Hotărârea nr. 278/2011

Hotãrârea nr. 278 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Ridicare restrictie de construire pentru un obiectiv propus pe o parcelã neconstruibilã, str. Popa Farcas nr 57

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 278

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU UN OBIECTIV

PROPUS PE O PARCELA NECONSTRUIBILA ”

Str. Popa Farcas nr 57

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Gheorghe Adina, Horghidan Costel, Mateescu Marius, Sicoie Florin Lucian, Popa Gheorghe și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Planul Urbanistic Zonal „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU UN OBIECTIV PROPUS PE O PARCELA NECONSTRUIBILA, str.Popa Farcas nr.57.

în baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Avizul nr. 057 din 04.08.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART.2 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU UN OBIECTIV PROPUS PE O PARCELA NECONSTRUIBILA”, str.Popa Farcas nr.57, la solicitarea d-nei LAISOR Viorica, cu condiția respectării avizului nr.057 din 04.08.2011 al C.T.A.T.U., anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l terenul care face obiectul acestui P.U.Z. se află în intravilanul municipiului Ploiești, suprafața studiată fiind de 106 mp.

ART.3 Planul Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 2 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.4 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2011

o a* >


Președinte de ședința, Iulian Teo

; !

I

4

? s

•if'

t r

// f

■ j         r*

r

4.

b *


I                \

i.


i

o *

r **

1   * IContrasemnează Seci/etâr, Oana Cristina IacROMÂNIA

ANDREL

/

b h ~

L .

,\ -r

\\JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE


f */

l*


■ t

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

,r*:


„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU UN OBIECTIV PROPUS PE O PARCELA NECONSTRUIBILA ”

Str. Popa Farcas nr 57

Beneficiar : LAISOR Viorica

Proiectant: B.I.A arh. Victor SOCOLEANU

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești — Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul : Plan Urbanistic Zonal „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU UN OBIECTIV PROPUS PE O PARCELA NECONSTRUIBILA ” str.Popa Farcas nr.57.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda d-nei LAISOR Viorica în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și in conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești, folosința actuala a terenului: curti-constructii; funcțiunea dominantadocuinte cu regim de inaltime mixt; funcțiuni complementare : instituții si servicii complexe, activitati nepoluante, circulatiipietonale, spatii verzi, scuaruri. Suprafața terenului studiat este de 106 mp.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 209/1999 destinația terenului situat în U.T.R. V-6 cu POT de 50% si CUT de 1,5 este : L-zona pentru locuințe, Lmx - zona predominant rezidențiala cu regim de inaltime mixt.

 • > terenul are acces direct la strada Popa Farcas si oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona;

 • > retragere minima obligatorie din axul străzii Popa Farcas : 10,5 ml;

 • > distanta minima intre construcțiile amplasate pe aceeași parcela - 3 ml;

 • > distanta dintre clădirile amplasate pe parcele alaturate trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala cu inaltimea clădirii celei mai inalte, pentru a nu se umbri reciproc(conform O.M.S. 536/1997,ART.2);

 • > regim de inaltime mixt;

 • > zonă valorică B , conform H.C.L. nr.316/2002

 • > P.O.T. (conform PUG) = 50,00%

 • > C.U.T. (conform PUG) : 1,5

 • > terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă. Prin Planul Urbanistic Zonal se propun :

''

. 'S *
ridicare restricție de construire pentru un obiectiv propus;pe o parcela neconstruibila(conform aviz Studiu de Oportunitate hr. 130/29.11.2010). construirea pe parcela a unui spațiu comercial (eventual patiserie si casa de amanet P+l)in condițiile in care parcela este catalogata ca fiind neconstruibila.

reglementările si indicatorii urbanistici propuși au următoarele valori:

- POT=50% - CUT=1,5

(reglementările urbanistice propuse prin PUG, cat si indicatorii urbanistici actuali nu se modifica)

• regimul de aliniere ramane neschimbat fata de prevederile PUG-10,50 m fata de axul străzii Popa Farcas

Beneficiarul a obtinut următoarele avize și acorduri:

 • -  privind utilități urbane :

o alimentarea cu apă, canalizare : nr.28/201 l(cu condiții)

o alimentare cu energie electrică : nr. 460/26.01.2011

o alimentare cu gaze naturale : nr.3/0061/03.02.2011 o telefonie : nr.84/28.01.2011

 • -  privind :

o protecția mediului: nr.l 125/11.04. 2011 si 1125/16.02.2011

 • -   altele :

o Comisia Municipală ptr. Transport: CATPL 184/02.03.2011 o Politia Rutiera : nr.715133/17.02.2011

o Direcția de Cultura : nr.66/02.02.2011

In ședința din data de 04.08.2011 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului si Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU UN OBIECTIV PROPUS PE O PARCELA NECONSTRUIBILA ”, str. Popa Farcas nr.57, Ploiești și a fost avizată favorabil conform avizului nr. 057 din data de 04.08.2011.

/K

In perioada 12.05 - 26.05.2011 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Procedura de avizare si aprobare a documentației aplicata este in conformitate cu prevederile L350/2001 nemodificata prin ORD. Nr.7/2011 deoarece a fost elaborata in baza unui CU cu nr.2094/07.01.2010, si a unui aviz de Studiu de oportunitate nr.l30/29.11.2010 emis înainte de data de 01.02.201 l(vezi ORD 7/2011).

Supunem aprobării proiectul Planului Urbanistic Zonal „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU UN OBIECTIV PROPUN^OpARCELA


NECONSTRUIBILA”, str.Popa Farcas nr.57, SOCOLEANU.


7^

ți


intocmit de iBlI.A., arlG Victor

Y

I ȘEF.

*T           /


f f

//                     .■ ?

P                              ‘ • • •-

? 7

U* ARE

arh. Simona Elena

....................


''


DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,

ing.Rita MarceJa^NEAGUȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITANĂ

7 DUMITRUVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

i DIRECTOR,

Simona ALBU


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


.......

•......

? Jl i ./

1 ’


(I


Sr


(• f


t

f’'


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Planului Urbanistic____

„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU UN OBIECTIV PROP

• ’S

•l.

PARCELA NECONSTRUIBILA


S.

Str. Popa Farcas nr 57 Beneficiar: LAISOR Viorica

Proiectant: B.I.A arh. Victor SOCOLEANU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești — Direcția Generală de

Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului: Plan Urbanistic Zonal

„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU UN OBIECTIV PROPUS PE O

PARCELA NECONSTRUIBILA ”, str. Popa Farcas nr.57, întocmit de B.I.A., arh. Victor SOCOLEANU.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda d-nei Viorica LAISOR în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Plan Urbanistic Zonal „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU UN OBIECTIV PROPUS PE O PARCELA NECONSTRUIBILA”,, Ploiești, str. Popa Farcas nr 57, întocmit de B.I.A., arh. Victor SOCOLEANU, la solicitarea d-nei Viorica LAISOR.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA Str. St. Greceanu nr. 11 bloc K8 100166 tel/fax: 0244 596128 www.ploiesti.ro/ 7 ..j

r».

re

■■ 'j


’f


nr. înregistrare

304268/14.06.2011

, » T


APROBAT,

ARHITECT ȘEF arh.Simona MUNTEANU

RAPORT

privind consultarea populației pentru documentația : PLAN URBANISTIC ZONAL

“RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU UN OBIECTIV PROPUS PE O PARCELA NECONSTRUIBILA ”

OBIECTIVELE CONSULTĂRII

METODOLOGIA FOLOSITĂ


DESCRIEREA PROCESULUI DE CONSULTARE


PERIOADA: 12.05-26.05.2011

ORGANIZATOR : LAISOR VIORICA

BAZA LEGALĂ : Legea nr. 350/2001, art. 57 și 61

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONSULTĂRII :

Str.Popa Farcas nr.57, Ploiești

str.Ștefan Greceanu nr. 1, bl.K8-sediul D.G.D.U.

www.ploieti.ro [Activitatea de informare și consultare a publicului pentru documentațiile de urbanism și/sau amenajarea teritoriului

DOCUMENTELE SUPUSE DEZBATERII/CONSULTĂRII :

planuri cu situația existenta și reglementările urbanistice propuse sediul D.G.D.U.: documentația tehnică (planuri, acte proprietate, avize)

PARTICIPANȚI: -CIOCÂRLAN Maria

ASPECTELE DISCUTATE : -Nu este de acord cu realizarea construcției la mai puțin de

1 rri de hotar


COMENTARII : -


nr. înregistrare 300969/15.02.2011

, ' ■> ■' *

'                                                       ; j                      r •                                    . ‘ .

* ► .

*.                                                                                                                         I •

r

-s


REZULTATELE CONSULTĂRII


/ / - •?

/ -

/ *

, . r b • <

\ ...

M F                                                                                                   *

i,

-S-a revenit cu o noua documentație in care s-a tinut cont de sesizarea facuta de;d-na CIOCÂRLAN Maria.                             V -


CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI


'•A


CONCLUZIA FINALĂ


Se consideră că procedura de informare și consultare a populației a fost desfășurată conform prevederilor legale și în consecință se poate trece la următoarea etapă în procesul de avizare și aprobare a documentației tehnice de urbanism : PLAN URBANISTIC ZONAL “ RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU UN OBIECTIV PROPUS PE O PARCELA NECONSTRUIBILA"ANEXĂ RAPORT DE CONSULTARE

 • 1.  Documentul supus consultării

 • 2.  Dovada înregistrării pe site-ul primăriei - printscreen


Daniela NEAGU

06.06.2011


"|nftintarea floeshuktf a intrat in legenda...

Viteazul a întemeiat orașul flocst* in I cu pnlej ul concentra ni trupelor care, in toamna acestui an, au trecut in /\rdeaî; Locurile ii erau cunoscute prin        vânatului și a pesaJt Jo., Q

i.5i făcuse aici chiar-giirfct Klihaî                aure»# punct pentru

adunarea oștilor, avand in vedere -atat dmuwul Teleajcnoluif, cM pos&flîtatile de aprovizionare îmbelșugata eftenaln acel loc unde șe întâlnesc, seswt dealul și muntele^ cu diversele lor prcdușef și :/ unde ra^enjeea marilor drumuri ușura schimbul de «laiduri?

orașului ploestr* ’

...../.. .. .                                                           '                                                                                                    V’ ' ’


• •

p

Enplișh Verșioni

a aPUZ. BERNAZ LUDMILA, str, RAFOV NR.51


PUZ. STROESCU CLAUDIU, STR, POLIGONULUI NR.2


Cauta pe site


L

WWM


Data publicării: 22-07-2011


Data publicării: 14-06-2011


i i r» •


09:43


10:29


SE TNTAMPLA ASTAZI!


22 august 2011


Intervenții S.C. APA NOVA PLOIEȘTI S.R.L. vor avea loc pe străzile: Viisoarei nr.25, Aleea Siliște i - bl. 158, Plopilor /Stejarului, Aleea Zarandului/ Aleea Cosminele, Marasesti nr.274, Grâusorului nr.3, Latina nr.2.PUZ. POPESCU CLAUDIU, STR, POMPIERILOR NR.1A


PUZ, SC VARIQLINE. str.Gh.GR.Cantacuzino nr.lllA


CONSULT POP PUZ ARSEL, str.MARASESTI NR.318


Data publicării: 02-06-2011


Activitatea de informare

.   :$■ f         w '<    j®'              -!£:■ i

îi consultare a publicului pentnj documentx-jtiile de

: s urbanisrn îi/$au amenajarea teritoriului j •: :• >l>i ■• ♦ ■ ♦ ♦ ♦ «>.xe.. :'C-'21 :■•••• • ••••••• _• _ • .••••


t

1

i

 • V

i ■•x

 • V


PUZ - IVAN CONSTANTIN - str.Mihai Bravu nr.336


PUZ - LAISOR - str.POPA FARCAS NR.57
PUZ AMP INVE5T , ANA MAR1A POP Planșe si memoriu consult pop


4'


•/

f


P.U.Z. KAUFLAND


.a,.....,.                                               .....7.-.-.>.>.>.>.^.>.,^A.\7A7.

BIONIC M

CHESTIO^IARE OE      CHESTiO

ANAU&A


•.".v


• •>•■.■

v.*.*.*.

J.’P

• •<: w


.V


rj.

■p'm


•r-“
O

L

M

M

3

V

.......

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

[28

29

30

31


............. • i rci rc, b-.v.’.v. -»-»r - -                                                           •,i,i,i                                              ,-■■■■■ •• •• v x.’.v 2 7. .■..■.              . -• rf >-f>t,->‘>‘>‘>‘>‘>‘>‘>‘>‘>‘>‘>‘>‘.‘>‘>‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.              .■,>.-.                          . r.’.ViT.. .."...'.■.■ J, ,•*,•>•■ >•>•>•>•>•>•>•>•.•>•>•.•.-7a /.-z .v.

© 2009 Primăria Municipiului Ploiești - Site realizat de Serviciul Informatica al Primăriei Municipiului Ploiești si intretinut de Serviciul Informatica Site-ul conține fișiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader

http: / / wwwt ploiești, ro


r*r i r*r iVuTi


J,


’.’r


wtvtv.formiJare. e- || GU verngr&rQ, Punctul unic de acces >a infwriiîtiile si serviciile publice jn format electronic


■ ■■■>■ r             • ■ ■ ♦ *1

a a a a p a ♦/•♦***♦b*«4«Z


l“.

si Serviciul Relații PubliceMUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2 100008 - Ploiești


TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

Aviz C.T.A.T.U. nr.057

04.08.2011

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM constituită conform H.C.L.Ploiești nr.126/2009

AVIZ

Nr. 057 DIN 04.08.2011

LUCRAREA:

PLAN URBANISTIC ZONAL

„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU UN OBIECTIV PROPUS PE O PARCELA

NECONSTRUIBILA ”

AMPLASAMENT : Str. Popa Farcas nr. 57, Ploiești

INIȚIATORI:      LAISOR Viorica

ELABORATOR : Bl A Victor SOCOLEANU

Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a)  piese scrise: memoriu justificativ

 • b) piese desenate : 8 planșe

 • c)  alte documente:

 • a.  Certificat de urbanism: nr. 2094 707.01.2011;

 • b.  Act de proprietate : contract de vanzare cumpărare nr. 68 726.02.2007.

 • c.  Avize solicitate prin Certificat de urbanism: alimentare cu apa-nr.28/2011 (condiționat). ;alimentare cu energie electrica-nr.460726.01.201 falimentare cu gaze naturale -nr.3/0061703.02.2011. ; telefonie-nr.84728.01.2011; protecția mediului - nr.1125/11..04.2011 si 16.02.2011 ; politia rutiera- nr.715133/17.02.2011 ; Comisia Municipala ptr.Transport -CATPL184702.03.2011.; Direcția de Cultura-nr.66702.02.2011.

 • d.  Taxă aviz C.T.A.T.U.: chitanță seria PMPnr.146610710.05.2011

 • e.  Taxă R.U.R. :factura nr.MAN00002086 710.05.2011

 • f.   Alte documente : -  > Reglementari stabilite prin P. U. G:                             /

  U.T.R. V-6, POT=50%, CUT=1,5

  i ****

  • - suprafața totala teren 106 mp, front la strada Popa Farcas 7,30 ml;          ur

  • - parcela neconstruibila;

  Sunt considerate loturi neconstruibile toate loturile care nu indeplinesc cumulativ l strada de minimum 8


  r

  t •

  i j

  * '■ !


  <      f,

  \7r

  m pentru clădiri insiruite si de minimum 12 m pentru clădiri izolate saiTcuplate, suprafața


  t'


  •Ț,


  r*


  ■. o

  iL


  S1


minima a parcelei de 150 mp pentru clădiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate, adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei.

terenul are acces direct la strada Popa Farcas si oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona retragere minima obligatorie din axul străzii Popa Farcas :10,5 ml;

distanta minima intre construcțiile amplasate pe aceeași parcela - 3 ml;

distanta dintre clădirile amplasate pe parcele alaturate trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala cu

inaltimea clădirii celei mai inalte, pentru a nu se umbri reciprocfconform O.M.S. 536/1997,ART.2);

regim de inaltime mixt;

Utilizări permise:

J locuințe individuale, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț, activitati nepoluantefconf.OMS 536/1997, art.4 si studiu de impact), anexe gospodărești cu regim de inaltime parter (in cond OMS 536/1996, art. 16);

Utilizări interzise:

orice unitati economice poluante si care generează trafic intens;

Conform Legii nr.242/23.06.2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernuluinr.27/2008 pentru modificarea si

completarea Legii nr.350/2001privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificările aduse reglementarilor din PUG privind:regimul de construire, funcțiunea zonei, inaltimea maxima admisa, CUT, POT, retragerea clădirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, se stabilesc prin

PUZ, iar distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei se stabilesc prin PUD.

>        Prin Plan Urbanistic Zonal se propune :

- ridicare restricție de construire pentru un obiectiv propus pe o parcela neconstruibila in str.Popa Farcas nr.57, Ploiești.

o P. O. Tprqpus ■ 50 %

o C.U.Tppopus; 1,50

In urma analizei, în ședința din data de 04.08.2011, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și

Urbanism acordă:Aviz C.T.A.T.U. nr.057

04.08.2011

AVIZ FAVORABIL

Pentru

PLAN URBANISTIC ZONAL

„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU UN OBIECTIV PROPUS PE O PARCELA

NECONSTRUIBILA ’’

Str.Popa Farcas nr.57, Ploiești


ARHITECT ȘEF,


arh. Simona Elena MUNTEANUServiciul Dezvoltarebană și Metropolitană,Având :

7” w '

-voturi „pentru"

JJ

J)

- voturi „împotrivă

n

- abțineri

2”

- absente

1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE


REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSER VAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ


RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU UN OBIECTIV PROPUS PE O PARCELA NECONSTRUIBILA”„

Str. Popa Farcas nr 57


PRESED Adina G


Data: