Hotărârea nr. 276/2011

Hotãrârea nr. 276 privind aprobarea listei beneficiarilor de subventii de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinte proprietate personalã, declarati eligibili în sedinta comisiei din luna august, 2011

ROM ANI A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 276 privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în ședința comisiei din luna august, 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive a doamnei viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și raportul de specialitate al Direcției Tehnice Investiții prin care se propune aprobarea listei beneficiarilor de subvenție de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe cu credit ipotecar;

Având în vedere procesul verbal încheiat în data de 04.08.2011 al comisiei special constituită, din care reiese că persoana înscrisa pe lista solicitanților de subvenție anexată, a întrunit condițiile prevăzute de lege și poate beneficia de subvenția de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe cu credit ipotecar;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 12/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;

A

In baza Ordinului nr. 697/510/2008 al ministrului dezvoltării regionale si turismului și al ministrului administrației si internelor privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală, aprobate prin ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului și al ministrului administrației si internelor nr. 166/216/2007;

A

In conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă “Lista beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006” declarați eligibili în ședința comisiei de analiză din luna august 2011, anexă la prezenta hotărâre;

Art. 2. Direcția Management Financiar Contabil,Contracte și Direcția Tehnică Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2011Președinte de ședința, Iulian Teod u /

\ t '         ■

- ; xi x

• \ < A -'Z \

• \*   ’ 7 s

\

-


DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII Serviciul Investiții


IMAR

ozianu

%

<5  \\

' > V' A

... v.

■ !!

r


RAPORT DE SPECIALITATE


privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în șcdțpță comisiei din luna august, 2011

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului are în desfășurare Programul național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Legea nr. 12/2007, cu modificările si competarile ulterioare, prin care se urmărește stimularea construirii de locuințe proprietate personală prin acordarea unei subvenții de la bugetul de stat de 30% din valoarea locuinței construite dar nu mai mult de 15.000 euro.

In data de 04.08.2011, comisia de analiză a solicitărilor pentru acordarea subvenției în vederea construirii de locuințe proprietate personală, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2009 și completată prin Dispoziția nr. 7272/11.10.2010, s-a întrunit și a analizat solicitarea depusa pentru acordarea subvenției de 30% din valoarea locuinței construite prin credit ipotecar, în municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 5, prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe.

Având în vedere că solicitarea formulata de beneficiarul construcției a îndeplinit în mod cumulat condițiile de acordare, s-a stabilit că acesta este eligibil pentru acordarea subvenției de la bugetul de stat, conform listei anexă.

Pentru persoana din lista susamintită se va elibera “adeverința” prin care se va certifica faptul că deținătorul acesteia are dreptul la subvenția prevăzută de lege pentru construirea unei locuințe proprietate personală precum și valoarea subvenției ce va fi acordată după finalizarea și predarea locuinței către beneficiar. Suma reprezentând valoarea subvenției va fi achitata din fonduri constituite cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea “Listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006” declarați eligibili în ședința comisiei de analiză din luna august 2011.

Sef Serviciu InvestițiiDirecția Administrație Publică, Juridic-Contencios Achiziții Publice, Contracte 1 Dir. Simona Albu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în ședința


In data de 04.08.2011, comisia de analiză a solicitărilor pentru acordarea subvenției în vederea construirii de locuințe proprietate personală, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2009 și completată prin Dispoziția nr. 7272/11.10.2010, s-a întrunit și a analizat solicitarea depusa pentru acordarea subvenției de 30% din valoarea locuinței construite prin credit ipotecar, în municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 5, prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe.

Având în vedere că solicitarea formulata de beneficiar a îndeplinit în mod cumulat condițiile de acordare, s-a stabilit că acesta este eligibil pentru acordarea subvenției de la bugetul de stat, conform listei anexă.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea “Listei beneficiarilor de subvenți de la bugetul de stat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006” declarați eligibili în ședința comisiei de analiză din luna august 2011.


VICE

Nicoleta C          ianu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Nr. 89/ 04.08.2011

ANEXA LA HCL .............

LISTA BENEFICIARILOR DE SUBVENȚII CONFORM ORDONANȚEI DE URGENTĂ A GUVERNULUI NR. 51/2006

A

In data de 04.08.2011 Comisia de analiză a cererilor de acordare a subvenției de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală prin credit ipotecar, s-a întrunit în ședință și a analizat dosarele depuse până la 31.07.2011.

A fost declarat eligibil pentru acordarea subvenției următorul:

Nr. crt.

Beneficiari subvenție

Cod numeric personal

Număr înregistrare cerere

1.

Gadalean Mircea Bogdan

1810426297246

12220/14.07.2011

întocmit Comendant Narcis 3 ex. 04.08.2011

Municipiul Ploiești Nr.

PROCES -VERBALA

încheiat azi, 04.08.2011, cu ocazia întrunirii Comisiei de analiză a cererilor depuse pana la data ședinței de persoane ce pot beneficia în condițiile legii de acordarea subvenției de la bugetul de stat, pentru construirea unei locuințe proprietate personala, prin credit ipotecar, conform Legii nr. 12/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală.

In conformitate cu H.C.L. nr. 104/2009 si Dispoziția nr. 7272/11.10.2010 a Primarului municipiului Ploiești, comisia are următoarea componentă:

Președinte: D-na Nicoleta Bozianu Membri: D-na Teodora Marin Dl. Popa Gheorghe Dl. Marin Tincu Dl. Mihai Nicolescu Sava Dl. Emil Calota Dl. Valentin Marcu Dl. Iulian Bolocan D-na Burlacu Madalina Secretar: D-na Stochita Mariana

 • - Viceprimar

 • - Director Tehnic Investiții

 • - Consilier local

 • - Consilier local

 • - Consilier local

 • - Consilier local

 • - Consilier local

 • - Consilier local

 • - Consilier juridic,

 • - Consilier, Serviciul Investiții


Conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, solicitanții depun odata cu cererea de subvenție următoarele documente justificative:

 • a)  copie legalizată act identitate;

 • b) daca este cazul, o adeverință eliberată de primar din care sa rezulte ca se afla in una din următoarele situații:

 • -  au ramas fără adapost în urma avarierii grave a sau distrugerii locuinței proprii din cauze de care nu se fac vinovați;

 • -  sunt evacuați din locuințe situate în construcții expuse unui risc major;

 • -  sunt evacuați din locuințe ce fac obiectul unor legi de restituire către foștii proprietari;

 • c) declarații notariale ale titularului cererii si, respectiv, ale membrilor familiei -soț/soție/copii aflați în întreținere, în care sa se specifice:

 • 1. ca nu dețin o alta locuința in proprietate sau ca cea deținuta nu are o suprafața construita desfasurata mai mare de 50 mp si ca este singura locuința deținuta in propritate de unul sau mai multi membrii ai familiei;

 • 2. ca nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub forma .dec subvenție pentru construirea sau cumpărarea unei locuințe;

 • 3. este prima locuință construită prin credit ipotecar.

<1

 • d) extras de carte funciară din care sa rezulte ca solicitantul subvenției deține im drept

______ ' *1

real de folosința asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze construcția;

 • e) documente edificatoare care să dovedească o forma de înregistrare ca persoana juridica autorizata in domeniul construcțiilor civile a antreprenorului prin care se realizează construcția locuinței;

 • f) copie a contractului de construire a locuinței;

 • g) graficul de execuție a lucrărilor;

 • h) deviz general de cheltuieli, întocmit si certificat de antreprenorul general.

Prin HCL nr. 245/2006 s-au stabilit ca acte suplimentare necesare depunerii cererilor de subvenție următoarele documente:

 • -  adeverință de salariu;

 • -  certificat de urbanism pentru terenul detinut din care sa reiasă ca este construibil;

 • -  dovada, după caz, ca locuința a fost avariată, distrusa, calamitata, din cauze de care nu se fac vinovati;

 • -  dovada, după caz, ca sunt evacuați din locuințe situate in construcții afectate de alunecări de teren, seism, inundații;

 • -  dovada, după caz, ca locuința face obiectul unor legi de restituire.

în perioada mai sus amintită a fost depusa o singura cerere de către un potențial beneficiar, înregistrata la Municipiul Ploiești cu nr. 10757/22.06.2011.

Comisia a analizat solicitarea primita si a constatat că sunt respectate în mod cumulat condițiile de acordare a subvenției și a întocmit lista solicitantilor considerați eligibili.

A fost declarat eligibil pentru acordarea subvenției dosarul depus de:

1. Gădălean Mircea Bogdan

nr. 12220/14.07.2011Lista cu persoanele declarate eligibile va fi pu prezentei la sediul Palatului Administrativ din B-du Președinte: D-na Nicoleta Bozianu Membri: D-na Teodora Marin

Dl.

Dl.

Dl.


Popa Gheorghe Marin Tincu Mihai Nicolescu Sava

Dl. Emil Calota


Dl. Valentin Marcu

Dl. Iulian Bolocan D-na Burlacu Madalina Secretar: D-na Stochita Mariana

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal azi, 04.08.2011.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR, Gheorghe ȘData:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în ședința comisiei din luna august 2011

și a emis:

Data:PREȘEDI Sava-MihaizNicolescj