Hotărârea nr. 279/2011

Hotãrârea nr. 279 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Ridicare restrictie temporarã de construire si modificare retrageri fatã de limitele laterale, B-dul. Bucuresti nr. .28 C, Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 279

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“RIDIC ARE RESTRICȚIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE

RETRAGERI FA TA DE LIMITELE LA TERALE ”

B-DUL BUCUREȘTI NR.28 C, PLOIEȘTI

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Gheorghe Adina, Horghidan Costel, Mateescu Marius, Sicoie Florin Lucian, Popa Gheorghe și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. VISPESTIPROD S.R.L., Planul Urbanistic de Detaliu “ RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA DE CONSTR UIRE SI MODIFICARE RETRAGERI FATA DE LIMITELE LATERALE”" din Ploiești, B-dul București nr 28 C.

în baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

A

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Avizul nr. 060 din 04.08.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART.2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “ RIDICARE RESTRICȚIE

TEMPORARA DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE RETRAGERI FATA DE LIMITELE LATERALE”" din Ploiești, B-dul București nr 28 C, la solicitarea S.C. VISPESTI PROD S.R.L., cu condiția respectării avizului nr.060 din 04.08.2011 al C.T.A.T.U., anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr. 1 terenul care face obiectul acestui P.U.D. se află în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietatea S.C. VISPESTI PROD S.R.L. conform contractului de vanzare cumpărare nr. 227/10.01.2005 .

ART.3 Planul Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 2 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.4 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta

hotărâre.

ART.5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2011ți O Al « Contrasemnează Sec^e

p


(I


'-K,

r"


Oana C riști na Iac

'• / *

. y

X


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE


Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE

RETRA GERI FA TA DE LIMITELE LA TERALE ”

B-DUL BUCUREȘTI NR.28 C, PLOIEȘTI

Beneficiar : S.C. VISPESTI PROD S.RL. Proiectant: S.C. DENALY COMPANY S.R.L.

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul: Plan Urbanistic de Detaliu “RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA DE CONSTR UI RE SI MODIFICARE RETRA GERI FA TA DE LIMITELE LA TERALE ”, B-DUL BUCUREȘTI NR.28 C, PLOIEȘTI.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. VISPESTI PROD S.R.L. in concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N /08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și are următoarea adresa: B-dul București nr.28 C, Ploiești.

Suprafața terenului studiat este de 4364,00 mp.

Destinația terenului situat în U.T.R.-S-8a, conform PUZ HIPODROM, M- zona mixta — constituita din instituții, servicii si echipamente publice, servicii de interes general(servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective si personale, comerț, hoteluri, restaurante, recreere), mici activitati productive manufacturiere si locuințe ; M3- subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri.

 • > zonă valorică B , conform H.C.L. nr.316/2002

 • > se menține valoarea P.O.T. = 50,00% conform P.U.Z Hipodrom

 • > se menține valoarea C.U.T. = 2,5 conform P.U.Z.Hipodrom

 • > parcela neconstruibila pentru construcțiile publice dispuse izolat (front la strada mai mic de 30 m)si parcela construibila pentru celelalte categorii de funcțiuni;

 • > regim de inaltime maxima P+4

 • > terenul are acces la doua drumuri de exploatare si posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona;

 • > pe o lățime de aproximativ 30 ml de la drumul de acces existent in partea de est a parcelei, terenul este afectat de o artera propusa prin PUZ ( profil 4-4), cu latimea de 11 ml, avand de o parte si de alta prevăzută zona verde —vezi plan anexa la CU;

 • > retragerea fata de limitele laterale minim 0,5 m; retragere fata de limitele posterioare minim 6,00 m;

 • > clădirile publice se vor amplasa in regim izolat;

 • > clădirile vor respecta intre ele distanta de minim 6,00 m

 • > staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

 • > toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare publice;

 • > spatiile dintre aliniamentul parcelelor si alinierea către strada a clădirilor vor fi obligatoriu plantate;

 • > se va respecta tipul existent de imprejmuiri cu condiția ca acestea sa fie transparente si sa aiba un soclu opac de maxim 0,6 mcatre strada.

 • > distanta dintre clădiri pe parcelele alaturate trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala cu inaltimea clădirii celei mai inalte, pentru a nu se umbri reciproc-conform O.M.S. nr.536/1997, republicat(in cazul in care nu se respecta aceasta condiție se va intocmi, obligatoriu un Studiu de Insorire, care se va analiza la faza de autorizație de construire, in funcție de amplasamentul propus pentru noua construcție).

> Prin planul urbanistic de detaliu se propun :

 • -  ridicare restricție temporara de construire si modificare retrageri fata de limitele laterale

 • -  retragerea fata de limitele laterale minim 0,5 m; retragere fata de limitele posterioare minim 6,00 m;

 • -  se pastreaza valorile POT= 50% SI CUT=2,5, conform PUZ Hipodrom

Beneficiarul a obtinut următoarele avize și acorduri:

conform Certificatului de urbanism nr. 1903/22.11.2010 „RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA DE CONSTR UIRE SI MODIFICARE RETRA GERI FA TA DE LIMITELE LATERALE”, B-DUL BUCUREȘTI NR.28 C, PLOIEȘTI

privind utilități urbane :

o alimentare cu energie electrică : nr. 30101102764/14.04.2011

o alimentare cu gaze naturale : nr.3/0298/01.04.2011

 • -  privind:

o protecția mediului: nr.2029/04.03.2011 si 2029/14.03.2011

 • -   altele :

o Poliția Rutieră : nr.715352/15.04.2011

o S.C. CONPET S.A.: nr. 10536/25.03.2011

In ședința din data de 04.08.2011 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului si

Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE RETRAGERI FATA

DE LIMITELE LATERALE”, B-DUL BUCUREȘTI NR.28 C, PLOIEȘTI

și a fost avizată favorabil conform avizului nr. 060 din 04.08.2011, cu condiția ca, pereții eventualelor construcții ce se vor amplasa pe limita de proprietate sa fie antifoc.

Aceasta condiție se va respecta la faza de elaborare a documentației tehnice pentru obținerea A. C.

Procedura de avizare si aprobare a documentației aplicata este in conformitate cu prevederile L350/2001 nemodificata prin ORD. Nr.7/2011 deoarece a fost elaborata in baza unui CU cu nr. 1903/22.11.2010, emis inainte de data de 01.02.2011 (vezi ORD 7/2011).

Supunem aprobării proiectul Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE RETRAGERI FATA DE LIMITELE LATERALE”, B-DUL BUCUREȘTI NR.28 C, PLOIEȘTI

ARHITECT ȘEF,

arh. Simona Elena MUNTEANU

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,

Simona ALBU

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

A,


A


Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA DE CONSTR UIIțENI MODIFICARE

RETRA GERI FA TA DE LIMITELE LA TERALE ”

B-DUL BUCUREȘTI NR.28 C, PLOIEȘTI

s

s

Beneficiar : S.C. VISPESTIPROD S.RL. Proiectant: S.C. DENALY COMPANY S.R.L.

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Planul Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE RETRAGERI FATA DE LIMITELE LATERALE”, B-DUL BUCUREȘTI NR.28 C, PLOIEȘTI întocmit de S.C. DENALY COMPANY S.R.L.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. VISPESTI PROD S.R.L. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000. Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic de Detaliu “, „RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE RETRAGERI FATA DE LIMITELE LATERALE”, B-DUL BUCUREȘTI NR.28 C, PLOIEȘTI întocmit de S.C. DENALY COMPANY S.R.L. , la comanda S.C. VISPESTI PROD S.R.L..

COMISIA DE URBANISM,

Adina GHEORGHE


Florin Lucian SICOIE Carmen DUMITRU

Gabriel IONESCU Costel HORGHIDAN Marius MATEESCU ■

Gheorghe POPAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA Str. St Greceanu nr. 11 bloc K8. 1001666;

tel/fax: 0244 59612^< www.ploiesti.rovnr. înregistrare

303969/03.06.2011


APROBAT,


RAPORT

privind consultarea populației pentru documentația : PLAN URBANIS TIC DE DETALIU

„RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE RETRAGERI

FATA DE LIMITELE LATERALE”

OBIECTIVELE CONSULTĂRII

METODOLOGIA FOLOSITĂ


PERIOADA : 07.06 - 27.06.2011

ORGANIZATOR : S.C. VISPESTI PROD S.R.L. Ploiești


AZA LEGALĂ : Legea nr. 350/2001, art. 57 și 61

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONSULTĂRII:

B-dul București nr.2C, Ploiești (fosta T39, PA 569/2)


str.Ștefan Greceanu nr.1, bl.K8-sediul D.G.D.U.

www.ploieti.ro (Activitatea de informare și consultare a publicului pentru documentațiile de urbanism și/sau amenajarea teritoriului

