Hotărârea nr. 266/2011

Hotãrârea nr. 266 pr privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii Paul Constantinescu Pl Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 266

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

r

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici si a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Constantin Popa, Ion Iancu, precum si raportul de specialitate al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al acestei instituții, pe anul 2011;

Având in vedere prevederile Legii nr. 286/2010- privind bugetul de stat pe 2011, precum si a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, cu modificările si competarile ulterioare ;

Luând in conmsiderare dispozițiile O.U.G. nr. 37/2008-privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificările si competarile ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 329/2009-privind reorganizarea unor instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, actualizata;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 2, lit. a, din Legea nr. 215/2001- republicata si actualizata, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2011, al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiești si ale Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești se insarcinează cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2011

Președinte de ședința, eu

/

Bl             *•-




Contrasemnează Sefcreiar,

N.

Oana Cristina la/c




RAPORT DE SPECIALITATE




proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2011

Bugetul de venituri si cheltuieli al Filarmonicii « Paul Constantinescu » Ploiești, pe anul 2011, a fost aprobat, conform HCL 39/11.02.2011, rectificat prin HCL 92 din 29 Martie 2011 si a HCL 217 din 27 Iulie 2011, fiind structurat astfel:

• VENITURI TOTALE

5255 mii lei

- Venituri proprii

127 mii lei

- Subvenții de la bugetul local

5128 mii lei

• CHELTUIELI TOTALE

5255 mii lei

- Cheltuieli de personal

3498 mii lei

- Cheltuieli materiale

1075 mii lei

- Cheltuieli de capital

682 mii lei

In conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010-privind bugetul de stat pe 2011, precum si a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, O.U.G. nr. 37/2008- privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, a Ordinului 35/825/2011 al Ministerului Administrației si Internelor si Ministerului Finanțelor Publice privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011 s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, astfel:

Veniturile in suma de 5255 mii lei se vor diminua cu suma de 500 mii lei, respectiv diminuarea sursei de subvenție de la bugetul local.

Cheltuielile in suma de 5255 mii lei se vor diminua cu aceeași suma de 500 mii lei, suma ce rezulta din redimensionarea cheltuielilor de personal, astfel incat sa fie posibila încadrarea acestora in nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011, conform Ord. 35/825/2011 al Ministerului Administrației si Internelor si Ministerului Finanțelor Publice

Rectificarea consta in:

  • - diminuarea alin. 10.01.01 « salarii de baza « cu suma de 400 mii lei

  • - diminuarea alin. 10.01.05 « spor pentru condiții de munca » cu suma de 20 mii lei

  • - diminuarea alin. 10.03.01 « contribuții la asig. sociale » cu suma de de 50 mii lei

  • - diminuarea alin. 10.03.03 « contribuții de asig. sociale de sanatate » cu suma de 30 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâte alăturat, ii

I +

i i

4


Filarmonica „Paul Constantinescu“ Ploiești

i.


X.



z

/*/

/

■ —

Corn^SuBji vW

\Z\

X *


tr»

2


icofip Irimia /o/

>Zx7

iOJZ



Direcția Management Financiar Contabil, Contracte



CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU,, PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

'            I

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anuI^O 11

■i            •                                 i- i

. • ir4;*. .', ,>

In conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010 - privind bugetul de stat pe s

2011, precum si a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si O.U.G. nr. 37/2008- privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si Ordinului 35/825/2011 al Ministerului Administrației si Internelor si Ministerului Finanțelor Publice privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011 s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

Rectificarea bugetului consta in:

  • - diminuarea alin. 10.01.01 « salarii de baza « cu suma de 400 mii lei

  • - diminuarea alin. 10.01.05 « spor pentru condiții de munca » cu suma de 20 mii lei

  • - diminuarea alin. 10.03.01 « contribuții la asig. sociale » cu suma de de 50 mii lei

  • - diminuarea alin. 10.03.03 « contribuții de asig. sociale de sanatate » cu suma de 30 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere Raportul de specialitate al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

Andrei Li




JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXAI


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: Filarmonica "Paul Constanținescu" Ploiești

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL 217/27.07.2011

Influente (+/-)

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.08

127

127

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

5128

-500

4628

TOTAL VENITURI - din care:

5255

-500

4755

Veniturile secțiunii de funcționare

I

I

4573

-500

4073

Veniturile secțiunii de dezvoltare

I

682

682

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5,228.00

-500.00

4,755.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,558.00

-500.00

4,073.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,498.00

-500.00

2,998.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,708.00

-420.00

2,288.00

Salarii de baza

10.01.01

2,188.00

-400.00

1,788.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

170.00

-20.00

150.00

Alte sporuri

10.01.06

•- •------

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

I

I

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

350.00

350.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

s

1

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

790.00

-80.00

710.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

500.00

-50.00

450.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

20.00

20.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

200.00

-30.00

170.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

70.00

70.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1,075.00

1,075.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

937.00

937.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

95.00

95.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20.00

20.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

15.00

15.00

Piese de schimb

20.01.06

T ransport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

325.00

325.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

457.00

457.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20.00

20.00

Uniforme si echipament

20.05.01

I î

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

20.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

100.00

100.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

100.00

f

100.00

f

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

I

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL

217/27.07.2011

Influente (+/-)

Buget rectificat

Pregătire profesionala

20.13

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

15.00

15.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

1. ..

1

1

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

--1------------------------------------------

r

p

L

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

--1

r~

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

- n

51

'       •*"      ‘ f l ■      i       i

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

■■

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

—■— -*—*-------------------------

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

682.00

682.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

I                                                                    '               v"

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

600.00

600.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

82.00

82.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL

217/27.07.2011

Influente

iîtl

Buget rectificat

-57


oc FIL o.




CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

și a emis:             _     Zz         /

PREȘEDINTE,



SECRETA Gheorghe Si

Data: