Hotărârea nr. 269/2011

Hotãrârea nr. 269 privind aprobarea declansãrii procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privatã, situate pe amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã de interes local Realizarea drumului de acces catre Parcul Municipal Ploiesti-Vest

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂRE A NR. 269

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local „Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin și Raportul comun de specialitate al Direcției Relații Internaționale, al Direcției de Gestiune Patrimoniu și al Direcției Management Financiar-Contabil, Contracte prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local „Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest”;

Având în vedere prevederile art.5 si art.7 lit.c) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 2 alin.l lit.a), alin.2, alin.3 lit.e), art.4. și art.5 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și art.4 din Hotărârea Guvernului nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

în conformitate cu evaluarea imobilelor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării proiectului „Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest”, întocmită de către expert evaluator ANEVAR Ghioca Gheorghe;

A

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), lit.c) și art.45 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest”, lucrare de utilitate publică locală, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local „Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest”, potrivit planului, care constituie anexa nr.2 la prezenta hotărâre;

Art.3.(l)Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art.2, expropriator fiind municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al municipiului Ploiești;

(2) Imobilele proprietate privată supuse exproprierii, care constituie coridorul de expropriere, precum si lista proprietarilor acestora, sunt menționate în tabelele prevăzute în anexa nr.3;

Art.4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze deciziile de expropriere pentru imobilele proprietate privată supuse exproprierii conform art.3.

Art.5.Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul pentru lucrarea de utilitate publică de interes local prevăzută la art. 1, suma globală de 29.920 euro, respectiv 127.250 lei la cursul BNR de 4,2525 lei/euro valabil pentru data de 25.08.2011, fără T.V.A., alocată din bugetul municipiului Ploiești, estimată în baza evaluării imobilelor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării proiectului „Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest”, întocmită de către expert evaluator ANE VAR Ghioca Gheorghe. Această sumă este compusă din sumele individuale aferente despăgubirilor estimate enumerate în Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Suma prevăzută la art. 3 se virează în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în contul nr.R023TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria municipiului Ploiești.

Art.7. Anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local al municipiului Ploiești și pe pagina proprie de internet a expropriatorului și vor rămâne afișate până la finalizarea procedurii de expropriere.

Art. 8. Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de expropriator, pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 9. Direcția de Relații Internationale, Direcția Tehnic Investiții, Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10.Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2011

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local „Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest”

în vederea derulării și implementării proiectului „Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest” se impune exproprierea pentru cauză de utilitate publică a i unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în vecinătatea drumurilor de exploatare existente ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești.

Prin art.2 al Hotărârii nr. 112/2011 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat inițierea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică.

Procedurile de expropriere aplicabile sunt cele prevăzute de Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și de Normele metodologice de aplicare ale acestei legi aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.53/2011.

A

In conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local în vederea realizării lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare de drumuri de interes local expropriatorul are obligația de a aproba prin hotărâre a autorității administrației publice locale indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de interes local, pe baza documentației tehnico-economice aferente, amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz, sursa de finanțare, precum și declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau ale unităților administrativ-teritoriale, sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către » expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici și termenul în care acestea se virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile. Amplasamentul lucrării se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliului local respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului și va fi comunicat spre avizare și recepție Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Față de cele expuse mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local „Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest”.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

RAPORT


APROBAT,

VICEPRIMAR, Cristian DumitruLa proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local „Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest”

Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1-Planuri integrate de dezvoltare urbană, permite accesarea de fonduri pentru realizarea unui parc municipal.întrucât in municipiul Ploiești un astfel de parc este necesar s-a elaborat documentația tehnico-economică pentru amenajarea obiectivului în zona de vest a localității între Centura de Vest și Gara de Vest. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.374/2010 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și cheltuielile legate de implementare pentru proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest”.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație în zonă, sporirea siguranței în circulație rutieră se impune realizarea unui drum de acces la obiectivul de investiții menționat, care va face legătură și cu Centrul de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători. Drumul prin care se va realiza accesul către parc face parte din sistemul de circulație propus prin PUZ Mitică Apostol și va trebui să țină cont de traseul autostrăzii, modernizarea străzii Mărășești, pasajul pe sub calea ferată București-Brașov și viitoarele investiții de utilitate publică din aceasta zonă.

