Hotărârea nr. 273/2011

Hotãrârea nr. 273 privind aprobarea Actului aditional la Protocolul încheiat între Municipiul Ploiesti si S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L.

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 273

privind aprobarea Actului adițional la Protocolul încheiat intre Municipiul Ploiești si S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Valentin Sava, Iulian Teodorescu, Sarbu Gheorghe, Ion Eparu, Lupu Adrian membri ai Comisiei de utilitati nr.3 si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea unui act adițional la protocolul incheiat intre S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L. si Municipiul Ploiești, protocol aprobat prin HCL nr. 165/31.05.2011 ;

Având in vedere prevederile HCL 165/31.05.2011 privind aprobarea protocolului incheiat intre S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L. si Municipiul Ploiești;

In baza prevederilor Contractului de Concesiune încheiat cu operatorul S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. in 14.06.2000 privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare in municipiul Ploiești;

Luând act de avizul Comitetului de Coordonare exprimat in ședințele din data de 08.06.2011 si 13.07.2011;

Având in vedere art. 11, alin.(l) si alin.(2) lit.h, art.14 lit.e si f si art.36 din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, modificata si completata;

In conformitate cu prevederile art.9, alin(l) lit.d si g, alin.(2) lit.e si alin.(4) lit.d din Legea 51/2006 -a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba actul adițional la protocolul nr.011902/08.06.2011, incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. si aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 165/31.05.2011, anexa la prezenta.

Art.2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești in calitate de Ordonator principal de credite sa semneze actul adițional la protocol.

Art.3 Direcția Tehnic Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești si S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.,vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4. Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2011ACT ADIȚIONAL

la Protocolul incheiat intre Municipiul Ploiești si SC Apa Nova Ploiesțj in temeiul HCL nr. 165/31.05.2011

incheiat in Ploiești, astazi

intreMUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, B-dul.Republicii nr.2, reprezentata prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar,


SC APA NOVA PLOIEȘTI SRL, cu sediul in Ploiești, Str. Bobalna nr.10, reprezentata prin dna. Anca lonascu, in calitate de Director General, denumite in mod colectiv « Părțile »

Având in vedere următoarele :

Părțile au stabilit prin Protocolul semnat in data de 08.07.2011 in temeiul HCL nr. 165/2011 si inregistrat cu nr. 011902, ca Municipiul Ploiești sa finanțeze si sa execute lucrările de refacere a carosabilului cu beton si asfalt in urma lucrărilor efectuate de Apa Nova Ploiești pentru realizarea de branșamente de apa/racorduri de canalizare, extinderi rețele de apa/canalizare si lucrări de intervenții, avand ca beneficiari persoane fizice si juridice cu domiciliul/sediul social/punct de lucru pe raza Municipiului Ploiești;

Apa Nova Ploiești are prevăzute in programele de investiții aprobate anual de către Consiliul Local Ploiești finanțarea si execuția de reabilitări de rețele publice de apa si de canalizare, refacerea carosabilului in urma acestor lucrări nefacand obiectul Protocolului semnat in data de 08.07.2011;

Apa Nova Ploiești este autoritate contractanta in temeiul prevederilor art.8 lit.e) din OUG nr. 34/2006, calitate in care este obligata sa organizeze procedura de achiziție publica in vederea contractării lucrărilor de refacere carosabil in urma execuției lucrărilor de reabilitare rețele ;


Cantitatile de lucrări contractate in urma procedurilor de achiziție publica vor scadea semnificativ ca urmare a aplicării Protocolului semnat in 08.07.2011, ceea ce va genera o creștere exponențiala a preturilor ofertate.

Părțile inteleg sa incheie prezentul act adițional la Protocolul semnat in temeiul HCL nr. 165/2011 in data de 08.07.2011, in următoarele condiții:

Art. 1. Protocolul se completează cu un nou punct, punctul 31 care va avea cu următorul conținut:

” 31 . Lucrările de refacere a carosabilului/ tramei stradale cu beton si urma lucrărilor efectuate de Apa Nova Ploiești pentru reabilitarea r$ apa/canalizare se finanteaza de către Apa Nova Ploiești si se execută Municipiul Ploiești, prin operatorul agreat.”

•s f M

- \

*b

\

S          /

i

S                 (

"* X I.

, la Ploiești, in doua dArt. 2. Restul prevederilor Protocolului raman nemodificate.■*


Prezentul act adițional a fost semnat la data de originale in limba romana.


Municipiul Ploiești


SC Apa Nova Ploiești SRL


Primar

Andrei Liviu VOLOSEVICI


Director General


Anca IONASCU


Director


Direcția Management Financiar


Contabil Contracte


Cristina VLAICU


Director Economic

Constanta GRIGORE


Director

Direcția Administrație Publica Juridic -Contencios


Achiziții Publice Contracte Simona ALBU


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE           ,  ? x

la proiectul de hotarare privind aprobarea Actului adițional la Protocolul încheiat intre Municipiul Ploiești si S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L.'

X b

Prin promovarea HCL 165/2011 s-a aprobat punerea in aplicare a protocolului nr.011902/08.07.2011 incheiat intre Municipiul Ploiești si operatorul S.C. APA NOVA Ploiești S.R.L., prin care acesta urmeaza sa renunțe la perceperea de taxe pentru eliberarea avizelor de bransare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apa si de canalizare si a acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire, persoanelor fizice si juridice cu domiciliul/sediul social/punct de lucru pe raza administrativa a Municipiului Ploiești, iar Municipiul Ploiești se angajeaza sa finanțeze si sa execute lucrările de refacere a carosabilului cu beton si asfalt in urma lucrărilor operatorului vizând execuția de branșamente si racorduri, extinderi rețele apa si canalizare si lucrări de intervenții pe raza Municipiului Ploiești.

In condițiile in care refacerea carosabilului afectat de lucrările de reabilitare a rețelelor de apa si canalizare nu face obiectul sus-mentionatului protocol, APA NOVA a solicitat sprijinul membrilor comitetului de coordonare in vederea găsirii unei modalitati legale, astfel incat APA NOVA sa contracteze lucrările de refacere a carosabilului in urma reabilitărilor de rețele cu constructorul PMP Ploiești.

Solicitarea APA NOVA este justificata de faptul ca s-ar obține preturi mult mai mici decât cele practicate in prezent de constructorul cu care APA NOVA are contractate refacerile de carosabil.

De asemenea, prin utilizarea aceluiași constructor ca si Primăria Municipiului Ploiești, la preturile licitate, s-ar realiza economii semnificative la fondul de lucrări care ar fi directionate către investiții in infrastructura orașului, stabilite de comun acord cu municipalitatea.

Propunerea APA NOVA prezintă avantaje atat pe aspectul economiilor care se vor face la fondul de lucrări, dar si pe aspectul reducerii termenelor de refacere a carosabilului.

In ședința din 08.06.2011, Comitetul de coordonare al S.C. APA NOVA Ploiești S.R.L. propune completarea protocolului incheiat intre Primăria Municipiului Ploiești si APA NOVA Ploiești, cu un act adițional avand ca obiect propunerea avansata de APA NOVA, in sensul ca, refacerea carosabilului afectat de lucrările de reabilitare de rețele se suporta de către APA NOVA si se executa de către Primăria Municipiului Ploiești, prin operatorul agreat de Primăria Municipiului Ploiești, cu precizarea ca aceasta completare a protocolului va fi inițiata de consilierii locali, membrii ai Comisiei nr.3.

Fata de cele prezentate, avand in vedere avizul Comitetului de Coordonare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiul Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.Iulia        rescu

AdriarTGelu LupuPRIMAR

*

'*                           p                                                                        I

ta BOZIANU

* e J< ,

< > • ..

. j f            ? ■%. 4

/ i i ••     -

j                       •

v .

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind aprobarea Actului ăditional la Protocolul incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L.

In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare incheiat la data de 14.06.2000, S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L este concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Ploiești.

Prin promovarea HCL 165/2011 s-a aprobat punerea in aplicare a protocolului nr.011902/08.07.2011 incheiat intre Municipiul Ploiești si operatorul S.C. APA NOVA Ploiești S.R.L., prin care acesta urmeaza sa renunțe la perceperea de taxe pentru eliberarea avizelor de bransare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apa si de canalizare si a acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire, persoanelor fizice si juridice cu domiciliul/sediul social/punct de lucru pe raza administrativa a Municipiului Ploiești, iar Municipiul Ploiești se angajeaza sa finanțeze si sa execute lucrările de refacere a carosabilului cu beton si asfalt in urma lucrărilor operatorului vizând execuția de branșamente si racorduri, extinderi rețele apa si canalizare si lucrări de intervenții pe raza Municipiului Ploiești.

In condițiile in care refacerea carosabilului afectat de lucrările de reabilitare a rețelelor de apa si canalizare nu face obiectul sus-mentionatului protocol, APA NOVA a solicitat sprijinul membrilor comitetului de coordonare in vederea găsirii unei modalitati legale astfel incat APA NOVA sa contracteze lucrările de refacere a carosabilului in urma reabilitărilor de rețele cu constructorul PMP.

Solicitarea APA NOVA este justificata de faptul ca s-ar obține preturi mult mai mici decât cele practicate in prezent de constructorul cu care APA NOVA are contractate refacerile de carosabil, iar daca APA NOVA va trebui sa organizeze licitație numai pentru contractarea lucrărilor de refacere a carosabilului in urma reabilitărilor de rețele, prețul pe care il va solicita câștigătorul licitației va creste exponențial ca urmare a reducerii semnificative a cantitatilor de lucrări contractate.

De asemenea, prin utilizarea aceluiași constructor ca si Primăria Municipiului Ploiești, la preturile licitate, s-ar realiza economii semnificative la fondul de lucrări care ar fi directionate către investiții in infrastructura orașului, stabilite de comun acord cu municipalitatea.

In ceea ce privește procedura concreta de lucru, se propune ca APA NOVA sa transmită comanda de refacere a carosabilului către Primăria Municipiului Ploiești, care, la rândul ei, va transmite comanda către constructorul agreat, reprezentanții APA NOVA urmând a se deplasa in teren pentru verificarea lucrărilor, recepții, etc, 0tfel incaț sa nu se ingreuneze in niciun fel activitatea Direcției Tehnic Investiții pe aspectul refacerii carosabilului.

Propunerea APA NOVA prezintă avantaje atat in privința economiilor care se vor face la fondul de lucrări, dar si pe aspectul reducerii termenelor de refacere a carosabilului.

Având in vedere avizul Comitetului de Coordonare, privind propunerea de completare a protocolului incheiat intre Primăria Municipiului Ploiești si APA NOVA Ploiești, cu un act adițional avand ca obiect propunerea avansata de APA NOVA in sensul ca refacerea carosabilului afectat de lucrările de reabilitare de rețele se suporta de către APA NOVA si se executa de către Primăria Municipiului Ploiești, prin operatorul agreat de Primăria Municipiului Ploiești, cu precizarea ca aceasta completare a protocolului va fi inițiata de consilierii locali membrii ai Comisiei nr.3.

Prin aplicarea protocolului propus se vor realize economii la fondul de lucrări, care vor fi directionate către executarea de lucrări de investiții cu caracter urgent, stabilite de către operator de comun acord cu municipalitatea.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

SEF SERVICIU APA CANAL GABRIELA POPESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Protocolul încheiat între Municipiul Ploiești și S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L.PREȘEDINTA Teodore


Data:      W* •