Hotărârea nr. 265/2011

Hotãrârea nr. 265 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 265 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Andrei Liviu Volosevici și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sirbu, Ion Iancu și Constantin Popa precum și Raportul de specialitate al Teatrului « Toma Caragiu » Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești;

/V

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare si a Ordinului 35/825/2011 al ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011.

Având în vedere prevederilor Legii 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011 si a Legii 287/2010 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;

Ținând cont de prevederile art.28 si art.29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respecatrea acordurilor cadru cu Comisia si Fondul Monetar International, actualizată;

In temeiul art.36, alin.4 lit.a și art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Teatrul "Toma Caragiu” si Direcția Management Financiar Contabil, Contracte se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederilor prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2011

Președinte de ședința, Iulian T eodoreScu


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești este realizată în baza Legii nr.215/2001 - privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 273/ 2006 - privind finanțele publice locale cu toate modificările și completările ulterioare.

La această rectificare s-a avut în vedere suplimentarea Cheltuielilor de personal cu suma de 100 mii lei, necesară susținerii desfățurării primei ediții a Festivalului Național de Teatru ”Toma Caragiu” , în perioada 9-13 noiembrie 2011, urmare a îmbunătățirii calitative a primei propuneri de festival, dar și a creșterii anvergurii cantitative a Festivalului.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.


CONSILIERI,

NICOLETA CĂTĂLINA BOZIANU GHEORGHE SÎRBURADU MATEESCU ION IANCU CONSTANTIN POPA

TEATRUL « TOMA CARAGIU » PLOIEȘTI

VIZAT, PRIMAR ANDREI LIVIU VOLO

w

* •

I.

V

?

> •Z*-              l

i


*■ 1^.

r:r


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și

cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu“ Ploiești


Bugetul de venituri si cheltuieli al Teatrului « Toma Caragiu » Ploiești pe anul

2011 a fost aprobat conform HCL nr. 128/27.04.2011, la nivelul sumei de 6126 mii lei, fiind structurat astfel:


In

VENITURI TOTALE :

6126

mii lei

- Venituri proprii:

410

mii lei

- Subvenții de la bugetul local:

5716

mii lei

CHELTUIELI TOTALE :

6126

mii lei

- Cheltuieli de personal:

3137

mii lei

- Cheltuieli cu bunuri si servicii

2524

mii lei

- Cheltuieli cu investițiile

465

mii lei

conformitate cu prevederile Ordinului

35/825/2011


al ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011,a Legii nr.215/2001-privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale cu toate modificările și completările ulterioare s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești.

Rectificarea constă în:

- majorarea titlului I "CHELTUIELI DE PERSONALwcu suma de 500 mii Iei,astfel:

-alin. 10.01.01 ”Fond aferent salariilor de bază” se majoreaza cu suma de 450 mii lei

-alin. 10.01.30 ”Alte drepturi salariale-colaboratori”se majoreaza cu suma de 50 mii lei


- diminuarea titlului II "BUNURI SI SERVICIP’cu suma de 500 mii lei, urmare a diminuării alin 20.30.30 ”Alte cheltuieli” cu suma respectivă.

Precizam ca prevederea bugetara in suma de 6126 mii lei, ramane neschimbata.


F ată de

9


le prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


Director

LUCIAN ,/.y

r J *-*      * X»*-1

■ Z r

■■

“"s                              -ta.

■ h                          b

- ► Ig s--<_Contabil Șef, GABRIELA AL


\

I.

■ VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI,Direcția Management Financiar ContabiLCon


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 - RECTIFICATIV III


mii LEI

DENUMIRE INDICATOR

COD

APROBAT 2011

Influente (+/-)

Propuneri

1.Venituri proprii total - din care:

33.10

410

0

410

Venituri din activitatea de baza

33.10.08

380

0

380

Venituri din sponsorizări

37.10.01

30

0

30

2.Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

5716

0

5716

TOTAL VENITURI

6126 0

6126


«•


(I


•i


Nr.

rd.


DENUMIREA INDICATORILOR


COD


Aprobat prin HCL 128/ 2011


Influente ( +/-)


Propuneri

BVC.2011


1_

2


CHELTUIELI - TOTAL


CHELTUIELI CURENTE

I1ILLL 1.------------------

CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli cu salariile


6.126

5.661


6.126


5.661


9

 • 13

 • 14


Fond aferent salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte drepturi salariale - colaboratori Contribuții


16

17


18

19


21


22


 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

27


28


29


30


Contribuții pentru asigurări sociale de stat Contribuții pentru asigurările de șomaj Contribuții pentru asig. de sanatate Contrib.pt.asig.accid.si boli prof.

Contribuții pt concedii si indemnizații TITLUL II.

BUNURI SI SERVICII__________

BUNURI SI SERVICII______________

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit si iluminat

Apa, canal, salubritate_________________

Carburanți

Piese de schimb

Transport

Posta, telefon,radio, televizor,faxjnternet____________________

Materiale de producție

Alte materiale


33


Reparații curente


10


10.01

10.01.01

10.01.05

10.01.30

10.03


10.03.01


10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.06


20


20.01


20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.05

20.01.06

20.01.07


20.01.0


20.01.09


20.01.30


20.02


 • 34

 • 35


36


 • 37

 • 38

 • 39

 • 40


41

 • 43

 • 44


 • 45

 • 46

 • 47Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament


20.05


f • • \

4 r

> -

’ ’ /

b

4 ,

> b b


3.137

2.348

1.787


500

500

450


180

381


789


545

13

130


5

96


2.524

1.648

17


 • 17

245

 • 18


35


44


600


640


0

50


0

0

0

0

0


-500

0
3.637

2.848

2.237

180

431

789


545

13 nu

5

96


2.024 1.648 ___17

___17

245

___18

___35

____2

44


30

600

640

50


Uniforme si echipamente

Alte obiecte de inventar

Deplasări,detasari,transferări

Deplasări interne

Deplasări in străinătate

Cârti si publicații Pregătire profesionala

Alte cheltuieli____________________________

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Active fixe

Alte active corporale                   .

------------------------------------o'”-----------"" -l <:

*1

*■ J t

. • -rQut

. ■ >      • i‘ A

2Alte active corporale/20.05.01

20.05.30

20.06

20.06.01

20.06.02

20.11

20.13

20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.30

71.01


71.01.02


71.01.03

•ț

L


/

*./

7


2

175

74

29

45

1


4

570

27

30

513

465

78


387


___0

___0

__o

__o

o

-500

0


-500

___0 o


177

2

175

74

 • 29

45

1

4

70

27

 • 30

13

465

78387


CONDUCĂTOR COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABIL
TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI

Str. Toma Caragiu, nr. 13, Ploiești - 100042 - Romania

Tel.: +40 244 546 431 Fax: +40 244 594 807

E-mail: economic@teatruploiesti.ro www.teatruploiesti.ro

Către

Primăria Municipiului Ploiești

In atentia Serviciului Buget

Prin  prezenta,va inaintam propunerea pentru

rectificarea B.V.C.2011 al instituției noastre.

Director adjunct-economic,


Contabil Sef, Gabriela Alexe


*

L

JJ L


p:


/•
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


•i


t*

b

VCOMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești
Data: