Hotărârea nr. 277/2011

Hotãrârea nr. 277 privind aprobarea studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului Centrale termice si instalatii de încalzire la unitãtile de învãtãmânt din municipiul Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR, 277 privind aprobarea studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului “Centrale termice si instalații de încălzire la unitățile de invatamant din municipiul Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești si Raportul de Specialitate al Direcției tehnic-investitii prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului “Centrale termice si instalații de incalzire la unitățile de invatamant din municipiul Ploiești”;

In conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata si reactualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba studiile de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului „Centrale termice si instalații de incalzire la unitățile de invatamant din municipiul Ploiești”, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Direcția Tehnic-investitii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3.Directia Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2011J

P

f

J


f

I

I

V

1


=5.^ Contrasemnează Secfetâr,

4 A Oana Cristina Ia z V

\ *7 \\
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE


AR, . ozianula proiectul de hotarare privind aprobarea studi indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului ‘’te

instalații de încălzire la unitățile de invatamant din m

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si a municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, municipiul Ploiești are in proprietate unitățile de invatamant preuniversitar de pe raza sa. Imobilele fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești si figurează in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

In prezent, incalzirea unităților de invatamant din lista anexa este de tip local (cu sobe).

Pentru imbunatatirea confortului termic se impune ca incalzirea clădirilor sa fie asigurata de centrale termice murale. Se vor executa si instalațiile interioare de incalzire si, acolo unde se impune, instalația sanitara pentru apa calda menajera.

Obiectivul figurează in lista de investiții a Primăriei Municipiului Ploiești, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr.50/2011, la capitolul 65.02-71 Invatamant, poziția “Alte cheltuieli de investiții”.

Documentația tehnico-economica a fost intocmita de S.C. Servicii de

Gospodărie Urbana Ploiești.

Prin urmare, propunem aprobarea studiilor de fezabilitate si a indicatorilor

tehnico-economici aferenti obiectivului “Centrale termice si instalații de incalzire la

unitățile de invatamant din municipiul Ploiești”.

Director ExecutivTeodora MarinPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


s,


X.


EXPUNERE DE MOTIVE


•A


I

la proiectul de hotarare privind aprobarea studiilor de fiabilitate


•k


s

S

X •

\

b

S

*•

i a- ’

■'*- ‘    .7

■ ^//


- * <   7

indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului “Centrale termice si instalații de încălzire la unitățile de invatamant din municipiul Ploiești”

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si a municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, municipiul Ploiești are in proprietate unitățile de invatamant preuniversitar de pe raza sa. Imobilele fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești si figurează in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Pentru imbunatatirea confortului termic se impune ca incalzirea clădirilor sa fie asigurata de centrale termice murale. Se vor executa si instalațiile interioare de incalzire si, acolo unde se impune, instalația sanitara pentru apa calda menajera.

Obiectivul figurează in lista de investiții a Primăriei Municipiului Ploiești, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr.50/2011, la capitolul 65.02-71 Invatamant, poziția “Alte cheltuieli de investiții”.

Prin urmare, propun aprobarea studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului “Centrale termice si instalații de incalzire la unitățile de invatamant din municipiul Ploiești”.


ANEXA


•l


//

// /-

// ■■

r ••

/

f


■>


LISTA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR PENTRU CARE S-A ÎNTOCMIT DOCUMENTAȚIA TEHNICA DE SCHIMBARE A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE


t'


■.


•b


•i


b

P

p-


 • 1. GRUP ȘCOLAR DE TRANSPORTURI

 • 2. ȘCOALA “RADU STANIAN”

 • 3. ȘCOALA “IENACHITA VACARESCU”

 • 4. ȘCOALA “FLORIN COMIȘEL”

 • 5. ȘCOALA NR. 19

 • 6. ȘCOALA NR. 13

 • 7. GRĂDINIȚĂ NR.7

 • 8. GRĂDINIȚĂ NR.5

 • 9. GRĂDINIȚĂ “NICHITA STANESCU”

 • 10. GRĂDINIȚĂ “CHEITA DE AUR”

 • 11. GRĂDINIȚĂ “CASUTA CU POVESTI”

 • 12. GRĂDINIȚĂ NR.24

 • 13. GRĂDINIȚĂ “SF. STELIAN”

 • 14. GRĂDINIȚĂ NR.3 8Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


Valoare (inclusiv TVA

Valoare (tara TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

| Mii euro

3

4

5

6

| 7


1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|TOTAL CAPITOL 1                              |

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2______________________________

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivul

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


10.000

2.346

2.400

12.400

2.909

10.000

2.346

2.400

12.400

2.909


3.1

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

3.3

Proiectare si inginerie

26.043

6.110

6.250

32.294

7.577

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.260

0.061

0.063

0.323

0.076

3.5

Consultanta

10.417

2.444

2.500

12.917

3.031

3.6

Asistenta tehnica

| 15.626

3.666

3.750

19.376

4.546

TOTAL CAPITOL 3                            |

| 57.347

13.455

13.763

71.110

16.684

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

 • 4.1

 • 4.2

 • 4.3

 • 4.4

 • 4.5

 • 4.6


Construcții si instalații

Montaj utilaje tehnologice_____________________

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Dotări _________________________________________

Active necorporale


382.103

138.760


89.651

32.557


111.168

40.370

0.000

0.000

0.000

0.000

151.538


91.705

33.302

0.000

0.000

0.000

0.000

125.007


473.808

172.062

0.000

0.000

0.000

0.000 • 5.1

 • 5.1.1

 • 5.1.2

 • 5.2

 • 5.2.1

 • 5.2.2

 • 5.3


Organizare de șantier_________________

Lucrări de construcții_______

Cheltuieli conexe organizării șantierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comision ISC 0,8 %

Cota aferenta CSC 0,5 %

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

TOTAL CAPITOL 5

5.309

1.246

1.274

6.583

1.544

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.247

0.996

1.019

5.266

1.236

[ 2.654

0.623

0.637

3.291

0.772

| 58.821

13.801

14.117

72.938

17.113 |

71.031 I 16.666

17.047


p

V*-y

d

J


'fc.

“•                                         • h

*


r.


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusivTVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii iei

(iftii euro

1

2

3

4

5

6

7 |

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiarPregătirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste


TOTAL CAPITOL 6


0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

659.241 154.675 158.21


DIRECTOR ^ENFfRAL-';


DAN IONI^Ac^SEF SERV. OIECTARE ing. LILIANA STANESCU


SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MAR1A PRUNDUREL*£.E'.<,Servicii de

Gospodărire

Urbana I loiești                         J29/1212/01.10.2010

’                            RO2 744996 7

Str.VatoiM nr. 32> twl; 0244-54421 2, 525252, fax. 0244-5*10353 cod        100046

Pr.nr.11 / 2011 -SF

REPARAȚII INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE SCOLI SI GRĂDINIȚE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EVALUAREA ESTIMATIVA PE INVESTIȚIE


INVESTIȚIE


CURS EURO 4.2246 LEI - 01.08.2011


NR.


CRT.

o


DENUMIRE OPERAȚIECANT.


ZF'F /o !l S'       '

■■ , ■■

GRUP ȘCOLAR TRANSPORTURI

JI ,

___ FF7F^ V '■

_

INDICE

EVALUARE

lei/UM

4


ll

f           r ’ .


<1


• i A

»______________ ______________________

t *

VALOARE


lei


DEMOLĂRI SI REPARAȚII


INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE


INSTALAȚII SANITARE


INSTALAT!! ELECTRICE


INSTALAȚII GAZE


BUC


BUC


BUC


BUC


BUC


1.00


1.00


1.00


1.00


1.00


148,727.00


218,978.00


0.00


2,657.00


11,741.00


148,727.00


218,978.00


0.00


2,657.00


11,741.00


TOTALI


TOTAL II (MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC) TOTAL I+II

T.V.A ( 24 % )

125,007.12


TOTAL GENERAL
645,870.12


DEVIZ GENERAL

*

l

privind cheltuielile necesare realizării: REPARAȚII SCOLI SI GRĂDINIȚE- INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE- ȘCOALA RADU STĂNIAN


riIn mii lei / mii euro la cursul 4,2087 lei / euro din 8.07.2011

I Nr. | crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )|

j Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei |

Mii euro|

I 1

2 |

3

4

5

6

7 |

[CAPITOLUL 1

[Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1                            |

| 0 000

o'ooo

| 0.000

| 0.000

o?oo6~|

CAPITOLUL 2                                                                       | • 3.1

 • 3.2

 • 3.3

 • 3.4

 • 3.5

 • 3.6


Studii teren______________________________

Taxe pentru obținerea ae avize,acorduri si autorizații

Proiectare si inginerie

Organizarea procedurilor de achiziție Consultanta

Asistenta tehnica


0.000

2.000

3.825

0.038

1.530

2.295

9.688


0.000

0.475

0.909

0.009

0.364

0.545

2.302


0.000

0.480

0.918

0.009

0.367

0.551


0.000

2.480

4.743

0.047

1.897

2.846


CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații                                 |

76.502

18.177

18.360

94.862

22.540

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

r 43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări                                                  |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|   4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

(TOTAL CAPITOL 4                             |

| 76.502

18.177

| 18.360

94.862

22.540 |

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli


 • 5.1

 • 5.1.1

 • 5.1.2

 • 5.2

 • 5.2.1

 • 5.2.2

 • 5.3   ___________

(TOTAL CAPITOL 5


Organizare de șantier Lucrări de construcții Cheltuieli conexe organizării șantierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comision ISC 0,8 % Cota aferenta CSC 0.5 % Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %


0.765

0,000

0.000

0.612

0.383

8.619


0.182

0,000

0.000

0.145

0.091

2.048


0.949

0.000

0.000

0.759

0.474

10.688

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

' 1

-J

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar


Pregătirea personalului de exploatare


Probe tehnologice si teste


j 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

| 96.569 I

22.945

23.177

119.746

28.452

77.267

18.359

18.544

95.811

22.765


;' ■ '••••

DIRECTOR GENERA-DAN IONI 1A^ 2

A


o- ■.;

L - 1 X\X' Ii v •       ■ "

,.K- ^//

• -A// Ax*
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării :


r fi

• ■>


Il


w

*      U >

x X

j b ; i


*1


REPARAȚII SCOLI SI GRĂDINIȚE- INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE- ȘCOALA IENACHITA VACARESCUNr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA )|

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro j

1

2

3

4

5

6

7 |

CAPITOLUL 1                                                                         I

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului                                                |

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivul! 187.000 | 43.875

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


Studii teren_______________________________

Taxe pentru obținerea de avize.acorduri si autorizații

Proiectare si inginerie

Organizarea procedurilor de achiziție Consultanta___________________________

Asistenta tehnica


TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza


 • 4.1

 • 4.2

 • 4.3

 • 4.4

 • 4.5

 • 4.6


Construcții si instalații______________________

Montaj utilaje tehnologice______________

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Dotări_____________

Active necorporale


0.000

1.173

1.506

0.015

0.602

0.904


0.000

1.200

1.541

0.015

0.616

0.924

4.297


0.000

6.200

7.960

0.080

3.184

4.776


0.000

1.455

1.868

0.019

0.747

1.121


22.200 I 5.209
TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

3.154

0.740

0.757

3.911

0.918

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.1

Comision ISC 0,8 %                          I

2.523

0.592

0.606

3.129

0.734

5.2.2

Cota aferenta CSC 0.5 %

1.577

0.370

0.378

1.955

0.459

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %          |

| 33.329

7.820

7.999

41.328

9.697

TOTAL CAPITOL 5                            |

| 40,583 j

9.522

9.740

i 50.323

11.807 |


4-. £ \2                 /

£l2/OT.:'i&2Ol4 ^49907“ X /7Z

TP .            ....

'■^"7 i


.4

« *

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

—--SJ - i <2^ -  1

Valo^r^ fMGtosrV'TVA )|

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro|

I 1

2

| 3

i 4

5

6

7 |CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru

si teste si predare la fa

6.1

■                    ■                                                                                       H

Pregătirea personalului de exploatare

| o”ooo

0.000

0.000

0.000

0 000

6.2

Probe tehnologice si teste

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

TOTAL CAPITOL 6

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

TOTAL GENERAL Din care C + M


DIRECT

DAN I
Ser vicii de

Qpspodărire

Urbana Ploiești


C.U I. 27449967 J29/1212/O1.10,2010 R 02 74-4996 7

Ptoiwsli St». Văleni n«. 32, tel;<5244-54-4212. 525252, Ux Q244-51O353 cod        10QQ45EVALUAREA ESTIMATIVA PE INVESTIȚIE


I                                                      ►

INVESTIȚIE

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII TENACHITA VACARESCU" - STR. SPATAR MILESCU, NR.22


CURS EURO 4.2246 LEI - 01.08.2011


NR.


DENUMIRE OPERAȚIE


CRT.

0CANT.


INDICE EVALUARE lei/UM 4


VALOARE


lei

5*


1 DEMOLĂRI SI REPARAȚII


BUC


1.00


63,977.00


63,977.00


2 INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE


BUC


1.00


62,440.00


62,440.00


3 INSTALAȚII SANITARE


BUC


1.00


0.00


0.00


4 IINSTALATII ELECTRICE


TOTAL


T.V.A ( 24 % )


TOTAL GENERA^—BUC


1.00


1,973.00


1,973.00


30,813.60


159,203.60


SEF PROIECT,

ing. LILIANA STANESCU

F>loîe»£»ti, Str.V<ale*r»i or. 32, tel:O244-54421 a, &2Jî52:Sa, fax:O244-51

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării :

REPARAȚII SCOLI SI GRĂDINIȚE- INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE- ȘCOALA " FLORIN COMIȘEL "

0.000

0.000

0.000

0.000


In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

| Mii euro

1

2 |

I 3

4

5

6

| 7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|TOTAL CAPITOL 1                              |

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2________________________________________________________________

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivul) 0.000 I 0.000    0.000    0.000    0.000

TOTAL CAPITOL 2                             | 0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • 3.1

 • 3.2

 • 3.3

 • 3.4

 • 3.5

 • 3.6


Studii teren

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

Proiectare si inginerie____________________

Organizarea procedurilor de achiziție

Consultanta___________________________

Asistenta tehnica


0.000

1.173

2.220

0.022

0.888

1.332


0.000

1.200

2.271

0.023

0.908

1.362


TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 Cheluielî pentru investiția de baza


 • 4.1

 • 4.2

 • 4.3

 • 4.4

 • 4.5

 • 4.6


Construcții si instalații_____________________________

Montaj utilaje tehnologice_______________

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotări

Active necorporale


147.229

42.000

0.000

0.000

0.000

0.000


5.635 I 5.764


34.544

9.854

0.000

0.000

0.000

0.000


35.335

10.080

0.000

0.000

0.000

0.000


0.000

6.200

11.732

0.117

4.693

7.039

29.782


182.564

52.080

0.000

0.000

0.000

0.000


0.000

1.455

2.753

0.028

1.101

1.652

6.988


42.834

12.219

0.000

0.000

0.000

0.000TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

1.892

0.444

0.454

2.346

0.551

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

r o.ooo

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.1

Comision ISC 0,8 %                          |

1.514

0.355

0.363

1.877

0.440

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

0.946

0.222

0.227

1.173

0.275

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %          |

P 21.325

5.003

5.118

26.443

6.204

5
Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1 Valoare (fara TVA )

(——H—r-r TVA i

Valoare (inclusiv TVA)

| Mii lei

Mii euro

Mii lei ?

\ Mii lei

Mii eu ro l

1

2

I 3

4

5

p'- 6

■ 7

Pregătirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste


.4


DIRECTOR Q

DAN IONI?

! i

u


p-'-

k'’V "

U' r

t 1

b U'-  <

SEF SERV. PRYHEC FA-RH

ing. LILIANA STAN’ESCL


r.11SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA PRUNDUREL
Pr.nr.11 / 2011 -SF

< . Ser vicii de

QpSpod^ «e                        C.IJ.I. 27449967

Urbana rioiesti j.                              .10.2010

’                               RO2 7449967

StcVsMeni nr. 32. 101:0244 54421 2, 525252, fax:0244-510353 cod portal 1QOQ46


EVALUAREA ESTIMATIVA PE INVESTIȚIE


INVESTIȚIE


ȘCOALA CU CLASELE STR. JUCURS EURO 4.2246 LEI - 01.08.2011


4$I FLORIN «R, NR.6 :

X. • - __—

XV Z-              ' ' ■

r ’ v


NR.


CRT.

o


DENUMIRE OPERAȚIECANT.


INDICE EVALUARE lei/UM

4


VALOARE


lei


DEMOLĂRI SI REPARAȚII


BUC


1.00


56,414.00


56,414.00


INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE


BUC


1.00


84,834.00


4,834.00


INSTALAȚII SANITARE


BUC


1.00


1,303.00


1,303.00


INSTALAȚII ELECTRICE


BUC


1.00


1,973.00


1,973.00


INSTALAȚII GAZE


BUC


1.00


2,705.00


2,705.00


147,229.00

1 JcENTRALA TERMICA - MIN. 170KW

| BUC j

i.oo|

42,000.00

42,000.00

TOTAL II (MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC)

42,000.00       |

TOTAL I+II

189,229.00    |

T.V.A ( 24 % )

45,414.96       1

TOTAL GENERAL - x

y Z x

234,643.96    |

TOTAL I•Jfr-»

21.1


O-!

. ?•


“.s


DEVIZ GENERAL

/

C.U.I. 2744 9967

; J29/1 2 1 2/01.10.201 O

. RO2744^967

51 0353 o oct £>o»t£»l 1OQ04G

. . ./

t             f

■ <•

privind cheltuielile necesare realizării :

REPARAȚII SCOLI SI GRĂDINIȚE- INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE- ȘCOALA NR.13

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli     j

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1 |

2 |

3

4 |

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1                              | 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivul^

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2                            |

j 0.000

0.000

0.000

0.000.....

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren                                          |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 1

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizați;

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

3.3

Proiectare si inginerie

4.956

1.163

1.189

6.145

1.442

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.050

0.012

0.012

0.061

0.014

3.5

Consultanta                                   |

1.982

0.465

0.476

2.458

0.577

3.6

Asistenta tehnica                                |

2.974

0.698

0.714

3.687

0.865

TOTAL CAPITOL 3                            |

f 14.961

3.510

3.591

18.552

4.353

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

I 73.919

17.343

I 17.741

91.660

21.506

4.2

Montaj utilaje tehnologice

25.200

5.913

6.048

31.248

7.332

4.3

]

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

| 99.119

23.256

| 23.789

| 122.908

28.837 |

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli


 • 5.1

 • 5.1.1

 • 5.1.2

 • 5.2

 • 5.2.1

 • 5.2.2

 • 5.3


Organizare de șantier

Lucrări de construcții

Cheltuieli conexe organizării șantierului Comisioane, cote, taxe, costul creditai ui Comision ISC 0,8 %

Cota aferenta CSC 0,5 %

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %


TOTAL CAPITOL 5


0.991

0.000

0.000

0.793

0?496 ]

11.408


13.68


0.233

0.000


0.186


? 0.116


2.677

3.212


0.238

0.000

0.000

0.190

0.119

2.738


1.229

0.000

0.000

0.983

0.615

14.146


0.288

0.000

0.000

0.231

0.144


3.285 I 16.973


3.319

3J82J
(57

0.201 O

1

RO2744^

' r>O

«ai 100046

Nr. cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )l

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro|

1

2

I 3

4

5

6 1

7 |

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

127.768

29.978

30.664

158.433

37.172z

/Z

DIRECTOR GENERAL

DAN IOI >     *


SEFSERV. ROIECTÂTsZ ing. LI LIANA STANESCUSEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA PRUNDUREL
Qpspodârire                     c2„„9067

.^Urbana rioiesUx                   029/1212/0110.2010

RO2X4X1996/

Ploiești. Str.Vuioni nr 32, 1^10244-54421 2, 525252, fax:0244 51 0353 coti poctol 100046

Pr.nr. 11/2011 -SF

* ''

REPARAȚII INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE SCOLI SI GRĂDINIȚE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EVALUAREA ESTIMATIVA PE INVESTIȚIE

*■ *-------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------


INVESTIȚIE


ȘCOALA NR.13 - STR. D.BOLIN ANU, NR.32

►                       • V                        I

CURS EURO 4.2246 LEI - 01.08.2011


TOTAL II (MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC) TOTAL I+IIINDICE EVALUARE lei/UM

4


34,184.00


33,595.00


1,303.00


1,973.00


2,864.00


25,200.00


VALOARE


lei

T


34,184.00


1,303.00


1,973.00


2,864.00


73,919.00


25,200.00


25,200.00

99,119.00122,907.56SEF PROIECT, ILIANA STANESCU


SEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCU


ÎNTOCMIT,

ANDREEA DIACONITADEVIZ GENERALrivmd cheltuielile necesare realizării


REPARAȚII SCOLI SI GRĂDINIȚE- INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE- ȘCOALA NR. 19


in mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1 Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )l

| Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro|

1

2

1      3

4

5

6

7 |

CAPITOLUL 1


Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1                            |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivul.

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize.acorduri si autorizații

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

3.3

Proiectare si inginerie

5.324

1.249

1.278

6.602

1.549

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.053

0.012

0.013

0.066

0.015

3.5

Consultanta

2.130

0.500

0.511

2.641

0.620

3.6

Asistenta tehnica

3.194

0.750

0.767

3.961

0.929

15.701   3.684

3.768 I 19.470 I 4.568

TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza • 4.1

 • 4.2

 • 4.3

 • 4.4

 • 4.5

 • 4.6


Construcții si instalații

Montaj utilaje tehnologice

Utiiaje, echipamente tehnoiogice si funcționale cu montaj

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Dotări_____________________________

Active necorporale


81.282   19.071

25.200 I 5.9Î3

0.000

0.000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000


19.508

6.048

0.000

0.000

0.000


sau


0.000 0.000


106.482 24.983


100.790

31.248

0.000

0.000

0.000

0.000


23.648

7.332

0.000

0.000

0.000

0.000


25.556 I 132.038 l 30.979


 • 5.1

 • 5.1.1

 • 5.1.2

 • 5.2

 • 5.2.1

_

 • 5.2.2

 • 5.3


Organizare de șantier

Lucrări de construcții

Cheltuieli conexe organizării șantierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comision ISC 0,8 %_______

Cota aferenta CSC 0,5 %


Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %


1.065

0.000 I 0.000

0.000

0.852

0.532

12.218


0.250


0.000

0.200

0.125

2.867


0.256

0.000

0.000

0.204

0.12


TOTAL CAPITOL 5


2.932

14.667 | 3.441 I 3.520


0.310

0.000

0.000

0.248

0.155

3.555

4.267Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

1

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|TOTAL CAPITOL 6                              |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

[total general

| 136.851

32.109

32.844

169.695

39.815

Din care C + M

31.289

**•1

4

107.547 25.233  25.811  133.358

.X


/ ■c Zz-^ ■ /7


DIRECTOR GENERAL DANSEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCUSEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA PRUNDUREL
Pr.nr.11 / 2011 -SF


Servicii de

Gospodărire                         , ,,

1 r I r ~ ni •                                      G.U.!. 2/4^1996/

Urbana r loiestt                        J29/1212/01 10 2010

RO 7 74^9967

S-lr-V^tcni (tr 32?, WkO244-M4212l 52?SXtS^, fiVx: 02-4-4-510353 cod poeUU 1U6O46EVALUAREA ESTIMATIVA PE INVESTIȚIE


INVESTIȚIE


CURS EURO 4.2246 LEI - 01.08.2011


NR.


CRT.

O


DENUMIRE OPERAȚIECANT.


DEMOLĂRI SI REPARAȚII


INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE


INSTALAȚII SANITARE


INSTALAȚII ELECTRICE


INSTALAȚII GAZE


TOTAL I


BUC


BUC


BUC


BUC


BUC


1.00


1.00


1.00


1.00


1.00IN EVALUARE lei/UM

4


42,163.00


34,550.00


1,303.00


1,973.00


1,293.00


42,163.00


34,550.00


1,303.00


1,973.00


1,293.00TOTAL II (MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC) TOTAL I+II


T.V.A ( 24 % )

TOTAL GENERAL

s ■
25,200.00

106,482.00132,037.63


SEF PROIECT, ing. LILIANA STANESCU
ÎNTOCMIT,

ANDREEA DIACONITA•Zi" V.


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării :


>•

r

./

REPARAȚII SCOLI SI GRĂDINIȚE- INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE- GRĂDINIȚĂ NRff

 • 3.1

 • 3.2

 • 3.3

 • 3.4

 • 3.5

 • 3.6


Studii teren

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

Proiectare si inginerie_____________________

Organizarea procedurilor de achiziție Consultanta

Asistenta tehnica


TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza


 • 4.1

 • 4.2

 • 4.3

 • 4.4

 • 4.5

 • 4.6


Construcții si instaiatii

Montaj utilaje tehnologice_____________________

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Dotări _____________________________________

Active necorporale


TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli


 • 5.1

 • 5.1.1

 • 5.1.2

 • 5.2

 • 5.2.1

 • 5.2.2

 • 5.3


Organizare de șantier ___________

Lucrări de construcții___________________

Cheltuieli conexe organizării șantierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comision ISC 0,8 %

Cota aferenta CSC 0,5 %____________

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %0.000

5.000

2.055

0.021

0.822

1.233

9.131


0.000

1.173

0.482

0.005

0.193

0.289

2.142


0.000

1.200

0.493

0.005

0.197

0.296

2.192


0.000 I 0.000

6.200

2.549

0.025

1.019

 • I. 529

 • II. 323


1.455

0.598

0.006

0.239

0.359

2.65728.508

12.600

0.000

0.000

0.000

0.000

41.108


6.689

2.956

0.000

0.000

0.000

0.000

9.645


35.350

15.624

0.000

0.000

0.000

0.000

50.974


8.294

3.666

0.000

0.000

0.000

0.000

11.960


0.411

0.000

0.000

0.329

0.206

5.024 ]~5 969


0.096

0.000

0.000

0.077

0.048

1.179

1.401


0.099

0.000

0.000

0.079

0.049

1.206

1.433


0.510

0.000

0.000

0.408

0.255

6.230

7.4020.120

0.000

0.000

0.096

0.060

1.462

1.737


In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

Nr

| crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2 |

I 3

4     |5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului                            | 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului                          | 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala |  0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1                              | 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivul, 0.000

TOTAL CAPITOL 2       ———————| q

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

0.000 0.000 0.000

0.000


' V,

^;r v

* V

I                          f • l ►

o \i

I                               l I


DIRECTOR GE

DAN IO'nTFA

X .X JSEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCU


SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA PRUNDUREL


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA

TVA ' ,

Văl oare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiarC.U.L 27449967

J29/121 2/01.1 0,2O î O

R027449967


Pr.nr.11 / 2011 -SF

REPARAȚII INSTALATU ÎNCĂLZIRE SCOLI SI GRĂDINIȚE INMUNICIPIUL PLOIEȘTI


PioiosU, Slr,Vah»ni <w. 32, ttd;<3244-5<4212, 5252*52, fax10244-51 0353 ccd portal 1OGO4©


EVALUAREA ESTIMATIVA PE INVESTIȚIE


INVESTIȚIE

GRĂDINIȚĂ CU P.N. NR.5 STR. PATRIEI, NR.3


CURS EURO 4.2246 LEI - 01.08.2011


NR.


CRT.

o


DENUMIRE OPERAȚIECANT.


INDICE EVALUARE lei/UM

4


VALOARE


lei

T


DEMOLĂRI SI REPARAȚII


BUC


1.00


9,294.00


9,294.00


INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE


BUC


1.00


16,086.00


16,086.00


INSTALAȚII SANITARE


BUC


1.00


1,714.00


1,714.00


INSTALAT!! ELECTRICE


BUC


1.00


216.00


216.00


INSTALAȚII GAZE


BUC


1.00


1,198.00


1,198.00


TOTALI

28,508.00


1 CENTRALA TERMICA - MIN, 36 KW


TOTAL II (MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC)

TOTAL I+II12,600.00


12,600.00


12,600.00

41,108.00


T.V.A ( 24 % )

9,865.92


TOTAL GENERAL

•* ““

/ /


50,973.92


L

I.


DIRECTOR DAN IONIT


EN ERAI.,.,

-\ic

11      r        *


s

C.-

•V


t.
r-


SEF SERV. PROIECTARE; ing. 1.1 LIANA STANESCUDEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării :

REPARAȚII SCOLI SI GRĂDINIȚE- INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE- GRĂDINIȚĂ NR.7

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

I Nr. | crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )|

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro|

I 1

2                                 I

3

4

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

____           I

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|TOTAL CAPITOL 1                              |

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

|Cheltuie

[total I

li pentru asigurarea utilităților necesare obiectivulj 0.000

0.000

0.000 0.000 0.000

3APITOL 2                                | 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

3.3

Proiectare si inginerie

1.824

0.428

0.438

2.262

0.531

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.018

0.004

0.004

0.023

0.005

3.5

Consultanta

0.730

0.171

0.175

0.905

0.212

3.6

Asistenta tehnica

1.094

0.257

0.263

1.357

0.318 |

|TOTAL CAPITOL 3                              | 8.666

2.033

2.080

10.746

2.521 |I

Construcții si instalații

23.876

5.602

5.730

29.606

6.946

4.2

Montaj utilaje tehnologice

12.600

2.956

3.024

15.624

3.666

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

I 44

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4 5

Dotări                                                  |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

I 4 6

Active necorporale                              |

| 0.000

0.000

0,000

0.000

0.000 I

TOTAL CAPITOL 4


CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli


 • 5.1

 • 5.1.1

 • 5.1.2

 • 5.2

5.2.1


5.2,2

5.3


Organizare de șantier_______________

Lucrări de construcții_______________

Cheltuieli conexe organizării santieruIui Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comision ISC 0.8 %


Cota aferenta CSC 0,5 %___________

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %0.088

0.000

0.000

0.070

0.044“

1.0830.106

0.000

0.000

0.085

0.053

1.313

1.557/                  "     r               ’

p

i


5   ,                          / C.U.I. 27449967

Oiestl                          J29/1212/O1.10.2010

RO27449967

FUoiosttî,           nr. 32.                22, 525252, fax:O244-510353 ood po»taii 100046

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )l

H

Mii lei

Mii euro

Mii fer

; Miilși\

Mii eurol

1

2

3

4

5

I 7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiarTOTAL CAPITOL 6


TOTAL GENERAL

Din care C + M_____

/.z’ ■

/:

DIRECTOR GfENERM' DAN IONI


: 5^ s * x\

\\ \\ •Z | rMs' //

"'7

■S".'- / /

, % A .          * s

SEF SERV. PROIECTARE

ing. LILIANA STANESCU

/ l J

f f0.000

0.000

0.000

50.495


0.000

0.000

0.000

11.847

8.644


0.000

0.000

0.000

12.119

8.842


0.000

0.000

0.000

62.614

45.683


0.000

0.000

0.000

14.691

10.718


SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA PRUNDURELV<.Servicii de

qpspodăire

X- Urbana rloiestua.                    J29/1212/01.10.20W

'                             R 02 Z 449 96 7

: Sîr.Vulc'm nr. 32. t«>t-.O244~5**21 2, 525252. tax 10244-5103G3 Cod poslai 100046

GRĂDINIȚE IN Â

EVALUAREA ESTIMATIVA PE INVESTÎTfe


INVESTIȚIE

Pr.nr.11 / 2011 -SF

REPARATE INSTALATE ÎNCĂLZIRE SCOLI SI LOIESTI


...    -.4. '

rt1 j              ?

h CGRAbiNIȚA CU>$; Nit?// STR. ZEFIRULUI, NR.:

---------------- —------------------TI- ■.

■s f A          t

CURS EURO 4.2246 LEI - 01.08.2011

NR.


CRT.

o


DENUMIRE OPERAȚIE


DEMOLĂRI SI REPARAȚII


INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE


INSTALAȚII SANITARE


INSTALAȚII ELECTRICE


INSTALAT!! GAZE


TOTAL IBUC


BUC


BUC


BUC


CANT.


1.00


1.00


1.00


1.00


1.00


INDICE EVALUARE lei/UM

4


5,508.00


15,594.00


1,303.00


216.00


VALOARE


lei

T


5,508.00


15,594.00


1,303.00


216.00TOTAL II (MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC) TOTAL I+II


T.V.A ( 24 % )

_      _   __              _                _              i r

TOTAL GENERAL

/ / < _DIRECTOR GENERAT,.; DAN IONITA

C.UJ. 27^9^67

-  J29/-1212/Q1.10:20'10

RO27449967  ;

525252. fax:0244-510353 cod postai 100046


DEVIZ GENERAL

S--. privind cheltuielile necesare realizării :

•                                                                     - . .f '

REPARAȚII SCOLI SI GRĂDINIȚE- INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE- GRĂDINIȚĂ NR.9Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


Valoare (inclusiv TVA)


Mii lei I Mii euro

7


1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot, mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

TOTAL CAPITOL 1                             |

| 0.000

I 0.000

0.000

0.000

0.000 I

CAPITOLUL 2Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivul^

0.000 |

0.000

0.000

0.000

0.000 I

TOTAL CAPITOL 2                            |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren                                         |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

3.3

Proiectare si inginerie                             |

t 1.656

0.389

0.398

2.054

0.482

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție           |

0.017

0.004

0.004

0.021

0.005

3.5

Consultanta                                   |

0.663

0.155

0.159

0.822

0.193

3.6

Asistenta tehnica                               |

0.994

0.233

0.239

1.232

0.289

TOTAL CAPITOL 3                            |

8.329

1.954

1.999

10.328

| 2.423

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

26.094

6.122

6.263

32.357

7.592

4.2

Montaj utilaje tehnologice

7.034

1.650

1.688

8.722

2.046

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4                            |

| 33.128

7.773

7.951

41.079

9.638 |

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli


 • 5.1

 • 5.1.1

 • 5.1.2

 • 5.2

 • 5.2.1

 • 5.2.2

 • 5.3


Organizare de șantier_________________

Lucrări de construcții___________________

Cheltuieli conexe organizării șantierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comision ISC 0,8 %_________________

Cota aferenta CSC 0,5 %____________

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %


TOTAL CAPITOL 5


0.331

0.000

0.000

0.265

0.166

4.146

4.908


0.078

0.000

0.000

0.062

0.039

0.973

1.151


0.080

0.000

0.000

0.064

0.040

0.995

1.178


0.411

0.000

0.000

0.329


0.096

0.000

0.000

0.077
Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

------------ Il?-

TVA'

--!—O   --------- VaioaTe(inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

i 6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

10.87*

7.850

0.000

57.493

41.490

0.000

13.489

9.735

0.000

46.365

33.459

0.000

11,12*

8.030


TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL Din care C + M


S

SV. J

J//

&

SEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCDdirector (General

DAN I


SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ins. MARIA PRUNDURELServicii de Qpspodărire


Urbana Ploiești s.<.l

1 *


C.U.L 27449967

J29/4 21 2/01.1O/2O4D

R027449967


Pr.nr. 11/2011 -SFSCOLI SI


Ploiești. Sîr.Vaiont nr, 32., t<M:(^44-5442 1 2, S2.52S2, fax:U7^^51 «353 «ort posUi 500045

EVALUAREA ESTIMATIVA PE INVESTIȚIE

INVESTIȚIE

GRĂDINIȚĂ CU P.N. NR.9 "NICHITA STANESCU”

1 •

STR. STADIONULUI, NR.9 V

b                       *     4               *

CURS EURO 4.2246 LEI - 01.08.2011

NR.


CRT.

o


DENUMIRE OPERAȚIE


DEMOLĂRI SI REPARAȚII


INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE


INSTALAȚII SANITARE


INSTALAȚII ELECTRICE


INSTALAȚII GAZE


TOTAL IBUC


BUC


BUC


BUC


CANT.


1.00


1.00


1.00


1.00


1.00


INDICE EVALUARE lei/UM 4


10,361.00


13,190.00


1,303.00


216.00


1,024.00


VALOARE


lei


10,361.00


13,190.00


1,303.00


216.00


1,024.00TOTAL II (MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC) TOTAL I+II


T.V.A ( 24 % )


TOTAL GENERAL

— - ;7,034.00

33,128.00


7,950.72


41,078.72SEF PROIECT,

A STANESCU*1.


’s.


DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării:


REPARAȚII SCOLI SI GRĂDINIȚE- INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE- GRĂDINIȚĂ NR. 13


In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 iei / euro din 25.01.2011Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei | Mii euro

Mii lei

Mii lei | Mii euro

6J CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului                             |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului                           |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|TOTAL CAPITOL 1                             |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2______________________________

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivul TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3


0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


 • 3.1

 • 3.2


 • 3.3

 • 3.4

 • 3.5

 • 3.6


Studii teren______________________________

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

Proiectare si inginerie__________

Organizarea procedurilor de achiziție

Consultanta____________

Asistenta tehnica


5.000

1.612

0.016

0.645

0.967


0.000

6.200

1.999

0.020

0.800

1.199


0.000

1.455

0.469

0.005

0.188

0.281MM*

|TOTAL CAPITOL 3                             |

| 8.240 |

1.933

1.978

10.218

2.397 |

CAPITOLUL 4

Cheluielî pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații                                |

j 25.209

5.915

6.050

31.259

7.334

4.2

Montaj utilaje tehnologice                        |

7.034

1.650

1.688

8.722

2.046

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

32.243 =

7.565

7.738

39.981

9.381 |

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier                          j

5.1.1

Lucrări de construcții                             |

I 0.322

0.076

0.077

0.400

0.094

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

1

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.1

Comision ’SC 0,8 %

0.258

0.061

0.062

0.320

0.075

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

0.161

0.038

0.039

0.200

0.047

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

4.048

0.950

0.972

5.020

1.178

TOTAL CAPITOL 5                            |

| 4.790

L .y. jj                        ....

1.124

1.150

5.940

1.394 |


J r

p

i


| Nr. | cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )|

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro|

I 1

2

3

4

5

6

7 |

[CAPITOLUL 6

|Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|TOTAL CAPITOL 6                             |

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

|îOTAL GENERAL

| 45.273

10.622

10.866

56.139

13.172 |

Din care C + MDIRECTOR G DAN IONI
SEF SERV. PROIECTARE ing. LI LIANA STAN ESC U


SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA PRUNDUREL /.......

Ser vicii de Qpspodârire                   c

Urbana Ploiești s. ,s.                            '• 21          1 o

y                                 R O2744 s 6 7

PIOidMtb Str.v*?»™ nr. 32 v 0244-54421 2¥ 52&2S2, *ra.x:0244-5 U>353 cod postai 1OOO4«Pr.nr.11 / 2011 -SF


REPARATE INSTALATE ÎNCĂLZIRE SCOLI SI GRĂDINIȚE IN MUNIOPI     IEȘTI


EVALUAREA ESTIMATIVA PE INVESTIT

CURS EURO 4.2246 LEI - 01.08.2011


NR.


CRT.

o


DENUMIRE OPERAȚIECANT.


INDICE EVALUARE lei/UM 4


DEMOLĂRI SI REPARAȚII


INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE


INSTALAȚII SANITARE


INSTALAȚII ELECTRICE


INSTALAȚII GAZE


TOTALI


1.00


BUC


BUC


BUC


| BUC


1.00


1.00


1.00


1.00


1 CENTRALA TERMICA - MIN. 28 KW


TOTAL II (MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC)

TOTAL I+IIT.V.A ( 24 % )


TOTAL GENERAL


DIRECTORQTEN

DAN IONITA’x7,034.00

32,243.00s>rx


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

REPARAȚII SCOLI SI GRĂDINIȚE- INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE- GRĂDINIȚĂ NR. 18 ț

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

I Nr. | crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )|

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro|

1

...........2  H

3

4

5

6

7 |

CAPITOLUL 1                                                                       I

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului                                                |

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea îa starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

|TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivul

TOTAL CAPITOL 2               ——

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


aa


 • 3.1

 • 3.2

 • 3.3

 • 3.4

 • 3.5

 • 3.6


Studii teren


Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

Proiectare si inginerie_____________________

Organizarea procedurilor de achiziție

Consultanta___________________________

Asistenta tehnica


TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza


 • 4.1

 • 4.2

 • 4.3

 • 4.4

 • 4.5

 • 4.6


Construcții si instalații_____________________________

Montaj utilaje tehnologice

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotări


Active necorporale


0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


1.173

0.191

0.002

0.077

0.115

1.558


3.007

0.821

0.000

0.000

0.000

0.000

3.828


1.200

0.196

0.002

0.078

0.117

1.594


6.200

1.012

0.010

0.405

0.607

8.233


1.455

0.237

0.002

0.095

0.142

1.932


15.891

4.340

0.000

0.000

0.000

0.000

20.231


3.72

1.01

0.000

0.000

0.000

0.000

4.747


«ta

TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

0.163

0.038

0.039

0.202

0.047

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.1

Comision ISC 0,8 %

0.131

0.031

0.031

0.162

0.038

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

0.082

0.019

0.020

0.101

0.024

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

| 2.295

0.539

0.551

2.846

0.668

jTOTAL CAPITOL 5                             |

| 2.671

0.627

I 0.641

3.312

0.777jcBBSqoqoG£,c •.».*.•. v’ ■ d%SV<iN*i• i• ■•■••“ •'•

i * i111J. \VkViMW®

21 £70# .1 0.201 O

-tal 100046

1701 ici. t IV.

FMoiodBta, Str.Vaienî rar-

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA j ‘

>;tva u

§£aî6are (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii iei

Mii lei

Mii euro

1

2                                 I

i 3

4

5

7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6                            |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

25.625

6.012

6.150

31.775

7.455

Din care C + NI

1 16.478

3.866

3.955

20.433

4.794


DIRECTOR DAN ION/

SEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCUSEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARI A PRUNDUREL^Servicii de

Qpspodârbe                      c.u.l 27449967

Urtiană r lotesti s.<i                      329/1212/01.10.2010

x., *                       '                                RO274^9967

Ploiești, SinVaicoi nr, 32, te E 0244-544212, 523252, fax:0244-510353 cod       5 00040


TU ÎNCĂLZIRE SCOU SI

GRADINITEIN MUNIC


>•.. . . • •- .

?Srj


f;

’•??. •. Â’Z\’


•j'


EVALUAREA ESTIMATIVA PE INVESTIȚIE


INVESTIȚIE


CURS EURO 4.2246 LEI - 01.08.2011

NR.


DENUMIRE OPERAȚIE


CRT, oDEMOLĂRI SI REPARAȚII


INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE


INSTALAȚII SANITARE


INSTALAȚII ELECTRICE


INSTALAȚII GAZE


TOTALI


BUC


BUC


BUC


BUC


BUC


—    ......... .,■■■■■                    ■■ R ■                    ■     I ,L. ■      .,yi   ■        ...                ---- ■ ..W  ..I

"                             ■ •' ; •*• / f

GRĂDINIȚĂ CU P.N. NR. 18 - ÂRHIMEDE, NR.6


CANT.


1.00


1.00


1.00


1.00


1.00


INDICE EVALUARE lei/UM

4


3,493.00


1,415.00


335.00


1,027.00


VALOARE


lei

T


3,493.00


1,415.00
TOTAL II (MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC) TOTAL I+II


3,500.00

16,315.00


T.V.A ( 24 % )

TOTAL GENERAL


3,915.60SEF SERV. PROIECTAR20,230.60SEF PROIECT, TjA STANESCU


ÎNTOCMIT,

ANDREEA DIACONITAâ * ' 3 *.

A V ti


*•>

' «I


DEVIZ GENERAL


RQ ^10353 | Hto j no t1       F***

\w ?

\\țp


•i


privind cheltuielile necesare realizării:

K                                               X\ / P

REPARAȚII SCOLI SI GRĂDINIȚE- INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE- GRADINA

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivul

TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 30.000

0.000


0.000 0.000 0.000

0.000


0.000


0.000


In mii iei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

I Nr. | crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2 |

| _3

4

5.........

6 J

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|TOTAL CAPITOL 1                              |

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • 3.1

 • 3.2

 • 3.3

 • 3.4

 • 3.5

 • 3.6


Studii teren

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

Proiectare si inginerie

Organizarea procedurilor de achiziție Consultanta

Asistenta tehnica


TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza0.000 0.000

5.000 j 1~173

2.584

0.026

1.034

1.550

10.194


0.606

0.006

0.243

0.364

2.392


0.000

1.200

0.620

0.006

0.248

0.372

2.447


0.000

6.200

3.204

0.032

1.282

1.923


0.000

1.455

0.752

0.00


0.301


0.451


12.640 I 2.966


MM


 • 4.1

 • 4.2

 • 4.3

 • 4.4

 • 4.5

 • 4.6


9.169

2.956

0.000


9.379

3.024

0.000

0.000

0.0000.000

0.000 I 0.000

12.403


48.460

15.624

0.000

0.000

0.000

0.000

64.084


11.370

3.666

o76oo

0.0001

0.000

0.000

15.036


03

TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

I 51

Organizare de șantier                          |

51.1

Lucrări de construcții

| 0.517

0.121

0.124

0.641

0.150

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1 0.000

0.000

0.000

0.000

0000

5.2.1

Comision ISC 0,8 %

0.413

0.097

0.099

0.513

0.120

5.2.2

Cota aferenta CSC 0.5 %

4

0.258

0.061

0.062

0.320

0.075

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

1 6.187

1.452

1.485

7.672

1.800

TOTAL CAPITOL 5

| 7.376

I 1.731

1.770

9.146

I 2.146 • 3

A*

 • 4 L G


a*1


s,r.L

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei j

Miieuro

1

2

4

5

' 7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

16.620

12.527

0.000

20.148

15.186

0.000

16.24Î

0.000

85.871

64.725

TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL Din care C + M


DIRECTOR DAN IOSEF SERV. PROIECTARE ing. LILIAÎSA STANESCU
12.247


SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA PRUNDURELA'.....Ser vicii de.

Qpspodârire                       c u 27„.„9Qe7

.^Urbana Ploieștii i                    J2.9/1252/G1.w.2010

RO2 7449967

Ploiești, 8tr. Valoni m. 32,   :O244-54421 2, 525252, fax;O244-510353 cod pcMal 10004©


Pr.nr. 11/2011 -SF


GRĂDINIȚE IN MUNICIP


SA


i py/fl a u ia a e/;w a a» km mjg


INVESTIȚIE


GRĂDINIȚĂ CUAfUMati

"                .r ■

/

7


CURS EURO 4.2246 LEI - 01.08.2011


NR.


CRT.

o


DENUMIRE OPERAȚIE


DEMOLĂRI SI REPARAȚII


INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE


INSTALAȚII SANITARE


INSTALAȚII ELECTRICE


INSTALAȚII GAZE


TOTALICANT.


1.00


BUC


BUC


BUC


BUC


1.00


1.00


1.00


1.00


INDICE EVALUARE lei/UM 4


19,355.00


16,708.00


1,303.00


216.00


1,499.00
VALOARE


Iei

T


16,708.00


1,303.00


216.00


1,499.00TOTAL II (MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC)

TOTAL I+II


T.V.A ( 24 % )


TOTAL GENERAL

__ _ . .f*' . ..J.SEF SERV. P ing. LILIANAtST^NESCU


12,403.44


64,084.44


SEF PROIECT,

ing. LILIANA STANESCU


•s -


inp

°                                  .C.U.I. 27449967

Urbană Ploiești ^.i.                    .^1212/01 10.2010

RO27449967

FMoîe-sstî, Str.Văleni nr. 3Z2. tel:O244-54421 2, 525252, fax:0244-510353 câd postai 100046


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării:


REPARAȚII SCOLI SI GRĂDINIȚE- INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE- GRĂDINIȚĂ NR.37 " SF. STELIAN "


in mii iei / mii euro ia cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

I Nr. | crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei |

Mii euro

I 1

2                                   I

3

4

5

6

7

[CAPITOLUL 1

[Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

JJ.OOO

0.000 ]

