Hotărârea nr. 272/2011

Hotãrârea nr. 272 privind aprobarea contractelor si a tarifelor ce vor fi practicate pentru desfãsurarea activitãtii de salubrizare în Municipiul Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 272 privind aprobarea contractelor si a tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea activitatii de salubrizare in Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sârbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava, Adrian Lupu și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea contractelor si a tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea activitatii de salubrizare in municipiul Ploiești;

luând in considerare prevederile art. 3 alin. 1, art. 8 alin 1 si 2, lit. a,d din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizata;

in baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 412/2009 privind aprobarea documentelor necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate al municipiului Ploiești;

vazand prevederile art. 6 alin. 1, lit. k din Legea cu caracter special nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizata;

luând act de încheierea Contractelor de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 Lotul 1 zona A si nr. 15222/24.08.2011 Lotul 2 zona B;

in temeiul art. 36 alin 6 lit. a, punctele 8 si 14 din Legea nr. 215/2001, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Aproba contractele de salubritate pentru Lotul 1 zona A nr. 15221/24.08.2011 si

Lotul 2 zona B nr. 15222/24.08.2011.

ART. 2. Aproba tarifele ce vor fi practicate, începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotarari, pentru activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești, potrivit Anexei 1 -Lotul 1 zona A si Anexei 2 -Lotul 2 zona B care fac parte integranta la prezenta hotarare.

ART. 3. Stabilește formulele prin care se va determina nivelul valorii de depozitare in rampa ecologica, potrivit Anexei 3 la prezenta hotarare.

ART. 4. începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza valabilitatea contractul de salubritate nr. 23528/29.12.2010.

ART. 5. Municipiul Ploiești prin Regia Autonoma de Servicii Publice va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 6. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2011

Președinte de ședința, Iulian T eodoROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobarea contractelor si a tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea activității de salubrizare in Municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat prin Hotararea de Consiliu Local nr. 412/2009 documentația necesara delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate al municipiului Ploiești, iar procedura de licitație publica care trebuia sa se desfasoare in anul 2010 potrivit prevederilor art. 73 din O.G. nr. 34/2006 actualizata, a fost suspendata datorita contestațiilor făcute de către unii operatori de salubritate. Aceasta a fost reluata odata cu castigarea in instanța de judecata a tuturor contestațiilor depuse.

Comisia de licitație numita in baza Dispoziției Primarului nr. 1791/11.04.2011 a procedat la selectarea ofertelor firmelor care s-au inscris la procedura de licitație publica si in baza Raportului procedurii de atribuire a contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești, nr. A.P 834 din data de 27.06.2011 au fost desemnați câștigători S.C Rosal Grup S.A. pentru Lotul 1 zona A si S.C Rosal Grup S.A. pentru Lotul 2 zona B.

Având in vedere prevederile art. 6 alin 1 lit. k din Legea nr. 101/2006 privind serviciul

de salubrizare a localităților, actualizata si a art. 8 alin. 1 si 2 lit. a, i din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizata, propunem aprobării Consiliului

Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri,
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE4

privind aprobarea contractelor si a tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea activității de salubrizare in Municipiul Ploiești

Potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice si ale art. 6 (1) din Legea nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităților - „autoritatile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competente exclusive in ceea ce privește infiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare a localităților”.

In temeiul prevederilor art. 6 alin 1 lit. k din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților - „stabilirea taxelor speciale si aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare, cu respectarea reglementarilor in vigoare”, intra in atribuțiile unităților administrativ-teritoriale.

La data de 10.07.2011, contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești, in vigoare, nr. 23528/29.12.2010, a ajuns la termen pe perioada de 6 luni, acesta fiind prelungit pe o perioada de maxim 3 luni, cu posibilitatea incetarii de drept a acestuia, in cazul rezolvării in aceasta perioada a situației care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare.

Consiliul Local a aprobat prin Hotararea de Consiliu Local nr. 412/2009 documentația necesara delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate al municipiului Ploiești, iar procedura de licitație publica care trebuia sa se desfasoare in anul 2010 potrivit prevederilor art. 73din O.G. nr. 34/2006 actualizata, a fost suspendata datorita contestațiilor făcute de către unii operatori de salubritate. Aceasta a fost reluata odata cu castigarea in instanța de judecata a tuturor contestațiilor depuse.

Comisia de licitație numit in baza Dispoziției Primarului nr. 1791/11.04.2011 a procedat la selectarea ofertelor firmelor care s-au inscris la procedura de licitație publica si in baza Raportului procedurii de atribuire a contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești, nr. A.P 834 din data de 27.06.2011

au fost desemnați câștigători S.C Rosal Grup S.A. pentru Lotul 1 zona A si S.C Rosal Grup . - * *-

S.A. pentru Lotul 2 zona B.

Având in vedere prevederile art. 36 alin 6 lit. a, punctul 8, coroborat cu ațt. 63 (1) lit. d -Z'/z A-

' * * , - « / 1

din Legea nr. 215/2001, republicata si actualizata, privind administrația publica'ioc al a,“a art.

■                  '' '* '/          '

6 alin 1 lit. k din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților si a H.C.L. nr. 412/2009, propunem aprobarea contractelor si a tarifelor pentru execuția serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești, potrivit Anexelor 1 si 2 si stabilirea formulelor prin care se va determina nivelul valorii de depozitare in rampa ecologica, conform Anexei 3.

Director R.A.S.P. Ploiești, Ing. Razvan Lungu
Sef Birou Juridic Contencios si Resurse Uane


Cons. Jur. Mgdalina Tache

Sef Serviciu Salubritate si Protecția Mediului

Ing. Vasile Ionescu

TARIFE

PENTRU EXECUTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZA IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - Lotul 1 ZONA A /

NR. CRT.

ACTIVITATE

UM

TARI^

1.

încărcat, transportat deșeuri municipale precolectate selectiv de la persoane fizice, asociații de proprietari

Lei/pers./luna

2,00

2.

încărcat, transportat deșeuri municipale precolectate neselectiv de la persoane fizice, asociații de proprietari

Lei/pers./luna

2,50

3.

încărcat, transportat deșeuri voluminoase

Lei/tona

12,98

4.

încărcat, transportat deșeuri din contructii (asimilate) si demolări

Lei/tona

29,04

5.

încărcat, transportat deșeuri municipale precolectate selectiv de la agenti economici si instituții publice

Lei/mc

20,45

6.

încărcat, transportat deșeuri municipale precolectate neselectiv de la agenti economici si instituții publice

Lei/mc

25,57

7.

Maturat manual carosabil + trotuare

Lei/lOOOmp

13,64

8.

întreținere străzi

Lei/lOOOmp

2,84

9.

încărcat si transportat deșeuri stradale

Lei/tona

63,96

10.

Maturat mecanizat carosabil

Lei/lOOOmp

13,33

11.

Maturat mecanizat trotuare

Lei/lOOOmp

5,06

12.

Spalat carosabil

Lei/lOOOmp

18,33

13.

Stropit carosabil canicula

Lei/lOOOmp

2,52

14.

Curatat rigola manual

Lei/lOOOml

397,39

15.

Curatat rigola mecanizat

Lei/lOOOml

26,79

16.

îndepărtat polei si zapada pana la 5 cm

Lei/lOOOmp

37,39

17.

Curatat zapada cu utilaje cu lama

Lei/1 OOOmp

14,54

18.

Curatat zapada de pe trotuare

Lei/lOOOmp

5,6

19.

Curatat zapada cu lama si imprastiat material antiderapant concomitent

Lei/1 OOOmp

38,43

20.

Curatat zapada manual

Lei/lOOOmp

240,32

21.

încărcat si transportat zapada

Lei/tona

69,3

22.

Spart gheata manual

Lei/lOOOmp

667,71

23.

încărcat si transportat gheata

Lei/tona

47,03

24.

Colectat DEEE

Lei/tona

63,23

TARIFE

PENTRU EXECUTAREA SERVICIULUI DE SALUBRI

IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - Lotul 2 ZONA B


NR. CRT.

ACTIVITATE

UM

--V

TARIF

1.

încărcat, transportat deșeuri municipale precolectate selectiv de la persoane fizice, asociații de proprietari

Lei/pers./luna

2,00

2.

încărcat, transportat deșeuri municipale precolectate neselectiv de la persoane fizice, asociații de proprietari

Lei/pers./luna

2,50

3.

încărcat, transportat deșeuri voluminoase

Lei/tona

12,98

4.

încărcat, transportat deșeuri din contructii (asimilate) si demolări

Lei/tona

29,04

5.

încărcat, transportat deșeuri municipale precolectate selectiv de la agenti economici si instituții publice

Lei/mc

20,45

6.

încărcat, transportat deșeuri municipale precolectate neselectiv de la agenti economici si instituții publice

Lei/mc

25,57

7.

Maturat manual carosabil + trotuare

Lei/lOOOmp

13,64

8.

întreținere străzi

Lei/lOOOmp

2,84

9.

încărcat si transportat deșeuri stradale

Lei/tona

63,96

10.

Maturat mecanizat carosabil

Lei/1 OOOmp

13,33

11.

Maturat mecanizat trotuare

Lei/lOOOmp

5,06

12.

Spalat carosabil

Lei/lOOOmp

18,33

13.

Stropit carosabil canicula

Lei/lOOOmp

2,52

14.

Curatat rigola manual

Lei/1 OOOml

397,39

15.

Curatat rigola mecanizat

Lei/lOOOml

26,79

16.

îndepărtat polei si zapada pana la 5 cm

Lei/lOOOmp

37,39

17.

Curatat zapada cu utilaje cu lama

Lei/1 OOOmp

14,54

18.

Curatat zapada de pe trotuare

Lei/1 OOOmp

5,6

19.

Curatat zapada cu lama si imprastiat material antiderapant concomitent

Lei/lOOOmp

38,43

20.

Curatat zapada manual

Lei/lOOOmp

240,32

21.

încărcat si transportat zapada

Lei/tona

69,3

22.

Spart gheata manual

Lei/lOOOmp

667,71

23.

încărcat si transportat gheata

Lei/tona

47,03

24.

Colectat DEEE

Lei/tona

63,23

.. V
NIVELUL VALORII DE DEPOZITARE IN RAMPA ECOLOGICA
CU URMĂTOAREA FORMULA PENTRU POZIȚIILE 2,6 DIN ANEXELE 1 ȘI


1. Persoane fizice si asociații de proprietari

Nivelul taxei de rampa (lei/persJluna) = Cantitatea de deșeuri produsa de o persoana (tona/persJluna) Valoare taxa de la rampa in vigoare (lei/tona)

2. Agenti economici

Nivelul taxei de rampa (lei/mc) = Cantitatea de deșeuri produsa raportata la greutatea specifica (to/mc) Valoare taxa de la rampa in vigoare (lei/tona)

CONTRACT DE DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRmgE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOTUL 1 -ZONA A

încheiat astăzi.....2 A. AUG .2G11.

A.                                                #

In temeiul Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată; a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată; a Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007; a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată; a Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

Urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 412/2009 de aprobare a delegării serviciului de salubritate în Municipiul Ploiești, modificata si completata cu H.C.L. nr. 12/2010 si cu procesul verbal din data de 25.02.2011.

CAPITOLUL I PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. MUNICIPIUL PLOIEȘTI având sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, tel/fax 0244-516699, 0244-592255, cont virament RO24TREZ521263027XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin domnul Andrei VOLOSEVICI, în calitate de Primar, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Victoriei nr. 17, tel/fax 0244-541071, 0244-513670, cod unic de înregistrare 1343872, cont R020TREZ52124640220XXXXX, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentată prin domnul Razvan Lungu - Director, în calitate de concedent, pe de o parte si

1.2. S.C ROSAL GRUP S.A., cod unic de înregistrare 6089555, cu sediul principal în București, str. Dudesti - Pantelimon, nr. 2-4-6, sectorul 3, tel/fax 021-2006951, 021-2006935, reprezentată prin domnul Niculescu Bogdan, având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte

s-a încheiat prezentul contract.

CAPITOLUL II

OBIECTUL CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de salubritate, precum și a bunurilor proprietate publică aferente seQffâ de salubritate, după cum urmează:


' /

ROSAL GRUP


L,


/>/

'/ /. /

f


 • a)- Organizarea colectării selective a deșeurilor municipale

 • - Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor ni inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menaje cu regim special, de la populație, asociații de proprietari, instituții publice;

 • - Măturatul, spălatul, stropirea, întreținerea căilor publice;

  5

  <6elor nomici,


-Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț;

-Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice, electronice și electrocasnice etc.);

-Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activitatea de construcții și demolări.

Activitățile prevăzute se vor efectua în zona A din municipiul Ploiești.

 • b) obținerea dreptului de utilizare, exploatare și întreținere a bunurilor proprietate publică, aferente serviciului de salubrizare, precizate în Anexa nr. 3 a la prezentul contract.

 • c) prestarea serviciului se face conform programului de salubrizare aprobat de Municipiul Ploiești; programul se va adapta în raport de condițiile meteo și alte situații excepționale.

A.

 • 2.2. In derularea contractului, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunuri de retur - categorie de bunuri ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesionării, precum și cele realizate de concesionar în conformitate cu programele de investiții impuse prin prezentul contract, în caietul de sarcini și oferta concesionarului;

 • b) bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și care au fost utilizate de către acesta pe durata contractului.

Predarea-primirea bunurilor ce fac obiectul concesiunii va fi consemnată în

procesul-verbal care se va încheia în acest scop, Anexa nr. 4 la prezentul contract.

 • 2.3. Obiectivele (Scopul contractului) concedentului:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • b) susținerea dezvoltării economico-sociale ale localităților;

 • c) promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;

 • d) dezvoltarea durabilă a serviciului;


  A? * X


  • e) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparent eficiență;

  • f) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;


  /

  toți


  %

  •>


  1.

  J


  j;


  X

  x

  X

  z

  f

  7


  • g) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederda stabilirii pblițFcilor

  și strategiilor locale și regionale în domeniu;                      v z

  • h) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare;


i) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților.

CAPITOLUL III DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Durata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • 3.2. Contractul se va încheia numai după constituirea garanției de bună execuție pentru primul an de concesionare, care va fi în cuantum de 10% din contravaloarea anuala a serviciilor prestate pe caile publice, conform caietului de sarcini.

 • 3.3. Contractul intra in vigoare după aprobarea tarifelor prin hotarare a Consliului Local al Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

§ Drepturile părților

4.1. Concedentul are următoarele drepturi:

 • a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

 • b) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea serviciului de salubrizare, cu respectarea cerințelor impuse de legislația privind protecția mediului în vigoare ;

 • c) de a participa la constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnicoedilitară aferentă serviciului de salubrizare;

 • d) de a stabili și aproba indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;

 • e) de stabili taxele speciale pentru serviciile de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • f) de a ajusta tarifele propuse de concesionar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • g) de a media conflictele contractuale dintre utilizatori și concesionar, la cererea

oricăreia dintre părți;                                                                  __

XOSAL GRUP

 • h) de a sancționa concesionarul, în cazul în care acesta nu opepeâza lapârapietrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatori de' performăpță ai serviciului de salubrizare;

’     '                    p                            b ■ r ■      >

 • i) de a monitoriza și exercita controlul cu privire la fumizarea/prestatea serviciului de salubrizare și să ia măsurile necesare în cazul în care concesionarul' nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciului pentru care s-a obligat;

 • j) de a solicita informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului fumizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică a concedentului, încredințate pentru realizarea serviciului;

 • k) de a refuza, în condiții justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse de concesionar;

 • l) de a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, dacă constată și dovedește nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale;

 • m) de a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, dacă concesionarul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, în termenul stabilit de către concedent prin notificare, a parametrilor de calitate asumați;

 • n) de a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, în cazul în care concesionarul este sancționat contravențional, pe bază de proces-verbal necontestat sau menținut printr-o hotarare judecătoreasca definitiva si irevocabila, de minim 5 ori/an;

 • o) de a inspecta bunurile, activitățile și serviciile publice delegate; de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public; de a verifica respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a concesionarului și în condițiile prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul serviciului.

 • 4.2. Concesionarul are următoarele drepturi:

 • a) de a încasa contravaloarea serviciului prestat, corespunzător tarifului aprobat de concedent;

 • b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare;

 • c) de a propune ajustarea tarifului în raport cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru serviciile apa-canal-salubritate;

 • d) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;

 • e) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • f) sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului, fara plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii.


  § Obligațiile părților


 • 4.3. Concedentul are următoarele obligații:


  e:

  Si &


 • a) să predea concesionarului toate bunurile, instalațiile, echipă        și dotările

aferente serviciului, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

 • b) să sprij ine concesionarul în autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • c) să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;

 • d) să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • e) să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate și nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora; menținerea echilibrului contractual rezultat prin licitație; asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între concesionar și utilizatori; clauzele de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor;

 • f) să aducă la cunoștință publică hotărârile și dispozițiile având ca obiect serviciul de salubrizare;

 • g) să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea concesionarului, altele decât cele de interes public;

 • h) să achite concesionarului sumele convenite prin contract pentru prestațiile pe care aceștia le efectuează pe domeniul public și privat al concedentului;

 • i) să medieze și să soluționeze conflictele dintre utilizatori și concesionar, la cererea oricăreia dintre părți;

 • j) să respecte angajamentele asumate față de concesionar prin clauzele contractuale stabilite prin prezentul contract;

 • 4.4. Concesionarul are următoarele obligații:

 • a) să faca dovada inițierii demersurilor pentru obținerea de la autoritatile competente a avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare prestării serviciului concesionat in termen de 30 de zile de la incheierea contractului;

 • b) să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii, precum și legislația, normele, prescripțiile și regulamentele privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • c) să respecte prevederile regulamentului serviciului, caietului de sarcini al serviciului și ale celorlalte reglementări specifice serviciului concesionat;

 • d) să respecte indicatorii de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubri


  rosal grup


Zo m /'?


//<?> 1

[/ *

 • e) să aplice metode performante de management care să conducăJ^b reducerea

costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

. K                                 . -L

 • f) să preia de la concedent, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, bunurile prevăzute în Anexa nr. 3 a, aferente realizării serviciului de salubrizai^

 • g) să exploateze, să întrețină și să asigure reparația utilajelor proprii cu personal autorizat si modernizarea bazei de producție;

 • h) să furnizeze către concedent și către A.N.R.S.C. informațiile de interes public solicitate și să asigure accesul la documentațiile și informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului, ale prezentului contract și ale acordului și autorizației de mediu;

 • i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de precolectare precum și zona, pe o rază de 10 m, aferentă platformelor gospodărești;

 • j) să colecteze întreaga cantitate de deșeuri depozitate necontrolat pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești;

 • k) să asigure dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

 • l) să înlocuiască mijloacele de precolectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • m) să elaboreze planuri anuale de revizii și reparații ale mașinilor și utilajelor proprii, executate cu forțe proprii și/sau cu terți;

 • n) să realizeze un sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor, respectiv de rezolvare operativă a acestora;

 • o) să țină evidența orelor de funcționare a utilajelor, dar și evidența gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • p) să asigure personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract, precum și conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

r) să asigure o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru spălarea și dezinfectarea recipientelor de precolectare;

s) să nu subdelege serviciul sau parte din acesta și bunurile care fac obiectul concesiunii cu excepția subcontractantilor declarați in oferta;

ș) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului, să nu fie afectată capacitatea concedentului de a realiza serviciul și să predea, de asemenea, la încheierea contractului toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;

t) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât ajungerea la termen sau forța majoră, este obligat să asigure continuitatea prestării actjyitățjj în


condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către condedent, dar nu mai mult de 90 de zile;                                                 "x

ț) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților ssiu seryiciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.);

u) în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autorității publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității serviciului public;

 • v)  să respecte toate celelalte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale;

w) să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității și egalității de tratament între utilizatori;

 • x) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul contract de concesiune;

y) să depună cu titlu de garanție, pentru neplata redevenței, în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, o sumă fixă de 220.000 lei și să facă dovada constituirii garanției către concedent în termenul stabilit;

z) să constituie anual, garanția de bună execuție în cuantum de 10% din contravaloarea anuala a serviciilor prestate pe caile publice;

aa) să achite impozitele și taxele prevăzute de lege pentru bunurile încredințate;

bb) să aplice tarifele aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

cc) să încheie contracte de prestare a serviciului cu toți utilizatorii - contractul tip prevăzut în Regulamentul de salubritate;

dd) să respecte orice prevederi care derivă din legile și reglementările în vigoare, precum și din hotărârile Consiliului local al municipiului Ploiești.

ee) sa respecte cu strictețe graficul de ridicare a deșeurilor menajere și asimilabile acestora, cuprins în caietul de sarcini;

ff) să respecte obligațiile prevăzute în contractele încheiate cu utilizatorii;

gg) în temeiul prevederilor Legii nr. 124/1995 privind unele ordonanțe ale Guvernului, concesionarul, în caz de calamități naturale sau alte situații de urgență, va pune la dispoziția concedentului, contra cost, toate mașinile și utilajele din dotare;

hh) conform Ordinulului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, inventarierea anuala a bunurilor deținute in administrare/concesiune se va realiza, de concesionar, pe listele de inventar puse la dispoziție de concedent, in perioada stabilita de acesta.

Obligațiile și răspunderile personalului operativ ale operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare in municipiului Ploiești Hotărârea Consiliului Local nr. 412/2009 și în prezentul contract.

aprobat prin, |JJ0SAL7GRUP |

|y


CAPITOLUL V NIVELUL ȘI PLATA REDEVENȚEI


 • 5.1. Redevența

 • 5.1.1. Pentru bunurile concesionate, concesionarul va plăti o redevență anuală, în sumă de 220.000 lei, care se va achita în 2 (două) rate semestriale egale, până la data de 15.07, respectiv 15.01 ale fiecărui an, pe întreaga perioadă a concesiunii.

 • 5.1.2. Pentru serviciul de salubritate concesionat, concesionarul va plăti o redevență anuală în cuantum de 5% din venitul anual brut, care se va achita în 2 (două) rate semestriale egale, până la data de 15.07, respectiv 15.01 ale fiecărui an, pe întreaga perioadă a concesiunii.

 • 5.2.  Plata redevenței totale se face în contul Municipiului Ploiești R090TREZ52124740220XXXXX, deschis la Trezoreria Statului - Ploiești. Codul de înregistrare fiscală al Municipiului Ploiești este RO 2844855.

 • 5.3. Data scadentă pentru plata primei rate a redevenței totale aferente perioadei de la încheierea contractului până la 31.12.2011, conform prezentului contract, este 15.01.2012.

 • 5.4. Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la calcularea de majorări de întârziere de 0,1% din suma exigibilă/fiecare zi de întârziere, urmând ca după 90 zile de întârziere să fie executată garanția bancară constituită în favoarea concedentului.

 • 5.5. Dacă pe parcursul desfășurării contractului de delegare de gestiune apar mai mult de 3 (trei) întârzieri privind neplata redevenței totale, concedentul are dreptul de a rezilia contractul de concesiune, obligând concesionarul la plata unei sume reprezentând redevența pe perioada neachitată până la data rezilierii contractului.

 • 5.6.  Plata se considera efectuată la data înregistrării sumei în contul concedentului.

 • 5.7. La inițiativa concesionarului, plata redevenței se poate efectua și anticipat, dar numai în cuantumul uneia sau mai multor rate semestriale.

 • 5.8. Redevența plătită în condițiile prezentului contract reprezintă creanța bugetară supunându-se prevederilor legale în vigoare.

 • 5.9. în cazul în care, pe perioada derulării prezentului contract, concesiunea devine grevata de regimul T.V.A., cota T.V.A. se va aplica la redevența stabilită.

CAPITOLUL VI INDICATORII DE PERFORMANTĂ

 • 6.1. Indicatorii de performanță constituie Anexa nr. 6 la prezentul contract.

CAPITOLUL VII ALOCAREA RISCURILOR

 • 7.1. Riscul de exploatare este preluat integral de concesionar.


Concesionarul se obligă să-și asume toate riscurile organizării activității de colectare și transport a deșeurilor menajere și asimilabile acestora, înjspecial a colectării selective, precum și răspunderea asupra desfășurării întregii activități ce face obiectul concesiunii.

CAPITOLUL VIII

TARIFELE PRACTICATE ȘI PROCEDURA DE AJUSTARE A ACESTORA

 • 8.1. Tarifele la serviciile delegate la data semnării prezentului contract sunt cuprinse în Anexa nr. 7.

 • 8.2. Tarifele se vor ajusta în funcție de nivelul indicelui de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru serviciile apa-canal-salubritate, la solicitarea concesionarului, după aprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL IX RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 9.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

Partea în culpă este obligată la plata penalităților prevăzute în prezentul contract, precum și la despăgubiri, în funcție de prejudiciul produs. Dacă acestea nu acoperă integral prejudiciul, partea prejudiciată poate solicita acordarea de daune în completare, potrivit dispozițiilor dreptului comun.

CAPITOLUL X FORȚA MAJORĂ

 • 10.1. a) Forța majoră consta, intr-o împrejurare de fapt, imprevizibila si de neinlaturat care împiedica in mod efectiv si fara nicio culpa din partea vreunei parii executarea obligațiilor contractuale. Sunt considerate asemenea imprejurari: războaie, revoluții, cutremure, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou. Nu este considerata forța majoara o imprejurare asemenea celor enunțate, fara a exista o imposibilitate efectiva de executare.

 • b) Forța majora, asfel cum a fost definita la litera a), apara de răspundere partea care o invoca.

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea

necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

,/ ' ((RPSAL GRl^


Dacă în termen de 30 zile consecutiv, de la producerea evgpi imposibilitatea de executare respectivă nu încetează, părțile au dreptpȚsă-^ie încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dirrtfeLeles pretindă plata niciunei despăgubiri.                                 Ik* ffîfțw


întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive atrage pentru niciuna din părți penalizări sau alte compensații. PerioaM>1fc^xeebț^e4 contractului de concesiune va fi prelungită cu perioada pentru care a^ " 4 M'’' ’ acceptată forța majoră.

CAPITOLUL XI CONDIȚII DE REDEFINIRE A CLAUZELOR CONTRACTUALE

 • 11.1. Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 11.2. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de concesiune, cu notificarea prealabilă cu 30 de zile a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz, sau în cazul apariției unor alte acte normative în domeniu. în cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire. în caz de dezacord între concedent și concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească competentă; acest dezacord nu poate, în niciun caz, să permită concesionarului să nu-și execute obligațiile contractuale.

 • 11.3. Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adițional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii.

CAPITOLUL XII

CONDIȚII DE RESTITUIRE SAU REPARTIȚIE, DUPĂ CAZ, A BUNURILOR LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI

A

 • 12.1. In derularea contractului, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunuri de retur : bunurile aparținând domeniului public, conform Anexei nr. 3a la prezentul contract; bunurile realizate de concesionar în conformitate cu programele de investiții impuse prin prezentul contract constituie bunuri de retur, care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, concedentului.

 • b) bunuri proprii : bunurile care au aparținut concesionarului și sunt utilizate de către acesta pe întreaga perioadă a valabilității contractului, conform Anexei nr. 3 b la prezentul contract. La încetarea contractului acestea rămân în proprie concesionarului.


CAPITOLUL XIII

MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL -

ț                                                                                                                                                                                               \ \T J'

\ s

\ Xt’


 • 13.1. Raporturile contractuale dintre concedent și concesionar sB bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului și obligațiile care îi sunt impuse prin prezentul contract.

 • 13.2. Concesionarul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui caz de forță maj oră sau caz fortuit.

CAPITOLUL XIV REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 14.1 Concedentul are dreptul sa rezilieze contractul dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale, cu excepția celor prevăzute la punctul

 • 14.2, și dacă acesta nu adoptă, în termenul stabilit de concedent prin notificare, programe de măsuri care să respecte condițiile asumate.

 • 14.2 Pact comisoriu expres - în caz de neexecutare a obligațiilor enumerate, contractul se consideră desființat de drept la solicitarea Municipiului Ploiești, fără punere în întârziere și fără nicio formalitate prealabilă. Prin urmare, rezilierea contractului intervine de îndată ce a expirat termenul de executare, fără a fi necesară notificarea, in cazul nerespectarii următoarelor obligații esențiale: punctul 4.4 literele x), y), z) si bb).

CAPITOLUL XV INTERDICȚIA SUBDELEGARII ȘI CESIONAREA CONTRACTULUI

 • 15.1. Se interzice concesionarului să încheie cu terți, cu excepția celor declarați in oferta, contracte de subdelegare având ca obiect prestarea serviciului delegat sau parti din acesta.

Cesionarea contractului de delegare de către concesionar unei alte societăți nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății aparținând concesionarului, cu aprobarea concedentului și corelată cu respectarea condițiilor inițiale de atribuire a gestiunii.

CAPITOLUL XVI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 16.1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații: a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

  dacă părțile nu


ROSALiȘRUP

t

- / /

p

■ • •                                                                                                                            ' ri' *■

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a sistemului concesionat sau a unei părți importante din acesta;

 • f) prin acordul de voință al părților, exprimat în scris.

CAPITOLUL XVII

CLAUZA CONTRACTUALĂ PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

 • 17.1. Concesionarul se obligă ca pe perioada derulării contractului de concesiune să respecte legislația, reglementările, precum și hotărârile consiliului local în vigoare privind protecția mediului.

CAPITOLUL XVin

STRUCTURA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ A ACESTEIA

 • 18.1. Concesionarul are obligația să folosească personal calificat.

 • 18.2. Concesionarul are obligația:

 • - să asigure timpul de lucru de 40 ore/săptămână;

 • - să asigure echipament de protecție pentru fiecare funcție în parte, potrivit normativului în vigoare, inclusiv echipamente speciale pentru operațiunea de ridicare a deșeurilor din camerele de precolectare;

 • - să asigure materiale igienico-sanitare pentru fiecare lucrător /angajat în parte;

 • - să asigure controlul medical periodic al salariaților;

 • - să asigure drepturile prevăzute prin contractul individual de muncă, în cazul accidentelor de invaliditate;

 • - să asigure condițiile de igienă personală la ieșirea din schimb.

CAPITOLUL XIX ADMINISTRAREA BUNURILOR

 • 19.1. Bunurile concesionate vor fi utilizate de către concesionar proprietar, potrivit destinației determinate prin prezentul contract.

  ca un bun  3

  ROS AL ($UP


CAPITOLUL XX

SANCȚIUNI

A

 • 20.1. In caz de nerespectare a prevederilor prezentului contract se vor aplica sancțiunile prevăzute în Regulamentul de salubrizare in municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 412/2009, precum și în Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții.

CAPITOLUL XXI LITIGII

 • 21.1. Concesionarul și concedentul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  îi


 • 21.2. Dacă, după 45 de zile de la începerea acestor tratative, concesionarul și concedentul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești.

CAPITOLUL XXII

DISPOZIȚII FINALE

 • 22.1. Prezentul contract are ca anexe următoarele:

 • a) Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini al serviciului și anexele aferente acestuia;

 • b) Anexa nr. 2 - Regulamentul de salubrizare in municipiului Ploiești;

 • c) Anexa nr. 3a - Inventarul bunurilor proprietate publică, aferente serviciului de salubritate și care sunt transmise spre folosință concesionarului pe durata contractului;

 • d) Anexa nr. 3b - Inventarul bunurilor proprii concesionarului;

 • e) Anexa nr. 4 - Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor aferente serviciului de salubrizare;

 • f) Anexa nr. 5 - Oferta concesionarului;

 • g) Anexa nr. 6 - Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare;

 • h) Anexa nr. 7 - Tarifele practicate;

 • i) Anexa nr. 8 - Programul de investiții.

Aceste anexe sunt obligatorii la prezentul contract și devin, în consecință, parte integrantă din acesta, din care vor decurge și efecte economico-financiare care pot fi revizuite conform prevederilor contractuale, cu acordul ambelor părți.

 • 22.2. Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 22.3. Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 22.4. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea pț contract, trebuie să fie transmisă în scris, la adresele stabilite în prezentul c


 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul |

în momentul primirii.                                            "


 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax saw^ confirmării în scris a primirii comunicării:

 • a) concesionar : fax : 021-2006935, e-mail: secretariat@rosal.ro

 • b) concedent: fax : 0244-592255, e-mail: comunicare@ploiesti.ro

 • 22.5. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.


Direcția Management Director Cristi


Direcția Admins


osevici


in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


iar-Contabil, Contracte


5

Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte , Director, Simona Albu

X-S.C. Rosal Grup S.A.ROSAL GRUP


Director,

Razvan Lungu f


«•


INDICATORII DE PERFORMANȚĂ


1. Indicatori de performanță generali

---

1.1. Contractarea serviciilor de salubrizare

a) Număr total de contracte încheiate

8.790

1.2. Măsurarea și gestiunea calității serviciilor prestate

1.2.1. Activitatea de curățenie căi publice

a) suprafața realizată măturat manual

169.447.990 mp

b) suprafața realizată măturat mecanizat

91.940.000 mp

c) suprafața realizată spălat

72.000.000 mp

d) suprafața realizată curățat rigole

170.000 ml

e) numărul de coșuri stradale nou montate

1.000 buc.

f) cantitatea totală de deșeuri stradale colectate

4.500 tone

g) cantitatea de deșeuri inerte colectate

3.000 tone

h) număr de sesizări primite la Dispeceratul Primăriei

0

i) număr de sesizări primite prin programul de audiențe al serviciului

0

j) număr de sesizări scrise

0

1.2.2. Activitatea de deszăpezire

a) suprafața curățată zăpadă

6.000.000 mp

b) suprafața curățată gheață

150.000 mp

c) utilaje în funcțiune

20 buc.

g) număr de sesizări primite la Dispeceratul Primăriei

0

h) număr de sesizări primite prin programul de audiențe al serviciului

0

i) număr de sesizări scrise

0

1.2.3. Activitatea de colectare deșeuri menajere și asimilabile acestora

a) cantitatea de deșeuri colectată selectiv

- hârtie/carton

2000 tone

- PET-uri

1000 tone

- sticlă

500 tone

b) cantitatea totală de deșeuri menajere și asimilabile colectate

30.000 tone

c) număr de utilaje în funcțiune

14 buc.

d) număr de sesizări primite la Dispeceratul Primăriei

________________0^

0

e) număr de sesizări primite prin programul de audiențe al serviciului

f) număr de reclamații scrise

'y

^7} , /      / ( ROS AL GRUJ5

4 // '   7 ' \ r-----7 ;

///////


>

/.

«• • b) Număr total de utilizatori________________________

 • c) Numărul mediu de zile de la reclamațiile privind

facturarea până la rezolvare________________________

 • d) Valoarea totală a facturilor încasate______________

 • e) Valoarea totală a facturilor emise pe activitatea de

colectare transport depozitare deșeuri_______________

 • f) Valoarea totală a facturilor pentru activitatea de

curățenie căi publice________________________________

2. Indicatori de performanța garantați__________


500.000 lei


5,8 mii lei


2.1. Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului____________________________

 • a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri

datorate culpei operatorului__________________________

 • b) valoarea despăgubirilor acordate de operator______

 • c) numărul de neconformități constatate de autoritatea

administrației publice locale_________________________

TARIFELE PRACTICATENEXA'N


1

NR. CRT.

ACTIVITATE

UM

TARIF

-r- —.—r-—:—r—

OBS, <

"V            b * .

A     A _ — r "

1

încărcat, transportat deșeuri municipale precolectate selectiv de la persoane fizice, asociații de proprietari

Lei/pers./lună

2,0

Tarifele se calculează, exclusiv TVA

2

încărcat, transportat deșeuri municipale precolectate neselectiv de la persoane fizice, asociații de proprietari

Lei/pers./lună

2,5

3

încărcat, transportat deșeuri voluminoase

Lei/tonă

12,98

4

încărcat, transportat deșeuri din construcții (asimilate) și demolări

Lei/tonă

29,04

Tarifele se calculează, exclusiv

5

A

încărcat, transportat deșeuri municipale precolectate selectiv de la agenți economici și instituții publice

Lei/mc

20,45

TVA

6

"A

încărcat, transportat deșeuri municipale precolectate neselectiv de la agenți economici și instituții publice

Lei/mc

25,57

7

Măturat manual carosabil + trotuare

Lei/1 OOOmp

13,64

8

A

întreținere străzi

Lei/lOOOmp

2,84

A

In preț sunt

9

încărcat și transportat deșeuri stradale

Lei/tona

63,96

incluse materiale,

10

Măturat mecanizat carosabil

Lei/1 OOOmp

13,33

exclusiv TVA

11

Măturat mecanizat trotuare

Lei/1 OOOmp

5,06

12

Spălat carosabil

Lei/1 OOOmp

18,33

13

Stropit carosabil caniculă

Lei/1 OOOmp

2,52

14

Curățat rigola manual

Lei/lOOOml

397,39

15

Curățat rigola mecanizat

Lei/lOOOml

26,79

OSAL GROP

16

îndepărtat polei și zăpada până la 5 cm

Lei/lOOOmp

37,39

1

17

Curățat zăpada cu utilaje cu lamă

Lei/lOOOmp

14,54

18

Curățat zăpada de pe trotuare

Lei/1 OOOmp

5,6

19

Curățat zăpada cu lama și împrăștiat material antiderapant concomitent

Lei/lOOOmp

38,43

20

Curățat zăpada manual

Lei/lOOOmp

240,32

21

încărcat și transportat zăpada

Lei/tona

69,3

22

Spart gheața manual

Lei/lOOOmp

667,71

23

încărcat și transportat gheața

Lei/tonă

47,03

24

Colectat DEEE

Lei/ tonă

63,23

ANEXA NR

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

Construirea unui număr de minimum 150 platforme betonate pe care vor fi amplasate eurocontainerele pentru colectarea selectivă, în termen de 18 luni de la încheierea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești.

Construcția de platforme gospodărești pentru colectarea deșeurilor menajere și asimilabile acestora, prevăzute cu suprafață betonată, gard metalic, racordate la canalizarea municipiului în număr de minimum 10 bucăți, în termen de 18 luni de la încheierea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești.

Montarea unui număr de 1000 de coșuri pentru deșeuri stradale anual.


CONTRACT DE DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONC SERVICIULUI DE SALUBRITATE ÎN MUNICIPIUL ■> 'X i

LOTUL 2 - ZONA B

încheiat astăzi


14 AUG 2011


A

In temeiul Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată; a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată; a Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007; a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată; a Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

Urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 412/2009 de aprobare a delegării serviciului de salubritate în Municipiul Ploiești, modificata si completata cu H.C.L. nr. 12/2010 si cu procesul verbal din data de 25.02.2011.

CAPITOLUL I

PĂRȚILE CONTRACTANTE

LL MUNICIPIUL PLOIEȘTI având sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, tel/fax 0244-516699, 0244-592255, cont virament RO24TREZ521263027XXXXX deschis Ia Trezoreria Ploiești, reprezentat prin domnul Andrei VOLOSEVICI, în calitate de Primar, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Victoriei nr. 17, tel/fax 0244-541071, 0244-513670, cod unic de înregistrare 1343872, cont R020TREZ52124640220XXXXX, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentată prin domnul Razvan Lungu - Director, în calitate de concedent, pe de o parte si

1.2. S.C. ROSAL GRUP S.A., cod unic de înregistrare 6089555, cu sediul principal în București, str. Dudesti-Pantei imon nr. 2-4-6, sectorul 3, tel/fax 021-2006951, 021-2006935, reprezentată prin domnul Niculescu Bogdan, având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte s-a încheiat prezentul contract.

CAPITOLUL II

OBIECTUL CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de salubritate, precum și a bunurilor proprietate publică aferent viciului de salubritate, după cum urmează:


  ■o/


X

► z

'             z

/ * - ,

f

\   \      - A

*                        —■    4/J5-»

6 vi

'x * //

nesp/tate, celor


 • a)- Organizarea colectării selective a deșeurilor municipale;

  V r £

  4


- Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor mdhic inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere CU Excepția cu regim special, de la populație, asociații de proprietari, agenți economici, instituții publice;

- Măturatul, spălatul, stropirea, întreținerea căilor publice;

-Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț;

-Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice, electronice și electrocasnice etc.);

-Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activitatea de construcții și demolări.

Activitățile prevăzute se vor efectua în zona B din municipiul Ploiești.

 • b) obținerea dreptului de utilizare, exploatare și întreținere a bunurilor proprietate publică, aferente serviciului de salubrizare, precizate în Anexa nr. 3a la prezentul contract.

 • c) prestarea serviciului se face conform programului de salubrizare aprobat de Municipiul Ploiești; programul se va adapta în raport de condițiile meteo și alte situații excepționale.

 • 2.2. In derularea contractului, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunuri de retur - categorie de bunuri ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesionării, precum și cele realizate de concesionar în conformitate cu programele de investiții impuse prin prezentul contract, în caietul de sarcini și oferta concesionarului;

 • b) bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și care au fost utilizate de către acesta pe durata contractului.

Predarea-primirea bunurilor ce fac obiectul concesiunii va fi consemnată în procesul-verbal care se va încheia în acest scop, Anexa nr. 4 la prezentul contract.

 • 2.3. Obiectivele (Scopul contractului) concedentului:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • b) susținerea dezvoltării economico-sociale ale localităților;

 • c) promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;

 • d) dezvoltarea durabilă a serviciului;


X / '         _____

/ .

 • e) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență^ competitivitate și eficientă;

 • f) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației; ’

 • g) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;

 • h) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare;

 • i) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților.

5

CAPITOLUL III DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Durata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • 3.2. Contractul se va încheia numai după constituirea garanției de bună execuție pentru primul an de concesionare, care va fi în cuantum de 10% din contravaloarea serviciilor prestate pe caile publice, conform caietului de sarcini.

 • 3.3. Contractul intra in vigoare după aprobarea tarifelor prin hotarare a Consliului Local al Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

§ Drepturile părților

4.1. Concedentul are următoarele drepturi:

 • a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

 • b) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea serviciului de salubrizare, cu respectarea cerințelor impuse de legislația privind protecția mediului în vigoare ;

 • c) de a participa la constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnicoedilitară aferentă serviciului de salubrizare;

 • d) de a stabili și aproba indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;

 • e) de stabili taxele speciale pentru serviciile de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • f) de a ajusta tarifele propuse de concesionar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

  3

  <osal grup3

  r J

  ------™, ij


 • g) de a media conflictele contractuale dintre utilizatori și concesionar, la^cererea

»               ■           k                             «                                                                                                                                                                                                        \

oricăreia dintre părți;

’                                                                                                                                                                                                                                  <. ' ? '• • ■

 • h) de a sancționa concesionarul, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare;

 • i) de a monitoriza și exercita controlul cu privire la fumizarea/prestarea serviciului de salubrizare și să ia măsurile necesare în cazul în care concesionarul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciului pentru care s-a obligat;

 • j)  de a solicita informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului fumizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică a concedentului, încredințate pentru realizarea serviciului;

 • k) de a refuza, în condiții justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse de concesionar;

 • l) de a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, dacă constată și dovedește nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale;

 • m) de a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, dacă concesionarul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, în termenul stabilit de către concedent prin notificare, a parametrilor de calitate asumați;

 • n) de a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, în cazul în care concesionarul este sancționat contravențional, pe bază de proces-verbal necontestat sau menținut printr-o hotarare judecătoreasca definitiva si irevocabila, de minim 5 ori/an;

 • o) de a inspecta bunurile, activitățile și serviciile publice delegate; de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public; de a verifica respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a concesionarului și în condițiile prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul serviciului.

 • 4.2. Concesionarul are următoarele drepturi:

 • a) de a încasa contravaloarea serviciului prestat, corespunzător tarifului aprobat de concedent;

 • b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare;

 • c) de a propune ajustarea tarifului în raport cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru serviciile apa-canal-salubritate;

 • d) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;

 • e) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;


 • f) sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului, fara plat cu un preaviz de 5 zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fosfa-ghi zile de la primirea facturii.

  § Obligațiile părților


 • 4.3. Concedentul are următoarele obligații:

 • a) să predea concesionarului toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente serviciului, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

 • b) să sprijine concesionarul în autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • c) să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;

 • d) să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • e) să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate și nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora; menținerea echilibrului contractual rezultat prin licitație; asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între concesionar și utilizatori; clauzele de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.

 • f) să aducă la cunoștință publică hotărârile și dispozițiile având ca obiect serviciul de salubrizare;

 • g) să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea concesionarului, altele decât cele de interes public;

 • h) să achite concesionarului sumele convenite prin contract pentru prestațiile pe care aceștia le efectuează pe domeniul public și privat al concedentului;

 • i) să medieze și să soluționeze conflictele dintre utilizatori și concesionar, la cererea oricăreia dintre părți;

 • j) să respecte angajamentele asumate față de concesionar prin clauzele contractuale stabilite prin prezentul contract;

 • 4.4. Concesionarul are următoarele obligații:

 • a) să faca dovada inițierii demersurilor pentru obținerea de la autoritatile competente a avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare prestării serviciului concesionat in termen de 30 de zile de la încheierea contractului;

 • b) să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii, precum și legislația, normele, prescripțiile și regulamentele privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

7


// k) -

ff ,

/       ,   -.....*------1

netului'de sarcini al r i •■?

«SHort&t;

Ijțiprin contractul de ufui de salubrizare:


 • c) să respecte prevederile regulamentului serviciului, c serviciului și ale celorlalte reglementări specifice serviciului con'

 • d) să respecte indicatorii de performanță și calitate ștab delegare a gestiunii serviciului și precizați în regulamentul servicidUti de salubrizare;

 • e) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

 • f) să preia de la concedent, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, bunurile prevăzute în Anexa nr. 3a, aferente realizării serviciului de salubrizare;

 • g) să exploateze, să întrețină și să asigure reparația utilajelor proprii cu personal autorizat si modernizarea bazei de producție;

 • h) să furnizeze către concedent și A.N.R.S.C. informațiile de interes public solicitate și să asigure accesul la documentațiile și informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului, ale prezentului contract și ale acordului și autorizației de mediu;

 • i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de precolectare precum și zona, pe o rază de 10 m, aferentă platformelor gospodărești;

 • j) să colecteze întreaga cantitate de deșeuri depozitate necontrolat pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești;

 • k) să asigure dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

 • l) să înlocuiască mijloacele de precolectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • m) să elaboreze planuri anuale de revizii și reparații ale mașinilor și utilajelor proprii, executate cu forțe proprii și/sau cu terți;

 • n) să realizeze un sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor, respectiv de rezolvare operativă a acestora;

 • o) să țină evidența orelor de funcționare a utilajelor, dar și evidența gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • p) să asigure personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract, precum și conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

r) să asigure o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru spălarea și dezinfectarea recipientelor de precolectare;

s) să nu subdelege serviciul sau parte din acesta și bunurile care fac obiectul concesiunii cu excepția subcontractantilor declarați in oferta;

ș) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului, să nu fie afectată capacitatea concedentului d realiza ' z ___

; C -***---------

! vQSAL'j

J           3.A.fe^tății în t, dar nu


serviciul și să predea, de asemenea, la încheierea contractu/^Z tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;             c'

t) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alt la termen sau forța majoră, este obligat să asigure continuitate condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de cătr mai mult de 90 de zile;

ț) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.)

u) în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autorității publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității serviciului public;

 • v)  să respecte toate celelalte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale;

w) să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității și egalității de tratament între utilizatori;

 • x) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul contract de concesiune;

y) să depună cu titlu de garanție, pentru neplata redevenței, în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, o sumă fixă de 220.000 lei și să facă dovada constituirii garanției către concedent în termenul stabilit;

z) să constituie anual, garanția de bună execuție în cuantum de 10% din contravaloarea anuala a serviciilor prestate pe caile publice;

aa) să achite impozitele și taxele prevăzute de lege pentru bunurile încredințate;

bb) să aplice tarifele aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

cc) să încheie contracte de prestare a serviciului cu toți utilizatorii - contractul tip prevăzut în Regulamentul de salubritate;

dd) să respecte orice prevederi care derivă din legile și reglementările în vigoare, precum și din hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești.

ee) sa respecte cu strictețe graficul de ridicare a deșeurilor menajere și asimilabile acestora, cuprins în caietul de sarcini;

ff) să respecte obligațiile prevăzute în contractele încheiate cu utilizatorii;

gg) în temeiul prevederilor Legii nr. 124/1995 privind unele ordonanțe ale Guvernului, concesionarul, în caz de calamități naturale sau alte situații de urgență, va pune la dispoziția concedentului, contra cost, toate mașinile și utilajele din dotare.

hh) conform Ordinulului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, inventarierea anuala a bunurilor deținute in administrare/concesiune se va realiza, de concesionar, pe listele de inventar puse la dispoziție de concedent, in perioada stabilita de acesta.
CAPITOLUL V

NIVELUL ȘI PLATA REDEVENȚEI

5.1. Redevență

 • 5.1.1. Pentru bunurile concesionate, concesionarul va plăti o redevență anuală, în sumă de 220.000 lei, care se va achita în 2 (două) rate semestriale egale, până la data de 15.07, respectiv 15.01 ale fiecărui an, pe întreaga perioadă a concesiunii.

 • 5.1.2. Pentru serviciul de salubritate concesionat, concesionarul va plăti o redevență anuală în cuantum de 5 % din venitul anual brut, care se va achita în 2 (două) rate semestriale egale, până la data de 15.07, respectiv 15.01 ale fiecărui an, pe întreaga perioadă a concesiunii.

 • 5.2.  Plata redevenței totale se face în contul Municipiului Ploiești R090TREZ52124740220XXXXX, deschis la Trezoreria Statului - Ploiești. Codul de înregistrare fiscală al Municipiului Ploiești este RO 2844855.

 • 5.3. Data scadentă pentru plata primei rate a redevenței totale aferente perioadei de la încheierea contractului până la 31.12.2011, conform prezentului contract, este 15.01.2012.

 • 5.4. Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la calcularea de majorări de întârziere de 0,1% din suma exigibilă/fiecare zi de întârziere, urmând ca după 90 zile de întârziere să fie executată garanția bancară constituită în favoarea concedentului.

 • 5.5. Dacă pe parcursul desfășurării contractului de delegare de gestiune apar mai mult de 3 (trei) întârzieri privind neplata redevenței totale, concedentul are dreptul de a rezilia contractul de concesiune, obligând concesionarul la plata unei sume reprezentând redevență pe perioada neachitată până la data rezilierii contractului.

 • 5.6.  Plata se considera efectuată la data înregistrării sumei în contul concedentului.

 • 5.7. La inițiativa concesionarului, plata redevenței se poate efectua și anticipat, dar numai în cuantumul uneia sau mai multor rate semestriale.

 • 5.8. Redevență plătită în condițiile prezentului contract reprezintă creanța bugetară supunându-se prevederilor legale în vigoare .

 • 5.9. In cazul în care, pe perioada derulării prezentului contract, concesiunea devine grevata de regimul T.V.A., cota T.V.A. se va aplica la redevență stabilită.

CAPITOLUL VI

INDICATORII DE PERFORMANTĂ

 • 6.1. Indicatorii de performanță constituie Anexa nr. 5 la pr


  CAPITOLUL VII ALOCAREA RISCURILOR


|° r\

\Z//z°va

 • 7.1. Riscul de exploatare este preluat integral de concesionar.

Concesionarul se obligă să-și asume toate riscurile organizării activității de colectare și transport a deșeurilor menajere și asimilabile acestora, în special a colectării selective, precum și răspunderea asupra desfășurării întregii activități ce fac obiectul concesiunii.

CAPITOLUL VIII

TARIFELE PRACTICATE ȘI PROCEDURA DE AJUSTARE A ACESTORA

 • 8.1. Tarifele la serviciile delegate la data semnării prezentului contract sunt cuprinse în Anexa nr. 7.

 • 8.2. Tarifele se vor ajusta în funcție de nivelul indicelui de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru serviciile apa-canal-salubritate, la solicitarea concesionarului, după aprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL IX

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 9.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

Partea în culpă este obligată la plata penalităților prevăzute în prezentul contract, precum și la despăgubiri, în funcție de prejudiciul produs. Dacă acestea nu acoperă integral prejudiciul, partea prejudiciată poate solicita acordarea de daune în completare, potrivit dispozițiilor dreptului comun.

CAPITOLUL X FORȚA MAJORĂ

 • 10.1. a) Forța majoră consta, intr-o imprejurare de fapt, imprevizibila si de neinlaturat care împiedica in mod efectiv si fara nicio culpa din partea vreunei parti executarea obligațiilor contractuale. Sunt considerate asemenea imprejurari: războaie, revoluții, cutremure, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou. Nu este considerata forța majora o imprejurare asemenea celor enunțate, fara a exista o imposibilitate efectiva de executare.

 • b) Forța majora, asfel cum a fost definita la litera a), apara de răspundere partea care o invoca.

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și

de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligaafesGare n

revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarqă s#u,executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majofejy <

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în

'    ±              X

termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.                                                              ■

*

Dacă în termen de 30 zile consecutiv, de la producerea evenimentului imposibilitatea de executare respectivă nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune tară ca vreuna dintre ele să pretindă plata niciunei despăgubiri.

A

întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru niciuna din părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului de concesiune va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

CAPITOLUL XI CONDIȚII DE REDEFINIRE A CLAUZELOR CONTRACTUALE

 • 11.1. Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 11.2. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de concesiune, cu notificarea prealabilă cu 30 de zile a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz, sau în cazul

A

apariției unor alte acte normative în domeniu. In cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire. In caz de dezacord între concedent și concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească competentă; acest dezacord nu poate, în niciun caz, să permită concesionarului să nu-și execute obligațiile contractuale.

 • 11.3. Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adițional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii.

CAPITOLUL XII

CONDIȚII DE RESTITUIRE SAU REPARTIȚIE, DUPĂ CAZ, A BUNURILOR LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI

A

 • 12.1. In derularea contractului, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunuri de retur : bunurile aparținând domeniului public, conform Anexei nr. 3 a la prezentul contract; bunurile realizate de concesionar în conformitate cu programele de investiții impuse prin prezentul contract constituie bunuri de retur, care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, concedentului.


Ț

J

r

f

î

 • •     ■ .•-:.>!<. ij

:,.A.

'                F

>

 • b) bunuri proprii : bunurile care au aparținut concesionarului și sunt utilizate de către acesta pe întreaga perioadă a valabilității contractului, conform Anexei nr. 3b la prezentul contract. La încetarea contractului acestea rămârvxh proprietatea concesionarului.                                                    ,

  K

  J ■

  >

  ’•'V.' /


A

» • 1

t

> . ;

*

- /


CAPITOLUL XIII                   '

MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

 • 13.1.  Raporturile contractuale dintre concedent și concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului și obligațiile care îi sunt impuse prin prezentul contract

 • 13.2.  Concesionarul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui caz de forță majoră sau caz fortuit.

CAPITOLUL XIV REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 14.1. Concedentul are dreptul sa rezilieze contractul dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale, cu excepția celor prevăzute la punctul

 • 14.2, și dacă acesta nu adoptă, în termenul stabilit de concedent prin notificare, programe de măsuri care să respecte condițiile asumate.

 • 14.2. Pact comisoriu expres - în caz de neexecutare a obligațiilor enumerate, contractul se consideră desființat de drept la solicitarea Municipiului Ploiești, fără punere în întârziere și fără nicio formalitate prealabilă. Prin urmare, rezilierea contractului intervine de îndată ce a expirat termenul de executare, fără a fi necesară notificarea, in cazul nerespectarii următoarelor obligații esențiale: punctul 4.4 literele x), y), z) si bb).

CAPITOLUL XV INTERDICȚIA SUBDELEGARII ȘI CESIONAREA CONTRACTULUI

15.1 Se interzice concesionarului să încheie cu terți, cu excepția celor declarați in oferta, contracte de subdelegare având ca obiect prestarea serviciului delegat sau parti din acesta.

Cesionarea contractului de delegare de către concesionar unei alte societăți nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății aparținând concesionarului, cu aprobarea concedentului și corelată cu respectarea condițiilor inițiale de atribuire a gestiunii.

CAPITOLUL XVI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 16.1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarei

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;


 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a sistemului concesionat sau a unei părți importante din acesta;

 • f) prin acordul de voință al părților, exprimat în scris.

CAPITOLUL XVII

CLAUZA CONTRACTUALĂ PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

 • 17.1. Concesionarul se obligă ca pe perioada derulării contractului de concesiune să respecte legislația, reglementările, precum și hotărârile consiliului local în vigoare privind protecția mediului.

CAPITOLUL XVIII

STRUCTURA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ A ACESTEIA

 • 18.1. Concesionarul are obligația să folosească personal calificat.

 • 18.2. Concesionarul are obligația:

 • - să asigure timpul de lucru de 40 ore/săptămână;

 • - să asigure echipament de protecție pentru fiecare funcție în parte, potrivit normativului în vigoare, inclusiv echipamente speciale pentru operațiunea de ridicare a deșeurilor din camerele de precolectare;

 • - să asigure materiale igienico-sanitare pentru fiecare lucrător /angajat în parte;

 • - să asigure controlul medical periodic al salariaților;

 • - să asigure drepturile prevăzute prin contractul individual de muncă, în cazul accidentelor de invaliditate;

- să asigure condițiile de igienă personală la ieșirea din schimb.


/, o -

/ * ....

ii

h               i i

CAPITOLUL XIX ADMINISTRAREA BUNURILOR


i <>'       -, s


V'>\ V

\\' < \>

-S'

WȚ'hova

•                                                                                                                                                                        I 1J

 • 19.1. Bunurile concesionate vor fi utilizate de către concesionar3^ proprietar, potrivit destinației determinate prin prezentul contract.

CAPITOLUL XX

SANCȚIUNI

 • 20.1. In caz de nerespectare a prevederilor prezentului contract se vor aplica sancțiunile prevăzute în Regulamentul de salubrizare in municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 412/2009, precum și în Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții.

CAPITOLUL XXI

LITIGII

 • 21.1. Concesionarul și concedentul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 21.2. Dacă, după 45 de zile de la începerea acestor tratative, concesionarul și concedentul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești.

CAPITOLUL XXII DISPOZIȚII FINALE

 • 22.1. Prezentul contract are ca anexe următoarele:

 • a) Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini al serviciului și anexele aferente acestuia;

 • b) Anexa nr. 2 - Regulamentul de salubrizare in municipiului Ploiești;

 • c) Anexa nr. 3a - Inventarul bunurilor proprietate publică, aferente serviciului de salubritate și care sunt transmise spre folosință concesionarului pe durata contractului;

 • d) Anexa nr. 3b - Inventarul bunurilor proprii concesionarului;

 • e) Anexa nr. 4 - Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor aferente serviciului de salubrizare;

 • f) Anexa nr. 5 - Oferta concesionarului;

 • g) Anexa nr. 6 - Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare;

 • h) Anexa nr. 7 - Tarifele practicate;

 • i) Anexa nr. 8 - Programul de investiții.

  (I


  4

  /

  ' >

  / * ' Z J r'


Q3AL ‘W

T.A. / 9

-------


Aceste anexe sunt obligatorii la prezentul contract și devin, în integrantă din acesta, din care vor decurge și efecte economico-fmar revizuite conform prevederilor contractuale, cu acordul ambelor părți.

 • 22.2. Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 22.3. Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 22.4. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, la adresele stabilite în prezentul contract.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării:

 • a) concesionar : fax : 021-2006935, e-mail: secretariat@rosal.ro

 • b) concedent: fax : 0244-592255, e-mail: comunicare@ploiesti.ro

 • 22.5. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


S.C. Rosal Grup S.A.


Director General, Niculescu Bogdan


Director Adjunct, Florina Popescue Servicii

Publice Ploiești

Director,

Razvan Lungp

INDICATORII DE PERFORMANTĂ


I

i

1. Indicatori de performanță generali

-

■ ■              ; • i.

< .v 'if

/. /. Contractarea serviciilor de salubrizare

--------------------------—ț~ r

a) Număr total de contracte încheiate

12.606

L2. Măsurarea și gestiunea calității serviciilor prestate

1.2.1. Activitatea de curățenie căi publice

a) suprafața realizată măturat manual

186.600.000 mp

b) suprafața realizată măturat mecanizat

74.700.000 mp

c) suprafața realizată spălat

71.000.000 mp

d) suprafața realizată curățat rigole

140.000 ml

e) numărul de coșuri stradale nou montate

1.000 buc.

f) cantitatea totală de deșeuri stradale colectate

4.400 tone

g) cantitatea de deșeuri inerte colectate

3.000 tone

h) număr de sesizări primite la Dispeceratul Primăriei

0

i) număr de sesizări primite prin programul de audiențe 1 al serviciului

0

j) număr de sesizări scrise

0

1.2.2. Activitatea de deszăpezire

a) suprafața curățată zăpadă

8.000.000 mp

b) suprafața curățată gheață

150.000 mp

c) utilaje în funcțiune

20 buc.

g) număr de sesizări primite la Dispeceratul Primăriei

0

h) număr de sesizări primite prin programul de audiențe al serviciului

0

i) număr de sesizări scrise

0

1.2.3. Activitatea de colectare deșeuri menajere și asimilabile acestora

a) cantitatea de deșeuri colectată selectiv

- hârtie/carton

2500 tone

- PET-uri

1000 tone

- sticlă

500 tone

b) cantitatea totală de deșeuri menajere și asimilabile colectate

40.000 tone

c) număr de utilaje în funcțiune

14 buc.

d) număr de sesizări primite la Dispeceratul Primăriei

0

e) număr de sesizări primite prin programul de audiențe al serviciului

0

----------------âJz

l

•X

.' . • \ /   '  ,   ■                 • 'V

t                     r


< •

’ 4 .

■■tf) număr de reclamații scrise

------ J- y

1.3. Facturarea și încasarea contravalorii prestațiilor

a) Număr de reclamații privind facturarea

b) Număr total de utilizatori

12.606

c) Numărul mediu de zile de la reclamațiile privind facturarea până la rezolvare

0

d) Valoarea totală a facturilor încasate

e) Valoarea totală a facturilor emise pe activitatea de colectare transport depozitare deșeuri

500.000 lei

f) Valoarea totală a facturilor pentru activitatea de curățenie căi publice

5,8 mii lei

2. Indicatori de performantă garantați

...... ir           ....... .... . î      O                     4  .

2.1. Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator

c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale

■ ■
ANEXA NR. 7


TARIFELE PRACTICATE

NR. CRT.

ACTIVITATE

UM

TARIF

OBS.

? l

I

încărcat, transportat deșeuri municipale precolectate selectiv de la persoane fizice, asociații de proprietari

Lei/pers./lună

2,0

T'

Tarifele se calculează, exclusiv TVA

2

încărcat, transportat deșeuri municipale precolectate neselectiv de la persoane fizice, asociații de proprietari

Lei/pers./lună

2,5

3

încărcat, transportat deșeuri voluminoase

Lei/tonă

12,98

4

încărcat, transportat deșeuri din construcții(asimilate) și demolări

Lei/tonă

29,04

Tarifele se calculează, exclusiv

5

încărcat, transportat deșeuri municipale precolectate selectiv de Ia agenți economici și instituții publice

Lei/mc

20,45

TVA

6

A

încărcat, transportat deșeuri municipale precolectate neselectiv de la agenți economici și instituții publice

Lei/mc

25,57

7

Măturat manual carosabil + trotuare

Lei/lOOOmp

13,64

8

întreținere străzi

Lei/lOOOmp

2,84

A

In preț sunt

9

A

încărcat și transportat deșeuri stradale

Lei/tona

63,96

incluse materiale,

10

Măturat mecanizat carosabil

Lei/1 OOOmp

13,33

exclusiv TVA

11

Măturat mecanizat trotuare

Lei/lOOOmp

5,06

12

Spălat carosabil

Lei/lOOOmp

18,33

13

Stropit carosabil caniculă

Lei/lOOOmp

2,52

14

Curățat rigola manual

Lei/lOOOml

397,39

15

Curățat rigola mecanizat

Lei/lOOOml

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

26,79

-

>

/

4.

3

• t

•i

b                                        1

?

z

f*


16

—---

îndepărtat polei și zăpada până la 5 cm

Lei/lOOOmp

37,39

17

Curățat zăpada cu utilaje cu lamă

Lei/lOOOmp

14,54

18

Curățat zăpada de pe trotuare

Lei/lOOOmp

5,6

19

Curățat zăpada cu lama și împrăștiat material antiderapant concomitent

Lei/lOOOmp

38,43

20

Curățat zăpada manual

Lei/1 OOOmp

240,32

21

încărcat și transportat zăpada

Lei/tona

69,3

22

Spart gheața manual

Lei/1 OOOmp

667,71

23

încărcat și transportat gheața

Lei/tonă

47,03

24

Colectat DEEE

Lei/tona

63,23

r
PROGRAMUL DE INVESTIȚII

ț


Construirea unui număr de minimum 110 platforme betonate pe care vor fi amplasate eurocontainerele pentru colectarea selectivă, în termen de 18 luni de la încheierea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești.

Construcția de platforme gospodărești pentru colectarea deșeurilor menajere și asimilabile acestora, prevăzute cu suprafață betonată, gard metalic, racordate la canalizarea municipiului în număr de minimum 10 bucăți, în termen de 18 luni de la încheierea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești.

Montarea unui număr de 1000 de coșuri pentru deșeuri stradale anual.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea contractelor și a tarifelor ce vor fi practicate pentru desfășurarea activității de salubrizare în Municipiul PloieștiPREȘEDINȚI Teodoresc


SEC


TAR,


Sava (X


tin


Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

f

p

4

4


F

k

k

s

x J

4i ■- 4

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOfr NIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea contractelor și a tarifelor ce vor fi practicate pentru desfășurarea activității de salubrizare în Municipiul Ploiești

Data:


și a emis:PREȘEDINTE, Radu Mateescu
SECRETAR Gheorghe