DOCUMENTELE SUPUSE DEZBATERII/CONSULTĂRII :

planuri cu situația existenta și reglementările urbanistice propuse

sediul D.G.D.U.: documentația tehnică (planuri, acte proprietate, avize)

DESCRIEREA PROCESULUI DE CONSULTARE


PARTICIPANȚI: - IONESCU Mircea, care are teren in B-dul București nr.28 G (TA 39,

PA 569/6)

ASPECTELE DISCUTATE : - prin sesizare s-a cerut sa nu fie afectate caile de acces,drumul public si in perioada lucrărilor sa nu se creeze disconfort fonic, poluare, etc.


nr. înregistrare

303969/03.06.2011

DESCRIERE : -

COMENTARII :


4 1

* b,


REZULTATELE CONSULTĂRII CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI


.■'/                      > rjW

- Conform proiectului depus sunt respectgjte punctele atinse.jfi sesizare

* 1 -■

i

G -

I,

\ s                 •

w A -

T \ •

%


CONCLUZIA FINALĂ


Se consideră că procedura de informare și consultare a populației a fost desfășurată

conform prevederilor legale și în consecință se poate trece la următoarea etapă în procesul de avizare și aprobare a documentației tehnice de urbanism : PLAN

URBANISTIC DE DETALIU

„RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE RETRAGERI FATA DE LIMITELE LATERALE"


ANEXĂ RAPORT DE CONSULTARE

1. Documentul supus consultării

2. Dovada înregistrării pe site-ul primăriei - printscreen2 I Daniela NEAGU

I 30.06.2011


femcspsțjl


/ “înființarea f*L>e$tiutui a intrat in legenda».,

Mfhai Viteazul a intetnciat orașul poerti in i cu pnlejul concentrării trupelor care, tn toamna acestui an, au trecut in 7\rdea^ Locurile ii erau cunoscute prin bogatia vânatului 5* a pescuitului. Tjl ifli Gtcușe ^ici chiar curți. \|ihat V^aziil «Jew acest punct pentru < adu narea oștilor, av^nd in vedere ataf drumul Te Ies jenatul, cat si ? posibilitățile de aprovizionare îmbelșugata și eftenain acel toc unde se intaîneșc șesu t dealul și muntele, cu diversele lor produse* și f unde răscrucea marilor drumuri ușura schimbul de mărfuri ’

. .V.

Monografia orașului flaești* * M*^a^P.U.D


PUD - VISPEȘTI, bdu! București T39, P A 569-2


Cauta pe site


l Prima pagina | J Harta site
pentru documentațiile de •Z 3 C :-urbanismsi/sau • amenajarea teritoriului |


H€ îHT£R£S£f*

Contact l English VersionPUD - SC NIOMAX PROD SRL, bdul București nr.54


PUD-SC A MIT MARKETING bdul Republicii nr.187


PUD - FULSGA2 - șțr,C>f=pQului nr,


P.U.D- RQMBEER CRANIU


P.U.D. FILIPESCU


P.U.D. VALDQR


I Al

<    ► H »


Contact


Data publicării:


Data publicării:


Data publicării:


Data publicării:


Data publicării:


Data publicării:


06-06-2011


13-05-2011


13-05-2011


10-05-2011


02-05-2011


04-04-2011


13:55


11:15


11:01


14:59


22 august 2011


Intervenții S.C. APA NOVA PLOIEȘTI S.R.L. vor avea loc pe străzile: Viisoarei nr.25, Aleea Siliștei - bl. 158, Plopilor /Stejarului, A leea Zarandului/ Aleea Cosminele, Marasesti nr.274, Grâusorului nr.3. Latina nr.2.1

L

M

3

V

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

-------------------------- ■ ‘ ‘ ■■■■ kvww/onnu/are*. e-auvern&r^rQ, punctul unic tfe acces la informațiile si $ erviciile publice in format electronic t-t!"»*-!!:???! AulUHVIIIim»


© 2009 Primăria Municipiului Ploiești - Site realizat de Serviciul Informatica al Primăriei Municipiului Ploiești si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relații Publice Site-ul conține fișiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader

hțțp.ș/./www, ploiești, ro

JX+XX— -----

mmuuiuBiMUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2 100008 - Ploiești                       :

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982    '

FAX: 0244 / 513829

/;■

//■+s '

>; < ,•

. 1              Kr J

1 \ \

A '

I


■ffc.


ceftf


t.V*- ■ f -

► ' • . i                                                      «4

A J • P"-ta ’    . f

' ■■


Aviz C.T.A.T.U. nr.060

04.08.2011


COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM constituită conform H.C.L.PIoiești nr.126/2009

AVIZ

Nr.060 DIN 04.08.2011

LUCRAREA : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE RETRAGERI FATA

DE LIMITELE LATERALE ”

AMPLASAMENT : B-dul București nr. 28 C, Ploieștiffosta tarlaua 39, parcela A569/2)

INIȚIATORI:

9

S.C. VISPESTIPROD S.R.L.

