Hotărârea nr. 270/2011

Hotãrârea nr. 270 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PRAHOVA


HOTARAREA NR. 270 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a d-nei viceprimar Cătălină Nicoleta Bozianu si a domnilor consilieri: Iancu Ion, Popa Constantin, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011;

vazand Hotararea Consiliului Local nr. 156/31.05.2011, privind modificarea si completarea obiectului de activitate, organigramei, statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

luând in considerare prevederile Legii nr.286/28.12./2010 privind bugetul de stat pe anul 2011, cap.III, art.40, alin. 1, lit.b;

conform prevederilor Legii nr.51/08.03.2006- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata;

in conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale nr: 273/29.06.2006 cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul prevederilor art.36, alin.4 lit ‘’a” si art.45 alin. 2, lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

ART.2 Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești si Direcția Management Financiar Contabil, Contracte se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari;

ART.3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PRAHOVA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2011

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2011 a fost aprobat prin HCL nr.49/11.02.201 lin conformitate cu prevederile Legii nr.286/28.12.2010-Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.329/noiembrie 2009,actualizata, privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, Legii 15/7.08.1990, actualizata, privind reorganizarea unitarilor economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale precum si Legii nr.273/29.06.2006, privind finanțele publice locale , modificata si completata. OUG nr. 79/2008, actualizata privind masuri economico-fmanciare la nivelul unor operatori economici.

Actuala rectificare este impusa de aducerea la indeplinire a Hotărârii Consiliului Local nr. 156/31.05.2011, art 1, privind modificarea obiectului de activitate al regiei, prin urmărirea si monitorizarea activitatii desfășurate de SC Servicii de Gospodărire Urbana, precum si incheierea actului adițional nr 32/2011 la contractul de prestări servicii nr. 1/01.07.2002 cu Primăria Municipiului Ploiești, corespunzător activitatii menționate anterior.

Conform Anexei nr.l, care face parte din prezenta hotarare, veniturile din prestări servicii către primărie vor creste cu 66 mii lei fata de prevederile inscrise in bugetul aprobat, iar cheltuielile in mod corespunzător cu aceeași suma, reprezentând cheltuieli cu personalul nou angajat.

In al doilea rând rectificarea este impusa si de diminuarea veniturilor la activitatea de termoficare cu suma de 403 mii lei, ca urmare a aducerii la indeplinirii a Hotărârii de Consiliului Local nr 129/27.04.2011, respectiv renunțarea facturării cotei de dezvoltare BERD către Dalkia Termo Prahova..

Modificările aduse in completarea obiectului de activitate al R.A.S.P. Ploiești in raport cu prevederile contractelor in derulare , se inscrie in efortul permanent făcut de administrația locala, de a asigura servicii publice de calitate, care sa corespunda exigentelor actuale privind necesitățile cetățenilor din Municipiul Ploiești.

Având in vedere Raportul de Specialitate al R.A.S.P. Ploiești, privind rectificarea bugetului pe anul 2011, supunem spre aprobare Consiliului Local, proiectul de

de venituri si cheltuieli hotarare alaturat.CONSILIERI,


Ion Iancu


Constantin Popa


Gheorghe Sarbu


'•H-


Radu Mateescu

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2011

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, funcționând ca entitate de interes public, aflata in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin activitatea pe care o desfasoara urmărește interesul general al comunității locale, de satisfacere a nevoilor cetățenilor si imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2011 a fost aprobat in HCL nr.49/11.02.2011 fiind fundamentat in conformitate cu prevederile Legii nr.286/28.12.2010-Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.329/noiembrie 2009,actualizata, privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, Legii 15/7.08.1990, actualizata, privind reorganizarea unitarilor economice de stat ca regii autonome si societari comerciale precum si Legii nr.273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificata si completata.

Actuala rectificare este impusa de aducerea la indeplinire a Hotărârii Consiliului Local nr. 156/31.05.2011, art 1 privind modificarea obiectului de activitate al regiei, respectiv urmărirea si monitorizarea activității desfășurate de SC Servicii de Gospodărire Urbana, precum si încheierea actului adițional nr 32/2011 la contractul de prestări servicii nr. 1/01.07.2002 cu Primăria Municipiului Ploiești, corespunzător activității menționate anterior.

Conform Anexei nr.l, care face parte din prezenta hotarare, veniturile din prestări servicii către primărie vor creste cu 66 mii lei fata de prevederile înscrise in bugetul aprobat, iar cheltuielile in mod corespunzător cu aceeași suma, reprezentând cheltuieli cu personalul nou angajat.

In al doilea rând rectificarea este impusa si de diminuarea veniturilor la activitatea de termofîcare cu suma de 403 mii lei, ca urmare a aducerii la îndeplinirii a Hotărârii de Consiliu Local nr 129/27.04.2011, respectiv renunțarea facturării cotei de dezvoltare BERD către Dalkia T ermo Prahova.

Drept urmare la capitolul cheltuieli privind activitatea de termie prevederea bugetara va scadea cu aceeași suma.

Rectificarea de buget pe anul 2011 pe cele doua capitole de venituri si cheltuieli se

prezintă in lei astfel:

Buget           Buget        Dif

aprobat 2011    rectificat propus    +/-

I. Venituri proprii totale din care:

10.604359

10.267.014

- 337345

-v. din prestări servicii primărie

2.045.470

2.111.345

+ 65.875

-v. din prestări servicii epurare

5.149.920

5.149.920

0

-v. aferente credit BERD

3.220.480

2.817.260

- 403.220

-v. din alte surse proprii

188.489

188.489

0

n.Cheltuieli totale din care:

10.170.909

9.833.564

- 337345

- che. de exploatare (mat + funct.)

165.241

157.080

- 8.161

- che. cu personalul

4.345.910

4.410.706

+ 64.796

- alte che de exploatare( amortiz.,tichete)

294.063

298.656

+ 4.593

- alte che. de prestări servicii

2.055.215

2.060.073

+ 4.858

- che. financiare BERD

3.310.480

2.907.049

-403.431

III.Rezultatul brut (profit):

433.450

4

433.450 0

Modificarea structurii veniturilor si cheltuielilor fata de bugetul inițial, respectiv la capitolul prestări servicii primărie a fost realizata pe baza actului additional nr.32/ 2011, la contractul de prestări servicii nr. 1/01.07.2002, incheiai intre R.A.S.P si Consiliul Local, reprezentat de Primăria Ploiești, conform HCL.nr. 156/31.05.2011 artnr.l, alin.2.

Veniturile previzionate in bugetul anului 2011, reflecta in principal veniturile din activitatea de operare a statiei de epurare, venituri aferente prestațiilor din contractul de prestări servicii cu Primăria, alte venituri din activitate proprie, precum si venituri din cota BERD, necesara constituirii sursei de rambursare.

Cheltuielile in seri se in prevederile bugetare pentru anul 2011, reflecta in principal costurile de operare ale statiei de epurare, cheltuielile aferente prestațiilor, in limita celor prevăzute in anexa la contractul de prestări servicii cu Primăria Municipiului Ploiești precum si cheltuielile aferente restituirii creditului BERD:

Cheltuielile inscrise in prevederile bugetare pe anul 2011 sunt dimensionate in raport de prevederile contractelor in derulare, de necesitățile cetățenilor din municipiul Ploiești si urmăresc imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Având in vedere raportul de specialitate al directorului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești si anexa nr. 1,. privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2011, propunem area Proiectului de Hotarare alaturat.


Contabil Sef Elena Co oiu


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

CENTRALE SAU LOCALE...CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI... Agentul economic...REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE RA PLOIEȘTI Sediul / adresa PIAȚA VICTORIE117 PLOIEȘTI

Codul fiscal RO 1343872ANEXEZ


RECTIFICARE BUGET ACTIVITATE GENERALA AN 2011  \I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.9+rd.10), din care:__________________________________________

1. Venituri din exploatare, din care:__________

a) Venituri din activitatea de baza:


venituri din prestări servicii Primărie venituri din prestări servicii epurare alte venituri__________________________

chirii________________________________________

venituri aferente credit BERD______

 • b) Venituri din surse bugetare,din care:

- subvenții pentru produse si activitati tarif_______________________________________________

 • c) Venituri din fonduri speciale__________

 • 2. Venituri financiare

 • 3. Venituri excepționale


Indicatori


II CHELTUIELI TOTALE (rd.13+ rd.32), din care:

1. Cheltuieli pentru exploatare -total,din care:

 • a) Cheltuieli materiale_______________________

 • b) Cheltuieli cu personalul ,din care:_________

 • - salarii brute___________________________________

 • - contribuția de asigurări sociale CAS_______

 • - ajutor de șomaj__________________________

 • - asigurați sociale de sanatate______________

asig accid mea boli profesionale__________


Buget aprobat 1

10,604,359

-337,345

10,267,014

10,498,419

-337,345

10,161,074

10,498,419

-337,345

10,161,074

2,045,470

65,875

2,111,345

5,149,920

0

5,149,920

75,087

0

75,087

7,462

0

7,462

3,220,480

-403,220

2,817,260

105,940

0

105,940


Buget I               Buget

aprobat | Influente'+/- ^jectificaț "l 12 13


 • - vărsăm inte pers cu handicap______________

FNUASS_______________________

 • - fond garantare creanțe salariate____________

 • - alte cheltuieli cu personalul__________________

 • c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea

si provizioanele, din care:__________________

 • - amortizare________________________________

 • - provizioane_______________________________

 • d) Cheltuieli prev. de lege buget stat, din care:

 • - transferuri sau subvenții


10,170,910 6,860,430 165,241 4,345,911 3,328,220 692,269 16,641 173,068 4,995 27,540 28,292 8,321 66,565


91,500

91,500


 • e) Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 14,313

 • f) Cheltuieli cu sponsorizarea________

 • g) Tichete de masa, drepturi de hrana

 • h) Alte cheltuieli_______________________

'- chelt de funcționare si administrare


188,250


chelt din prestări servicii


 • 2. Cheltuieli financiare, chelt BERD

 • 3. Cheltuieli excepționale


2,055,215 2,026,528 28,687

3,310,480


-337,3461  9,833,564

66,0851  6,926,515

-8,1811    157,060

64,7951  4,410,706

31,8451  3,360,065

22,7001    714,969

5431     17,184

8,1391    181,207

14,4101     19,405

-16,7461     10,794

1,3251     29,617

392l      8,713

2,1871     68,75291,500

91,500


14,313


4,6131    192,863

4,8581  2,060,073

-5,1421  2,021,386

10,0001     38,687

-403,4311  2,907,049


Indicatori __________________0_________________

 • III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)

 • IV. FOND DE REZERVA

 • V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIB ȘTAB CF

PRECEDENTI___________________

VII. IMPOZIT PE PROFIT_______________

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:

 • 1. Fondul de participare a salariatilor la profit

 • 2. Varsaminte la buget din profitul net al

regiilor autonome__________________________

 • 3. Surse proprii de finanțare_________________

 • 4. Alte repartizări prevăzute de legerectificat


433,4569,352


364,09


36,409


182,04


145,640


Indicatori 0


IX. SURSE DE FINANȚARE AINVEST, din

 • 1. Surse pentru:_____________________________

investiții proprii___________________________________

venituri an 2010___________________________

 • 2. Alocații de la buget,din care:______________

buget local_________________________________

buget de stat_____________________________

 • 3. Credite bancare_________________________

interne______________________________________

externe

x.cReltuiEli PENTRU iWESÎrfil, din care:______________________________________

 • I. Investiții, inclusiv investiții in curs la finele

anului______________________________________

2. Rambursări de rate af. creditelor pentru in

 • - interne_____________________________________

 • - externe

XI. REZERVE, din care:__________________

 • II. Rezerve statutare


Buget aprobat 1

Influente'+/-1 I

3,918,203

0

3,918,203

0

697,723

0

3,220,480

0

3,918,203

0

697,723

0

3,220,480

0

3,220,480

0


Buget rectificat

3

3,918,203

3,918,203

697,723 3,220,480
G\B -7

, ONO^A < SERVICE LlCE R-*'


CONTABIL SEF Ec. Comnoiu Elena

s


r'


fi


r*


f-

Z
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

și a emis:PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR,

Gheorgh^Șîrbu

Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești
Data:          ' to//