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivul^

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|TOTAL CAPITOL 2                             |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

3.3

Proiectare si inginerie

2.375

0.557

0.570

2.945

0.691

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.024

0.006

0.006

0.029

0.007

3.5

Consultanta

0.950

0.223

0.228

1.178

0.276

3.6

Asistenta tehnica

I 1.425

1

0.334

0.342

1.767

0.415

TOTAL CAPITOL 3                            |

1 9.774

2.293

2.346

12.120

2.844

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

34.907

8.190

8.378

43.285

10.156

4.2

Montaj utilaje tehnologice

12.600

2.956

3.024

15.624

3.666 |

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|   4.6

Active necorporale

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|TOTAL CAPITOL 4

| 47.507

| 11.146

11.402

58.909

13.822

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli • 5.1

 • 5.1.1

 • 5.1.2

 • 5.2

 • 5.2.1

 • 5.2.2

 • 5.3


Organizare de șantier_________________

Lucrări de construcții___________________

Cheltuieli conexe organizării șantierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comision ISC 0;8 %________________

Cota aferenta CSC 0,5 % Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %


0.475

0.000

0.000

0.380


0.111


0.000

0.089

0.238    0.056

5.728    1.344


0.114


0.000

0.091

0.057

1.375


0.138

0.000

0.000

0.111

0.069

1.667

1.984l ■

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

I Valoare (fara

P TVA' o.

Valoare (inclusiv TVA )|

I Mii lei

Mii euro

'Milei

Mii lei

Mii euro

1

2

I 3

4

5

6

7
0.000


0.000


0.000


13.960


DIRECTOR GE DAN IONISEF SERV, ing. LILIANA STANESCU


SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA PRUNDUREL

V<:. Servicii de Qpspodârire 'Urbana Ploiești >.u.. t


CUI 27449967

*___I           sj-J..                              J29/121 2/01.10.2010

1                               R O2 7 449967

Str.V^ivm nr. 32, ^10244^544212, 525252r fax;024-4-510353 coti po&tal 100046EVALUAREA ESTIMATIVA PE INVESTIȚIE


INVESTIȚIE

GRĂDINIȚĂ CU P.P. NR.37 ’SF. ȘTELIAN"

STR. I.L.CARAGIALE, NR.4


CURS EURO 4.2246 LEI - 01.08.2011

NR.

CRT.

DENUMIRE OPERAȚIE

UM

CANT.

INDICE 1

EVALUARE

lei/UM     1

VALOARE

Iei

0

1

2

3

4         1

5

1

DEMOLĂRI SI REPARAȚII

BUC

1.00

13,430.00

13,430.00

2

INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE

BUC

1.00

18,167.00

18,167.00

3

INSTALAȚII SANITARE

BUC

1.00

1,303.00

1,303.00

4

INSTALAȚII ELECTRICE

BUC

1.00

216.00

216.00

5

INSTALAT!! GAZE

BUC

1.00

1,791.00

1,791.00TOTAL II (MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC) TOTAL I+II


12,600.00

47,507.00


DIRECTOR DAN IONITAX i.SEF PROIECT,

A STANESCU
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizară;

REPARAȚII SCOLI SI GRĂDINIȚE- INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE- GRĂDINIȚĂ NR. 38

A

In mii lei / mii euro la cursul 4,2236 lei 7 euro din 04.08.2011

I Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

; Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )|

| crt.

' Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro|

1

2                                   |      3      I

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1                             I

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivul!

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.184

1.200

6.200

1.468

3.3

Proiectare si inginerie

| 5.730

1.357

1.375

7.105

1.682

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.057

0.014

0.014

0.071

0.017

3.5

r

Consultanta

2.292

0.543

0.550

2.842

0.673

3.6

Asistenta tehnica

3.438

0.814

0.825

4.263

1.009 |

TOTAL CAPITOL 3

| 16.517

3.911

3.964

20.481

4.849 |

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1 IConstrucții si instalații

_________________________________________________i_________________________________________________________________________________________

| 87.624

20.746

21.030

108.654

25.725

4.2

Montaj utilaje tehnologice

26.970

6.386

6.473

33.443

7.918

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

| 114.594

27.132

27.503

I 142.097

= 33.643 • 5.1

 • 5.1.1

 • 5.1.2

 • 5.2

 • 5.2.1

 • 5.2.2

 • 5.3 |tOTAL CAPITOL 5


Organizare de șantier_________________


Lucrări de construcții

Cheltuieli conexe organizării șantierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comision ISC 0,8 %


Cota aferenta CSC 0,5 %___________

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %


1.146 | 0.000 t 0.000 îo.917 | 0?573 răni

15.747


0.271

0.000

0.000

0.217

0.136

3.104

3.728


0.275

0.000

0.000

0.220

0.138

3.147

3.779


1.421

0.000

0.000

1.137

0.710

16.258

19.526


0.336

0.000

0.000

0.269

0.168

3.849

4.623e

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

£ Valoare (fara TVA ) ,

TVA

1.

Valoare (inclusiv TVA )

| Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

.... I ... 3.........

4

'   5 A

’ 6

7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si preț

ia re la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

j o.ooo

0.000

0.000

0.000

0.000 |

TOTAL GENERAL

I 146.857

34.771

35.246

182.103

43.116 |

iDin care C + M

115.740

27.403

27.778

143.518

33.980 |

f

(

I

*

1i

S

j

I

I '

s s

.4

b


DIRECTOR G DAN IONITA.■s *1


' v A ■

u.

SEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCU


* T '

• t'1

s

1 • / /' r

t'

t*


SEF BIROU AVIZE, AUTORIZA I II

ing. MARIA BRUNDURELPr.nr. 11 / 2011 -SF


^..Servicii de

Qpspodârire                       c u, Z74^9S67

v-Urbana Ploiești                        329/1212/01.10.2010

RO27449967

Ploiești,           nr. 32T toi:0244*544212, 525252, fa>tTO244-54 0353 ooct postai (OQQ46 ■


j:.

ie.


Ti


EVALUAREA ESTIMATIVA PE INVEINVESTIȚIE


CURS EURO 4.2246 LEI - 01.08.2011


GRADINțȚA,CU P.P. NR. ’38\ STR. POȘTEI,

e      NR.23

^5--------- .. I--

îl

■/"

t

. ' f .

iNR.


CRT.

oDENUMIRE OPERAȚIE


DEMOLĂRI SI REPARAȚII


INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE


C3


UM


BUC


BUC


CANT.


INDICE EVALUARE lei/UM


VALOARE


Ici

T


1.00    37,635.00


1.00    44,008.00
TOTAL II (MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC) TOTAL I+II


TOTAL GENERAL ;

//

//


26,970.00

114,594.00
SEF PROIECT,

UANA STANESCUSEF SERV. PROIECTARE, ing. LILIANA SȚANESCUVERIFICAT,

ing. MARIA.PRtyNDUREL


acÎNTOCMIT,

ANDREEA DIACONITA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului “Centrale termice și instalații de încălzire la unitățile de învățământ din municipiul Ploiești
Data: