Hotărârea nr. 267/2011

Hotãrârea nr. 267 privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 267 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri:Mateescu Radu, Sirbu Gheorghe, și Bozianu Nicoleta Cătălina, precum și Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, privind necesitatea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Având în vedere prevederile Legii nr.286/28.12.2010- Legea bugetului de stat pe 2011 și ale Legii nr.287/28.12.2010- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;

Respectând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.l 17/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

Luând în considerare prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului 35/825/2011 al Ministerului Administrației si Internelor si Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unităților administrative teritoriale pe anul 2011.

In conformitate cu art.36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2011 a Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

p

Art.3. Ordonatorul principal de credite, Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești și ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești se insărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Direcția Administrație Publica, Juridic


- Contencios, Achiziții Publice,


Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2011

Președinte de


dința,


Iulian Te


Contrasemnează SecFe Oana Cristina Iac olPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești


Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești a fost rectificat în conformitate cu prevederile Legii nr.286/28.12.2010-Legea bugetului de stat pe anul 2011 și ale Legii nr.273/2006- Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, a Ordinului 35/825/2011 al Ministerului Administrației si Internelor si Ministerului

Finanțelor Publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unităților administrative teritoriale pe anul 2011.

Se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin redimensionarea cheltuielilor de personal pe anul 2011, respective:

diminuarea titlului I “Cheltuieli de personal” cu suma de 186,41 mii lei majorarea titlului II “ Bunuri și servicii” cu suma de 121,41 mii lei majorarea titlului XII “Active nefinanciare” cu suma de 65,00 mii lei ( necesari la Sala Olimpia pentru asistența tehnică la parte de structură - 35,00 mii lei - și pentru documentația și avizarea desființării clădirii din Strada Stadionului nr. 26 - 30,00 mii lei).

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI Str. Milcov nr.l


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2011

s,

X


t.


Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr.l08/31.08.2001, este persoană juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca serviciu public de interes local privind sportul.

A

In structura sportivă a instituției a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr.l60/31 mai 2011- Secția de karate tradițional și prin Hotărârea Consiliului Local nr.l89/21 iunie 2011 a fost preluată echipa de handbal masculin a A.S.Club Sportiv Petrolul Teleajen Lukoil Ploiești în cadrul secției de handbal a Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești înființat în scopul promovării și susținerii sportului de performanță, precum și incurajării sportului de masă in municipiul Ploiești, a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 în conformitate cu Legea nr.286/2010 a Bugetului de Stat și a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului 35/825/2011 al Ministerului Administrației si Internelor si Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unităților administrative teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 214/27.07.2011 este in suma de 5.602,00 mii lei, suma care va ramane neschimbata prin prezenta rectificare.

Venituri totale in suma de 5.602,00 mii lei, respective: venituri din activitatea proprie 400,00 mii lei si subvenție de la bugetul local 5.202,00 mii lei, prevederi ce raman neschimbate.

Cheltuielile totale în sumă de 5.602,00 mii lei și vor fi influențate după cum urmează în interiorul capitolelor de cheltuieli, suma totală rămânând neschimbată.

Prezenta rectificarea se prezintă astfel:

1. Titlul I “Cheltuieli de personal” - prevederea in suma de 1.048,00 mii lei ( prin redimensionare) se diminuează cu suma de 186,41 mii lei după cum urmează:

-10.01.01 - “Salarii de bază” se diminuează cu suma de 145,00 mii lei

-10.03. - “Contribuții” se diminuează cu suma de 41,41 mii lei.


2. Titlul II “Bunuri și servicii” - prevederea in suma de 4.357,60 mii lei se majoreaza cu suma de 121,41 mii lei, structurată astfel:

20.01 — Bunuri si servicii se majorarează cu suma de 203,41 mii lei după cum urmează:

- 20.01.02 - “Materiale pentru curățenie” se majorează cu suma de 2,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor, până la sfârșitul anului, cu materiale de curățenie la Sala Leonard Doroftei;

  • - 20.01.05 - “Carburanți si lubrifianti se majorează cu suma de 8,50 mii Iei pentru acoperirea cheltuielilor cu motorină și benzină necesară pentru tunsul ierbii și buruienilor de la Hipodrom;

-20.01.08. - “Posta, telecomunicații, radio, tv, internet” se majorează cu suma de 11,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor, până la sfârșitul anului;

*                                                                                                                                                                                                                                                                                     V

  • - 20,01.09 - “Materiale si arestări servicii cu caracter funcțional” se majorarează cu suma de 136,21 mii lei necesară pentru activitatea sportivă:

* Handbal feminin + 100,00 mii lei sumă necesară pentru acoperirea cheltuielilor cu indemnizații, deplasări și cantonamente pentru lotul de handbal feminin senioare.

* Handbal masculin + 36,21 mii Iei sumă necesară pentru acoperirea cheltuielilor cu indemnizații, deplasări și cantonamente pentru lotul de handbal masculin

- 20.01.30 “ Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare se majorarează cu suma de

45,70 mii lei pentru curățenia și igenizarea vestiarelor, toaletelor și altor încăperi din cadrul Sălii de Sport “Leonard Doroftei”.

20.02 - Reparații curente se majorează cu suma de 43,00 mii lei necesară pentru reparații la fațada Sălii de Sport “Leonard Doroftei”.

20.05. - Bunuri de natura obiectelor de inventar

- 20.05.01 - “ Uniforme si echipamente” se majorează cu 15,50 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu echipamente pentru echipele de fotbal juniori, șah și handbal feminin senioare și junioare - 20.05.30 - “Alte obiecte de inventar” se diminuează cu 15,50 mii lei 20.06 - Deplasări se diminuează cu suma de 5,00 mii Iei 20.30 — Alte cheltuieli se diminuează cu suma de 120,00 mii lei


3. Titlul XII “Active nefinanciare” - prevederea in suma de 196,40 mii lei cu suma de 65,00 mii lei necesari la Sala Olimpia pentru asistența tehnică la parte ^tructură 35,00 mii lei - și pentru documentația și avizarea desființării clădirii din Strada 26 - 30,00 mii lei.

Șef Serviciu Financiar - Contabil,


Luminița Albu

b

b

Vizat,

Municipiul Ploiești,

Direcția Administrație publică, Juridic Contencios,Achiziții Publice,Contracte J Director,

*

Simona Albu

Direcția Management Financiar, Contabilitate,ContracteJUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI Instituția publică: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA NR. 1


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2011


mii leiDENUMIREA INDICATORILOR


Venituri proprii

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL VENITURI - din care?                 ~

Veniturile secțiunii de funcționare

Veniturile secțiunii de dezvoltare


TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEADE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) _____________ _____________ ___________________ __ ____

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84) CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)


Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30j Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)                              ___

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

A

încălzit, Iluminat si forța motrica


Cod indicator


33.10.08

43.10.09


01


10 _

10.01

10.01.01

10.02

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04 10.03.05 10.03.06 20

20.01

20.01.01 20.0 L02 20.01.03


BVC2011cf

HCL

214/27.07.2011


4oo,oo_ 5.202,05.602,00 5.405,60

196,40


5.602,00


5.405,60


5.405,60

1.048,00

821,00

821,00


227,00

171,00

4,30

42,80

1,80


7,10

4.357,60

3.600,30

13,70

22,50

546,70


INFLUENTE


(+,-)


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00


65,00


-65,00

186,41

145,00

145,00


41,41

31,46

-0,80

-7,60

-0,30


-1,25

  • 121.41

  • 203.41 o?

2,

0,


Propunere rectificare


2011


400,00 5.202,00 5.602,00

5.405,60

196,40


5.602,00


5.340,60


5.340,60

861,59

676,00

676,00

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

*

Transport___  _ _              ____ ____

___Posta, telecomunicații, radio^ tv, internet _   __ __ _ Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional__

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare__

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)   _______________________

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01ja 20.04.04)

Medicamente

Materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala                                                               ___

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Cod indicator

20.01.04

BVC2011cf HCL 214/27.07.2011

69,00

INFLUENTE

(+,-)

ojoo

Propunere rectificare

2011

69,00

20.01.05

53,00

8,50

61,50

20.01.06

13,00

.0,00

13,00

20.01.07

20X) 1.08

24,80

11,00

35,80

20.01.09

2.691,40

136,21

2.827,61

20.01.30

166,20

45,70

211,90

20.02

56,00

43,00

99,00

20.03

20.04

110,40

0,00

110,40

20.04.01

62,80

0,00

62,80

20.04.02

47,60

0,00

47,60

20.05

308,60

0,00

308,60

20.05.01

185,60

15,50

201,10

20.05.03

20.05.30

123,00

-15,50

107,50

20.06

89,30

-5,00

84,30

20.06.01

7,30

0,00

7,30

20.06.02

82,00

-5,00

77,00

20.09

20.10

20.11

3,00

0,00

3,00

20.12

20.13

2,00

0,00

2,00

20.14

23,00

0,00

23,00

20.15

20.16

* «

20.18

%

.....

