Hotărârea nr. 271/2011

Hotãrârea nr. 271 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 271

privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești , a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu precum si raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil intocmit pe baza notelor de fundamentare si anexelor pentru investiții ale Direcției Tehnic - Investiții;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetulului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aproba rectificarea listei de investiții a bugetulului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.3 Aproba rectificarea listei de investiții a bugetulului creditului intern BCR al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.4 Aprobă rectificarea bugetulului fondurilor externe nerambursabile pe anul

2011, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Aproba rectificarea listei de investiții a bugetulului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.6 Aprobă bugetul creditului intern BRD al municipiului Ploiești pe anul 2011-2012, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Aproba lista de investiții a bugetulului creditului intern BRD al municipiului Ploiești pe anul 2011-2012, conform Anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.8 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.9 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2011

//

mtay/

CU ÎL S

\\r; -f

f X'

f


<-------


/


A

f


p

J

I.

\ * r ■■

A

’s

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 50/11.01.201 lsi rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 103/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr.144/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 184/21.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.205/28.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.225/27.07.2011, Hotararea Consiliului Local nr.257/01.08.2011, Hotararea Consiliului Local nr.258/12.08.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de necesitatea efectuării unor modificări prioritare in cadrul listelor de investiții.

Prevederile veniturilor bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 429.786,32 mii lei se vor majora cu suma de 1.339,00 mii lei constând in dividende incasate de la S.C. Apa Nova Ploiești conform HCL 233/27.07.2011 in suma de 1.339,00 mii lei.

Prevederile cheltuielilor bugetului local sunt în sumă de 449.786,32 mii lei si se vor majora corespunzător cu suma de 1.339,00 mii lei iar in structura se vor produce modificări după cum se menționează in raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil intocmit pe baza notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic - Investiții, Direcției Relații Internationale precum si a bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate ale serviciilor si instituțiilor din subordinea

Municipiului Ploiești.

In cadrul bugetului creditului intern are loc rectificarea listei de investiții a creditului intern BCR prin completarea denumirii unor obiective de investiții cuprinzând denumiri de străzi omise a se include in lista inițiala.

Tot in cadrul creditului intern are loc aprobarea listelor de investiții aferente creditului contractat de la BRD pentru anul 2011 si anul 2012 ținând cont de Hotararea nr. 2039/18.08.2011 a Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale prin care „finanțarea rambursabila in valoare de 40.000.000 EUR se utilizează astfel: in anul 2011  500.000 EUR, pentru asigurarea cofinantarii proiectului reabilitare si

modernizare centru de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești - care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila de la Uniunea Europeana; iar in anul 2012 39.500.000 EUR.”

Deasemenea avand in vedere nota de fundamentare a Direcției Relații Internationale prin care sumele apartinand proiectelor cofinantate de către Uniunea Europeana si la care Municipiul Ploiești este partener, conform OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale, sumele aferente proiectelor aflate in bugetul fondurilor externe nerambursabile ramase neutilizate (respectiv 725,76 mii lei), vor fi transferate in bugetul local al Municipiului Ploiești (725,76 mii lei + 4,00 mii lei din buget local).

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2011.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 50/11.01.201 lsi rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 103/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 144/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 184/21.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.205/28.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.225/27.07.2011, Hotararea Consiliului Local nr.257/01.08.2011, Hotararea Consiliului Local nr.258/12.08.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioareprecum si de necesitatea efectuării unor modificări prioritare in cadrul listelor de investiții.

Prevederile veniturilor bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 429.786,32 mii lei se vor majora cu suma de 1.339,00 mii lei constând in dividende incasate de la S.C. Apa Nova Ploiești conform HCL 233/27.07.2011 in suma de 1.339,00 mii lei.

Prevederile cheltuielilor bugetului local sunt în sumă de 449.786,32 mii lei si se vor majora corespunzător cu suma de 1.339,00 mii lei iar in structura se vor produce următoarele modificări:

 • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 395,58 mii lei constând in majorarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile si anume 65,00 mii lei reprezentând obiecte de inventar, 150,58 mii lei alte cheltuieli din care 66,00 mii lei pentru majorarea sumei aferenta prestărilor de servicii către RASP Ploiești datorita înființării unui nou serviciuin cadrul instituției si 150,00 mii lei reprezentând c/val retrocedări conform notei de fundamentare Direcției de Patrimoniu.In urma ședinței comisiei Buget finanțe are loc alocarea sumei de 30,00 mii lei pentru acordarea unui ajutor unei persoane fizice aflata in extrema dificultate conform HCL nr.

2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 51,20 mii lei constând in majorarea cu suma de 50,00 mii lei la titlul 20 „bunuri si servicii” pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea recensământului conform notei de fundamentare a Serviciului Resurse Umane , majorarea cu suma de 726,96 mii lei la titlul 50 „fond de rezerva” reprezentând dividende alocate de Apa Nova cf. HCL 233/2011 pentru executarea de lucrări de

investiții respectiv branșamente ce urmeaza a fi nominalizate prin următoarea hotarare de consiliu(756,96 mii lei- si 30,00 mii lei diminuare pentru acordarea de ajutor social unei persoane fizice aflata in extrema dificultate), diminuarea cu suma de 725,76 mii lei la titlul 55 „alte transferuri - proiecte fonduri externe nerambursabile” reprezentând sumele utilizate in cadrul proiectelor cofinantate de către Uniunea Europeana la care Municipiul Ploiești este partener ce se vor transfera in bugetul local in cadrul titlului 56 „programe din fondul de dezvoltare regionala”conform notei de fundamentare a Serviciului Proiecte cu finanțare Externa si bugetului fondurilor externe nerambursabile rectificat.

 • 3. Capitolul „Invatamant” - in cadrul acestui capitol are loc majorarea cheltuielilor cu salariile cu suma de 1.834,45 mii lei cu ocazia majorării nivelului maxim aferent cheltuielilor de personal conform Ordinului MAI-MFP 35/825/2011( in suma de 740,00 mii lei) precum si prin recalcularea sumelor necesare cheltuielilor de personal ale unităților subordonate din care a rezultat o economie de 1.094,00 mii lei ce va fi distribuita in cadrul capitolului invatamant care este deficitar.

4. Capitolul „Sanatate” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 351,42 mii lei constând in majorarea cu suma de 244,00 mii lei a titlului 10 „cheltuieli de personal - asistenta medicala ASSC” conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al acesteia si majorarea cu suma de 107,42 mii lei reprezentând transferuri către Spitalul de Boli Infectioase Ploiești conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al acestuia.

5. Capitolul „Cultura, recreere si religie”- se diminuează prevederea bugetara cu suma de 498,00 mii lei constând in diminuarea transferurilor „Filarmonicii Paul Constantinescu” cu suma de 500,00 mii lei conform bugetului de venituri si cheltuieli al acesteia si majorarea cu suma de 2,00 mii lei a titlului 56 „Finanțări - Proiecte PID” reprezentând programe din fondul de dezvoltare regionala conform notei de fundamentare a Serviciului Proiecte cu finanțare Externa si bugetului fondurilor externe nerambursabile rectificat.

6. Capitolul „ Asigurări si asistenta sociala”- se majoreaza prevederea bugetara cu suma de451,40 mii lei constând in diminuarea cu suma de 271,00 mii lei a titlului 10 „asistenta sociala in caz de invaliditate” si majorarea cu suma de 722,40 mii lei a titlului 56 „Finanțări - Proiecte PID” reprezentând programe din fondul de dezvoltare regionala conform notei de fundamentare a Serviciului Proiecte cu finanțare Externa si bugetului fondurilor externe nerambursabile rectificat.

 • 7. Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica”- se diminuează prevederea bugetara cu suma de 15,96 mii lei constând in majorarea cu suma de 2.000,00 mii lei reprezentând cheltiueli pentru prestări servicii SGU, diminuarea cu suma de 2.017,96 mii lei reprezentând active nefinanciare conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic - Investiții si Anexei nr. 2 si majorarea cu suma de 2,00 mii lei lei a titlului 56 „Finantari - Proiecte PID” reprezentând programe din fondul de dezvoltare regionala conform notei de fundamentare a Serviciului Proiecte cu finanțare Externa si bugetului fondurilor externe nerambursabile rectificat.

 • 8. Capitolul „Protecția mediului” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 500,00 mii lei la titlul 20 reprezentând cheltuieli de salubritate conform notei de fundamentare a Serviciului de salubritate din cadrul RASP Ploiești.

 • 9. Capitolul „Transporturi” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 103,36 mii lei a titlului 56 „Finanțări - Proiecte PID” reprezentând programe din fondul de dezvoltare regionala conform notei de fundamentare a Serviciului Proiecte cu finanțare Externa si bugetului fondurilor externe nerambursabile rectificat.

In cadrul bugetului creditului intern are loc rectificarea listei de investiții a creditului intern BCR prin completarea denumirii unor obiective de investiții cuprinzând denumiri de străzi omise a se include in lista inițiala.

Tot in cadrul creditului intern are loc aprobarea listelor de investiții aferente creditului contractat de la BRD pentru anul 2011 si anul 2012 ținând cont de Hotararea nr. 2039/18.08.2011 a Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale prin care „finanțarea rambursabila in valoare de 40.000.000 EUR se utilizează astfel: in anul 2011 500.000 EUR, pentru asigurarea cofinantarii proiectului reabilitare si modernizare centru de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești - care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila de la Uniunea Europeana; iar in anul 2012 39.500.000 EUR.”

Deasemenea avand in vedere nota de fundamentare a Direcției Relații Internationale prin care sumele apartinand proiectelor cofinantate de către Uniunea Europeana si la care Municipiul Ploiești este partener, conform OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale, sumele aferente proiectelor aflate in bugetul fondurilor externe nerambursabile ramase neutilizate (respectiv 725,76 mii lei), vor fi transferate in bugetul local al Municipiului Ploiești (725,76 mii lei + 4,00 mii lei din buget local).

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

VIZAT

DIRECTOR,

Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR, Direcția Administrație Publica


Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Simona AlbuJUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anexa nr.l

cf. Comisie Buget Finanțe


BUGET LOCAL 2011

CHELTUIELI

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf HCL

nr.

257/01.08.2011

influente +/-

buget rectificat

1

1

CHELTUIELI - TOTAL

5002

449.786,32

1.339,00

451.125,32

A UTORITĂȚI PUBLICE ȘI A CȚIUNI EXTERNE

5102

16.428,03

395,58

16.823,61

Cheltuieli de personal

10

7.207,87

7.207,87

Bunuri si servicii - total, din care:

20

8.525,21

365,58

8.890,79

Bunuri si servicii

7.266,50

215,58

7.482,08

bunuri si servicii (promovarea imaginii municipiului -European Film Festival& Fair Ploiești)

466,58

466,58

bunuri si servicii p

792,13

0,00

792,13

bunuri si servicii - retrocedări Parc Mun. PI. Vest

0,00

150,00

150,00

Ajutor social (sprijin persoana fidea in extrema dificultate)

57

223,00

30,00

253,00

Cheltuieli de capital - total, din care:

70

500,00

0,00

500,00

Active nefînanciare

71

500,00

500,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

-28,05

-28,05

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

29.009,54

51,20

29.060,74

Bunuri si servicii - total, din care:

20

8.196,39

50,00

8.246,39

Bunuri si servicii - recensământ

0,00

50,00

50,00

bunuri si servicii (ani precenenti)

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrum ext.

8.196,39

8.196,39

Fonduri de rezerva(756,96 suma reprez div. Apa Nova cf HCL 233/2011)

50

191,91

726,96

918,87

Transferuri către Serviciul public de evidență a persoanelor

51

440,00

440,00

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

2.781,24

-725,76

2.055,48

Rambursări de credite - total din care:

81

17.400,00

0,00

17.400,00

Rambursare credit Alpha Bank

6.000,00

6.000,00

Rambursare credit B.C.R.

11.400,00

11.400,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

TRANZA CȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

5502

6.700,00

0,00

6.700,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

500,00

500,00

Dobânzi

30

6.200,00

6.200,00

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NA ȚIONALĂ

6102

8.494,98

0,00

8.494,98

Bunuri si servicii - total, din care:

20

60,00

0,00

60,00

Bunuri si servicii (Protecția civilă)

60,00

60,00

Transferuri către Poliția Locala

51

7.631,49

7.631,49

Transferuri către Poliția Comunitară

51

745,51

745,51

Active nefinanciare (Protecția civilă)

71

60,00

60,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

nr.

257/01.0 8.2011

influente 47-

buget rectificat

1

1

1 -----------------------

Plăti efect an precedenti an curent

85

-2,02

-2,02

ÎNVĂȚĂMÂNT

6502

110.122,45

0,00

110.122,45

Cheltuieli de personal

10

77.105,00

1.834,45

78.939,45

Bunuri si servicii - total, din care:

20

22.866,00

-1.834,45

21.031,55

Bunuri si servicii

13.970,00

13.970,00

reparații curente scoli(buget PMP)

2.500,00

2.500,00

Bunuri si servicii (igienizări)

1.300,00

1.300,00

Bunuri si servicii2

5.096,00

-1.834,45

3.261,55

Transferuri către instituții publice

51

550,00

550,00

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

199,87

199,87

Asistență socială

57

90,00

90,00

Alte cheltuieli (burse)

59

800,00

800,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

-29,82

-29,82

Active nefinanciare - total din care:

71

8.541,40

0,00

8.541,40

Investiții centre financiare

Investiții centre financiare (PMP)

8.541,40

8.541,40

SĂNĂTA TE

6602

5.585,00

351,42

5.936,42

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASS C

10

2.738,00

244,00

2.982,00

Bunuri fi servicii - total din care:

20

787,00

0,00

787,00

reparații spitale

260,00

260,00

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

150,00

150,00

bunuri si servicii p

377,00

377,00

Transferuri către instituții publice

51

1.640,00

107,42

1.747,42

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

344,00

107,42

451,42

Spitalul Municipal Ploiești

1.296,00

1.296,00

Asistență socială (Centrul de transfuzie)

57

70,00

70,00

Active nefinanciare

71

350,00

350,00

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

6702

36.842,22

-498,00

36.344,22

Bunuri și servicii - total- din care:

20

2.795,50

0,00

2.795,50

ch. din donații și sponsorizări

89,50

89,50

iluminat ornamental

1.477,00

1.477,00

spectacole artificii

94,00

94,00

acțiuni culturale

1.135,00

1.135,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.123,00

-500,00

22.623,00

Casa de Cultură

681,00

681,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.716,00

5.716,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

5.128,00

-500,00

4.628,00

Club Sportiv Municipal

5.202,00

5.202,00

Administrația Parcului C-tin Stere

6.396,00

6.396,00

Finanțare- proiecte PID

56

0,00

2,00

2,00

Alte cheltuieli - total din care:

59

7.600,00

0,00

7.600,00

ch. Asociat SC FC Petrolul

6.000,00

6.000,00

reparații unități de cult

1.600,00

1.600,00

Active nefinanciare - total din care:

71

3.394,70

0,00

3.394,70

active nefinanciare

3.394,70

3.394,70

Plat efect an precedenti an curent

85

-70,98

-70,98

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

6802

30.394,40

451,40

30.845,80

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.135,00

-271,00

5.864,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.641,00

-271,00

4.370,00

Crese

1.494,00

1.494,00

DENUMIREA INDICATORILOR


Bunuri si servicii - total din care:

Bunuri și servicii (Creșe)

1

Bunuri și servicii p cresa si assc 639+206_________________

Bunuri și servicii (igienizări crese) reparații curente crese (buget PMP)

1                                                                                      l                           ■'■•>

Finanțări pt Asociația "Viitorul Tinerilor”_________________

Finanțare proiecte cf. Legii 350/2005

■ l ■                        ■p                  l 1                                                 11                          ' ■ ”1                 I

Transferuri - total din care:____________________________

Adm.Serv.Soc.Comunitare

Finanțare- proiecte PIP________________________

Asistență socială- total din care:________________________

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Ajutoare pentru locuințe________________________________

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale Active nefinanciare- total________

Plat iefect an precedenti an curent


LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ


Bunuri și servicii- total din care: iluminat public__________________

Alte cheltuieli - total din care:


întreținere ceasuri publice__________________

Reparații curente(fond imobiliar)____________

Bunuri și servicii (ani precedenti)____________

prestări servicii SGU PI. - din care:_________

reparații curente______________________________

obiecte de inventar__________________________

gratuitati cimitirecf. Legii 44/94____________

Transferuri către instituții publice, din care: Serviciul Public Finanțe Locale

Finanțare- proiecte PIP


Active nefinanciare - total din care:

Locuințe


i active nefînanciare

Iluminat public


Reabilitare iluminat public________

Plat iefect an precedenti an curent


PROTECȚIA MEDIULUI


Bunuri și servicii -total din care:___________________________

Salubritate_____________________________________________________

Reparații curente si amenajare centru municipal de colectare a deșeurilor, echipamente electrice si electronice_______________

apa meteo____________________________________________

Active nefinanciare total din care:


Canalizarea și tratarea apelor reziduale


active nefînanciare


COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE


Subvenții- dif. de preț și tarif la en. termică livrată pop.

Active nefinanciare


TRANSPORTURI


COD


51


 • 56

 • 57


71

85


7002


20

06

50


51


56

71

03


06


85


7402

2071

06


8102


40


71


8402


buget cf. HCL

nr.

257/01.08.2011


1.837,00

460,00

845,00

200,00

200,00 _________7,00

125,00

13.933,66

13.933,66

________0,00 8.500,00

8.180,00

200,00

120,00

0,00


-11,26


56.864,50


 • 20.611.50

5.372,00

 • 15.239.50

39,50

1.550,00

0,00

13.500,00


419,00

121,00

150,00 7.408,00 7.408,00

0,00 28.845,00 27.301,00

27.301,00

1,544,00

1.544,00

0,00


44.090,00

15.420,00

14.800,00


120,00


500,00

28.670,00

28.670,00

28.670,00


43.907,00

43.907,00

0,00


61.348,20


influente +/-


0,00


0,00


722,40

0,00


0,00


-15,96


2.000,00


2.000,00


2.000,00


0,00


2,00


-2.017,96

■2.517,96

-2.517,96

500,00

500,000,00

0,00


0,00


0,00


103,36


buget rectificat


1.837,00

460,00

845,00

200,00

200,00 7,00

125,00

13.933,66

13.933,66

722,40 8.500,00 8.180,00

200,00

120,00

0,00

-11,26


56.848,54


 • 22.611.50

5.372,00

 • 17.239.50

39,50 1.550,00

0,00

15.500,00 419,00 121,00 150,00

7.408,00

7.408,00

2,00 26.827,04 24.783,04 24.783,04

2,044,00

2.044,00

0,00


44.590,00

15.920,00

15.300,00


120,00


500,00

28.670,00

28.670,00

28.670,00


43.907,00

43.907,00

*

0,00


61.451,56


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf HCL

nr.

257/01.08.2011

influente +/-

buget rectificat

Bunuri și servicii - din care:

’ 20

9.300,00

0,00

9.300,00

reparații curente străzi

7.000,00

7.000,00

serv monitorizare trafic

2.300,00

2.300,00

Subvenții- dif de nret si tarif (RA TP)

40

28.805,00

28.805.00

Alte transferuri (Amplasare copertine refugiu calatori in stațiile RATP PI.)

55

69,90

69,90

Finanțare- proiecte PID

56

0,00

3,36

3,36

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

23.173,30

100,00

23.273,30

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anexa nr. 1

BUGET LOCAL- 2011 venituri


cf. Comisie Buget Finanțe

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

nr.

257/01.08.2011

influente +/-

buget rectificat

1

VENITURI - TOTAL

0001

429.786,32

1.339,00

431.125,32

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

281.074,57

1.339,00

282.413,57

3

I. VENITURI CURENTE

0002

369.993,27

1.339,00

371.332,27

4

A. VENITURI FISCALE

0003

344.241,43

0,00

344.241,43

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

169.173,43

0,00

169.173,43

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.604,43

0,00

3.604,43

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

704,43

0,00

704,43

8

Impozit pe profit de la agenți economici

010201

704,43

704,43

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.900,00

0,00

2.900,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.900,00

2.900,00

11

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

164.877,00

0,00

164.877,00

12

COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

164.877,00

0,00

164.877,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

04020l

163.027,00

163.027,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.850,00

1.850,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

692,00

0,00

692,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0502

692,00

0,00

692,00

17

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

050250

692,00

692,00

18

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

0009

65.909,30

0,00

65.909,30

19

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

65.909,30

0,00

65.909,30

20

Impozitul și taxa pe clădiri

070201

54.600,00

0,00

54.600,00

21

Impozit pe clădiri de la pers, fizice

07020101

10.900,00

10.900,00

22

Impozitul și taxa pe clădiri de la pers, juridice

07020102

43.700,00

43.700,00

23

Impozitul și taxa pe teren

070202

7.505,40

0,00

7.505,40

24

Impozit pe terenuri de la pers, fizice

07020201

2.300,00

2.300,00

25

Impozitul și taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

5.200,00

5.200,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

5,40

5,40

27

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

3.800,00

3.800,00

28

Alte impozite și taxe pe proprietate

070250

3,90

3,90

29

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

0010

109.158,70

0,00

109.158,70

30

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

92.869,00

0,00

92.869,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, și sect. Mun. București

110202

90.959,00

90.959,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.910,00

1.910,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

38

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SER VICII

1202

413,00

0,00

413,00

39

Taxe hoteliere

120207

413,00

413,00

40

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

30,00

0,00

30,00

41

Impozit pe spectacole

150201

30,00

30,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI

1602

15.846,70

0,00

15.846,70

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

11.410,00

0,00

11.410,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, fizice

16020201

5.900,00

5.900,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.510,00

5.510,00

47

Taxe și tarife ptr. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

4.233,70

4.233,70

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

160250

203,00

203,00

49

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE

FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite și taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

25.751,84

1.339,00

27.090,84

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14.774,44

1.339,00

16.113,44

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14.774,44

1.339,00

16.113,44

55

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

300201

7.102,96

7.102,96

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

300203

57

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

6.594,00

6.594,00

58

Venituri din dividende

300208

1.077,48

1.339,00

2.416,48

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI

SERVICII

0014

10.977,40

0,00

10.977,40

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII ȘI AL TE ACTIVITĂȚI

3302

3.219,40

0,00

3.219,40

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3159,00

3.159,00

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor în creșe

330210

66

Contibuția pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

50,00

50,00

67

Taxe din activități cadastrale și agricultură

330224

0,00

68

Contibuția lunară a părinților ptr. întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

330227

0,00

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

330228

2,00

2,00

| 70

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

330250

8,40

8,40

71


 • 72

 • 73

 • 74


VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE,

ELIBERĂRI PERMISE______________

Taxe extrajudiciare de timbru                         | 340202

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise | 340250 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI          3502


3402


75


77


 • 78

 • 79


80


Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

Penalități ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a.   59292

declarației de impozite și taxe_____________________________________

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea | 350203 potrivit legii

•1

Alte amenzi, penalități și confiscări_____________

DIVERSE VENITURI________________

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice______________________________


350201


350250

3602

360205


81

82


83


84
25,00


139,50

1.304,00


taxe speciale__________________________________________| 360206

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe               360207

■..... I                               IIW—I ■ I III      I             J

Venituri din ajutoare de stat recuperate_________________| 360211

Alte venituri                                            I 360250

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE_______________________

Donații și sponsorizări______________________________

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)_________________

varsaminte din secțiunea de funcționare____________

Alte transferuri voluntare


3702


370201


370203


370204

370250

 • 86 IIL VENITURI DIN CAPITAL__________I 0015

 • 87 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR B UNURII 3902

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice________________

 • 89  Venituri din vânzarea locuințelor construite din

fondurile statului_____________________________________

 • 90  I Venituri din privatizare______________________________

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând

domeniului privat al statului_________________________

Depozite speciale pentru construcții de locuințe


8544,00


1.260,00


89,50


89,50


4.039,80

4.039,80


390201


85,00


390203


110,00


390204


390207


390210

0016


3.810,00


91 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE [ÎNCASĂRIDIN RAMBURSAREA

* [ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE____________ 4002

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții și serv, publice de interes local sau a unor | 400206 activ, finanțate integral din venituri proprii________

 • 94 .încasări din rambursarea microcreditelor de la pers.

| fizice și juridice_________________________________________

 • 95  împrumuturi temporare din trezoreria statului__________| 400210

 • 96 [sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare | sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea 499213 golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

 • 97  încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

 • 98 IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE____________

 • 100 [SUB VENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

 • 101 1/4. De capital

 • 102  ^ete^no^°8’zarea centralelor termice și elecrice de

termoficare_______________________________________

 • 103  Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

 • 104 [Planuri și regulamente de urbanism

400207


400214


400250

0017


0018


4202

0019


420201


420203

420205


55.753,25


55.753,25


55.753,25 29.600,00


105

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

106

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

420207

107

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

420209

108

Finațarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuință

420210

1.000,00

1.000,00

109

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

5.000,00

5.000,00

110

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

420213

23.600,00

23.600,00

111

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

420214

112

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

420215

113

B. Curente

0020

26.153,25

0,00

26.153,25

114

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

115

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

116

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

117

Subvenții ptr. compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

420232

25.997,00

25.997,00

118

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

119

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

110,25

110,25

120

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

46,00

46,00

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-născuți

420236

121

subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

420246

122

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

123

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

124

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

430204

125

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistență socială ptr. persoanele cu handicap

430207

126

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare în situații de extremă dificultate

430208

127

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

0,00

0,00

0,00

128

veniturile bugetului local - Fondul Europ. De Dezv. Regionala-Prefinantare, pentru avansuri FEDR

45020103

0,00

0,00

0,00

129

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

450215

0

0

0

130

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45021502

131

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2011

Rectificare 5OLOSEVICI


mii lei


Nr. crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

1   Valoare

1     totala

I    actual iz.

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

finanțate din:

Influente

(+/-)

BUGET

LOCAL Inițial

TOTAL

BUGET

|          din care:

I de la bugetul

1 local

transf.

bug. Stat

| 0

1

2

1 3

5

6

7

9=8+10+11

10

11 1

12 1

1 13

1  4

P*48aa.*ț444r4...aa*a».--44a.....p*4»4.r..44....a*48aa.*.44l

*44..a»pp4.r...."aațț-888-«i.....*44....444.-..a*4-.....b4-

a44...J-P4-r...."""4-40000.a....b44r....pp4-....44-...*-.4ri

■8  84  -  ...  ■  *  8  p 1

<"*"4*.a».*8 al

H+ + a.....«...

H*t........... H*aa«a«a....p

4 ► * • .."*4....84

8*4.  ■  «  .  *  4  ■  ■  ■  4  ■  b  ■

.... ■■ P4r.»q4.4

■ *.P4... ■ .«al ■ a

• a » • 4 - a. «4444a a 4

•   *   8   4   ■   a   ■   4   8   4   4   .   •   «a

’        1 ' 4 * 4 '

""P4*.a.^

4                     H

la.  8*4 -  ■ r ■  ■  ■*

I-P44 - •■•••*

1   * -r^- St •                   *    k **  *

4. .a.a'vr. .

-  ■■■    4  8  r    ■

■   ■   ■   ■   ■   4   b   4   ■   ■*

48  ■*■    4 -  8 *    J

P 8 * ■ ■ ■4-4*.al

1 -  4  r    »     P48          * 1

[8r.a. «4| ■ ■ ■ ■ I

84.           4  -  .  ■  .  »  4 1

............

V           *   *

1       *         4    4

b             4

1 p    -     1     4     r

L«    4    -     -     ■

*■■■44-4*.....***8fr-...a......44ar...P44*r..pp44r..4448 .ar.

TOTAL€HELTUIELI<<<<<<<<<<<<<<<<<<«<<<<<«<<<<<«<-

■ ■aqd..a..4P844r....a.*»44*.*'.."""44**a.-.444a».a44vaaaaa +

. 28. Z.-03 j.^03. ■

... .... b. a a ■

-■■■■4..r.a.

■     ■    4    ■    4    ■

0,0b   <

1 ■              * - - 4 4 4 4 a ■

|..i44-4i*.r.

1 ■  p  4  -  -         r  4     ...

■    ■     ■     •    *    4     8    a    •     ■    +    |    4    ■    ■    ■

■ ""P4....484...

.    .......... ■    r    ■    a    p

4     •    *    *    •     ■    ■    •     P    4    4    r    ■    R     ■

a    8     8    *    r    ■    ■    •     4    4    -    ■    a    *    4     8

• 4 - 4 ■ ■4-444. .4*4

4....4S4.-...44

b-...*4«4....48-

■   •   ■   •   p   4   1   4   *   ■   .44   -   ■

r. "" ■ 4 ■ 4 ■ ■ .444. ■

8     ■    ■    ■     ■    ■    4

■ ■■■■- .

 • ■     ■    ■    "     "    4    ■

i      ■      *      "      P      4      .      ■

 • ■     ■    *    8    4    -     ■

: 9L6ț6i4:4 <

■ ■■■b4lb + ...

58,206,44:

a-araa..4-

4 - - «r«»P44.

: 33;4:l(k0Q

■ " - 4 - ■■<■4-1

■    ■    8    *              ■    ■    P    4    r    J

b    r           ■    *    P    4    r    ■  1

:<-4<917,96<<

1" P - P 4 • 8- ■ ■ |a"484a.a. - 4. «1 1" ► 8 a a ' 84. ■ 1

<93<53L40<

1  a  |  b  ■  ■  *  4  -  8*4

a|,a.. + ta444

1   -    4    a     ■    *    4    -     -    a    *    *

A

Lucrări in continuare

106.637,84

I 0.00

0,00 |

52.33840

23.950,30

28.387,89 1

470,00    1

51.868,10

B

Lucrări noi

180.395,19

0.00

■                          3

0,00 1

29.128,94

25.106,74

4.022,20 |

;   -5.977,96   |

35.10630

1              'î'

1          d

■VU:? MM'ihMMh CM M; 1 MMMh A

■: 4 ? ?: <

I                        z L

■                                          .• r -

:• >; < 1

1

ML £ ■ hMi-O

......... .o

- ' -J 1

ț:.

Cap.51.02-71

AUTORITATI PUBLICE

p   *   »   »   +

1 • * • * ♦

P   ■            ♦

1 *

P               *

1 * ■ *

44...*44-.a»a4..444*r......"""*.«**..p*4bar.....»r...*404aa

4...**,-.a.»»...444....a...J.p4*ra...P444a....4»....k4i>araa

4-...*4-.a».»..p444.....a..""bA4*r....*444»..*b44....*Jl»aa

*-aJ—                             ....... ♦   .....****■••-***••-•* + ••*••■

’ll 4 I 4*1 .........* * *........... *  * * * - - • * * * *.....*  ’ * ’ - •

, t  * * £ V t.          \ w * (\ w    \ w       w w w \ \ \ \ ‘     w . \    ■

---*-*• -L ~ J__L____1----1----■---• J   -■____1____1____1____t____A----1----■—-■--_•■---x- -■____T ut____L____i____1-----1----t----d----■----J^-4- ■ J ■__«____«____k____k----*----*__+   ■--■    ■____k____k____t____■____k   *-- *    »    »    ■    *____*--■- —■    *

<<<<W<<M ___*____*   *_____1____*____-____*____k       __aJ

I.  ...  »  -  4  -  4  4  4  r  -

!■■■■■ 48 4 + 44*.

<<<<W:<<\

!_■____»____a____a__h____1____h____1____1____a____1— -a_ —A .

■      "      •      4      •      b      4      •      •      4      ■"      4      -      r      •

 • ■ • • ■" 4 8 a • •■•♦8*..

««44b4****44b**

 • ■ P"48br...p*br..

•   ■   ■   4   •   4   •   •   »   •   4   8   ■■   ■

 • ■   •   ■   4   44.   •   ■   •   *   4   b   r   •   •

• * * 8 !*■■■*■■*■ ■■

4 " r • ■ • .*4I-.»*. p

"     P    4    ■    ■    ■     ■    ■    "•    8    4    t    ■     ■     P    4

•**■■■44844». «4

"• + .*..»4b4...44

"--■■■■"b4-*.»4

■  4  -  *  ■  ■*■*  +  -  ■  ■  ■  fr  ■

4    ■     ■    ■    ■     ■    4

4    4    ■     •    •     •     b

4  ■  *  »  •  *4

-     ■     .    ■    ■     .    4

■  a  a  ■  .44

-.»■■* 4

1 ■■»■■- a

<;-5004ib-<;

* • "4-4. ■ ■ ■ *

:<:<A^<<<

♦                4            4                .   ■

<<<<W:<< <1 la. p » -            4 H

<:<^O<<:

din care:

X    1    *    "    *    .-          -P    *    8    4

4--■--«A--J---*----a---■   ■   1   ■—L---1—a---»—• ■  J   8-   8   *---8. . X  »   8   4   -   ■  ■   ■   8   4   -   b   .   .   .   ■   ■   ■

1

Ahc M^dCm-h k.

<M......      |

1            A*

1                                 :: - *

£ i:•      k' >

;• :• ? ț •:

mm:    1

: U MMM? v

r~i

Dotări

0,00 |

1 0,00

0,00 1

500,00

500,00

0,00

0,00 1

500,00

Cap.61.02-71

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

p              a    p

Ir. .a fa

t    •    a    »    4

■    ■    a    ■    4

P    "    ■    »    +

b*" ■■<»•■.....44-...aa*.....*--r«*"Ba.-P8b.a..-884r...b-a»aa

 • ♦ »..."4a r....p44..4aaa.....<*''b.raa*..P8b4ar..-8ba . . . . 4 8 •. a a .

lOTAl/..................... . . , ,....... . ...................

 • ♦   j* V1.J 4..aaa*4ab»4........ ♦ ♦ ......*44*...a.*»...a*-44a.i

4..a*44 4..aa*țj|»<,r......a..p4**....*«444r..aa44aaaab4p4aaa

-  b  ■  ...  p  4  i  a  a  ■ |

<<<<O0<<<<

■ + 4...- P4-      1

44. ■■ "44 b 4   ■!

l.... 44444*4. ■

<<<<:0$0<M<M la    .    .     .     .     p     .     '     >     -     4     .     b

 • ■  "44  84.  •  »  •  4  4  *  •  ■

 • ■ ■■"bb.....4b^..

 • ■  "."44 -  ■■  • 4 P 4 ■ a

 • ■ ■■4 P4.a».*|4a aa

 • ■ ■■■4-....4P..I

..."  ►  4  •  *  •  ■■  ■  +  ■  r  ■

"48b..».p4-..a-

■ b4-*.a..4»..a.4

■    *    -    4    •    ■■    ■    p    4    I    *    ■    •    -

• * a «r.a.*4<b«»«f

""84....V484a..4

8ba..*.P

4    a    ■     •    a    ■     r

84r. ■»■ P

4    *    «     •    •     •     *

4  ■  ■  r  ■  «4

4    -     ■    ■    ■     ■    4

<:<Q,OO:<1

: 600

:<‘<69M:<-<

-br..48b*.a

0.00 1

*4.a»q/448a.

*.4.a»praaRb*M

< << IMM)< << <1 4             ■•+                4  - ■

"  +  ■■     4  4                 H

;<mOo<a!

din care:

1

60

<.M?< j:

AJlO    I

l

Mm £ .m H *

1

Dotări ALA

0,00 |

0,00

0,00 I

60,00

60,00

0,00 |

0,00 |

60,00

Cap.65.02-71

INVATAMANT

1    •      *      •      •      fr

!*■■•-

V/Vril..........*......................4 ► 1 4 *        » a b .......4 ■

! t r r A 1..... *  - • - *..........................

.  .......................... ... 4 8  8  4 8 4 * - a  4 8 *..... 4 -  b .. .

<<8O13M:<|

V<z<W<<<<

t 1 ba.a.**l4. p 4 p *

 • ■ .a»a».4.a. .*8.

 • ■ ... .444r..448 ■■

 • ■ ■■"4»8... 4 P 4 ■ ■

 • ■   ...   p   4   -   *   ■   ■   ■   p   4   •   ■   •

■  ----5    5    4    d    <1    J     ----1----4----3—---T " 1 "tf 1F

■ • 44.A..4844. ■■

■T--J--1 r T .—-—

P  4  -  IA.  *  " H

0,00 I

:<:8;5+1^<<

-     b    4    J     b    ■    p    4    1    1    a

<<8.541,40<;

<<<<W<<;:|

--5--5--T--T*—5—=--i—n—f5 .■ i--■“

<<<:<(),00 <<<<:

:<’8;54L40:m

din care:

A

Lucrări in continuare

52.313,00 1

0,00

0,00

0,00 |

6.535,00

6.535.00

0,00 1

0,00 |

6.535,00

1

Consolidare Școala Rares Vodă

7.000,00   |

0,00

0,00 |

2.400,00

2.400,00

0,00 |

0,00 |

2.400,00

2

Consolidare Gr. Sc.Petrolul Teleajen

8.500,00  |

0,00

0,00 |

4.070,00

4.070,00

0,00 |

0,00 |

4.070,00

3

înlocuire tamplarie, refacere fațade , terenuri

36.813,00 |

0,00

0,00 |

65,00

65,00

0,00 |

0,00 |

65,00

B

Lucrări noi

33.100.00 |

0,00

0,00

0,00 I

1.610.00

1.610,00

0.09 I

0,00 I

1.610,00 |

1

Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul

0,00 1

0,00

0,00 I

200,00

200,00

0,00 |

0,00 |

200,00

2

Sala de concerte si sala de sport Liceul de Arta

22.100,00 |

0,00

0,00 |

100,00

100,00

0,00 |

0,00 |

100,00 |

3

Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearul

11.000,00 1

0,00

0,00 |

10,00

10,00

-

0,00 1

0,00 |

10,00 1 • 9

 • 10


DENUMIREA


OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


Centrale termice si instalații de încălzire: Grup Școlar Transporturi, Școala nr.l Radu Stanian, Școala Ienachita Vacarescu, Școala nr.l 1 Florin Comisei, Școala nr. 13, Școala nr. 19, Școala Sf. Vineri-anexa, Grădinițele nr. 1,5,7, 9 Nichita Stanescu, Cheita de Aur, Casuta de Povesti, nr.24, nr.29,nr.37,nr,38


Branșamente utilitati Școala Rares Vodă


Proiectare -refacere parțiala acoperiș Colegiul Mihai Viteazul

Documentație AC. Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearul

Documentație AC. Construire Grădiniță nr.20


Proiectare -reabilitare corp anexa Colegiul Mihai Viteazul

SF+PT+DE înlocuire tamplarie Colegiul I.L.Caragiale


Proiectare Liceul de Arta-Sala de concerte


Studiu de prefezabilitate-extindere Școala Sf.Vasile

Expertize tehnice-unitatî de invatamant

Dotări


Proiectare centrale termice si instalații de încălzire unitati de invatamant


RTE Sala de sport Școala nr.28 Nicolae Balcescu


Reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipal Schuller


Proiectare -reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipal


CULTURA RECREERE SI RELIGIE

’î—T—


r'"'l


Valoare


totala


conform S.F.


Lucrări in continuare

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești


Proiectare sî execuție pavilioane de vara


Proiectare si execuție pista de atletism, Parc Tineretului


Reabilitare Statuia Libertății.


Construire ansamblu monumental I.L.Caragiale


Valoare


totala


actual iz.Surse


Credite


Credite


|          finanțate din:

Alte surse |^rOTÂL| constituite] BUGET de la bugetul transf.

local bug. Stat


din care:


Influente


(+/-)


BUGET LOCAL


Inițial9=8+10+11


1.300,00


30,00

32,00

50,00

32,40

35,00

30,00

10,00

10,00

2 o£

40,00


80,00


40,00


200,00

200,00


;ii

X '' '?


150,00


2.270,00


2.000,00


230,00

40,00

1.119,70


319,70


800,001.300,00


30,00


32,00

50,00

32,40

35,00

30,00

10,00


30,00

26,40 50,00 50,00 35,00 30,00 5,00 10,00 0,00 -40,00


200,00

200,00


Nr.


crt.


DENUMIREA


OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


Valoare


totala


conform S.F.SF,PT,DE Reabilitare statuia Libertății


LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA10


11


12


13


14


15


10


11


TOTAL

M       J--*--*--

din care


Lucrări in continuare


Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești


Consolidare si reabilitare termica Bloc A7 str.Cibinului nr.2Ploiești


Reabilitare termica bloc 135A str.Zimbrului


Reabilitare termica bloc M10 str. Arhip Nicolae

Reabilitare termica bloc 67 bis str.lnfratirii nr.5A


Reabilitare termica bloc 48 str.Cameliei nr.3A


Reabilitare termica bloc 13 str. Levantica nr 1


Deviere rețea apa str. Libertății nr.l

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

Construcție sediu, puct de lucru zona Nord, desființare construcții subterane existente pe teren, renovare acces subsol, strada. Aleea Catinei, nr.l7A+ UE (etapa II).

Proiectare+executie- Racordare Aleea Catinei, nr.l7A- Dalkia


Proiectare+executie- Branșament electric pavilioane AEE Sediu punct de lucru Ploiești Aleea Catinei nr.l7A Construcție anexa cimitir Bolovani-proiectare si execuție Reabilitare sistem iluminat


Lucrări noi


Reabilitare termica blocuri locuințe


Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD


Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu


Reabilitare termica blocuri zona Vest 1


Reabilitare termica blocuri zona Vest 2


Demolare construcție existenta strada Cosminele


Extindere a branșamentelor de apa in Cartierul Petrolul


Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei nr.14

Extindere a rețelelor de apa in Cartierul Petrolul-strada Văii


Extindere a branșamentelor de apa Cartier Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca.

Extindere rețea de apa in Cartierul Bereasca


Certificat energetic blocuri Cartier Libertății27.639,14

14.404,13

4.030,87

522,95


3.422,95

421,39

890,25

0,00


Valoare totala actual iz.

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

3

5

6

7

8

r > :• 5 :•

0,00

0,00

»    *    +    a     p    *    *    a     a    *    p    *    ►

PV«4  +  P  +  8  P  4  +  +  d  B  *  4

*   *   a   ■   ■   4   +   +   d   14   +   14   +   1

+ + ■ + *■ +

: 0,00: |

0,00

0,00

0,00

0,00 |

0,00

0,00 |

0,00

0,00 |

0,00

0,00 |

0,00

0,00 |

0,00

0,00 |

0,00

0,00 |

0,00

0,00 |

0,00

0,00 |

0,00

0,00

0,00

0,00 |

0,00

0,00 |

0,00

0,00 1

0,00

0,00

0,00

0,00 |

0,00

0,00 I

0,00

0,00 |

0,00

0,00 |

0,00

0,00 |

0,00

0,00 |

0,00

0,00 1

0,00

0,00 1

0,00

0,00 |

0,00

0,00

0,00

P ■ '  '                    ■ ■ ■■  ■■    ■                  —■

0,00 |

0,00

0,00

0,00

0,00 |

' /

0,00

0,00 J


________finanțate din:

TOTAL

BUGET


din care:


Influente


de la bugetull transf.

local I bug. Stat


BUGET LOCAL
10.266,80 4.310,00 294,00 1,00 38,00 1.568,20 83,00 49,60 0,00 1.469,00


30,00 100,00 90,00 80,00 2.044,00 9.392,24

0,00

1.677,00 2.720,00 2.772,00 1.481,20

0,00

75,00


50,00


35,00


475,13


106,91


5.479,00

500,00 150,00

1,00 38,00 798,20 44,00 24,80 0,00

1.469,00


30,00

100,00

90,00

80,00

2.044,00 5.370,04


0,00 800,00 1.700,00 1.372,00 756,00

0,00

75,00


50,00


35,00


475,13


106,91


4.787,80

3.810,00

144,00770,00

39,00

24,80


4.022,20

0,00

877,00

1.020,00

1.400,00

725,20


9.796,80 4.310,00

294,00 1,00 38,00

1.568,20

83,00

49,60 30,00

1.469,00


30,00

100,00

90,00 80,00

1.544,00


-6.057,96 I 15.450,20

0,00 2.030,00 4.785,00 5.200,00 3.225,20

50,00

75,00


0,00 -353,00 -2.065,00 -2.428,00 -1.744,00

-50,00
DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII


SF,PT,DE Bocuri locuințe sociale str.Cosminele SF,PT,DE,RTE Locuințe str.Cosminele Documentație tehnica PAD, strada Cosminele Expertize tehnice imobile din patrimoniu Expertize Tehnice Blocuri Locuințe SF,PT, DE consolidare blocuri locuințe


Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor (og.l8/2009-og.69/2010)

Reactualizare PUG


PROTECȚIA MEDIULUI


PHbad"""|b

4R84a"""44

R ....... . .


■    ■     ■     ■    *

■      R      P      *

*    ■     b    *    ■

R      a      b      *

R      P      ■      »      ■


»    ■     P

■      P      •■

a     "    *

a     ►    ♦


Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiești -PMP

Modernizare strada Gârlei -canalizare

Cap. 84.02.71


Valoare


totala


conform S.F.


Valoare


totala


Surse


Credite


Credite


Alte surse


actual iz.


TOTAL

BUGET


finanțate din:


din care:


Influente


(+/-)


BUGET LOCAL


Inițial624,14


4 4   * b ■■■ ■ j 4 R   +lb + 4"""a""


Lucrări in continuare

Execuție alei cimitire Mihai Bravu, str. Mihai Bravu nr.228, Viisoara-str. C-tin Brezeanu nr. 14     _ _______

Modernizare strada Rafov____________

Modernizare strada Șantierului _______

Modernizare strada Izvoare

Modernizare strada Jupiter tr. I                      _________ __

Modernizare străzi zona Rujului (Refacere sistem rutier str. Hanibal, Refacere sistem rutier str. Petre Negulescu, Refacere sistem rutier str. Petroniu, Refacere sistem rutier str. Vasile Boierescu, Modernizare strada Posada, Modernizare strada Fecioarei, Modernizare strada Petru Poni, Modernizare strada Cicero, Modernizare strada Principatele Unite) _____________ ___________

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)


18.021,66


385,00

51,00

330,00

134,00


Modemizare/Refacere sistem rutier străzi Cartier Petrolului (Refacere sistem rutier str. Inotesti, Modernizare strada Livezilor, Modernizare strada Țintea, Modernizare strada Țițeiului, Refacere sistem rutier str. Moreni, Refacere sistem rutier str.Transformatorului, Modernizare strada Gândului, Modernizare strada Baicoi, Modernizare strada Vitileanca, Modernizare strada Ghighiului)

Modernizare strada Sevastopol                    _________

Modernizare strada Gârlei


42,00

340,0012

-50,00

-50,00

-20,00

0,00

0,00

0,00


13

50,00

50,00

20,00

300,00

500,00

500,00


3.700,00


2.000,00


0,00


168,00


0.00


0,00


0,00


îOO.OO

r ’ •r/«*p4j

b *   •   ■   •   •   ■   •   ■*


0,00


0,00


0,00

0,00

0,00

0^0


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


28.670,00


28.480,00


190,00


R48bva"ar

:•23:17330

a p *    ♦ a ♦    •     ■    ’

■      ■      •■      + H <      + d b


4.396,30


15,00


385,00

51,00

330,00

134,00


150,00


1.270,00


1.67930


42,00

340,00


Nr.


crt.


Lucrări noi


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20

21


22


23


24


DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII


Modernizare strada Saturn, etapa II (proiectare+executie)

Modernizare strada Vârful cu Dor(proiectare+executie)


£•


Modernizare strada Neajlov , inclusiv canalizare (proiectare+executie) Modernizare strada Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie) Modernizare strada Olteni, inclusiv canalizare (proiectare+executie) Modernizare Aleea Strejnic bloc 26,27,28(proiectare+executie) Amenajare loc de joaca pentru copii Bulevardul Republicii (langa Cimitirul Sovietic), Amenajare loc de joaca pentru copii strada Grindului - Complex Cina )- proiectare+executie           _______

Amenajare loc de joaca pentru copii zona Malu Roșu - grădiniță 21, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Modem-proiectare+executie_____________

Amenajare loc de joaca pentru copii zona Mihai Bravu, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Mihai Eminescu, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Muzicanți - proiectare+executie______

Amenajare parc Caineni in municipiul Ploiești


•B


Reparații pasaj Gara de Sud, municipiul Ploiești (proiectare+executie)

Refacere sistem rutier str. Văii

Modernizare strada Vasile Lucaciu


Demolare pod rutier vechi Obor


Reparații capitale: strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș), B-duI Republicii (tronson str. Sos. Nordului-Iimita oraș), strada Strandului( str. Pasaj Bucov-limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor-Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada Podul Inalt-proiectare+executie

Reparație capitala strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș) proiectare+executie

Reparație capitala B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-Iimita oraș) proiectare+executie

Reparație capitala strada Ștrandului (ieșire Pasaj Bucov-limita oraș) proiectare+executie

Reparație capitala strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eroilor- Plaiesilor)-proiectare+executie

Reparație capitala strada Cuza Voda-proiectare+executie

Reparație capitala strada Lapusna-proiectare+executie Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Ghe. Doja- proiectare+executie

Amenajare parcari in municipiul Ploiești, B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr. I-II- proiectare+executie

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr. III-IV-proiectare+executie

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr.V P25 proiectare+executie


sa


•a


Valoare totala conform S.F. I actualiz.


Valoare totala


Surse


Credite


CrediteAlte surse

1          finanțate din:

TOTAL BUGET

|          din care:

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

9=8+10+11

10

11

17.007,00

17.007,00

0.00

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

150,00

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

100,00

100,00

0,00

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

500,00

500,00

0,00

780,00

780,00

0,00 |

2.510,00

2.510,00

0,00

150,00

150,00

0,00 |

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00 1

0,00

0,00

0,00

70,00

70,00

0,00

100,00

100,00

0,00

70,00

70,00

0,00

50,00

50,00

0,00

42,00

42,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1

2.560,00

2.560,00

0,00 I

2.510,00

2.510,00

0,00 I

1.405,00

1.405,00

0,00 1

Influente

(+/-)


BUGET LOCAL


Inițial150,00 50,00 50,00


70,00


Nr.


crt.


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII


1 ___________________ _ ___________

Modernizare străzi Cartier Gageni (Leului, Lirei, Redutei, Spiru Haret, Vântului, Vornicul Beldiman, Zborului, Stăruinței, Morilor, Podețului,Tabla Butii, Titeica)-propiectare+executie

Modernizare străzi Cartier Ghe. Doja (Amurgului, Austrului, Azurului, Frunzelor, Fundeni, Matasari, Muzelor, Dogarilor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca, Dorobanți, Italiana,Petriceicu Vodă), Modernizare strada Dâmbului (proiectare+executie)

Amenajare esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor (proiectare+executie)

Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar (proiectare+executie)

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: B-dul București, Jianu- strada Teleajen, strada Ploilor (intersecție str. Ghe. Asachi cu strada Buna Vestire; înființare loc de joaca Ploiești - Triaj (proiectare+executie).

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str. Lacul Balea, Aleea Ciucului, P-ta 9 Mai (intersecție str. Domnișori cu Aleea Vitioarei), str. Marasesti (bl. 26 B), Sala Sporturilor

(pro i ectare+executie).

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str.CibinuIui, Complex Meșteșugăresc (Sos. Nordului), Cameliei bl. 111, Parc Dendrologic (proiectare+executie).

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str. Spatar Milescu bl. 121 D- bl. 121 E, bl. 141 G, str. Biruinței, str. Zimbrului bl. 133 (proiectare+executie).

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari (proiectare si execuție)

Modernizare strada Dr.Bagdasar (proiectare+executie)

Reconfigurare parcare strada Grivitei (tronson parc Halele centrale), (proiectare+executie)

Modernizare strada Furnica, inclusiv canalizare (proiectare+executie)


Reparație capitala strada C-tin Brezeanu proiectare+executie


Reparație capitala strada Podul Inalt-proiectare+executie


Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov(Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Fundătură Petrolului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului)- proiectare+executie


Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie Amenajare debarcader, chisc multifuncțional si grup sanitar public Parcul Tineretului - proiectare+executie

Raemenajare parc Andrei Muresanu- proiectare+executie Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București si strada Barcanesti si intre B-dul București si strada Industriei -pro i ectare+execut i e


Valoare totala conform S.F.


Valoare totala actual iz.


Surse


Credite


Credite


Alte surse constituite2.021,54


580,43


finanțate din:


TOTAL BUGET


din care:


Influente

(+/-)


BUGET

LOCAL

Inițial500,00


100,00


Nr. crt


DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIT!!


O

 • 45

 • 46

 • 47

 • 48

1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

7


Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord (proiectare+executie) Amenajare parcari cu dale ecologice zona vest (proiectare+executie) Amenajare parcari cu dale ecologice zona central-sud-est (proiectare+executie)

Reparații capitale strazi(Proiectare+Executie)


10


Actualizarea bazei de date stadale_______

Expertize tehnice străzi, inclusiv prelevare de probe si analize de laborator                                        __________________

Expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de intervenție la Pasaj Sud Ploiești                  ________________ ______

SF+PT+DE Modernizare pasaj B-dul București (2 buc) Timken, intersecție Petrolului

SF Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești (18 buc.)

SF+PT+DE Modernizare Colonia Teleajen, inclusiv canalizare _____

SF Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai, Cartier Enachita Vacarescu, Cartier Malu Roșu

SF Reparații capitale: strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului-limita oraș), B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-limita oraș), strada Strandului( Pasaj Bucov -limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor-Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada Podul înalt

SF Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Ghe. Doja

PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize, Parcare supraterana str.Cuza Vodă


•I»


11


12


PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol (Violetelor, Viilor, Trestioarei, Răchitei, Prigoriei, Plutelor, Paltinului, Mierlei, Lăstunului, Gaterului, Fluturilor, Ferigii, Energiei, Delfinului, Ciocârliei, Cetinei, Cerbului, Canarului, Brândușelor,Drum exploatare modernizat, Acces serviciu, Acvilei)

SF Modernizare străzi: Peris (inclusiv canalizare), Ecoului, Dâmbului, Lacului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Vidinului, Zânelor, Caineni, Brazdei, Berzei, Dambovita (inclusiv canalizare), Horatiu


sa


•a.


■i»:


13


 • 14

 • 15


SF Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov(Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Ghe Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului), Cartier Ghe. Doja (Dorobanți, Italiana,Petriceicu Vodă), Cartier Gageni( Mori lor, Podețului, Tabla Butii, Titeica)___________________________________

SF Modernizare srazi Cartier Mitica Apostol Documentație de intervenție Pasaj superior pe strada Mihai Bravu (zona Isover- Remat)


•a


Valoare totala conform S.F.

2

0,00

0,00

0,00

0,00

O OH-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valoare totala actual iz.Surse


proprii


Credite


Credite


Bancare
finanțate din:

TOTAL I      dm care:

BUGET

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

9=8+10+11

10

ii

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

200,00

200,00

0,00

80,00

80,00

0,00

■:              >><5

i       . • $ ■ ,       %

• v ■ > •• •• ••

$ > :• :• !=

r r r                       1

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

65,00

65,00

0,00

150,00

150,00

0,00

80,00

80,00

0,00 |

80,00

80,00

0,00 |

80,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

65,00

65,00

0,00

100,00

100,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00 |

50,00

50,00

0,00


BUGET


LOCAL


InițialNr. crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

Valoare totala

Valoare totala

Surse

Credite

Credite

Alte surse

|           finanțate din:

TOTAL |       din care:

Influente

BUGET

DE INVESTIȚII

conform S.F.

actual iz.

proprii

Bancare

Interne

Bancare

Externe

constituite

cf.Legi

BUGET

de la bugetul local

transf. bug. Stat

(+/-)

LOCAL Inițial

0

1

2

3

5

6

7

9=8+10+11

10

11

12

13

16

SF+PT+DE Modernizare Cartier Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei, Bistrita,Arcasilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut, C-tin Stere, Petru Musat-inclusiv canalizare)

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

17

SF Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari, Actualizare SF Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

18

Actualizare SF,DALI,PT,CS,DTAC-Consolidare podul de lemn

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

19

DALI Modernizare Cartier Penes Curcanul, Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București si strada Barcanesti si intre B-dul București si strada Industriei SF Modernizare strada Furnica (inclusiv canalizare), strada Pielari (tronson cuprins intre str. Carpenului- strada Alexandru Vlahuta)

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

20

SF Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord, zona vest, zona central-sud -est.

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

21

SF-Reparatii capitale străzi.

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

0,00

22

SF Raemenajare parc Andrei Muresanu

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

23

SF Sistem vertical rotativ de parcare

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚIIDEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATII CULTURA INVATAMANT SANATAT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


LISTA

obiectivelor de investiții- BCR 2011

Rectificare 3
DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII


V aloarea totala conf. S.F.


Valoarea totala actualiz.


Cheltuieli totalefinanțate din:
281.056,74


76.450,00


Cap.51.07


AUTORITATI PUBLICE


din care:


ba*abe«8*«b.aapreeeej*44

■■■8aa*aj|^,PavaaajAA44 ■■■4Paa»*jaP,a-raaa + +

'••■a8«*-bb«B»»88»*4*44

b b b *    *    4     b a »    4    ■    ■ a     a           ■    4    4    4

J----1----1----1—>A b - A -*____±____I____a. . s. b_ ■ a <    * b b *     ____a


*4r4aaaa4***aap4d

44aaaaaa^**44P4a

44aaaaaa4***48r4a

44aaaaa^a**4aP4a

4aaaaava^*44bavra aaeeee«*444 8 e*»e

J___ ■ . • -a— A_ 4    4    4 a 4    *_____t_____I_____8___,-L,____b.. -_a---A


aa*p,raa

a     ■    4    v    4    a

a* P 4  ■ r a «

a      p      4      -a      r      a

P 4      4 -b r a. a

J____1* a a 4


aaaa*4Pb*va4

■ 4a444abvraa

a*ap44«44aaaa

baa44,4araaa


6;3O0<:<

____1_____I__a__1— <-•. . b A__■■ a. ■    4


S- 5:’                   <:                 •>           ’ 1,

l '■ .y. /’ •- :• + •: < .<


Achiziționare autobuze pentru RATP


Achiziționare trolebuze pentru RATP


Cap.65.07


INVATAMANT


■44*aaaaaH

din care:


Lucrări noi


a      ■

a     ■

4      P      •

a     a

a      ■      a

P     P

8     4    4


 • *    a     p     P     *

 • *    a     p    »    *

fc      a      p      *      »

»    a     b    4    4

a.      4      p      4      »

4    P     a    ♦    »

4     -    4    ♦    »


p      •

p

4     b

p


I P

b

P

b I


a

«

«

«


4    *    4

 • •     P    4

P    4    a

P    4    a

4    4     a

 • *    4    a

*    a     4

4    4     a


4 a

a

a

a


0,00


0,00


6.500,00


800,00


5.500,00


Consolidare Liceul Nichita Stanescu


6.500,00


3.500,00


Cap^7.07


CULTURA RECREERE SI RELIGIE


4**aaa»4P

din care:


a^4baaaar ■48aaa«44

"aaavav +

a 4 a a                 4    4

* a     a     a           4    4    *

8      <1 a a a a 4      4

■■■*44*^8

b4aa4*4*0


a     a    4    *    *    a

a    4    4    4     a

a     p    4    4    4     a

b    4    4    a     a

4    4    t    a     a     a


P

p

a

4

b


P *    4

4    4    4

4    4    4

4

b    *    *


a b

a ► b

apa

P     ■

aba

b

b ■


p

p

4

p

4


P      4

•    4

P      ,

P    4

P      a

a      a


4    *    4

4*44

4    4    4

4   4


:+• 34306,00


Lucrări în continuare


Refacere stadion Ilie Oana Ploiești


Lucrări noi


Consolidare, modernizare si extindere Sala Sporturilor Olimpia Ploiești


PT+Executie /Consolidare si modernizare bazin de inot strada Vega


74.570,63


0.00


0,00


0,00


32.830,00


32.830,00


1.470,00


700,00


770,00


Credit

Alte surse [rectificat

_________II 2011


Total |_^dincare^^ alocații de la bug. transf. bugetare            bug. stat


Influente

6 = 8+10


76.450,00


800,00


5.500,00


3.500,00

3.500,00


32.830,00


32.830,00


1.470,00


700,00


770,00


x a b a

-     a    4

■        fc

4     b    4

a    4

■    J    a


p      ,

4

4    a

a

4      b

a

4    b


4      a

*    a

a    4

a     a

a    40,00


mii lei

CREDIT BANCAR INIȚIAL 2011


12


76.450,00


800,00


5.500,00


3.500,00

3.500,00


32.830,00


32.830,00


1.470,00


700,00


770,00
PROTECȚIA MEDIULUI


 • ■ pp44a4***4llll»l***

■ ■P + 444 + *»*4aaaaaa*4*

 • ■ pv + 44 + ****iiii*ii**

4*4*444*1 8 *4111 8 8 8>44

PP4*444*aa + aaa4*aa4*

a44 + 44* + aa**ba4ab«**a


Lucrări in continuare


1--T’**?


«"4aaa**a«

*4""a***a«

'■■848 + *8b

""4844*aab

■ """84**84

""844**"bv


Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus. A moța, Cerasului, Trompetei. Zorilor, Otelului. Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor. Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion. Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconii Coresi, Bodocului, Amzei, Cap. Trai an Dumitrescu, Fagaras, Corlatesti. Freamătului. Stei utelor)-c analizare


Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Bereasca


Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Rafov


Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gheorghe Doja


Cap.84.07


TRANSPORTURI SI COMUNICĂRI

”----5----S----=----5----B----5----5----5----5----5----S----S----S----P----P----i----“---3----■----7------T

 • •      •      ..........4      •      8      *      ♦...... *

•      •      "•      ..........4      -      ► P r.....*

 • •      • ............. . ...........

4     •     •     *.................... . ....


"V*48aa*aaa«b**a"

din care:


Lucrări in continuare


Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Arnota. Cerasului, Trompetei. Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian. Aron Vodă, Grăniceri. Albisor, Corăbiei. Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii. Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bobocului, Amzei, CapTraian Dumitrescu, Fagaras,Corlatești. Freamătului. Steluțelor)


Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasut iști lor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) (proiectare+executie)


Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae, Filipescu, Motrului,) (proiectare+executie)


Valoarea totala conf. S.F.


V aloarea totala actual iz.


Cheltuieli totale


Cofinantarel


finanțate din:Credit

CTIFICA1] alocații de la bugj transf.

2011


din care:


Influente


mii lei

CREDIT BANCAR INIȚIAL 201129.773,43


20.904,00

2.459,96

2.913,18

"1496,2T


1.500,00

1.400,00

1.200,00

1.600,00


3.630,00

19.740,001.500,00

1.400,00

1.200,00

1.600,00


5.393,57


3.100,003.100,000,00

0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


0.00


0,00


0,00


1.500,00

1.400,00

1.200,00

1.600,00


3.630,00


2.690,00


3.100,00


Nr.


crt.


DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII


Valoarea

totala


Valoarea


totala


totalemii lei

CREDIT


conf. S.F.


actual iz.


Cofinantari J    Credit

Alte surse |RECTIFICAT| alocații de la bugj transf.