în conformitate cu prevederile art. 7 lit. c) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, una din modalitățile de dobândire a dreptului de proprietate publică este exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Prin Hotărârea nr. 112/2011 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat Studiul de prefezabilitate pentru proiectul „Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest” în vederea inițierii procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică. în vederea derulării și implementării proiectului se impune necesitatea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în vecinătatea drumurilor de exploatare existente.

Procedurile de expropriere sunt cele prevăzute de Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și de Normele metodologice de aplicare ale acestei legi.

Potrivit art.5 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local în vederea realizării lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare de drumuri de interes local expropriatorul are obligația de a aproba prin hotărâre a autorității administrației publice locale indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de interes local, pe baza documentației tehnico-economice aferente, amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz, sursa de finanțare, precum și declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau ale unităților administrativ-teritoriale, sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici și termenul în care acestea se virează întrun cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile. Amplasamentul lucrării se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliului local respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului și va fi comunicat spre avizare și recepție Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Suma globală estimată ce se va acorda ca justă despăgubire din bugetul municipiului Ploiești, pentru imobilele situate pe amplasamentul lucrării „Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest”, este de 29.920 euro, respectiv 127.250 lei la cursul BNR de 4,2525 lei/euro valabil pentru data de 25.08.2011, fără T.V.A. și va fi virată în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în contul nr. R023TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria municipiului Ploiești.

Direcția de Relații Internationale, Sef Serviciu Proiecte cu Finanțare

Internaționala, ONG Milena Perpelea

1

L


Direcția de Gestiune Patrimoniu, Directoț Executiv
Direcția Tehnic Investiții,
Florih Petrache

Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P Gabriela ^ftndțutiu

Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte

Director,

Cristina Vlaicu


•?


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Director,Simona Albu


Ser vicii de

G(p s p o dar ir e

LJrBanâ Ploiești


O.U.i. 2744996Z

U 29/ 1 2 '1 2/0 1.10.2010 -J . lax O. ’ • 1 • 1 ■ . p j ; < > •=, f t ; < j ; ? £ : • x ț, ț 3 1 i >•:}■’ i ; f


DRUM ACCES PARC MUNICIPAL VEST

Proiect nr.:                74/2011

Faza de proiectare :      STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectant de specialitate : S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL

Beneficiar:            MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PIESE SCRISE + PIESE DESENATE

Ser vicii de

Gțpspodeirire

LJrbrinâ Ploiești

4

+,

PROIECT NR.:


74/2011

DENUMIRE PROIECT : DRUM ACCES PARC MUNICIPAL VEST FAZA PROIECTARE : STUDIU DE FEZABILITATE

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROIECTANT:

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

FISA RESPONSABILITĂȚI

DIRECTOR:


- DAN IONITA


SEF SERVICIU :


- LILIANA STANESCU


SEF PROIECT:


- DOINA BANA


‘ t. î 4 ?

V 'A'., A\\ stRVicn ou. \\ GOSPOOW/ jj

P|o/

>■ /;

/ //'

J> >•


MO » ' " JZ"

GOSPOOW' U-flBANA x        S

pk

* • • •
COLECTIV ELABORARE

DRUMURI:


 • - ING.DOINA BANA.............

 • - ING. ANDREEA DIACONITA

- ING. CRINAIORDACHEDOCUMENTAȚIE ECONOMICA :


- ING.MARIA PRUNDUREL... /.Servicii de

Q o s p o d â r i r e VJrbrmâ Ploiești


G.U.I. f 44D96 Z .1^0/ 1   2/0 1 1 O. 20-1 O


PROIECT NR.74/2011 DRUM ACCES PARC MUNICIPAL VEST

STUDIU FEZABILITATE


BORDEROU


PIESE SCRISE

1 .Memoriu tehnic general

 • 2. Deviz general

 • 3. Deviz estimativ pe obiect

PIESE DESENATE

1 .Plan de situație

Dl

D2


 • 2.Profil transversal tipC.U.L 27449967

J29/1212/O1 .10,2010

PLOIESTf Stn Vâîeru nr 32, tel: 024 4-544212, 525252. fax: 0244-510353 cod postai 100046

Proiect nr.74/2011 - STUDIU DE FEZABILITATE

« DRUM ACCES PARC MUNICIPAL VEST » PLOIEȘTI

MEMORIU TEHNIC

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE

 • 1.1. Denumirea investiției  : « DRUM ACCES PARC MUNICIPAL VEST »

 • 1.2. Amplasament            : Municipiul Ploiești, str.Marasesti, jud.Prahova

 • 1.3. BeneficiaruI investiției  : Municipiul Ploiești

 • 1.4. Elaboratorul proiectului : S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PloiestiSRL

 • 1.5. Faza de proiectare     :STUDIU DE FEZABILITATE

CAPITOLUL 2.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1.Situația actuala si informații despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

Prin implementarea proiectelor de Parc Municipal si Centru de Excelenta in Afaceri, este necesar sa se realizeze un drum de acces la aceste obiective .

Drumul de acces propus face legătură intre strada Marasesti si viitorul Parc Municipal Vest si se afla amplasat intre Gara de Vest si Șoseaua de Centura Vest -DN1,Tarlaua T-52,parcela A666.

In prezent exista un drum de exploatare agricola ce continua accesul de la S.C.Kremsmuller.

 • 2.2. Descrierea investiției

  • 2.2. a Concluziile planului de investiții pe termen lung

Planul de perspectiva al Primăriei Municipiului Ploiești cuprinde realizarea in aceasta zona a unui parc de agrement, precum si dezvoltarea unor zone de servicii.

 • 2.2. b.Scenariu tehnico-economic

Drumul de acces propus prin reglementările urbanistice este un drum de categoria II ,cu patru benzi de circulație,cu spațiu verde pe mijloc si trotuare stanga-dreapta ,realizat intre doua sensuri giratorii.Acest drum se va realiza in doua etape .Prezentul studiu se refera la investițiile din prima etapa.

In prima etapa se va construi un drum cu doua benzi de circulație si cu trotuar urmând ca intr-o etapa următoare sa se largeasca la patru benzi .

Se propune amenajarea in concordanta cu reglementările urbanistice existente in zona, a unui drum avand următoarele caracteristici :

lungime drum - cca 1000,00 m

lățime platforma - 21,50 m (etapa I - 10,00 m) lățime carosabila - 4 x 3,50 m (etapa I - 2x3,50m) lățime trotuare - 2 x 3,00 m (etapa I- 1,00 - 3,00) canalizare pluviala - 1 500 m

PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252. fax: 0244-510353 cod postai 100046

Sistemul rutier adoptat este:

 • 1. Parte carosabila

 • - 20 cm strat de forma ( pamant stabilizat cu balast)

 • - 30 cm balast amestec optimal

 • - 25 cm piatra sparta amestec optimal

 • - 6 cm beton asfaltic BAD25

 • - 4 cm mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MASF16

 • 2. Trotuare

 • - IO cm strat de forma ( pamant stabilizat cu balast)

 • - IO cm balast

 • - 4 cm nisip

 • - 6 cm pavele beton autoblocante

Traseul drumului se desfasoara in aliniament,pantele longitudinale sunt reduse 0,3-0.5%.

In profil transversal carosabilul are doua pante tip acoperiș de 2,5% . Apele pluviale sunt dirijate la gurile de scurgere cu legătură ce deversează in rețeaua de canalizare realizata din țeava PVC cu Dn 500 mm,cu posibilități de racordare la rețeaua de canalizare din strada Marasesti ,sau la statia de epurare din cartierul Mitica Apostol sau in lacul de acumulare din parc (se va analiza la faza P.T.si cu deținătorii de rețele).

 • 2.2.3. Date tehnice ale investiției

 • 2.2.3. a.Zona si amplasamentul

Drumul propus pentru amenajare se afla situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Ploiești Județul Prahova.