ELABORATOR : S. C. DENALI COMPANY S.R.L.

Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a)  piese scrise : memoriu justificativ

 • b)  piese desenate : 9 planșe

 • c)  alte documente:

a. Certificat de urbanism: nr. 1903 722.11.2010;

b. Act de proprietate : contract de vanzare cumpărare nr.227710.01.2005.

c. Avize solicitate prin


Certificat de


urbanism:


alimentare cu energie electrica-


nr.30101102764/14.04.201 falimentare cu gaze naturale - nr.3/0298/01.04.2011 ; proiecția mediului - nr.2029/04..03.2011 si 14.03.2011 ; politia rutiera- nr.715352/15.04.2011 ; S.C.

CONPETS.A. -nr. 10536/25.03.2011.

 • d.  Taxă aviz C.T.A.T.U.: chitanță seria PMPnr.0006751 /03.06.2011 sinr.0006751/12.07.2011

f

 • e.  Taxă R.U.R. :factura nr.MAN00017293 /03.06.2011

 • f. Alte documente: -U.T.R. S-8a, POT maxim 50%, CUT maxim 2,5;

suprafața teren 4364 mp;

parcela neconstruibila pentru construcțiile publice dispuse izolat (front la strada mai mic de 30 m)si parcela construibila pentru celelalte categorii de funcțiuni;

regim de inaltime maxima P+4

terenul are acces la doua drumuri de exploatare si posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona;

pe o lățime de aproximativ 30 ml de la drumul de acces existent in partea de est a parcelei, terenul este afectat de o artera propusa prin PUZ ( profil 4-4), cu latimea de 11 ml, avand de o parte si de alta prevăzută zona verde -vezi plan anexa la CU;

retragerea fata de limitele laterale minim 0,5 m; retragere fata de limitele posterioare minim 6,00 m; clădirile publice se vor amplasa in regim izolat;

clădirile vor respecta intre ele distanta de minim 6,00 m

staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare publice;

spatiile dintre aliniamentul parcelelor si alinierea către strada a clădirilor vor fi obligatoriu plantate;

se va respecta tipul existent de imprejmuiri cu condiția ca acestea sa fie transparente si sa aiba un soclu opac de maxim 0,6 mcatre strada.

distanta dintre clădiri pe parcelele alaturate trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala cu inaltimea clădirii celei mai inalte, pentru a nu se umbri reciproc-conform O.M.S. nr.536/1997, republicat(in cazul in care nu se respecta aceasta condiție se va intocmi, obligatoriu un Studiu de Insorire, care se va analiza la faza de autorizație de construire, in funcție de amnplasamentul propus pentru noua construcție).

>          Prin Plan Urbanistic de Detaliu se propune:

- ridicare restricție temporara de construire si modificare retrageri fata de limitele laterale in B-dul București nr. 28 C, Ploiești.

o P. O. Tpropus : 32,86 %

o C.U.Tpropus: 0,38

în urma analizei, în ședința din data de 04.08.2011, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și

Urbanism acordă:

AVIZ FAVORABIL

Pentru

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE RETRAGERI FATA DE

B-dul București nr.28C, Ploiești

2 I Ing. Daniela NEAGU

I 08.08.2011, 2 exemplare

Aviz C.T.A.T.U. nr.060

04.08.2011

Cu următoarea condiție:

- pereții eventualelor construcții ce se vor amplasa pe limita de proprietare's&W^n

t'

i.

Având :


7”

N 1

n

))

n

i)

2”

JJ *—


-voturi „pentru”

 • - voturi „împotrivă”

 • - abțineri

 • - absențe


I.
ARHITECT ȘEF,

arh. Simona Elena MUNTEANU


Serviciul Dezvoltare Urbană și Metropolitană,

ing. DanijffuUMfrRUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


-----

■>-.x

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

■ ■' / / y 7

v ’ . c-


RAPORT


4

•I./


Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA DE CONSTR UI RE SI MODIFICARE

RETRA GERI FA TA DE LIMITELE LA TERALE ”

B-DUL BUCUREȘTI NR.28 C, PLOIEȘTI
SECRETAR, Florin SICOIE