________|    2011


Influente


BANCAR


INIȚIAL

201112

3

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazlau(Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) (proiectare+executie)

2.857,48

1.630,00

1.630,00

0,00

1.630,00

4

R eparat i i cap i tal e strazi s i parcari beton ate, inclus i v can al izare. Cart ier M.ihai Bravii (Ariesului, Ghilcos, Fantanele, Petrochimist! lor, Chimiei, Matei Basarab, Crangasi, Dimitrie Cantemir, Barbu Constantinescu. Sabinelor, Metalurgistilor, Avântului precum si modernizarea armatoarelor parcari: parcarea PL P2(str. Ariesului). parcarea P3,P4,P5 (str. Theodor Aman), parcarea P6, P7. P8 (Aleea Petrochimistilor)) (proiectare+executie)

9.937,53

5.800,00

5.800,00

0,00

5.800,00

5

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1.574,43

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

6

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu (proiectare si execuție)

1.933,10

2.200,00

2.200,00

0,00

2.200,00

7

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu (Proiectare + Execuție)

546,14

700,00

700,00

0,00

' -• —-

700,00

8

Modernizare si reabilitare străzi Cartier Bereasca (Piersicilor, Zorelelor, Zăvoiului, Zambilelor, Viorelelor, Trifoiului, Stanjeneilor, Sălciei, Rozmarin, Prunilor, Plopilor, Perilor, Micsunelelor, Mesteacănului, Merilor, Maghiranului, Lucemei, Leandrului, Lalelelor, Iasomiei, Frasinului, Fagului, Drumul Serii, Cuptoarelor, Crângului (tr. Drumul Serii - Dumbravei, tr. Craitelor-Zorelelor), Caltunasi, Bujorilor, Arțarului, Arborilor, Alunilor, Albastrlelor, Crasmaritelor, Drumul Serii, Luminișului, Pădurii, Lamaitei, Busuiocului, Margaretelor, Liliacului, Bradului, Molidului, Tisei, Castanilor, Gorunului, Căpșunilor, Muscatelor, Garoafelor, Pelinului, Narciselor, Rozetei, Mărgăritarului, Râului, Lacului, Romulus, Badesti, Trandafirilor, Salcamilor)(proiectare+executie)

40.494,41

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

9

Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol (Violetelor, Viilor, Trestioarei, Răchitei, Prigoriei, Plutelor, Paltinului, Mierlei, Lăstunului, Gaterului, Fluturilor, Ferigii, Energiei, Delfinului, Ciocârliei, Cetinei, Cerbului, Canarului, Brândușelor,Drum exploatare modernizat, Acces serviciu, Acvilei

80.465,69

180,00

180,00

0,00

180,00

10

Parcare supraterana str.Cuza Vodă

12.708,18

150,00

150,00

0,00

150,00

11

Drumuri si accese cartier Vega inclusiv canalizare

2.568,03

100,00

100,00

0,00

100,00

12

Reparație capitala strada C-tin Brezeanu-proiectare+executie

2.810,00

90,00

90,00

0,00

90,00

13

Reparație capitala strada Podul Inalt-proiectare+executie

1.348,00

_ 100,00

100,00

0,00

100,00
DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATII CULTURA INVATAMANT SANATATEDIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII, Marin odora
BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL

2011        (mii RON)

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod

indicator

Prevederi cf

HCL 257/2011

Influente

+/-

Propuneri

Anale 2011

TOTAL VENITURI (rd. 2+10)

1

3,74735

•725.76

3,022.09

I. VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

2,781.24

-725.76

2,055.48

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

2,781.24

-725.76

2,055.48

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.06

0.00

6.60

Venituri din dobânzi (rd, 6)

5

31.08

6.66

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

6

31.08*03

6.66

6.66

0.00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)

7

2,78134

-725.76

2,05538

Diverse venituri (rd* 9)

8

36.08

2,78134

-725.76

2,055.48

Alte venituri

9

36.08.50

2,781.24

-725.76

2,055*48

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

6.66

6.00

6.00

Donații ți sponsorizări

37.08.01

6.66

0.06

6.00

Alte transferuri voluntare

37.08.50

6.66

6.06

0.00

IV. SUBVENȚU (rd. 11)

10

966.61

6.60

966.61

Donații din străinătate (rd, 12 la 14)

11

44.08

966.61

0.06

966.61

Donații din străinătate

12

44.08*01

0

6.06

0.00

De la guverne străine

13

44.08*02

6

6.00

0.00

De la alte administrații

14

44.08.03

966 61

0.00

966.61

TOTAL CHELTUIELI (rd. 31)

15

3,74735

-725.76

3,022.69

CHELTUIELI CURENTE

16

1,24433

6.00

1,24433

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

6.66

0.00

0.60

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.0130)

104)1

6.66

0.00

6.66

Salarii de baza

10.01*01

6.66

0.00

6.60

Fond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

6.00

Contribuții (cod 10.03.01 b 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

6.66

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

6.66

0.00

6.60

Contribuții de asigur&ri de șomaj

10.03.02

0.66

0.00

0.06

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

6.00

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

0.00

0.00

6.66

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.06

6.66

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

0.00

0.00

0.66

TITLUL n BUNURI ȘI SERVICII (rd. 34)

18

20

1,24433

0.00

1,24433

Bonuri *1 eervfcli (cod 20.01.01 h 20.01.30)

20.01

0.00

0.00

6.06

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

0.00

0.06

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

0.66

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

0.00

0.60

Apa, canal, salubritate

20.01.04

0.00

6.00

6.06

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

20.01.08

0.00

0.00

0.60

Materiale si prest serv cu caracter funct

20.01.09

0.00

6.00

0.60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01*30

0.00

0.00

6.66

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

6.00

6.66

Bunuri de natura obiecte lor de inventar

20.05

0.00

0.00

6.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

0.90

0.60

Depbiari, detaeari, tranaferarl (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

116.10

6.90

116.10

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

0.00

0.00

6.00

Deplasări in străinătate

20*06*02

116.10

0.00

116.10

Studii ti cercetări

20.16

6.06

0.00

6.06

Alte cheltuieli (cod 2030.01 la 203030)

2030

1,12833

0.00

1,12833

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.60

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

6.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,12833

6.00

1,12833

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

2,50332

-725.76

1,777.76

ACTIVE NEFINANCIARE

20

0.00

0.60

0.60

Active fixe

21

71.01

2,50332

-725.76

1,777.76

Construcții

22

0.00

0.00

6.00

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

0.00

0.00

6.60

Mobilier, aparaturi btrotki ți alte active corporale

24

71.01

2,56332

-725.76

1,777.76

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

2,56332

-725.76

1,777.76

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

22

55

0.00

0.00

0.00

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

0.00

0.00

0.00

Programe comunitare

24

55.01.08

0.00

0.00

0.00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

25

55.01.42

0.00

0.00

0.00

Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -

ONG-uri,

Milena Andreta Perpelea


întocmit.


Director Executiv,

Vicep CătălinăLISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2011 cu finanțare de la

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

- mii lei -

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare

totala

conform S.F.

Valoare totala

Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite

finanțate din:

totaL p

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

actualizata

conform legu

0

1

2

3

4

5

6

7

9=8+104-11

10

11

TOTAL GENERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,777.76

din care:

Cap. 67.08

ÎNTREȚINERE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

c

Alte, cheltuieli de investiții

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

406.66

406.66

0.00

î.

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Reabilitare/modemizarea HIPODROMULUI din Ploiești -Centru hipic si de agrement

406.66

406.66

Cap. 68.08

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL

liiliBligrao

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

635

&00

din care:

c

Alte cheltuieli de investiții

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.35

6.35

0.00

1.

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

6.35

6.35

0.00


Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite

_____

finanțate din:

TOTAL

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

conform S.F.

conform legii

Cap. 70.08

ALTE SE SERVIC1

RVICII IN DOMENIILE LOCUINȚELOR, ILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE

TTVTAÎ 1V1AL

aoo

0.00

0.00

aoo

aoo

0.00

0.00

din care*

c

Alte cheltuieli de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

884.12

884.12

0.00

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Realizarea parcului municipal Ploiești Vest (Proiect integrat alcătuit din proiecte 9.1, Infrastructura urbana domeniul public si 9.2 Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori)

884.12

884.12

Cap. 84.08

TRANSPORTURI

1..

TOTAL' ■

0.00

(MM

0.00

aoo

0.00| 0.00

480.63

-     480-63

aoo

din care:

c

Alte cheltuieli de investiții

_      o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

480.63

480.63

0.00

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare

480.63

480.63

suma de 1777.76 mii lei reprezintă total plăti la 31.08.2011

Sef Serv. Proiecte cu finanțare externa,


Compartiment Contabilitate proiecte europene,


Mi hai Mi hai la
JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

BUGETUL CREDITELOR INTERNE BRD PE ANUL 2011

anexa nr.6

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

COD

buget cf. HCL

influente +/_

buget rectificat

0

1

2

3

3

3

CREDITE INTERNE - TOTAL

1

171,049.93

0.00

171,049.93

CHELTUIELI DE CAPITAL

2

70

0.00

0.00

0.00

ACTIVE NEFINANCIARE

3

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe

4

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

5

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente și mijloace de transport

6

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

7

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

9

71.03

0.00

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

10

51.07

21,000.00

0.00

21,000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

11

70

21,000.00

0.00

0.00

ACTIVE NEFINANCIARE

12

71

21,000.00

0.00

0.00

Active fixe

13

71.01

21,000.00

0.00

0.00

Construcții

14

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

15

71.01.02

21,000.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

16

71.01.03

Alte active fixe

17

71.01.30

0.00

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

18

71.03

Autorități executive și legislative

19

51.07.01

21,000.00

21,000

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

53

67.07

38,250.00

0.00

38,250.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

54

70

38,250.00

0.00

38,250.00

ACTIVE NEFINANCIARE

55

71

38,250.00

0.00

38,250.00

Active fixe

56

71.01

38,250.00

0.00

38,250.00

Construcții

57

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

58

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

59

71.01.03

Alte active fixe

60

71.01.30

38,250.00

0.00

38,250.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

61

71.03

Servicii culturale

62

67.07.03

0.00

0.00

0.00

Biblioteci publice comunale, orășenești ,mun i ci pale

63

67.07.03.02

Muzee

64

67.07.03.03

Instituții publice de spectacole și concerte

65

67.07.03.04

Școli populare de artă și meserii

66

67.07.03.05

Case de cultură

67

67.07.03.06

Cămine culturale

68

67.07.03.07

Centre ptr. conservarea și promovarea culturii tradiționale

69

67.07.03.08

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

70

67.07.03.12

Centre culturale

71

67.07.03.14

Alte servicii culturale

72

67.07.03.30

Alte servicii în domeniile culturii, recreern și religiei

73

67.07.50

38,250.00

0

38,250.00

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

74

68.07

2309.87

0.00

2309.87

0 1

1

2 1

3           1

3

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

75

70

2309.87

0.00

2309.87

ACTIVE NEFINANCIARE

76

71

2,309.87

0.00

2309.87

Active fixe

77

71.01

2309.87

0.00

2309.87

Construcții

78

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

79

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

80

71.01.03

Alte active fixe

81

71.01.30

2309.87

2,309.87

Reparații capitale aferente activelor fixe

82

71.03

Asistență acordată persoanelor în vârstă

83

68.07.04

Asistență socială pentru familie și copii

84

68.07.06

2309.87

2309.87

Prevenirea excluderii sociale

85

68.07.15

0.00

0.00

0.00

Cantine de ajutor social

86

68.07.15.02

Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale

87

68.07.15.50

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

88

70.07

38,587.72

0.00

38,587.72

CHELTUIELI DE CAPITAL

89

70

38,587.72

0.00

0.00

ACTIVE NEFINANCIARE

90

71

38,587.72

0.00

0.00

Active fixe

91

71.01

38,587.72

0.00

0.00

Construcții

92

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

93

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

94

71.01.03

Alte active fixe

95

71.01.30

38,587.72

Reparații capitale aferente activelor fixe

96

71.03

Locuințe

97

70.07.03

0.00

0.00

0.00

Dezvoltarea sistemunlui de locuințe

98

70.07.03.01

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

99

70.07.03.30

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice

100

70.07.05

0.00

0.00

0.00

Alimentări cu apă

101

70.07.05.01

Amenajări hidrotehnice

102

70.07.05.02

Iluminat public și electrificări rurale

103

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale în localități

104

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

105

70.07.50

38,587.72

38,587.72

PROTECȚIA MEDIULUI

106

74.07

14,208.14

0.00

14,208.14

CHELTUIELI DE CAPITAL

107

70

14308.14

0.00

0.00

ACTIVE NEFINANCIARE

108

71

14308.14

0.00

0.00

Active fixe

109

71.01

14308.14

0.00

0.00

Construcții

110

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

111

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

112

71.01.03

Alte active fixe

113

71.01.30

14,208.14

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

114

71.03

Salubritate și gestiunea deșeurilor

115

74.07.05

0.00

0.00

0.00

Salubritate

116

74.07.05.01

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

117

74.07.05.02

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

118

74.07.06

14,208.14

14,208.14

TRANSPORTURI

119

84.07

56,69430

0.00

56,69430

CHELTUIELI DE CAPITAL

120

70

56,69430

0.00

56,69430

ACTIVE NEFINANCIARE

121

71

56,69430

0.00

56,694.20

Active fixe

122

71.01

56,69430

0.00

56,69430

Construcții

123

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

124

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

125

71.01.03

Alte active fixe

126

71.01.30

56,694.20

56,694.20

Reparații capitale aferente activelor fixe

127

71.03

Transport rutier

128

84.07.03

56,69430

0.00

56,69430

Transport in comun

129

84.07.03.02

56,694.20

56,694.20

o

1

2

3

3

3

Străzi

130

84.07.03.03

0

0

Transport aerian

131

84.07.06

0.00

0.00

0.00

Aviația civilă

132

84.07.06.02

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

133

96.07

Deficit

134

99.07

Nr. crt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


LISTA obiectivelor de investiții- BRD 2011-2012


AP


Andrei LMu#OLOSEVICI


TOTAL GENERAL


Cap.51.07


AUTORITATI PUBLICE


TOTAL din care:


DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII


Valoarea totala conf. S.F.


Alte cheltuieli de investiții (Dotări)


520394.89

< 54,000.00
Achiziționare autobuze pentru RATP

Cap.67.07

CULTURA RECREERE SI RELIGIE


54,000.00

TOTAL

18 4 8 a***

din care:


<<;74,570-.63


Lucrări in continuare


Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

Cap.68.07


ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPH


8 » + ■******

TOTAL

**********

din care:

Lucrări noi


Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești


Alte cheltuieli de investiții


74,570.63


74,570.63


<8^68439;


8,684.39

8,684.39


0.00


finanțate din:transf. bug. stat


38450.00


38,250.00


2,100.00

2,100.00


209.87


38,250.00


38450.00

<9,000.00

4    4    ♦ * 4    4    * -a ■    4

9,000.00


9,000.002,100,00

2,100.00


537.19

aa4aa*frafr


209.87537.19


Nr. crt

DENUMIREA

Valoarea

OBIECTIVELOR

totala

DE INVESTIȚII

conf. S.F.

0

1

2

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Ciresarii

0.00

Cap. 70.07

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

din care:

B

Lucrări noi

105,649.38

1

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice

93,684.95

2

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest- Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

11,964.43

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Parc Vest

0.00

2

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Centru de excelenta

0.00

Cap.74.07

PROTECȚIA MEDIULUI

«    •    *    *    ►    4

4      *      fr      b      fr      4

. I2(Ly71;UU .

B

din care

Lucrări noi

120,971.00

1

Reabilitarea cartierului Bereasca prin lucrări de construcție si reabilitare a infrastructurii de utilitati publice, apa potabila, canalizare si drumuri.

57,052.00

Valoarea totala


Cheltuieli totalefinanțate din:


Credit mii lei

BRD3,304.20


7,104.07
1,652.10


Nr.

ort.


DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII


Valoarea totala conf. S.F.


Valoarea totala actual iz.


Cheltuieli totale


finanțate din:


Cofmantare Alte surseReabilitarea cartierului Mitica Apostol prin lucrări de construcție si reabilitare a


infrastructurii de utilitati publice , canalizare si drumuri.


63,919.00Cap.84.07


TRANSPORTURITOTAL


156319-49

* I 4   *   *   *'*   ■   ■   *   * r

din care:


Lucrări noi


156319.49


Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu


lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant,


elemente de semnalizare si automatizare, etapa 1 (bucla nord intersecție Republicii)


Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2 ( bucla Vest Bulevardul Republicii)


Alte cheltuieli de investiții


Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Tramvaiul 102- etapa 1 (bucla nord intersecție Republicii)

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Tramvaiul 102- etapa 2 ( bucla Vest Bulevardul Republicii)


70,943.15
22,550.07


14^20.58


8,229.49


DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII,


Mari

Sef SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA ONG Mllena Andreia Perpelea
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100008, B-dul Republicii nr. 2-4

Nr. 67/25.08.2011


Avizat Pri Andrei Liviu Voi

Director Executiv, Cristița Vlaicu


NOTA DE FUNDAMENTARE


 • 1. Bugetul fondurilor externe nerambursabile cuprinde sumele utilizate in cadrul proiectelor cofmanțate de către Uniunea Europeana, proiecte la care Municipiul Ploiești este partener.

A

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, ale Ordinului M.F.P. nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 și ale Legii nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011, sumele aferente proiectelor finanțate prin fonduri structurale rămase neutilizate, respectiv 725,76 mii RON, vor fi transferate în bugetul local al Municipiului Ploiești.

Ca urmare, bugetul fondurilor externe nerambursabile se va situa Ia nivelul de 3022,09 mii RON, din care:

 • -  contribuția Municipiului Ploiești 2055,48 mii RON

 • -  contribuția Uniunii Europene 966,61 mii RON.

 • 2. Bugetul local - în bugetul local se vor înregistra următoarele sume:

valoarea transferată din bugetul fondurilor externe nerambursabile 725,76 mii RON (contribuție locală)

suplimentare prevedere proiect Hipodrom 2 mii RON (contribuție locală) suplimentare prevedere proiect Parc Municipal Vest + Centru Excelență 2 mii RON (contribuție locală)

Total 729.76 mii RON

3. Bugetul creditelor interne

Pentru proiectul Cireșarii s-a obținut o finanțare pe baza Contractului de credit nr. 12 (003553)/22.02.2011 încheiat cu B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A. în sumă de 500 mii EUR, respectiv 2.100 mii RON, conform Hotărârii Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale nr. 2039/18.08.2011; această sumă este aferentă anului 2011. Ca urmare, bugetul creditelor interne - B.R.D. va fi de 2.100 mii RON.


Cf. Comisie Buget Finanțe

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2011 cu finanțare de la

BUGETUL LOCAL

TITLUL 56                                                                                                       - mii Ici -

Viceoncnar.

Cătălină Mcoleu


ZIANU


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualizata

Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii

(plantate din:

toȚal

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9-8+10+11

10

11

£. v.-

•’> - TOTALGENERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

729.76

729.76

&00

din care:

Cap. 67.02

ÎNTREȚINERE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

r

c.

Alte cheltuieli de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

*

2.00

2.00

0.00

1.

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Reabilitare/modemizarea HIPODROMULUI din Ploiești -Centru hipic si de agrement

2.00

2.00

Cap. 68,02

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI cnpn

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

722.40

722.40

0.00

din care:

G

Alte cheltuieli de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

722.40

722.40

0.00

1.

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

0.00

0.00

0.00

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

3.06

3.06

0.00

2.

Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni în pavilionul B3, str. Cosminele nr. 1 IA

719.34

719,34

0.00

Nr. crL

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare

totala

actualizata

Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii

finanțate din:

TOTAL

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

Cap. 70.02

ALTE SERVICII IN DO SERVICIILOR SI DEZ1

MENIILE LOCUINȚELOR, /OLTARII COMUNALE

:..

• • • 1,      I

total                  .

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

din care:

c.

Alte cheltuieli de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica peni realizarea documentațiilor de finanțare (docume tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DI cereri de finanțare, studii de impact de mediu, di de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/m a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obi Realizarea parcului municipal Ploiești Vest (Pro integrat alcătuit din proiecte 9.1, Infrastructura i domeniul public si 9.2 Centrul de excelenta in al oentru tinerii intreorinzatori)

tru nt

DC

1

tec ie irl

Fa<

l ații lC, umente c mi zare :tivul ct

jana :eri

2.00

2.00

Cap. 84.02

TRANSPORTURI

TOTAL

p  .      ......

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

336

336

0.00

din care:

c.

Alte cheltuieli de in vestitii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

J36

3.36

0.00

1

Servicii de consultanta si j realizarea documentațiilor tehnico-economice fazele cereri de finanțare, studii < de licitație etc.) pentru pro a infrastructurii in munici] Creșterea mobilității trans traseului tramvaiului 102, rulare, stafii adaptate pers< rulant, elemente de semna

>roiectare tehnica peni de finanțare (docume SF/DALI/PTh+CS/DI le impact de mediu, di •iecte de dezvoltare/m țiul Ploiești pentru obi portului public prin re cu lucrări vizând calei canelor cu dizabilitati, lizare si automatizare

in nt

DC

1

tec ab

IC ir

i ații lC, umente emizare :tivul iii tarea le îaterial

336

3.36

Sef Serv. Proiecte cu finanțare externa,


Compartiment Contabilitate proiecte europene,

Mi lena Andrei a Perpelea z
0    J- i Ni ti OKA>U


NOTA DE FUNDAMENTARE

z

I

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară/1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbană, se permite accesarea de' fonduri pentru realizarea unui parc municipal. întrucât in municipiul Ploiești un astfel de parc este necesar s-a elaborat documentația tehnico-economică pentru amenajarea obiectivului în zona de vest a localității între Centura de Vest și Gara de Vest. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.3 74/2010 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și cheltuielile legate de implementare pentru proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest”.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație în zonă, sporirea siguranței în circulație rutieră se impune realizarea unui drum de acces la obiectivul de investiții menționat, care va face legătură și cu Centrul de Excelență în Afaceri pentru Tinerii A                                                                                                                          X

întreprinzători. Drumul prin care se va realiza accesul către parc face parte din sistemul de circulație propus prin PUZ Mitică Apostol și va trebui să țină cont de traseul autostrăzii, modernizarea străzii Mărășești, pasajul pe sub calea ferată București-Brașov și viitoarele investiții de utilitate publică din aceasta zonă.

A

In conformitate cu prevederile art. 7 lit. c) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, una din modalitățile de dobândire a dreptului de proprietate publică este exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Prin Hotărârea nr. 112/2011 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat Studiul de prefezabilitate pentru proiectul „Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest” în vederea inițierii procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică. în vederea derulării și implementării proiectului se impune necesitatea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în vecinătatea drumurilor de exploatare existente.

Procedurile de expropriere sunt cele prevăzute de Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și de Normele metodologice de aplicare ale acestei legi.

Potrivit art.5 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local în vederea realizării lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare de drumuri de interes local expropriatorul are obligația de a aproba prin hotărâre a autorității administrației publice locale indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de interes local, pe baza documentației tehnico-economice aferente, amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz, sursa de finanțare, precum și declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau ale unităților administrativ-teritoriale, sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici și termenul în care acestea se virează întrun cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile. Amplasamentul lucrării se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliului local respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului și va fi comunicat spre avizare și recepție Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

In vederea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local „Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest”, a fost intocmit un raport de evaluare de către expert evaluator ANEVAR Ghioca Gheorghe.

Potrivit acestui raport suma globală estimată ce se va acorda ca justă despăgubire din bugetul municipiului Ploiești, pentru imobilele situate pe amplasamentul lucrării „Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest”, este de 29.920 euro, respectiv 127.250 lei la cursul BNR de 4,2525 lei/euro valabil pentru data de 25.08.2011, fără T.V.A.

Având in vedere cele menționate mai sus, este necesara alocarea a acestei sume in bugetul local.

Direcția de Relații Internationale, Sef Serviciu Proiecte cu Finanțare Internaționala, ONG Milena Perpelea /Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcțor Executiv,.Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte Director, Cristina VlaicDIRECȚIA TEHNICI INVESTIJII Serviciul Investi] ii


Aprq Vicedr Nicoleta Câtalifta Bozianu

(I


H

NOTA DE FUNDAMENTARE - Rectificare V buget 2011 -

Capitolul 70.02-71 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

A. Lucrări in continuare

8. Deviere rețea apa str. Libertății nr. 1 - la realizarea de către ANL a celor 140 locuințe destinate inchirierii tinerilor, s-a constatat ca este necesara devierea conductei de apa ce afecta amplasamentul.

Documentația tehnico-economica si lucrarea va fi realizata de APA NOVA SRL Ploiești, concomitent cu lucrările de rețele tehnico-edilitare.

Având in vedere ca aceste lucrări sunt condiționate de finalizarea lucrărilor realizate de A.N.L. propunem diminuarea fondurilor alocate obiectivului cu suma de 30.000 lei, respectiv de la suma de 30.0001ei la 0 lei.

Suma prevăzută in buget: 0 lei.

 • B. Lucrări noi

2. Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD.

Realizarea lucrărilor de intervenție au drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului.

Din cauza faptului ca lucrările nu au demarat pana la acest moment, propunem diminuarea sumelor alocate din bugetul local acestui obiectiv de investiții cu 353.000 lei, respectiv de la valoarea de 1.153.000 lei la valoarea de 800.000 lei (inclusiv TVA).

 • - bugetul local: 800.000 lei

 • - buget de stat: 877 000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.677.000 lei (inclusiv TVA).

3. Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu.

Realizarea lucrărilor de intervenție au drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului.

Din cauza faptului ca lucrările nu au demarat pana la acest moment, propunem diminuarea sumelor alocate din bugetul local acestui obiectiv de investiții cu 2.065.000 lei, respectiv de la valoarea de 3.765.000 lei la valoarea de 1.700.000 lei (inclusiv TVA).

 • - bugetul local: 1.700.000 lei

 • - buget de stat: 1.020.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 2.720.000 lei (inclusiv TVA).

4. Reabilitare termica blocuri zona Vest 1.

Realizarea lucrărilor de intervenție au drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului.

Din cauza faptului ca lucrările nu au demarat pana la acest moment, propunem diminuarea sumelor alocate din bugetul local acestui obiectiv de investiții cu 2.428.000 lei, respectiv de la valoarea de 3.800.000 lei la valoarea de 1.372.000 lei (inclusiv TVA).

 • - bugetul local: 1.372.000 lei

 • - buget de stat: 1.400.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 2.772.000 lei (inclusiv TVA).

5. Reabilitare termica blocuri zona Vest 2.

Realizarea lucrărilor de intervenție au drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului.

Din cauza faptului ca lucrările nu au demarat pana la acest moment, propunem diminuarea sumelor alocate din bugetul local acestui obiectiv de investiții cu 1.744.000 lei, respectiv de la valoarea de 2.500.000 lei la valoarea de 756.000 lei (inclusiv TVA) si menținerea alocației de la bugetul de stat, in suma de lei.

 • - bugetul local: 756.000 lei

 • - buget de stat: 725.200 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.481.200 lei (inclusiv TVA).

6. Demolare construcție existenta str. Cosminele

Pentru implementarea proiectului privind realizarea in parteneriat a unui ansamblu de locuințe cu credit ipotecar ANL pe str. Cosminele nr. 11 A, era necesar sa se elibereze amplasamentul de clădirile existente in prezent, dezafectate si propuse la casare.

Având in vedere ca proiectul nu a demarat pana in prezent, propunem diminuarea sumelor alocate din bugetul local acestui obiectiv de investiții cu 50.000 lei, respectiv de la valoarea de 50.000 lei la valoarea de 0 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0 Iei.

 • C. Alte cheltuieli de investi] ii

1. Certificat energetic blocuri cartier Libertății

Conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a clădirilor, la recepția la terminarea lucrărilor se va prezenta certificatul energetic pentru fiecare din cele 6 blocuri ce se vor finaliza in str. Libertății nr. 3 (etapa a Il-a).

Deoarece stadiul fizic al lucrărilor este intarziat, propunem diminuarea sumelor alocate din bugetul local acestui obiectiv de investiții cu 10.000 lei, respectiv de la valoarea de 10.000 lei la valoarea de 0 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0 lei.

2. SF, PT, DE Blocuri locuinje sociale str. Cosminele

Având in vedere numărul mare de solicitări privind acordarea unei locuințe sociale ne propunem efectuarea unui studiu de fezabilitate [i a proiectului tehnic de execu]ie 'n vederea construirii unui ansamblu de locuinje colective.

Având in vedere ca nu s-a demarat acest proiect propunem amanarea lui si diminuarea sumelor alocate din bugetul local acestui obiectiv de investiții cu 50.000 lei, respectiv de la valoarea de 50.000 lei la valoarea de 0 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0 lei.

3. SF, PT, DE RTE Blocuri locuinje sociale str. Cosminele

In conformitate cu obligațiile ce ne revin privind asigurarea utilităților si dotărilor aferente ansamblului de locuințe ce va fi realizat in parteneriat cu ANL si pentru locuințele sociale propunem efectuarea unui studiu de fezabilitate [i a proiectului tehnic de execujie.

Având in vedere ca nu s-a demarat acest proiect propunem amanarea lui si diminuarea sumelor alocate din bugetul local acestui obiectiv de investiții cu 50.000 lei, respectiv de la valoarea de 50.000 lei la valoarea de 0 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0 lei.

4. Documentație tehnica PAD str. Cosminele

Pentru implementarea proiectului privind realizarea in parteneriat a unui ansamblu de locuințe cu credit ipotecar ANL pe str. Cosminele nr. 11 A, este necesar sa se elibereze amplasamentul de clădirile existente in prezent, dezafectate si propuse la casare.

Având in vedere ca nu s-a demarat acest proiect propunem amanarea lui si diminuarea sumelor alocate din bugetul local acestui obiectiv de investiții cu 20.000 lei, respectiv de la valoarea de 20.000 lei la valoarea de 0 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0 lei.

8. Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor

Pentru continuarea lucrărilor de reabilitare termica este necesara realizarea etapelor de proiectare a blocurilor inscrise in Programul multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe. Astfel, pentru fiecare bloc trebuie realizate expertiza tehnica, auditul energetic, documentația de avizare, PAC, proiectul tehnic si detaliile de execuție.

Pentru continuarea lucrărilor de proiectare pentru blocurile din municipiul Ploiești propunem majorarea sumei alocate acestui obiectiv de investiții cu 3.700.000 lei, respectiv de la valoarea de 2.000.000 lei la valoarea de 5.700.0001ei.

Suma totala prevăzută in buget: 5.700.000 lei, (inclusiv TVA).

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODORA MARlN\ ..

întocmit,

2 ex. M.Stochita

SERVICIUL INVESTIȚII SORINA SOMMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare

NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local in anul 2011 RECTIFICARE 5

Cap.84.02.71 - TRANSPORTURI SI COMUNICĂRI

B. Lucrări noi

Reparații capitale străzi

Reparații capitale zone degradate:

 • -  Intersecția B-dul Republicii cu strada Vasile Milea;

 • -  Intersecția B-dul Republicii cu strada Cooperației (zona Posta);

 • -  B-dul Independentei (zona clinica Alpha).

Datorita numărului mare de autovehicule ce tranzitează zilnic Municipiul Ploiești infrastructura rutiera a suferit degradări importante.

Pentru demararea procedurii de achiziție publica de lucrări si servicii propunem introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 80.000 lei, iar pentru intocmirea documentației, faza SF - 20.000 lei

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII Ine.Teodora MARIN

SEF SERVICIU DEZVOLTARE CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare

NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din credit BCR in anul 2011 RECTIFICARE 3

Cap.74.07 - PROTECȚIA MEDIULUI

A. Lucrări in continuare

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Cerasului, Trompetei, Tinerimii, Oituz, Albești, Zorilor, Otelului, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Fagaras, Grăniceri, Albisor, Corlatesti, Freamătului, Steluțelor) - canalizare

Urmare numeroaselor cereri formulate de cetățenii domiciliati pe străzi ale Cartierului Motoi, referitoare la necesitatea execuției rețelelor de canalizare, inclusiv racordurile aferente, se introduc in lista străzile Corlatesti, Freamătului si Steluțelor.

Cap.84.07 - TRANSPORTURI SI COMUNICĂRI

A. Lucrări in continuare

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Cerasului, Trompetei, Tinerimii, Oituz, Albești, Zorilor, Otelului, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Fagaras, Grăniceri, Albisor, Corlatesti, Freamătului, Steluțelor)

Urmare numeroaselor cereri formulate de cetățenii domiciliati pe străzi ale Cartierului Motoi, referitoare la necesitatea execuției rețelelor de canalizare, inclusiv racordurile aferente si refacerea drumurilor, se introduc in lista străzile Corlatesti, Freamătului si Steluțelor.

Reparații capitale străzi si parcari betonate, inclusiv canalizare, Cartier Mihai Bravu (Ariesului, Ghilcos, Fantanele, Petrochimistilor, Chimiei, Matei Basarab, Crangasi, Dimitrie Cantemir, Barbu Constantinescu, Sabinelor, Metalurgistilor, Avântului precum si modernizarea următoarelor parcari: parcarea PI, P2(str. Ariesului), parcarea P3,P4,P5 (str. Theodor Aman), parcarea P6, P7, P8 (Aleea Petrochimistilor)) (proiectare+executie)

Urmare numeroaselor cereri formulate de cetățenii domiciliati pe străzi ale Cartierului Mihai Bravu, referitoare la necesitatea execuției lucrărilor de refacerea sistemului rutier, se introduc in lista străzile Sabinelor, Metalurgistilor si Avântului.

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII

SEF SERVICIU DEZVOLTARE CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE Ing.Liviu GfflEORGIHU

rHX TIU.r rv-ji i .          i1 Uu L'rt I

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

/■\                       HOTĂRÂREA NR. 9?$>?)

t#            din 18 AUGUST 2011

* ^pPV         pentru modificarea HOTĂRÂRII NR. 1878/14.02.2011

Având în vedere prevederile:


J1

• Ari.

unor

României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificările șl completările ulterioare;

11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată tn Monitorul Oficial al


• Hotărârii Guvernului nr. 0/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 Ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare:

• Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscabbugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010;

analizând solicitările MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA, nr. 014259/12.08.2011 șl nr. 014470/16.08.2011 privind autorizarea de trageri în anul 2011 din finanțarea rambursabilă în valoare de 40.000.000 EUR, contractată de la BRD* GROUPE SOCIETE GENERALE SA în anul 2011,

potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 1 AUGUST 2011,

Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale adoptă, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

Articol unic - Se modifică articolul 2 din Hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale Nr. 1878 din 14 FEBRUARIE 2011 șl va avea următorul cuprins: „Articolul 2 - Finanțarea rambursabilă în valoare de 40.000.000 EUR, prevăzută la art. 1, se utilizează astfel:

 • -  în anul 2011: 500.000 EUR, pentru asigurarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea/Modernizarea și echiparea specifică a Centrului de primire în regim de urgența „Cireșarii” Ploiești”, care beneficiază de asistență financiară narambursabilă de la Uniunea Europeană;

 • -  în anul 2012: 39.500.000 EUR."


j u _  ' ij M l 4 « J 4

••

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

V DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE PRAHOVA

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

SERVICIUL SINTEZA 81 ASISTENTA ELABORĂRII SI EXECUȚIEI BUQETELOR LOCALE


NIVEL MAXIM CHELTUIELI PERSONAL PENTRU ANUL 2011 modificat eonform art III din O.U.G 63/2010. aprobata prin Legea nr. 13/2011 pentru modificarea Legn nr 273/2006 povind finanțele publice looaio
I 4

601

|T

[SOT

1 6

| 6O3|

| 7

| 604 |

rr"

[6051

jT

nr

r^57]

lîî"1

[qQ8|

13

610

14

6111

13

rciF

16

701

| *17

1 702 |

ruT

| 19

704

[705]

"22*

_ 23

708 1

|24~

poci

| 25

[710]

Fze*

r 7i 1 ■

4

Slanlc

aleni de Munte

uste ni

Albești PaleotoQb

27

25


29


i 32

17î7l

[33

[ 7 J JB j

| 34

| 720

I 37

1 722 |

pr

| 723 |

[39*

|724]

40

725

f ăf

7726]

42

| 727J

43

441

[729]

45

| /30J

46

pSTi

l<7"

[732 1

rîF

17551

Carasu

h> oi dea nea

îoran»

^alugaronl


CHELTU EL PERSONAL


nsiiiul Județean


SUPLIMENTARE


(1-)


124.004.


ampina


OTAL ORAȘE


5.416.00


6,798.00


1,625 00


Berceni


1,070.00


•2,380.00


1.649.00


4 38900


2,523.00


1.966.00


1,181.00


156.906.00


30500


1.549.00


SB6.0C


909C0


2,573.00


|            3,448.001

........74!.Q0J

" -10.001 “

762.001

2.051.001

5OOo|

1 854.00]

2


1,935.00

523 00

---

MO9Qo| """

4O.âo

rsĂS’Ml

26.00


1.449.00UNITATE ADMINISTRATIV


TERITORIALA


DENUMIRE


umbravest


Gura vinoarai


lordacheanu


Juaureni


CHELTUIELI PERSONAL


MAI-MFP 35/826/2011


1.327.00


6,659.0


DIMINUARE


(-


814.00


1.221.


1.579.0


1,114.00


1,014.00


1 1

7491

65

750 1

f*66|

r7j57]

|"67j

1175^]

|7Î|

"toT]

[ 73 |

7581

[74 |

759 I

| 7S |

k£9

76 1

761 1

rTFl

"762|

[78J

*763]

| 79 |

"7641

80

765 I

raȚj

"766|

^767 ]

| 63 ]

Tflal

KEIE21I

[851

7701

r77Tl

| 87 |

r772i

"&jF]

"Soj

*90|

lZZ3

77

r92j

J7?]

F93]

^778]

F94J

rsFl

iTâol

FobI

^78?]

nn

[7821

pNBj

1*7831

{jKTj

rJâTl

rToo]

rToTi

[7S61

no?

[7371

lToTI

M04|

r/gr

poT

Lipan ești

tarchlojd

uram

otnite

Poiana Ca moina

rodeai Sarari


Nico


i ^M ool

2.402001

| ""                452 001

so.ioj

85.001

Wv i

*30 66]

[       _ _ _ j. ?? t

~~ febTpo]

1             ’i.8teoor~~

|                    1.888.Go|

eo.661

I _   _ _    . .. Ș «54 001

-100.00]

|~       '      t~.32S.d6r

i25?00I

/jT.oor

20.00!

1 ...    .. ..i.Q80.0?!

f           '       od6.ool’’

L                 962.661

8Q.O0I

|               \ 2,Q1_2.OO| _

-40-OQ)

P ”   ~ t'boo.o6[’"

120.001

1 340. odf

1

â6.oo|

1,747.0


1,696 00


4220


1,420.00


2,461 .OC


■ ăo7.(k)


1.377.


1,437,


1,228.00

77^60!   ""

*ț_j

ll” F ...... 1 1        ’      >16 00]

l696.06| _

2,696Wj

S33 06f

633*?0i

1^13.001

5Q.Oo|

1J63.33|

1,930.681

_ qO.OOj

p980.dffl

3867Q6l~

936.00

‘1,480.661

ao.tJoT

t.dîg.ool

847.Op]

V*T » <Vw]

4176 Col “ ~

■300.001

4,578.00

2,962.
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor locale

Str. Aurii Vlâicu nr. 22 . 100025 ra( : 10244 407710 fax:*0244 363900 6-mail: Bi4)Ct.ph<îprrrfihArtt» ro

x

/


L-


Către:


eferitor


Data


De la


Vizat PrefectINuebi?rahova.:CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA /


MUNICIPIUL / ORAȘUL / COMUNA

l •   * t i» 4 A I i « - • - • + ■ » f 4 | i p i 0 4 f 0*|1***|it0*i


:Plafon nivel maxim cheltuieli de personal, an 2011


20 07 2011


:D.G.F.P.-A.T.C.P.Prahova - S.S


E.E.B.L.


Nr. înregistrare ; 29151


In confamitata cu prevederile art III din O.U.G. nr 63/2010, aprobata prin Legea ■ir. 13/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006.privind finanțele publice locale, va transmitem alaturat repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumei de 554 000 mii 'ei reprezentând nivelul maxim al cheltuielilor de personal pentru județul Prahova, In anul 2011. asa cum a fost stabilita prin Ordinul Comun M.A I. - M.F P. nr. 35/825/2011.

Va facem cunoscut ca modificarea repartizării s-a efectuat in urma analizei solicitărilor transmise de către cele 104 unitati administrativ teritoriale si Consiliul Județean Prahova.

Va atașam alaturat tabelul cu unitățile administrativ teritoriale si sumele aferente.TREZO£1£FTs£f,

Elaborat: Ion ChirctVSef Ser.'k'.u Sin a 7.1 Asistenta Elaborare «‘Execuție Buqete Locale' Activitatea d? f rezorer*» Si Contabilitate Publica din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova,’Adresa către C.J.P/ Municipii /Oraee /Comune/21.07 2011/Pagina 1/1Prahova, telefoane : +4 0244-596053 ț Alo.

domnule Primar 984 j Tel, verde:


0.800.800.
fax: *4 0244-513*70


e-mall: scrvlciipublica^f

web site: www.ratBp.ro


Fax Nr.:

Către: DiRECTTA TEHNIC INVESTIȚII In atenția; D-nol Director Teodora Marin Telefon:

Fax: 0244/510731


Serviciu Apa Canal


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR*


CONTABIL,CONTRACTE


In atenția d-nei Director Cristina VLAICU


Fax;0244/513 829


□ URGENT □ INFORMARE □ VA RUGAM SA RĂSPUNDEȚI □ VA RUGAM SA COMENTAT!


Ret: Rectificare buget local 2011

Referința: BAC: 1064 /17.0.2011


Stimata Doamna Director,


privind execuția


Având in vedere necesitatea punerii în aplicare a prevederilor HCL 233/27.07.2011 branșamentelor de apa in cartierele Gh.Doja, Rafov Gageni, Bereasca si a lucrări or de extindere a rețelelor da apa in carterul Bereasca, prin emiterea de către RASP a comenzilor de execuție a branșamentelor de apa de către S.C, APA NOVA Ploiești, fiind vorba de executarea acestor lucran din dividendele anului 2010. cuvenite Municipiului Ploiești proporțional cu participarea lor la oapitaiuî social al SC APA NOVA Pici ești SRL, va rugam sa aveți in vedere ca suma corespunzătoare dividendelor pe 2010 in valoare de 1339.C00 lei, deal figurează la capitolul Venituri in HCL nr. 50/11.02,2011- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al municipiului Ploiești (Anexa nr.1) poziția 53 - Venituri din oividende, nu mai apare si la capitolul Cheltuieli.


La ultima rectificare bugetara aprobata prin HCL 225/27.07.2011 aceasta suma nu msi apare nici la caoitcîul Venituri din dividende (valoarea care apare nu este cea corespunzătoare civ:dende!or S.C. APA NOVAPIoiesti).


In conformitate cu HCL 233/27.07.2011 suma totala alocata din dividendele anului 2010 pentru branșamente de apa in cartierele Gh.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca sl pentru extindere rețea apa in cartierul Bereasca este de 582 041 (cu TVA) lei repartizata astfel:

 • - branșamente apa - 475 132 iej (cu TVA);

 • -  extindere fetea apa etapa 1- B1 305 lei (cu TVA)

etapa 2-45 603 lei(cu TVA)


Menționam ca art.1 dir. HCL 233/2011 prevede ea diferența ramase din dividendele aferente anului 2010 unmeftza sa fie reînvestîta in eietemul public de alimentare cu apa si canalizare.


Va rugam sa aveți în vedere toate aceste aspecte ia următoarea rectificare bugetara 2011.


Cu stima,


DIRECTOR.

Ir.g.Raa/an LUN


regia ? autonoma r' ; DE S6RVICU * \mj8WCERA».

«&. 1DIRECT^TAINIC j

ing.jAi


S=F SERVICIUL APA CANAL ing. Gabripla PCPESCU
MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE ,ORGANIZARE,ADMINISTRATIV PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA MUNCII

FUNDAMENTAREA

PROPUNERILOR DE BUGET PE ANUL 2011 PENTRU RECENSĂMÂNT

(in bugetul Primăriei)

Cheltuieli pentru carburanți

 • - 5. OOORON

 • - 15.000RON -15. OOORON -15. OOORON


Cheltuieli cu telefoanele

Cheltuieli cu furnituri de birou Cheltuieli materiale

TOTAL: 50.000RON

ȘEF SERVICIU

ANGELisCU/ÂNA - DANIELA

FROH : SP BOLI INFECTIOASE


FAX MO. : 0244535537


Aug. 25 2011 03:55PM PI


Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

Nr.2327/25.07.2011


către,

PR1MAR1A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

 • - SERVICIUL BUGET -

 • - SERVICIUL TEHNIC -


REFERAT

PRIVIND PROPUNEREA DE RECTIFICARE A BUGETULUI de

venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești

X

Având in vedere H.G.562/2009,cap.III - Competente transferate autoritarilor publice județene I locale prin procesul dc descentralizare.prin care s-au stabilit competentele si atribuțiile ce au fost transferate consiliilor locale, printre care si ‘asigurarea finanțării pentru utilități,reparații curente,reparatii capitale.consolidari,modernizări si achiziții de obiecte de învenur,echipamente si aparatura medicala,altele decât cele de înalta performanta,pentru unitățile sanitare pe care le dețin”;

'ZIAvând in vedere O.U.Gjur.4R/20lO,care a modoficat legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.3rt.190 punctul 6, care Stabilește ca “bugetele locale participa la finanțarea unor cheltuieli de administrare si funcționare,respectiv bunuri si servicii, investitii,reparatii capitale.consolidare.extindere si modernizare,dotări cu echipamente medicale ale unitarilor sanitare transferate,in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinație in bugetele locale”.

Va solicitam sprijlauL,in conformitate cu prevederile legale,in vederea achiziționării următoarelor bunuri ,servicii sau învestitii^bsolut necesare continuării activitarii de furnizare de servicii medicale către pacientLprin majorarea sumelor primite de la bugetul local.

Obiectivele ce si le propune conducerea sphaluIuiJa care am făcut referire anterior,sunt armatoarele:

1. Luarea deciziilor cu sprijinul unui management adecvațpe baza unor indicatori de performanta calitativi si canritativi.Pcntru realizarea acestui obiectiv este necesara contactarea unei firme ce oferă astfel de servicii de verificare si atestare a calitatii produselor sau proceselor din secții sau compartimentele administrativ/contabil.cu rezultat așteptat de optimizare a folosirii resurselor,competentei si motivării personalului.

FROM : SPOLI INFECTIOASE


FAX NO.Aug. 25 2011 03:5?PM P2


Implementarea unui astfel de sistem de management al cafitatii necesita aproximativ 6000 euro (25 800 lei) st se incadieaza la articolul de cheltuieli de capital 71.01.30 - alte active fixe - adica actvc fixe necorporalefconsideram aceasta încadrare ca fiind oportuna deoarece un active necorporal este si acela de a valorifica o idde,in ca2ul nostru dreptul de a folosi recomandările studiului de management efrctiun si plătit.).

 • 2.  Cheltuieli pentru bucntaria *pMahilui,concretizate in articolul 71.01.02 -ma$ini,echipamente si mijloace de transport, si anume:

 • - mașina de spalat vase - 2560 euro (11 000 lei);

 • - mașina de curatat cartofi - 3290 euro (14 150 lei X

 • - soba de bucatarie,cu accesorii - 9150 euro (39 345 lei)

Total bucătărie: 15 MO curo (64 500 lei).

 • 3. Achiziționarea următoarelor obiecte de inventar: (art20.05.30):

 • - cantar magazie - 10 kg - l buc / 1120 lei;

 • - cantar mecanic persoane - 3 buc / 2400 lei;

* frigider 2201 - 10 buc / 12 000 lei;

 • - vitrina frigorifica - 1 buc /1600 lei.

Va mulțumim.

(I


«• ț


MANAGER, Dr. V iscan Cătălin


DHUFTN ANCIAR-CONT ABi L, Ec.Profira abriela Georgeta
LA. SERVICII PUBLICE R.A.

PLOIEȘTI

:r; fa :?!'(*            S LL.'...........


R.A.S.P. Ploiești Biroul Iluminat PublicCătre,

Municipiul Ploiești,

Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte

Notă de fundamentare privind propunerea de rectificare buget pentru reabilitare iluminat public pe anul 2011

Vă transmitem nota de fundamentare privind propunerea de buget pentru lucrările de reabilitare-extindere iluminat public și pentru serviciile de iluminat ornamental pe anul 2011.

Lucrări ie i ^abi it<*r< -extindere iluminat public ne anul 2011:

V

Valoarea facturii de regularizare a decontării prestațiilor de reabilitare aferente serviciului de iluminat public pentru anul 2010 este de:

420.842,75 lei cu TVA

Valoarea facturii de reabilitare-extindere pentru Zona Nord conform act adițional nr. 10/2010 pentru serviciul de iluminat public pentru anul 2011 este de 131.375,83 lei cu TVA.

Valoarea estimata a lucrărilor de reabilitare-extindere pentru Serviciul de Iluminat Public, conforT' act ad:t:^nal nr. 10/2010, pentru proiectul Inenachita Vacares^u este de 256.898,78 lei iAd TVA, deci 318.554,5 iei cu i vA.

Valoarea estimata a lucrărilor de reabilitare-extindere pentru Str.Vintileanca, Str.Sticlarului si Intrarea Petru Cercel (proiect Mihai Bravu) este de 26.866,2 lei fara TVA, deci 33.314 lei cu TVA.

Valoarea componentelor vandalizate din Sistemul de Iluminat Public care se inlocuiesc va fi de aproximativ 33.959 lei cu TVA.

Valoarea lucrărilor de reabilitare-extindere executate in Cartier Nord in luna iulie 2011 este de 57.802 lei fara TV^ deci 71.674,5 lei cu TVA.

Din bugetul aprobat pentru reabilitare-extindere iluminat public de 1.544.000 lei cu TVA a ramas ca prevedere bugetara suma de: 9.721 lei cu TVA.

Necesar rectificare buget pentru reabilitare-extindere iluminat public pe anul 2011:

420.842,75+131.375,83+318.554,5+33.314 +33.959+71.674,5= 1.009.720,58 lei cu TVA

1.009.721 - 9.721 = 1.000.000 lei cu TVA ~ 1.000 mii lei cu TVA

1

Supunem spre analiză și aprobare propunerea de rectificare a bugetului pentru capitolul reabilitare ilu.nin< t pul li<* < a suma de 1.000 mii lei cu TVA.

r ‘ /


ȘEF BIROU ILUMINAT PUBLIC, ing. Comeliu NEDELEA


Propunere rectificare buget pe anul 2011

i

i

1

'            Activitatea

t

1

i

*

<•>

• •- *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    *

Anul 2011 (mii lei)

Propunere buget rectPVat anul kll (mii iei)

Diferente de rectificat (mii lei)

Reabilitare iluminat public

1.544

2.544

1

1.000

Servicii de întreținere

. menținere si energie electrica

5.372

5.372

0

Iluminat ornamental

1.477

1.477

0

*

Ceasuri publice

39,5

39.5

0

Spectacole artificii

94

94

0

Total

8.526,5

9.526,5

1.000


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE. %         % ...... . _

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071


Fax:

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea bugetului pentru executarea activității de dezinsecție, deratizare, dezinfecție și colectare cadavre de animale de pe domeniul public, colectat, transportat și neutralizat deșeuri animaliere din gospodăriile populației

Activitatea de salubritate in municipiul Ploiești este asigurata de către operatorii de salubritate: S.C. Rosal Grup S.A. prin contractul nr. 23528/29.12.2010 pentru activitatile specifice curățeniei cailor publice si deszăpezire;

- S.C. Coral Impex S.R.L. prin contractul nr. 14393/17.08.2010 pentru activitatile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere din gospodăriile populației.

Prin bugetul local al municipiului Ploiești, pe anul 2011, aprobat conform HCL nr.

50/11.02.2011, la capitolul 10 “Protecția Mediului” - bunuri și servicii, valoarea de 14.800,00 mii lei -reprezentând cheltuieli privind activitatea de salubrizare, a fost împărțită astfel: deszăpezire + curățenie căi publice              - 10.800,00 mii lei;

dezinsecție, deratizare, dezinfecție               - 4.000,00 mii lei

colectare, transport și neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectare, transport și neutralizare deșeuri animaliere din gospodăriile populației;

TOTAL = 14.800,00 mii lei.

Menționăm că pentru valoarea bugetară, pentru anul 2011, s-a solicitat cu adresa nr. 1346/19.01.2011 o valoare totală pentru capitolul 10 "Protecția mediului” de 20.000,00 mii lei pentru toate activitățile specifice de salubrizare în municipiul Ploiești, în care era stabilită valoarea de 5.800,00 mii lei necesara să asigure executarea lucrărilor de dezinsecție, deratizare, dezinfecție conform graficului aprobat, iar diferența de 14.200,00 mii lei fiind necesară executării lucrărilor de curățenie căi publice și deszăpezire.

Prin HCL nr. 15/2011 a fost aprobat graficul de lucru privind executarea activităților de dezinsecție, deratizare, dezinfecție, colectare, transport și neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectare, transport și neutralizare deșeuri animaliere din gospodăriile populației, având o valoare de 5.785,00 mii lei.

Respectarea acestui grafic de lucru pe perioada ianuarie - iunie (semestrul I) a dus la o cheltuială de 2.465,00 mii lei din bugetul alocat de 4.000,00 mii lei.

Pentru semestrul II al anului 2011, dacă se respectă executarea lucrărilor de dezinsecție, deratizare, dezinfecție conform graficului aprobat, suma rămasă în buget nu este suficienta decât până la finalul

lunii august 2011, iar suma de 1.000,00 mii lei va acoperi conform graficului activitatile prestate pentru lunile septembrie si octombrie partial.Acest lucru va determina ca in lunile noiembrie, decembrie 2011 să nu se mai execute nici un fel de lucrări. Riscul privind neexecutarea acestor lucrări, va provoca, datorită pagubelor ce le produc rozătoarele cât și existența de zburătoare și târâtoare (țânțari, gândaci,muște etc.), îmbolnăvirea populației orașului (bolile transmise de țânțari în România sunt malarie și infecțiile cu virusul West Nile și cu alte arbovirusuri).

Pentru limitarea pagubelor economice care le produc rozătoarele cât și pentru scăderea sau eliminarea disconfortului produs de insectele zburătoare și târâtoare la unitățile de învățământ și pe domeniul public din municipiul Ploiești, este necesar a se continua lucrările stabilite prin graficul aprobat, aspect susținut și de membrii Comisiei 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului în cadrul unei ședințe de lucru din data de 14.07.2011 (anexăm proces verbal).

Față de cele expuse mai sus, vă rugăm să aprobați suplimentarea din bugetul local pentru activitățile specifice de desinsecție, deratizare, dezinfecție, colectare, transport și neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectare, transport și neutralizare deșeuri animaliere din gospodăriile populației cu suma de 1.000,00 mii lei cu TVA, pentru a se continua executarea lucrărilor conform graficului aprobat prin Consiliul Local. Pentru executarea graficului pana la sfârșitul anului 2011, va fi necesara diferența sumei care sa acopere lucrările specifice(dezinsectie, deratizare, dezinfecție la unitatiile de invatamant) pentru lunile noiembrie, decembrie 2011.

în consecință, solicităm rectificarea bugetului cu suma de 1.000,00 mii lei cu TVA, respectiv de la 4.000,00 mii lei la 5.000,00 mii lei pentru aceste activități, ajungând la o valoare bugetară totală de 15.800,00 mii lei cu TVA.


Sef Serv. Sali^b. si Prot Med., ing. Vasile Ionescu

Cod F- 13-05/3/0

SSPM: 837/18.07.2011PROPUNERE PENTRU RECTIFICAREA BUGETUL ANULUI 2011 - SERVICIUL SALUBRITATE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REG AUTONOMA < Se servic» * PUBLICE R-A-jc


Nr. Crt.

Activitatea

PERIOADA

Propunere buget Cei)

01.01-30.06.2011

01.07.-31.12.2011

1

Curățenie cai publice + Deszăpezire

6.192.000 lei

4.608.000 lei

10.800.000 lei

2

Dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectare, transport si neutralizare deșeuri animaliere din gospodăriile populației

2.465.000 lei

2.535.000 lei

5.000.000 lei

TOTAL

8.657.000 lei

7.143.000 lei

15.800.000 lei

Sef Serv. Salub. si Prot Med., ing. VasHfe Ionescu

SSPM: 827 /18.07.2011PROCES-VERB AL

al ședinței Comisiei nr. 3 - Utilitati publice, calitatea vieții si protecția mediului a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

incheiat azi 14.07.2011In cadrul ședinței Comisiei nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de

14.07.2011, au fost prezenti toti membrii acesteia: Iulian Teodorescu, Gheorghe Sarbu, Ion

Eparu, Adrian Lupu, Valentin Sava.

Au mai participat si reprezentanți din cadrul executivului R.A.S.P. Ploiești, care au prezentat o situație privind cheltuielile cu activitatea desfasurata de S.C. Coral Impex S.R.L. pe dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației, in perioada 01.01-30.06.2011, in baza graficului de execuție aprobat prinH.C.L. 15/2011.

In cadrul ședinței de lucru s-a discutat referitor la conținutul adresei S.C. Coral Impex S.R.L., prin care este semnalata necesitatea suplimentarii valorii bugetare pe anul 2011, la contractul nr. 14393/17.08.2010, cu suma de 1.784.803,74 lei cu TVA, pentru a se putea continua lucrările din graficul aprobat.

In concluzie, membrii comisiei isi exprima acordul cu privire la necesitatea asigurării sumei de 1.784.803,74 lei cu TVA, pentru continuarea lucrărilor stabilite prin graficul aprobat.irsrJH
ș

 • I

 • II


IMTRARE .


GRAFIC DE EXECUȚIE SI VALORIC PENTRU ANUL 2011Locația unde se

executa


Instituții de invatamant


rgTWI MM!—!■! Ml     LMI UIMIRII-MJ


Domeniu public (parțial)


Luna februarie


Luna


Instituții de invatamant


Deratizare interior Deratizare


Domeniu public


Canalizare

Instituții de

invatamant


ALASuprafața

Nr. estimata/trecere/ treceri        nr. treceri


Preț unitar


Valoarea fara

T.V.A.


Observații


450.447


450.447


225.837,89


1.010.000


531.967,5


531.967,5


212.787

1.987.914


20.000

575.797,50


14.030

14.030

14.030


i’m/


0,0832


0,0482


0,0378


0,0270


0,0832


0,0482


0,0378

0,0270


0,0144

0,0832


0,0756

0,0179

0,0085


37.477,19


21.711,55


8.536,67


27.270


44.259,70


8.043,35

53.673,68


288,00

47.906,35


1.060,67

251,14

119,26

276.238,39

$ i i • *

I * '4

1

I ► J I .

A J

I-i

I ■i

4

.t


•4

I.)

4

1


:L

>


I.<

s

i

I f

I


Dezinsectie

Domeniu public

1                                                                                                           1

1                                                                                                                             1

"""V

Dezinsectie

Lucii de apa |

i

Dezinsectie

|      Canale      |

i

1


Luna aprilie


Luna mai


Deratizare interior

Deratizare exterior Dezinsectie Dezinsectie Dezinsectie Dezinsectie interior , Dezinsectie exterior Dezinfectie interior: bvi J <<T*b<k-al


9

1

1

1


Instituții de invatamant


Deratizare interior Deratizare exterior Deratizare Deratizare


Domeniu public Canalizare0,0160


0,0160

0,0156


0,0832


0,0160


0,0482


0,0378

0,0270


438.688,25


2.919,41

312


95.812,70


6.867,23


27.753,44


8.706,06

11.588,45
■. 5-

1

1

2


5.483.603,10

182.463

20.000

575.797,50


429.202


575.797,50


230.319

429.202


0,0160

0,0160

0,0156

0,0832


0,0160


0,0482


0,378

0,0270


438.688,25

2.919,41 312 95.812,706.867,23


27.753,44


8.706,06

11.588,45


Luna iunie


Dezinsectie Dezinsectie Dezinsectie Dezinsectie Dezinfectie Deratizare


Domeniu public Luciu de apa Canale9

1

1

1/8

1/8

1/8IS

l&BISySHSKiniBSnSi

Domeniu public

Luna iulie

Luna august

Dezinsectie

| Luciu de apa

1

Dezinsectie

Canale

1

Dezinsectie interior

2

Dezinsectie

| Instituții de

1

exterior

J invatamant

Dezinfectie interior

1

Deratizare interior

1

Deratizare

1

exterior

Dezinsectie

| Domeniu public

9 1

Dezinsectie

1 Luciu de apa

1

Dezinsectie

1      Canale

1

Dezinsectie interior

1

Dezinsectie

1 Instituții de

1

exterior

1 invatamant

Dezinfectie interior

1

Deratizare interior

1 1


5__

1

1__

1 __

1__

1


5.483.603,10

182.463

20.000

14.030

14.030

14.0300,0160

0,0160

0,0156

0,0756

0,0179

0,0085sas

5 [

5.483.603,10

0,0160

1  438.688,25

1

182.463

0,0160

2.919,41

1

20.000

0,0156

ț     312

1

575.797,50

0,0832

95.812,70

k

1

429.202

0,0160

6.867,23

1

575.797,50

0,0482

27.753,44

1

230.319

0,378

8.706,06

1

429.202

0,0270

11.588,45

5.483.603,"10

0,0160

1438.688,25

1

182.463

0,0160

2.919,41

1

20.000

0,0156

312

1

575.797,50

0,0832

47.906,35

1

429.202

0,0160

6.867,23

1

575.797,50

0,0482

27.753,44

1 “I

230.319

0,378

|    8.706,06


Luna septembrie


Deratizare exterior

Deratizare Deratizare Dezinsectie Dezinsectie Dezinsectie Dezinsectie interior Dezinsectie Dezinfectie Deratizare


Instituții de invatamant

Domeniu public

Canalizare

wm—i MKMwraimmwF «vi

Domeniu public Luciu de apa Canale Instituții de invatamant


ALA


TOTAL TRIMESTRUL IIIDezinsectie Dezinsectie Dezinsectie Dezinsectie interior

Dezinsectie exterior

Dezinfectie interior


’p . p9

£

1

1


2

1

5

1

1

1


429.202


0,0270


11.588,452.997.914

20.000

5.483.603,10

182.463

20.000

575.797,50


0,0270

0,0144

0,0160

0,0160

0,0156

0,0832


80.943,68

288

438.688,25

2.919,41 312 47.906,3514.030

14.030

14.0300,0756

0,0179

0,0085


0,0160

0,0160

0,0156

0,0832


0,0160

b


0,0482


0,378

0,0270


0,0270

0,0144

0,0832


0,0482


1.060,67

251,14

119,26


1.709.877,49

438.688,25

2.919,41 312 95.812,70


6.867,23


27.753,44


8.706,06

11.588,45


80.943,68

288

47.906,35


27.753,44


interior


Deratizare interior

Deratizare

___exterior Dezinsectie interior______

Dezinsectie Dezinfectie Deratizare

TOTAL TRIMESTRUL IV


Luna noiembrie


Luna decembrie


ALA


IV


TOTAL SEMESTRUL II>1

r                                          L

/ •

.Tt

; •

• ’r

. < < 1
invatamant

Instituții de invatamant

-

*

1

1

230.319

0,0378

8.706,06

1

n        11»i ii m»n nu umili" i iir mnmmm wiwi

1

429.202

0,0270

11.588,45

1

1

575.797,50

0J)832

47.906,35

14.030

0,0756

1.060,67

14.030

0,0179

251,14

14.030

0,0085

119,26

1

4 *


T


li


ara


5/5


819.759,94


'< “TF?

5.598.803,74

186.0005.784.803,74


p’


**


«•


4

4

il


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


I.


<■

>\

X       %

/',l b

: fi!

-:^<V V*


‘J

1


V

4

J

- I b t


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2011


și a emis:

/ixJOa          i p        t».    . i_________ ~     >>_______fi n_____

A K caaka    a \ o u a^â ha /U\ SS/IuAaa)

ayejkMÂ- AiCUuCa        0 zu<ZCJa<( /          A XuJ-/îu<. A-a <

fr-C-A Aa    /făaj'h<£a cA^_ Cp <()         Z ^mv^Aăa.

3~<£LAvA,’ v

PREȘEDINTE, Radu Mateescu

Data: 3/). C<P • V