 • 2.2.3. b. Statutul juridic al terenului

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Ploiești.

Pe amplasament exista un drum de exploatare DE666 de 4,Om lățime , conform HCL nr.426/2010.

Pentru realizarea investiției este necesara expropierea de terenuri si construcții.

 • 2.2.3.c.Studii de teren

Municipiul Ploiești se incadreaza :

 • > Din punct de vedere seismic , in zona cu accelerația terenului pentru proiectare , componenta orizontala a mișcării terenului ag = 0.28g si perioada de colt Tc = l,O sec.,conform Normativului PI 00/1 -2006 pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor.

Incarcarea din acțiunea vântului este specifica zonei cu presiunea de referința pref = 0,4 kPa ,conform NP-082-2004.

Incarcarea din zapada este specifica zonei cu SOk= 2 kN/mp,conform Adâncimea maxima de inghet este 0,90 m ,conform STAS 6054-77.

 • > Din punct de vedere hidrologic , apele de pe teritoriul fac parte din bazinul hidrografic “ Teleajen “ . Apele subterane sunt prezente la adâncimi de 8,0-10,0 m.

Clima aferenta este o clima temperat- continentala caracterizata prin temperatura medie anuala de + 11 o C , temperatura minima absoluta de -33o C si temperatura maxima absoluta de + 43 oC.

PLOIEȘTI. Str. Văleni nr 32. tel: 02'14-544212, 525252. fax: 0244-510353 cod postai 100046

Cantitatea de precipitații medii multianuale masurata intr-o perioada de zece ani : 400 -500 mm.

Amplasamentele alese sunt ferite de posibilități de inundare prin creșterea nivelelor apelor de suprafața.

Din punct de vedere geotehnic- suprafața terenului este plana, aproape orizontala si stabila (neafectata de fenomene fizico-geologice active). Apa subterana poate fi prezenta in teren peste 4 m adâncime. Riscul geotehnic fiind scăzut, ampasamentul poate fi încadrat in categoria geotehnica l (fara riscuri).

> Din punct de vedere al gospodăririi apelor-lucrarile propuse a se realiza nu vor afecta regimul apelor de suprafața sau subterane.

Nu sunt afectate obiective existente sau programate deoarece terenul ocupat are, prin Planul Urbanistic General al Municipiului, aceasta destinație.

 • 2.2.3.d.Situatia existenta a utilităților

Pe amplasamentul studiat nu exista rețele tehnico-edilitare.

Se propune realizarea unui canal circulabil in care sa fie pozate toate rețelele edilitare in etapa II.

 • 2.2.3.e.Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea condițiilor impuse de instituțiile abilitate.

 • 2.2.3.f.Durata de realizare

Durata de realizare a lucrărilor este de 4 luni de la data contractării.

Lucrările proiectate se vor executa cu respectarea legislației si normelor in vigoare

Sistemului de dirijare si semnalizare a circulației se va realiza astfel incat aceasta sa se desfasoare in condiții de siguranța si confort.

Ordinea de execuție a lucrărilor proiectate va fi:

Verificarea amplasamentului din punct de vedere al rețelelor existente in zona -conform avizelor obținute de beneficiar.

-Trasarea lucrărilor proiectate.

-Executarea lucrărilor pentru rețelele ce urmeaza a se executa, înlocui sau proteja (daca este cazul).

-Executatrea sistemului rutier.

-Executarea marcajelor si indicatoarelor rutiere.

Se recomanda începerea lucrărilor numai după obținerea tuturor acordurilor si avizelor legale solicitate prin certificatul de urbanism si înainte de expirarea acestora, in vederea eliberării autorizației de construire.

CAPITOLUL 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

La baza intocmirii Studiului de Fezabilitate ca baza de preturi pentru EVALUAREA LUCRĂRILOR au stat programele de calcul (cu baza de date actualizate a preturilor), precum si preturile practicate in zona pentru materialele din zona (nisip, balast, piatra sparta, bitum,etc.) si distantele de transport reale.

Valoarea estimata a investiției este 2 146 668 lei ( CU TVA),

din care 1 689 773 Iei C+M


Servicii de

Qpspodârire

Urbana Ploiești

PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252. fax: 0244-510353 cod postai 100046

In cadrul evaluării din acest studiu a fost cuprinsa valoarea estimata a exproprierilor necesare primei etape de realizare a drumului de acces.

Aceasta valoare este de 123 330 lei (fara TVA),conform raportului de evaluare întocmit de expert evaluator Ghioca Gheorghe si cuprinsa in devizul general.

CAP. 4. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare a investiției se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii ,de la bugetul de stat sau alte surse.

CAPA ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

l .Număr de locuri de munca create in faza de execuție

Constructorul va crea locuri de munca necesare executării lucrării in termenul stabilit pentru realizarea acestei investiții.

2. Număr de locuri create in faza de operare

Urmărirea permanenta a comportării cailor carosabile, in vederea depistării zonelor unde trebuie sa se intervină operativ ,se va face cu personalul existent la nivelul administratorului drumului, nefiind necesara crearea de noi locuri de munca.

CAPA PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1. Valoarea estimata a investiției este     2 146 668 lei ( cu TVA),

din care   1 689 773 lei C+M

2.Eșalonarea investiției ( INV/C+M)

Luna I - 536 667 lei / 422 443 lei

Luna II - 536 667 lei / 422 443 lei

Luna III - 536 667 lei / 422 443 lei

Luna IV - 536 667 lei / 422 444 lei

 • 3.Durata de realizare - 4 luni

4.Capacitati - Suprafața carosabil amenajat Suprafața trotuare Lungimi borduri mari Canalizare pluviala

= 7 000 mp = 2 300 mp

= 2 000 m

= 1 500 m


CAPA AVIZE SI ACORDURI

Avizele si acordurile vor fi obținute conform certificatului de urbanism emis de D.G.D.U. a Municipiului Ploiești.

Întocmit,

Ing.Doina Bana


\ . Ser vicii dc


Cjospodai j'e

, Urbana PloieștiC.U.I. 27449967

J29/1212'01.10 20l(!

RO?7449967


Slr Vaiciu nr J2. tel:d24.4-5442 I 2. 525252, fa* 0244-6 111353 cort postai HÎOO46


Pr.nr. 74/ 2011 -SF


DRUM ACCES PARC MUNICIPAL VEST


EVALUAREA ESTIMATIVA PE INVESTIȚIE


OBIECT

1

MODERNIZARE DRUM ACCES ETAPA 1


SUPRAFAȚA AMENAJATA


9300 mp
UPRAFATA CAROSABE


7000NR


CRT

0


SUPRAFAȚA TROTUARE


DENUMIRE OPERAȚIE


[SISTEM RUTIER CAROSABIL DRUM ICONF. ANTEMASURATOARE VES 009


[SISTEM RUTIER TROTUARE - CONF. IANTEMASURATOARE DOR 003


[BORDURI MARI

IcONF. ANTEMASURATOARE BOR 001[MARCAJE TRANSVERSALE - CONF. IANTEMASURATOARE CAR 015


[INDICATOARE DE CIRCULAȚIE -ICONF. ANTEMASURATOARE CAR014


7 I CANALIZARE PLUVIALA ȚEAVA PVC DN 500 mmGURI SCURGERE - CONF. ANTEMASURATOARE DAR 108mp


mp


mp


150.


buc.


TOTAL


T.V.A ( 24 % )


TOTAL GENERALDIRECTORI pEJ^ Dan l6NIT\ !

V


s

s •i ?


2300 mp


PREȚ

lei/UM

4


VALOARE

lei

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 lei

0.00 lei

0.00 lei


SEF PROIECT


SEF SERV. PROIECTAREA

V.

J                               / \

ing. Lilrana STANESCU /


ing. Doina BANA

’ . ■< /

SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII

I

ing. MLISTA PROPRIETARI

Nr. crt.

Proprietar

Adresa

Nr. cadastral

Suprafața expropriere

Nr. iot

1

Cojocaru Nicolae

T52 A666/23/2

11066/1

80 mp

lot 1

2

Kremsmueller Romania

T52 A666/24

1479/1/1

32 mp

lot 2

3

Most.def. Stoian Maria

T52 A666/25

-

28 mp

lot 3

T52 A666/26

102709

T52 A666/27

 • 3505

 • 3506

4

Kremsmueller Romania

T52 A666/28

T52 A666/29

104127

1541 mp

lot 4

T52 A666/30

12187/2

T52 A666/31+41

104215

Total suprafața de expropriat

1681 mp


f----------“I

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi i aiuri

D(i,i+1)

X [m]

Y[m]

34

380920.770

577926.449

37.935

35

380891.118

577950.110

4.297

36

380889.150

577946.290

37.329

S(4)=79.92mp P=79.562m


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y M

1

381140.980

577782.120

16.667

2

381125.710

577788.800

0.261

3

381125.605

577788.561

9.710

4

381133.913

577783.534

4.821

5

381137.088

577779.906

2.456

6

381138.076

577777.658

1.437

7

381138.417

577776.262

6.394

S(1)=32.90mp P=41.747m


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

2

381125.710

577788.800

0.261

3

381125.605

577788.561

15.488

8

381112.290

577796.473

3.362

9

381113.654

577799.546

16.150

S(2)=27.86mp P=35.262m


Nr.

Pct.

Coordonate pct^Kcontur

Lungimi laturi

D(i;i+1)

Y [m]

381113.654

577/99.546

16.664

10

381099.993

577809.088

5.544

11

381095.451

577812.267

11.173

12

381086.302

577818.680

0.899

13

381085.413

577818.813

33 682

14

381056.901

577836.744

16.844

15

381042.653

577845.728

188.440

16

380883.210

577946.164

10.457

17

380874.414

577951.819

13.368

18

380884.853

577943.469

21.841

19

380901.910

577929.827

20.598

20

380918.043

577917.021

I

2.754

21

380920.328

577915.484

4.790

22

380924.375

577912 922

15.015

23

380937.061

577904.889

22.045 |

24

’ 380955.686

577893.096

30.801 i

25

380981.709

577876.619

■ ț

68.993 |!

£

26

381040.000

577839.712

16.814 1

27

381054.330

577830.916

33.713 î

28

381083.312

577813.694

0.848 ||

29

381084.041

577813.261

10.897 l

30

381093.409

577807.694

5.482

31

381C98.121

577804.893

16.482

8

381112.290

577796.473

3.362

S(3)=1541.46mp P=

571.503m

1


-------------r Nr. crt.

Proprietar

1

Adresa

Nr. cadastral I

Suprafața exoronnere

Nr lot

1 i

1 , —.—- î

Cojocaru Ni cobe

T52 A666/23/2

n.—— i i n‘ -

11066 1

1

80 mp

lot 1

2 -

i                              l

Krem^mueller Romana

T52 A666/24

*

14 79/HI !

32 mp

tot 2

i

! 3

Mostdef Stoian Mana

152 A666/25

1" ! "

i

28 mp

lot 3

i ș

T52 A666/26

102709

ț

3506    i

TL2 A666/27

3506

. -    —— ——

1       4       1

Kremsmijeter Romania

T52A666/28

1

1 F“1 J .1 •“T’7

1541 mp

lot 4

c                                        •

iD4 12 /      i

i

T52 A666/29

l                                        1

i                                                              i

T52 A666/30

12187/2

i                                                              1

. j

T52 A666,3K41

104215

Total suprafața

de expiopnaT}

1681 mp


SCARA:

1:2500

S.F.DRUM ACCES PARC MUNICIPAL VEST

PLANȘA NR.

2

DATA:

08.20 ș 1

PLAN DE SITUAȚIE- ETAPA 1 SUPRAFEȚE EXPROPRIATE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

b                 jp

* .                                                                                  *

’ J                         \ .

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local „Realizarea drumului de acces către Parcul


PREȘEDINTE,


Radu Mateescu
SECRETA Gheopghe SData:                       'f

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local „Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest”


PREȘEDINTE

Bolocan


Data:        'W