Hotărârea nr. 268/2011

Hotãrârea nr. 268 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 307/2010 privind aprobarea contractãrii unui împrumut intern în valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii Euro) modificatã prin Hotãrârea Consiliului Local Nr. 53/2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA


Nr. 268 din 31 august 2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 307/ 2010 privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii Euro) modificata prin Hotararea Consiliului Local Nr. 53/2011

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b, ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c si alin. (4) lit. c, precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b, alin. (3), (5) si (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Hotărârii de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comsiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 942 si următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Ținând seama de prevederile Ordinelor nr. 2359/26.07.2011 si nr. 2370/28.07.2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgenta 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenta, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 2548/2009;

Luând act de expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, in calitatea sa de inițiator, înregistrata sub nr. 133/29.08.2011 de raportul comun al Direcției Management Financiar - Contabil, Contracte, Direcției Administrație Publica Juridic - Contencios si Direcției Tehnic Investiții, înregistrat sub nr. 3149/29.08.2011, precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Ploiești;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local;

Consiliul local al municipiului Ploiești adopta prezenta hotarare:

Art. 1. - Se modifica Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 307/2010 privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii Euro) astfel:

„ Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute in anexa care face parte din prezenta hotarare. împrumutul contractat va fi utilizat pentru:

 • •  Acoperirea cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor eligibile care nu sunt acoperite din prefmantari până la rambursarea acestora de către AM POR, a TVA si a coparticipatiei de 2% a Municipiului Ploiești, din proiectele cu finanțare nerambursabila;

 • •  Finanțarea lucrărilor de modernizare străzi din cartierele Mitica Apostol si Bereasca precum si finanțarea lucrărilor de refacere a stadionului “Ilie Oana” Ploiești;

 • • Achiziționarea a 50 autobuze transport urban pentru RATP.”

Art. 2. - Anexa cuprinzând lista obiectivelor de investiții finanțate din credit la HCL nr. 307/2010, modificata prin HCL nr. 53/2011 se înlocuiește cu Anexa care face parte integranta din prezenta Hotărâre.

Art. 3. - Celelalte prevederi ale HCL 307/2010 modificata prin HCL nr. 53/2011 rămân neschimbate.

Art. 4. - Primarul municipiului Ploiești va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 5. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului municipiului Ploiești, in termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Ploiești si prefectului județului Prahova si se aduce la cunoștința publica pe pagina de internet www.ploiesti.ro.

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul Municipiului Ploiești,

D

Oana Cristina Iaco© /

JUDEȚUL PRAHOVAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL, CONTRACTE DIRECȚIA TEHNIC INVESTII

Nr. /3149/29.08.2011

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 307/ 2010 privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii Euro) modificata prin Hotararea Consiliului Local Nr. 53/2011

Primăria Municipiului Ploiești a demarat implementarea proiectelor evaluate si avizate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) cu finanțare nerambursabila si a proiectelor de modernizare a cartierului Bereasca, Refacere stadion” Ilie Oana”, Achiziționarea a 50 autobuze transport urban pentru RATP precum si demararea procedurilor de achiziție pentru cartierul Mitica Apostol.

Valoarea totala estimata a proiectelor care vor fi finanțate din acest credit, este de 543.460,59 mii lei inclusiv TVA.

Pentru susținerea finanțării acestora, a fost contractat un credit intern in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii euro).

Având in vedere ca:

 • 1. In cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabila costurile aferente cofînantarii de la Uniunea Europeana sunt achitate, într-o prima faza, de beneficiarul Municipiul Ploiești urmând a fi rambursate de AMPOR pe baza documentelor care atesta efectuarea cheltuielilor de către beneficiarul Municipiul Ploiești.

 • 2. Intre momentul efectuării plăților de către Municipiul Ploiești si momentul rambursării acestor sume de către AMPOR se creeaza un decalaj în timp de minim 30 zile, perioada în care apare un flux de numerar negativ care trebuie acoperit din resursele proprii sau împrumutate ale beneficiarului Municipiul Ploiești.

 • 3. In bugetele proiectelor sunt cuprinse si cheltuieli neeligibile (altele în afara de TVA) care vor fi suportate de către beneficiarul Municipiul Ploiești.

 • 4. Pentru buna derulare a serviciului public local de transport si asigurarea unui nivel calitativ corespunzător pentru acest serviciu public este necesara achiziționarea unui număr de 50 de autobuze urbane noi pentru RATP, în conformitate cu prevederile HCL nr. 308/2010.

Este necesara modificarea Anexei cuprinzând lista obiectivelor de investiții finanțate din credit la HCL nr. 307/ 2010, modificata prin HCL nr. 53/2011, prin alocarea a 5.000 mii EUR din valoarea creditului solicitat prin diminuarea corespunzătoare a sumei alocate proiectului Refacere stadion” Ilie Oana”.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus propunem utilizarea creditului intern contractat, in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii euro), pentru:

 • •  Acoperirea cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor eligibile care nu Sunt acoperite din prefinantari până la rambursarea acestora de către AM POR, a TVA si a coparticipatiei de 2% a Municipiului Ploiești, din proiectele cu finanțare nerambursabila;

 • •  Finanțarea lucrărilor de modernizare străzi din cartierele Mitica Apostol si Bereasca precum si finanțarea lucrărilor de refacere a stadionului “Ilie Oana” Ploiești;

 • • Achiziționarea a 50 autobuze transport urban pentru RATP.”

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Teodora Mfibi

DIRECȚIEI MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL, CONTRACTE Cristina Vlaicu

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE Milena Rernelea

V izat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC-CONTENCIOS

' DIRECTOR Simona Albii

____M.MCAL al municipiului ploiești

Nr. /133/29.08.2011

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 307/ 2010 privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii Euro) modificata prin Hotararea

Consiliului Local Nr. 53/2011

Primăria Municipiului Ploiești a demarat implementarea proiectelor evaluate si avizate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) cu finanțare nerambursabila, a proiectelor de reabilitare a cartierelor Bereasca si Mitica Apostol, a proiectului Refacere stadion „Ilie Oana”, Achiziționarea a 50 autobuze transport urban pentru RATP.

Valoarea totala estimata a proiectelor care vor fi finanțate din acest credit, este de 543.460,59 mii lei inclusiv TVA.

Având în vedere aspectele prezentate în raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investii si al Direcției Management Financiar - Contabil, Contracte propunem utilizarea creditului intern contractat, in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii euro), pentru

 • •  Acoperirea cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor eligibile care nu sunt acoperite din prefinantari pana la rambursarea acestora de către AM POR, a TVA si a coparticipatiei de 2% a Municipiului Ploiești, din proiectele cu finanțare nerambursabila;

 • •  Finanțarea lucrărilor de modernizare străzi din cartierele Mitica Apostol si Bereasca precum si finanțarea lucrărilor de refacere a stadionului “Ilie Oana” Ploiești;

 • •  Achiziționarea a 50 autobuze transport urban pentru RATP.”

Andrei Liviu/vOLOSEVICI

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


LISTA

obiectivelor de investiții finanțate din credit 2011-2012TOTAL GENERAL___________

din care:_____________________________

Reabilitarea cartierului Bereasca prin lucrări de construcție si reabilitare a infrastructurii de utilitati publice, apa potabila, canalizare si drumuri

Refacere stadion llie Pana Ploiești Realizarea parcului municipal Ploiești Vest____________________________

Reabilitarea / modernizarea si echiparea specifica a Centrului de primire in regim de urgenta (Ciresarii) din Ploiești_____________________________

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, din care: etapa 1 etapa 2__________________________

Centrul de excelenta in afaceri_______

Achiziționare 50 autobuze transport urban pentru RATPPDIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII, Marin Teodora
.. ~

*

/ *

' r' ./ x Z ■

' 1 zz. ■ / .. ■' i -

1 1

p

4 I

s

1 ;

Sef SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA ONG

Milena Andreia Perpelea


«i.1


•i


•l

•l

p


,b
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 307/2010 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de


PREȘEDINTE, Radu Mateescu y

SECRETAR,Data: âf          *1