Hotărârea nr. 274/2011

Hotãrârea nr. 274 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformãrii gradelor profesionale a 7 posturi pentru functionarii publici ce au promovat examenul

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIprivind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării gradelor profesionale a 7 posturi pentru funcționarii publici ce au promovat examenul

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii prin care se propune aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului ca urmare a transformării gradelor profesionale a șapte posturi pentru funcționarii publici de execuție ce au promovat examenul;

în conformitate cu prevederile art.128 din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificata cu H.G.nr. 1173/2008 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici coroborate cu prevederile art.64 și art.65 din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007 privind Statutul funcționarilor publici, care reglementează promovarea în gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici;

în temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata în 2007 cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării gradelor profesionale a 7(sapte) posturi pentru funcționarii publici de execuție ce au promovat examenul, conform Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.09.2011.

Art.3.-Prevederile anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr.228/27.07.2011 se

modifică conform prezentei.

Art.4. — Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. -Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 augustlOȚȚ // V


.A

Contrasemnează Secretar

r ,


pana Cristina Iaco //

■A ■

.. >>


< z *


• '

//

rr *

//

<7

»•» » !

< i.

V'i

7<T • •

l ■.   ••T

•• '

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


r1


B r

/"

• T

1


tr

n

j

it

/


r


t


'X ’l


■*


i, s

I

A;

\ *


L

• P ‘

’ T

/

I f


J t,


t'


‘i •

’ v J r '

'

*• I

r ’


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării gradelor profesionale a 7 posturi pentru funcționarii publici ce au promovat examenul

Art.128 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificata cu H.G.nr. 1173/2008 coroborate cu prevederile art.64 și art.65 din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007 privind Statutul funcționarilor publici, reglementează promovarea în gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării gradelor profesionale a șapte posturi pentru funcționarii publici de execuție ce au promovat examenul.

P RI MIA R<

ANDREI LIVIlHmLOSEVICI

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării gradelor profesi^iafe


disciplinara neradiata în condițiile


Totodată promovarea se poate face numai daca posturile de funcție publica de execuție sunt prevăzute în Planul de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2011, iar cheltuielile cu personalul nu depasesc bugetul aprobat.

Pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești, Planul de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2011 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.403/29.11.2010, a fost modificat conform prevederilor Legii nr.284/28.12.2010 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/31.01.2011 și a fost transmis Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Astfel urmare solicitării Municipiului Ploiești, Agenția Naționala a Funcționarilor Publici a verificat în baza de date îndeplinirea condițiilor cumulative de către funcționarii publici propuși, în vederea participării acestora la examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut și a eliberat adresa nr.901339/08.08.2011 în care a nominalizat membrii în comisiile de concurs și de soluționarea contestațiilor.

Având în vedere ca toți funcționarii publici de execuție au promovat examenele ce au fost organizate în perioada 08.08.2011 - 11.08.2011, propunem transformarea posturilor începând cu data de 01.09.2011.

Anexăm adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 901339/08.08.2011 precum și rapoartul final ale examenelor.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciul Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție Civilă șfprotecția Muncii Angelescu Ana - Daniela

Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții, Contracte ' Simona Albu
•Xw.v.vAw.V.va*.

w.v.v.y.'.'.v.v.v.'.'.

w.v.v.y.'.'.v.'.'.v.v.

Iii


.y.-fcw.-v

.........


•A


•.".v

?'v


PRIMAR


Demnitar


VICEPRIMAR


Demnitar


VICEPRIMAR


Demnitar


SECRETAR


Funcționar public de conducere


CABINET PRIMAR


INSPECTOR DE SPECIALITATE


Personal contractual


INSPECTOR DE SPECIALITATE


Personal contractual


INSPECTOR DE SPECIALITATE


Personal contractual


INSPECTOR DES PECIA LfTATE


Personal contractual


ADMINISTRATOR PUBLIC


ADMINISTRATOR PUBLIC


Personal contractual


DIRECȚIA MANAGEMENT ANANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE


10 DIRECTOR EXECUTIV


Funcționar public de conducere


SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

11 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere


12 CONSILIER


Funcționar public de execuție


13 CONSILIER


Funcționar public de execuție


Anexa nr.______/.________

La H.C.L. nr.__________/_________________
IA


IA


IA


IA


I

I

I I

■     ■■ I

i i i i

_____ i


14 CONSILIER

j 15    CONSILIER

I 16    CONSILIER


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție

Funcționar public de execuție


17 CONSILIER


Funcționar public de execuție


18 CONSILIER


Funcționar public de execuție


S

S

S

S

S

S

S

S


I superior


I superior


I superior

I superior


I superior


I superior


I principalSERVICIUL RNANCIAR

19 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere              S


20 CONSILIER


Funcționar public de execuție                 S


1

I

I

I superior                       I


l_ 21 CONSILIER

22 CONSILIER


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


23 CONSILIER

I

i 24 CONSILIER


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


25 CONSILIER


Funcționar public de execuție


i 26 CONSILIER


Funcționar public de execuție


S

S

S

S

ș

s

I superior


I superior


I superior


I principal


I principal


I principal


Anexa nr La H.C.L. nr,           /

' s

■ *> .28 CASIER


29 CASIER


Personal contractual

Personal contractual

COMPARTIMENT CONTABILITATE PROIECTE EUROPENE


Funcționar public de execuție


S               I superior


CONSILIER


Funcționar public de execuție


S                I principal


32 CONSILIER


Funcționar public de execuție


S                I asistent


DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

r-------

33


ARHriECT S
D.G.D.U. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

34 DIR. EXECUTIV ADJ.

Funcționar public de conducereSERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

L___


39


CONSILIER


Funcționar public de execuție


principal


40


CONSILIER


Funcționar public de execuție


principal


41 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


42 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


43


CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


44


CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent


45


CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent


46


REFERENT DE SPECIA LUATE


Funcționar public de execuție


SSD


II superior


I 47 REFERENT DE SPECIALITATE

h__________________________


Funcționar public de execuție


SSD


II superior


Funcționar public de conducere

S

35 SEF SERVICIU

36

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

37

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

CONSILIER

Funcționar public de execuție

principal

S

Funcționar public de execuție

III superior

M

48 REFERENT

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

1

49

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

50

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

51

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

52

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

53

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistentz /

xanr.


*1


54 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


55


CONSILIER


Funcționar public de execuție


principal


57


CONSILIER


Funcționar public de execuție


asistent


CONSILIER


Funcționar public de execuție


asistent


SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA


58 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere


i 59 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


.....I

I

i

I


60 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


61 CONSILIER


Funcționar public de execuție


asistent


i

62 CONSILIER

L

I"

I

I


Funcționar public de execuție


debutant


63 CONSILIER


64 REFERENT


65 REFERENT


SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S


66 SEF SERVICIU


; 67 CONSILIER


68 CONSILIER


69 CONSILIER


70 CONSILIER


71 CONSILIER


72 CONSILIER


73 CONSILIER


74 REFERENT DE SPECIALITATE


77 REFERENT


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de conducere


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE


81

L_____


CONSILIER


Funcționar public de execuție


SSD


I debutant


III superior


III superior


I superior


I superior


I principal


I principal


I asistent


I asistent


II

... )

’l


asistent


superior


superior


superior


III principal


superior


A,


.Anexa nr.

* -s

* s


A.


'4


V *» >b


“1

rP}


z1*-

4 >«liV


■sy


,y


,S',


i'XSSJ'eXV^W

Sw.rAW

WiV-WZi1.


•:<


yy


/&!£/


83 CONSILIER


Funcționar public de execuție


84 CONSILIER


Funcționar public de execuție


S                I principal

S                I principal


85 CONSILIER

Funcționar public de execuție

S                I principal

86

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

87

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

88

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

89

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

I asistentȘ  90    CONSILIER

|  91    REFERENT

i  92    REFERENT


93 REFERENT


Funcționar public de execuție

Funcționar public de execuție

Funcționar public de execuție

Funcționar public de execuție


III superior


III superior


III asistent


COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE


94 CONSILIER


Funcționar public de execuție


S               I superior


95 REFERENT


Funcționar public de execuție


M                III superior


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

96 DIR. EXECUTIV ADJ.


Funcționar public de conducere


S lSERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI IN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT


I 97 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere


98 CONSILER


99 CONSILIER


100 CONSILIER


101 CONSILIER


102 CONSILIER


103 REFERENT


104   REFERENT


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


SERVICIUL EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


105


SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere


106


CONSILIER


Funcționar public de execuție


107


CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


I superior


principal


principal


I principal


III superior


III superior


superior


principal


108

LP r. _____


CONSILIER


Funcționar public de execuție


principal


■ >

I

I

i


109 CONSILIER


Funcționar public de execuție


principal


I                                             ■■ ■■

! 110 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


p

4

I

IXv■■■

•V
//'V


111    CONSILIER


112 CONSILIER


113 CONSLIER


114 REFERENT


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


principal


Funcționar public de execuție


principal


Funcționar public de execuție


III superior


COMPARTIMENT Dl Rl GENȚI E SI URMĂRIREA COMPORTĂRII IN TIMP A CONSTRUCȚIILOR


I 115 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


116 CONSILIER


117 CONSILIER


118 CONSILIER


119 CONSILIER


L 120 CONSILIER


! 121 CONSILER


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


122 DIRECTOR EXECUTIV


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de conducere


SERVICIUL DEZVOLTARE ÎNTREȚINERE UNITATI CULTURA INVATAMANT, SANATATE


SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere


I superior


I superior


124 CONSILIER


Funcționar public de execuție


125 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


superior


superior


asistent


I superior


I superior


126 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


127 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


128 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


f

...J

... ..

I


129 CONSILER


Funcționar public de execuție


I asistent


130 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent


131 REFERENT DE SPECIALTATE


Funcționar public de execuție


SSD


II superior


DIRECTOR(ECUTIV ADJUNCT


132 DIR. EXECUTIV ADJ.


Funcționar public de conducereSERVICIUL INVESTIȚII

133 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere


134 CONSILIER


Funcționar public de execuțieI superior


......n

i

i

..........l


138 CONSILIER


Funcționar public de execuție


S               I superior
SI


t principal


140 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


141 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent


COMPARTIMENT AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL


142 CONSILIER


Funcționar public de execuțieI superior


143 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent


 • 144   REFERENT DE SPECIALITATE

)

 • 145   REFERENT


Funcționar public de execuție


SSD


II superior


146   REFERENT


Funcționar public de execuție


III superior


Funcționar public de execuție


III principal


SERVICIUL DEZVOLTARE CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE


147 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere


148 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


!

' 149 CONSLIER


Funcționar public de execuție


I superior


150 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


151 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superiorl................

! 152

1

: 153

I----

154 CONSILIER


CONSILIER


CONSILIER


155 CONSILIER


156 CONSILIER


157 REFERENT DE SPECIALITATE


158 REFERENT


159 REFERENT


160   REFERENT


161 REFERENT


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

! 162 DIRECTOR executiv


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de conducere


SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA,.N.G.


SSDI principal


I principal


I principal


I asistent


I asistent


II superior


superior


superior


asistent


asistent


i

..j


î 163 SEF SERVICIU


164 CONSILIER


165 CONSILIER


166 CONSILIER


167 CONSILIER


Funcționar public de conducere


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


I superior


I superior


S                I principal


S                l principal


.1

COMPARTIMENT MANAGERI DE PROIECT


169


CONSILIER - MANAGER PROIECTE


Personal contractual


170


CONSILIER - MANAGER PROIECTE


Personal contractual


171   CONSLIER - MANAGER PROIECTE


Personal contractual


Anexa nr<
La H.C.L. nr.           /IA


.. a


IA


IA


COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE, INVATAMANT, CULTURA, CULTE, MANAGEMENT ASISTENTA MEDICALA


172   CONSILER


Funcționar public de execuție


I superior


173 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


i 174 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


175 CONSILIER


176 REFERENT


SERVICIUL RELAȚII PUBLICE


177


178


179


SEF SERVICIU


CONSILIER


CONSILIER


180 CONSLIER


181 CONSLIER


182   CONSLIER


183 CONSILIER


184 CONSLIER


185 REFERENT


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de conducere


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA MUNCII


186 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere


I asistent


III superior


I superior


I principal


principal


principal


asistent


I asistent


I asistent


III superior


I

b

I,

4

I

.. . f


j 187 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


188 CONSILIER


189 CONSILER


190 CONSILIER


191 CONSLIER


COMPARTIMENT ADMINISTRATIV - ÎNTREȚINERE


195   REFERENT


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Personal contractual


I superior


I superior


superior


superior


IA


i

Personal contractual


197 MUNCITOR CALIFICAT-MECANIC


Personal contractual


198


199


200


MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRICIAN


Personal contractual


INGRUITOR


INGRUITOR


201 INGRUITOR


202 INGRUITOR


203 INGRUITOR


INGRUITOR


205 NGRUITOR


206 INGRUITOR


207 INGRUITOR


208 INGRUITOR


209 INGRUITOR


COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

. . ........ .

210 ȘOFER


211   ȘOFER


212 ȘOFER


ȘOFER


214


ȘOFER


215 ȘOFER


216 ȘOFER


217 ȘOFER


218 ȘOFER


219 ȘOFER


220 ȘOFER


221 ȘOFER


SERVICIUL INFORMATICA


222 SEF SERVICIU


223 CONSILIER


224 CONSILIER


225 CONSILIER


226 CONSILIER


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Personal contractual


Funcționar public de conducere

S

1

Funcționar public de execuție

S

1 superior

Funcționar public de execuție

S

1 superior

Funcționar public de execuție

s

1 superior

Funcționar public de execuție

s

1 superior


228


CONSILIER


Funcționar public de execuțieCONSILIER


Funcționar public de execuție


superior


229 CONSLIER


Funcționar public de execuție


principal


230 CONSILIER


Funcționar public de execuție


asistent


SERVICIUL AUDITARE INTERNA

! 231 SEF SERVICIU

I

I


Funcționar public de conducere


232   A UDITOR


Funcționar public de execuție


superior


233 AUDITOR


Funcționar public de execuție


superior


234 AUDITOR


Funcționar public de execuție


I superior


235 AUDITOR


Funcționar public de execuție


I superior


236 AUDITOR


Funcționar public de execuție


I superior


Funcționar public de execuție

I superior

S

237   A UDfTOR

238 AUDITOR

Funcționar public de execuție

S

I superior

239 AUDITOR

r

Funcționar public de execuție

S

I superior

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE


’j

J


240 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROMI


241 INSPECTOR DE SPECIALITATE


Personal contractual


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, J URIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

242 DIRECTOR EXECUTIV


Funcționar public de conducere


SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICA, REGLEMENTARE SI MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI


243 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere


244 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


245 CONSLIER


Funcționar public de execuție


superior


246 CONSLIER


Funcționar public de execuție


principal


■ 247 CONSLIER

î________

/—

I


Funcționar public de execuție


asistent


248 CONSILIER


Funcționar public de execuție


asistent


249 CONSLER


Funcționar public de execuție


I debutant


COMPARTIMENT ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

’ 251 CONSILIER


253 CONSLIER


Funcționar public de execuție


I principal


S'.v.vav.'.v vowy.y.-


255 REFERENT


Functionar public de execuție


Funcționar public de execuție


IEI superior


SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATI1, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR


256 SEF SERVICIU

I

i 257 CONSILIER

*

l. • •____________-   -                                       ______

258 CONSILIER


Funcționar public de conducere


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


259 CONSILIER


Funcționar public de execuție


260 CONSILIER


Funcționar public de execuție


261 CONSILIER


Funcționar public de execuție


262 CONSILIER


Funcționar public de execuție


l

S

S                I superior                      '


1

S               I superior


S               I superior


 • 263   CONSILIER

 • 264   CONSILIER


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


S                I principal

S

I principal

S

I principal

s

I principal

s

I asistent


COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA


265 REFERENT


Personal contractual


266 ARHIVAR


Personal contractual


267 ARHIVAR

' 268 ARHIVAR


Personal contractual


Personal contractual


M

M

M

M


IA


269 CURIER


Personal contractual


SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

270 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere


271 CONSILIER JURIDIC


Funcționar public de execuție


I superior


272 CONSILIER JURIDIC


Funcționar public de execuție


superior


j 273 CONSILIER JURIDIC

I


Funcționar public de execuție


superior


 • 274   CONSILIER JURIDIC

 • 275   CONSILIER JURIDIC


Funcționar public de execuție


superior


276 CONSILIER JURIDIC


277 CONSILIER JURIDIC


278 CONSILIER JURIDIC


279 CONSILIER JURIDIC


280 CONSILIER JURIDIC


281 CONSILIER JURIDIC


282 CONSILIER


283 CONSILIER


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


I superior


I principal


principal


principal


asistent


I asistent


I debutant


I principal


I asistent


___J

----1

f

i

I

4

1

1

I ____ j


___I

—1


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                                             .  „  ,

La H.C.L. n284 DIR. EXECUTIV ADJ.

Funcționar public de conducere              S             I

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE


285


SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere


286


287


CONSILIER


CONSILIER


288 CONSILIER


289 CONSILIER


290 CONSILIER


291 CONSILIER


■r"'


I 292 CONSLIER


293 CONSILIER


CONSILIER


SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII


295 SEF SERVICIU


296 CONSILIER


297 CONSILIER


298 CONSLIER


' 299 CONSLIER

I

r....,.........._ .


300 CONSILIER


301 CONSLIER


b

r --------------

302 CONSILIER


303 REFERENT


304 REFERENT


305 REFERENT


306 REFERENT


307 REFERENT


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de conducere


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


I superior


I superior


I principal


I principal


I principal


I principal


I asistent


I asistent


I asistent


I superior


I superior


I superior


I principal


I principal


I principal


I principal


superior


superior


HI

superior


superior


III principal


... i

I”1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i .1

4

L

J*

Z


,■■/■.      -■ •■'•• -d

/f         r\-  .

. /

4fc

*  / g

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

I /

r

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Oatelor cu Caracter Personal sub nr. 5129

NR. 901339/

Oft AUG. ZOII

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOMNULUI PRIMAR ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

Revenim la adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 895318/2011, cu următoarele modificări referitoare la nominalizarea reprezentanților Agenției în comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor:

în conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 09 august 2011 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs

Elena Atanasiu, consilier, Instituția prefectului județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Ion Mihăescu, consilier, Instituția prefectului județul Prahova

Cu stft

0'14459


RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul *:

 • 1 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Dezvoltare Căi Rutiere si Rețele Edilitare;

 • 2 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (2) în I principal (3)

A                                        A

Serviciul Dezvoltare întreținere Unități Cultură învățământ, Sănătate

 • 3 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (2) în I principal (3) Serviciul Financiar

 • 4 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Informatică

 • 5 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (2) în I principal (3) Serviciul Relații Publice

6-7 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (2) în I principal (3) Serviciul Evidență și Administrare Fond Locativ;

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 08.08.2011

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor3

Motivul respingerii dosarului4

1. Mihai Iuliana

ADMIS

2. Manolescu Mihaela

ADMIS

3. Costache Viorica

ADMIS

4. Ștefanescu Florin Gabriel

ADMIS

5. Moisoiu Elsa Andreea

ADMIS

6. Ciripoiu Adrian Lucian

ADMIS

7. Treeroiu Oana Aurelia

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei:

Informații privind proba scrisă

Data și ora desfășurării probei scrise : 09.08.2011

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise :

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***

1. Mihai Iuliana

85,66p

ADMIS

2. Manolescu Mihaela

86,66p

ADMIS

3. Costache Viorica

85.33p

ADMIS

4. Ștefanescu Florin Gabriel

100,00p

ADMIS

5. Moisoiu Elsa Andreea

88,00p

ADMIS

6. Ciripoiu Adrian Lucian

90,33p

ADMIS

7. Treeroiu Oana Aurelia

91,00p

ADMIS

*7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

*8) Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

*** Se va completa cu mențiunea "admis”, respectiv "respins".

Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului: 11.08.2011

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***

1. Mihai Iuliana

95,33p

ADMIS

2. Manolescu Mihaela

98,33p

ADMIS

3. Costache Viorica

93,00p

ADMIS

4. Ștefanescu Florin Gabriel

99,00p

ADMIS

5. Moisoiu Elsa Andreea

96,00p

ADMIS

6. Ciripoiu Adrian Lucian

97,66p

ADMIS

7. Treeroiu Oana Aurelia

99,00p

ADMIS

Rezultatul final al concursului


\\                                      1 *

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul:

 • 1 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Dezvoltare Căi Rutiere si Rețele Edilitare;

 • 2 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (2) în I principal (3) Serviciul Dezvoltare întreținere Unități Cultură învățământ, Sănătate

 • 3 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (2) în I principal (3) Serviciul Financiar

 • 4 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Informatică

 • 5 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (2) în I principal (3) Serviciul Relații Publice

6-7 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (2) în I principal (3) Serviciul Evidență și Administrare Fond Locativ;

1. Mihai Iuliana

180,99

ADMIS

2. Manolescu Mihaela

184,99

ADMIS

3. Costache Viorica

178,33

ADMIS

4. Ștefanescu Florin Gabriel

199,00

ADMIS

5. Moisoiu Elsa Andreea

184,00

ADMIS

6. Ciripoiu Adrian Lucian

187,99

ADMIS

7. Treeroiu Oana Aurelia

190,00

ADMIS

Comisia de concurs

Semnătura

1. MARIN TEODORA

*

2. PETRACHE FLORIN

1 r

X

3. ATANASIU ELENA

t7

Secretarul comisiek ANGELESCU ANA - DANIELA

1

1 /

/

/

Semnătură:          O ,

.■V *! V

*** Se va completa cu mențiunea "admis”, respectiv "respins".

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

J

t,

J


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării gradelor profesionale a 7 posturi pentru funcționarii publici ce au promovat examenul


PREȘEDINTE, Radu Mateescu /

Data: