S
Inspectorul Școlar General, prof. Borovină Gheorghe, numit prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.4999/31.08.2010;

Având în vedere hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova din data de 18.02.2011 privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile H.G. nr.1395/2010 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar pentru anul 2011;

Având în vedere Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5618/11.11.2010 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2011-2012;

Având în vedere Legea educației naționale nr.1/2011;

în temeiul Regulamentului de organizare și funcționare al inspectoratelor școlare;

DECIDE:

Art.1 începând cu data de 01.09.2011 , prin reorganizarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Ploiești , Școlii cu cls.l-Vlil „ lenăchiță Văcărescu ” Ploiești i se retrage personalitatea juridică și devine structură a Școlii cu cls. 1-VI1I,, Nicolae Titulescu ” Ploiești.

Art.2 Școala cu cls. I-VIII,, lenăchiță Văcărescu ” Ploiești , ca structură,nu are personal didactic propriu (cu carte de muncă), nu gestionează acte de studii, nu întocmește SC, nu are cod S1RUES, sigiliu, cont în trezorerie și director.

Sigiliul se predă pe bază de proces verbal directorului unității de învățământ cu personalitate juridică .

Art. 3 Serviciul Plan școlarizare , Rețea școlară, Salarizare, Normare, Informatizare și Administrativ, Managementul Resurselor Umane din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Prahova , Școala cu cls. I-VIII ,, lenăchiță Văcărescu ” Ploiești și Școala cu cls. I-VIII ,, Nicolae Titulescu " Ploiești vor aduce la îndeplinire prezenta decizie.

Art.4 Un exemplar din prezenta decizie se transmite Consiliului Local al municipiului Ploiești.


Î&COLAR GENERAL E BOROVINĂ


Dată în Ploiești, azi 15.03.2011


Vizat Consilier juricsc Paula Mănăilă

AN/AN


Str. Democrației, nr. 35, cod 100559, Ploiești, jud. Prahova

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,010168, București

INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN PRAHOVA


I MINISTERUL

| EDUCAȚIEI

I CERCETĂRIIDECIZIA NR.662


y

j-,

I

5 '!

r

r


b-.,,

■ - \

sr-1


Inspectorul Școlar General, prof. Borovină Gheorghe, numit prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.4999/31.08.2010;

Având în vedere hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova din data de 18.02.2011 privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1395/2010 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar pentru anul 2011;

Având în vedere Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5618/11.11.2010 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2011-2012;

Având în vedere Legea educației naționale nr. 1/2011;

în temeiul Regulamentului de organizare și funcționare al inspectoratelor școlare;


DECIDE:


Art.1 începând cu data de 01.09.2011 , prin reorganizarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Ploiești , Școlii cu cIs.l-VIII ,, Florin Comișel ” Ploiești i se retrage personalitatea juridică și devine structură a Școlii cu cls. I-VIII,, Radu Stanian ” Ploiești.

Art.2 Școala cu cls. I-VIII ,, Florin Comișel ” Ploiești , ca structură,nu are personal didactic propriu (cu carte de muncă), nu gestionează acte de studii, nu întocmește SC, nu are cod SIRUES, sigiliu, cont în trezorerie și director.

Sigiliul se predă pe bază de proces verbal directorului unității de învățământ cu personalitate juridica .

Art. 3 Serviciul Plan școlarizare , Rețea școlară, Salarizare, Normare, Informatizare și Administrativ, Managementul Resurselor Umane din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, Școala cu cls. I-VIII ,, Radu Stanian ’’ Ploiești și Școala cu cls. I-VIII ,, Florin Comișel ” Ploiești vor aduce la îndeplinire prezenta decizie.

Art.4 Un exemplar din prezenta decizi^*•/

O


AN/AN


șmite Consiliului Local al municipiului Ploiești.


Dată în Ploiești, azi 15.03.2011


R GENERAL BOROVINĂ


Vizat Consilier iuriiiic

PaulaStr. Democrației, nr. 35, cod 100559, Ploiești, jud. Prahova

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,010168, București


Inspectorul Școlar General, prof, Borovină Gheorghe, numit prin Ordinul MEC.T.S. nr.4999/31.08.2010;

Având în vedere hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova din data de 18.02.2011 privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile H.G. nr.1395/2010 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar pentru anul 2011;

Având în vedere Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5518/11.11.2010 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2011-2012;

Având în vedere Legea educației naționale nr. 1/2011;

în temeiul Regulamentului de organizare și funcționare al inspectoratelor școlare;

DECIDE:

Art.1 începând cu data de 01.09.2011 , prin reorganizarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Ploiești, Școlii cu cIs.l-VIII nr.13 Ploiești i se retrage personalitatea juridică și devine structură a Școlii cu cls. I-Vili „ Candiano Popescu" Ploiești.

Art.2 Cu aceeași dată , Grădinița cu program normal nr. 7 Ploiești, structură a Școlii cu cls. I-Vlll nr.13 Ploiești, devine structură a Școlii cu cls. I-Vlil,, Candiano Popescu “ Ploiești.

Art3 Școala cu ds. I-Vlll nr. 13 Ploiești , ca structura, nu are personal didactic propriu (cu carte de munca), nu gestionează acte de studii, nu întocmește SC, nu are cod SIRUES, sigiliu, cont în trezorerie și director.

Sigiliul se predă pe bază de proces verbal directorului unității de învățământ cu personalitate juridică . Art. 3 Serviciul Plan școlarizare , Rețea școlară, Salarizare, Normare, Informatizare și Administrativ, Managementul Resurselor Umane din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, Școala cu cls. I-Vlll „ Candiano Popescu ” Ploiești și Școala cu cls. I-Vlll nr.13 Ploiești vor aduce la îndeplinire prezenta decizie.

i         Art4 Un exemplar din prezenta decizie se transmite Consiliului Local al municipiului Ploiești.

AN/AN
Dată în Ploiești, azi 15.03.2011Vizat Consilier juridic Paula Măi
Str, Democrației, nr- 35, cod 100559, Ploiești, jad- Prahova


TeL :0244.577699

Fax: 0244.577400,

E-mail: isjph@isi.ph.edtuo, www.isi.ph.edu.ro


TeL +40(0)214055706


Pasc +40(0)213103205


www.edu.roTLTLLQ

INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN PRAHOVA

DECIZIA NR.664


(MINISTERUL s EDUCAȚIEI

I CERCETĂRIIInspectorul Școlar General, prof. Borovină Gheorghe, numit prin Ordinul

nr.4999/31.08.2010;

Având în vedere hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova din data de 18.02.2011 privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Ploiești;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1395/2010 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar pentru anul 2011;

Având în vedere Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5618/11.11.2010 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2011-2012 ;

Având în vedere Legea educației naționale nr. 1/2011;

în temeiul Regulamentului de organizare și funcționare al inspectoratelor școlare;

DECIDE:

Art.1 începând cu data de 01.09.2011 , prin reorganizarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Ploiești, Școlii cu cIs.l-VIll nr.19 Ploiești i se retrage personalitatea juridică și devine structură a Școlii cu cls. I-VIII,, Mihai Eminescu ” Ploiești.

Art.2 Cu aceeași dată , Grădinița cu program normal nr. 6 Ploiești, structură a Școlii cu cls. I-VIII nr.19 Ploiești, devine structură a Școlii cu cls. I-VIII,, Mihai Eminescu ” Ploiești.

Art.3 Școala cu cls. I-VIII nr. 19 Ploiești , ca structură, nu are personal didactic propriu (cu carte de muncă), nu gestionează acte de studii, nu întocmește SC, nu are cod SIRUES, sigiliu, cont în trezorerie și director.

Sigiliul se predă pe bază de proces verbal directorului unității de învățământ cu personalitate juridică . Art. 3 Serviciul Plan școlarizare , Rețea școlară, Salarizare, Normare, Informatizare și Administrativ, Managementul Resurselor Umane din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Prahova , Școala cu cls. I-VIII ,, Mihai Eminescu ” Ploiești și Școala cu cls. I-VIII nr.19 Ploiești vor aduce la îndeplinire prezenta decizie.

Art.4 Un exemplar din prezenta decizie se transmite Consiliului Local al municipiului Ploiești.


Dată în Ploiești, azi 15.03.2011

Vizat Consilier juridic Paula Mălnăilă

AN/ANStr. Democrației, nr. 35, cod 100559, Ploiești, jud. Prahova


Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPOR T

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012

și a emis:

/-Z V/ â-
Data:      . 6?        f (