— - .

----—_ ■     \ v -

20.19

X -A

**•                            fcl

.. . _____ — • •

---- - ---- . —

------...                     i               v

20.20

' ’ <       ■          J

20.21

*■                                  . * j

•• .

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor_____ _____ ___ 20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor __________ _____120.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)_____________________|20.24

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, I potrivit dispozițiilor legale                    ___ ___________

Tichete cadou________________ __

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) Reclama si publicitate______ __ ___ _________

Protocol si reprezentare____ __ ____

Prime de asigurare non-viata ___ .         __

Chirii __   __________ _       ___ ___

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor                 ______

Fondul Presedintelui/Fondui conducătorului instituției publice _ _ _ Executarea silita a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.27

  • 20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09

  • 20.30.30


45,00


2.00


30

30.01


40.30

50

50.04


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)  __ __

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)                 J30.02

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)                                                       130.03

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 140.20 Alte subvenții

I

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezervaJougetara la dispoziția autorităților locale             __

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51


Transferuri curente (cod

51.01.01 +5X.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01,39+51,01.46+51.01.49) TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

Â. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

Alte transferuri curente interne

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

51.01

55

55.01

55.01.18

55.02

(+,-)


Propunere rectificare

2011


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)      _____________

_Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod       ~           ~

Burse __ _   ___ __

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizareajierșonalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sumeaferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

57 57.02

59

59.01 59.02

  • 59.11

  • 59.12 59.15 59.17 59.22 59^25 59.30 79


TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

A - -  ■                             —             -                          ..                             ......... ............... .      .                                          -  • -  ---------------- ------

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri Alte imprumuturi __ _

80

80.03

80.30


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)   _

Rambursări de crediteexterne (cod 81.01.01+81.01J02+81.0L05+81J1.06)

Rambursări de credite interne Jcod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL

Plati^fectuate in anii precedentisi recuperate in anuȚcurent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne _____ (cod 55.01.03+55.01.08 la

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)


81

81.01

81.02

84

85.01


196,40


65,00


261,40


51


51.02


55

55.01


56


70


196,40* x naiîTâTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71,01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) ______

__ Construcții

__ Mașini, echipamente si mijloace de transport

___ Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)____________________

Stocuri (cod 71.02.01)_________________________________________

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixeCod indicator


71

71.01 2 71.01.01 71.01.02 71.01.03 71.01.30

71.02 7'1.02.01

71.03


BVC2011cf HCL 214/27.07.2011


INFLUENTEPropunere rectificare

2011
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTILISTA INVESTIȚIILOR PE ANUL 2011- RECTIFICARE

• *

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Cantitatea 1 Buget cf.HCL.

| 214/2011

Influente 1 Buget 1

I rectificat 1

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1

1

1

Dezumificatoare pentru purificarea aerului din incinta bazinului de inot

21 16,00

0,00 16,00

2

aspirator pentru curatarea impurităților de pe fundul bazinului

1 10,00

0,00 10,00

TOTAL 71.01.02

I 26,00

0,00 26,00

71.01.30

Alte active fixe

(inclusive reparații capitale)

3

Finanțare pentru continuarea proiectului de modernizare si reabilitare a Sălii Sporturilor” Olimpia” Ploiești si documentația si avizarea desființării clădirii din str. Stadionului nr. 26

170,40

65,00   235,40

TOTAL 71.01.30

170,40

65,00   235,40

TOTAL 71.01.

|   196,40

65,00|   261,40|

Sef Serv.Achizitii Publice,

•l


■P


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

p jr

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești


PREȘEDINTE, Radu Mateescu
SECRETAR, Gheorghe ȘData: