Hotărârea nr. 264/2011

Hotãrârea nr. 264 privind rectificarea buget ului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 264

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Cristian


Vazand Expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Ploiești, dl Dumitru, si a domnilor consilieri Bozianu Nicoleta Cătălină, Sirbu Gheorghe, Mateescu Radu, Iancu Ion si Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.287/2010 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 si in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Ordinului 35/825/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitarilor administrativ-teritoriale pe anul 2011;

Ținând cont de prevederile art.28 si 29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritari si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, actualizata;

In temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicata si actualizata, privind administrația publica locala:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform Anexei nr.l, bugetul Asistenta Sociala conform Anexa nr.2, precum si bugetul Cabinete medicale școlare conform Anexa nr.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte, din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3: Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2011 o

ședința^

cT/ 's!

O; :

rnț
’X

Contrasemnează Secretar,

■'      \ t.                                                                                 r z              
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010 ;Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 287/2010, Legii finanțelor publice nr. 273/2006, Legea privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001, Legea 114/1996 privind locuințele,Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, Ordinului 35/825/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

In vederea asigurării protecției sociale, conform legislației in vigoare pentru persoanele defavorizate sau aflate in dificultate, precum si pentru asigurarea desfășurării activitatii in cadrul instituției, se procedează la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituției prin care se asigura :

 • - cheltuieli de personal;

 • - cheltuieli materiale si servicii;

 • - asistenta sociala (cheltuieli privind transportul asistenților si reprezentanților persoanelor cu handicap, incalzirea locuinței, ajutoare de urgenta, indemnizațiile si salariile asistenților persoanelor cu handicap);

 • - cheltuieli de capital.

Pentru acoperirea necesarului privind aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesare venituri in suma de 30.953,66 mii lei, astfel:

 • - transferuri - pentru activitatea ASSC - 13.933, 66 mii lei;

 • - repartizări de credite - cabinete medicale - 3.509 mii lei;

 • - repartizări de credite - asistenta sociala -13.509 mii lei;

 • - donații si sponsorizări - 1 mii lei;

 • - alte venituri - 0.5 mii lei (venituri din casarea obiectelor de inventar in folosința);

 • - alte venituri din prestări de servicii si alte activitati - 0.5 mii lei (deșeuri reciclabile).

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.CONSILIERI,

BOZIANU NICOLETA CATAEI

SIRBU GHEORGHE^

MATEESCU RADU IANCU ION

POPA CONSTANTIN

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

I. VENITURI

Veniturile ce se estimează a se realiza in cursul anului 2011, sunt in suma de 30.953,66 mii lei, si sunt constituite din:

 • -  subvenții pentru instituții publice - prevederea necesara fiind in suma de 13.933,66 mii lei (pentru activitatea proprie);

 • - repartizări de credite - 17.018 mii lei din care:

 • - 13.509 mii lei - pentru „Asigurări si asistenta sociala" pentru plata salariilor asistenților personali, indemnizațiilor persoanelor cu handicap, ajutoarele pentru încălzirea locuinței si alte ajutoare;

 • - 3.509 mii lei - pentru „Servicii de sanatate publica", plata cheltuielilor de personal si a bunurilor si serviciilor la cabinetele medicale;

 • - donații si sponsorizări - 1 mii lei;

 • - alte venituri - 0.5 mii lei (venituri din casarea obiectelor de inventar in folosința);

 • - alte venituri din prestări de servicii si alte activitati - 0.5 mii lei (deșeuri reciclabile).

II. CHELTUIELI

CHELTUIELI DE PERSONAL 68.10 ACTIVITATE PROPrffetĂSSC -prevederea de 13.935, 66 mii lei, nu se modifica, rectificarea constând ini

Â* ■

*

I

I - >

La titlul I „Cheltuieli de personal", prevederea inițiala in suma de 2.071mii lei, se A

- \                                            is

propune a se majora cu suma de 56 mii lei, astfel:

 • -  La alin. 10.01.01 - fata de prevederea inițiala in suma de 1.289 mii lei, si avand in vedere execuția de casa la data de 22.08.2011, in suma de 986 mii lei, se propune majorare cu suma de 215 mii lei, necesara pentru plata salariilor pana la sfârșitul anului, in conformitate cu statul de personal aprobat;

 • -  La alin.10.01.30 - fata de prevederea inițiala in suma de 188 mii lei, si avand in vedere execuția de casa la data de 22.08.2011, in suma de 102 mii lei, se propune diminuare cu suma de 38 mii lei;

 • -  La alin. 10.03.01 - fata de prevederea inițiala in suma de 433 mii lei, si avand in vedere execuția de casa in suma de 226 mii lei, se propune diminuare cu suma de 90 mii lei;

 • -  La alin. 10.03.02 - fata de prevederea inițiala in suma de 11 mii lei, si avand in vedere execuția de casa in suma de 5.5 mii lei, se propune diminuare cu suma de 2 mii lei;

 • -  La alin.10.03.03 - fata de prevederea inițiala in suma de 109 mii lei, si avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 22.08.2011, in suma de 56 mii lei, se propune diminuare cu suma de 20 mii lei;

 • -  La alin.10.03.06 - fata de prevederea inițiala in suma de 11 mii lei, si avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 22.08.2011, in suma de 0.5 mii lei, se propune diminuare cu suma de 9 mii lei;

BUNURI SI SERVICII PENTRU ACTIVITATEA ASSC

La titlul II, prevederea de 4.839 mii lei se propune a se diminua cu suma de 56 mii lei (prin diminuarea alineatului 20.30.30).

ASISTENTA SOCIALA 68.02


------------- 1 e W

V X ’

Pentru plata salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicapM£rak>ae. <> ** A H O L 1 ;rad I (68.02.05.02), fata de prevederea inițiala in suma de 4.641 mii lei, avand in veaerF

execuția de casa intocmita la data de 22.08.2011, precum si fluctuația de personal, se propune diminuare cu suma de 271 mii lei, astfel:

- La alin. 10.01.01 - fata de prevederea inițiala in suma de 3.201 mii lei, si avand in vedere execuția de casa la data de 22.08.2011, in suma de 2.098 mii lei, se propune

diminuare cu suma de 50 mii lei;

- La alin. 10.01.30 - fata de prevederea inițiala in suma de 300 mii lei, si avand in vedere execuția de casa in suma de 192 mii lei, se propune diminuare cu suma de 26 mii lei;

 • -  La alin. 10.03.01 - fata de prevederea inițiala in suma de 861 mii lei, si avand in vedere execuția de casa in suma de 475 mii lei, se propune diminuare cu suma de 140 mii lei;

 • -  La alin. 10.03.03 - fata de prevederea inițiala in suma de 215 mii lei, si avand in vedere execuția de casa in suma de 118 mii lei, se propune diminuare cu suma de 30 mii lei;

- La alin. 10.03.06 - fata de prevederea inițiala in suma de 36 mii lei, si avand in vedere execuția de casa in suma de 8 mii lei, se propune diminuare cu suma de 25 mii lei;

SALARII PERSONAL CABINETE MEDICALE ȘCOLARE 66.02

Pentru plata salariilor personalului din cadrul cabinetelor școlare din invatamantul preuniversitar de stat, (66.02.08) fata de prevederea inițiala in suma de 2.738 mii lei, avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 22.08.2011, se propune majorare cu suma de 244 mii lei, astfel:

La alin. 10.01.01 - fata de prevederea inițiala in suma de 1.868 mii lei, si avand in vedere execuția de casa in suma de 1.395 mii lei, se propune majorare cu^ mii lei;

\ - <’ ’1- ■*. \

\ j V.. ; ,c

\ i‘. v ' / • L • ■ , \ J


Li. —* t                        ' * • . *"" \ * • *

La alin. 10.03.01 - fata de prevederea inițiala in suma de 507 mii si având in


Wl       ’ J \          '   ' '                       /

- .■ • ■ vedere execuția de casa in suma de 316 mii lei, se propune diminuare c^s0tiacte 29 mii lei;

La alin. 10.03.03 - fata de prevederea inițiala in suma de 126 mii lei, si avand in vedere execuția de casa in suma de 79 mii lei, se propune diminuare cu suma de 5 mii lei;

- La alin. 10.03.06 - fata de prevederea inițiala in suma de 21 mii lei, si avand in vedere execuția de casa in suma de 0 mii lei, se propune diminuare cu suma de 11 mii lei;


DIRECTOR,

s t

Brindusa a -

; î                          .....

Const in > fietraru

ț           —

c

\

A*

rADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


BUGETUL

. d

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2011

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2011

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

Venituri proprii

2,00

0,00

2,00

Subvenții pentru instituții publice

13.933,66

0,00

13.933,66*

VENITURI - din care:

13.935,66

0,00

13.935,66

Veniturile secțiunii de funcționare

12.564,00

0,00

12.564,00

1.371,66

Veniturile secțiunii de dezvoltare

1.371,66

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

13.935,66

ț

0,00

13.935,66

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

12.564,00

0,00

12.564,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

12.564,00

0,00

12.564,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.071,00

56,00

2.127,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.504,00

177,00

1.681,00

Salarii de baza

10.01.01

1.289,00

215,00

1.504,00

Salarii de merit

10.01.02

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

0,00

0,00

0,00

Spor de vechime

10.01.04

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

9,00

0,00

9,00 \

Alte sporuri

10.01.06

9,00

0,00

9,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

X

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

7,00

0,00

7,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

2,00

0,00

2,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

188,00

-38,00

150,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

x

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

567,00

-121,00

446,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

433,00

-90,00

343,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

11,00

-2,00

9,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

109,00

r

-20,00

89,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

3,00

0,00

3,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

11,00

-9,00

2,00

Contribuții ki Fondul de garantare a creanțelor salariate

40.03$7

r^f^-0,OO

a        *

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

4.83WQfy

\&7®,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30}

20.01

\W|

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

40,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

135,00"

135,00

18,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

18,00

■ii                                      ■ ■ A

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30,00

0,00

30,00

Piese de schimb

20.01.06

4,00

0,00

4,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

140,00

0,00

140,00

Materiale si prestări de servicii cu caracterfuncțional

20.01.09

391,00

0,00

391,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

150,00

0,00

150,00

Reparații curente

20.02

750,00

0,00

750,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

2.500,00

0,00

2.500,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

2.500,00

0,00

2.500,00

1

Hrana pentru animale

20.03.02

1

■"1

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

13,00

0,00

13,00 \

Medicamente

20.04.01

2,50

0,00

2,50

Materiale sanitare

20.04.02

- •

10,50

- • —----------

0,00

10,50

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

74,00

0,00

-------                    “-------j

74,00

Uniforme si echipament

20.05.01

10,00

0,00

10,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

4,00

0,00

4,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60,00

0,00

60,00

Deplasări, detasari, transferări (cod20.06.01+20.06.02)

20.06

30,00

0,00

30,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

I- -                                 1 11II                    —1

30,00

0,00

30,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

..............-

i

Materiale de laborator

20.09

1

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4,00

0,00

4,00

45,00

Consultanta si expertiza

20.12

45,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

10,00

0,00

10,00

Protecția muncii

20.14

10,00

0,00

10,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

.......—............ —

huncriDupi uie aamuusiruuet puuitce tucaie ia reuuzarea unor lucruri și vprvirii   intere? nnhlir Inrnl în hn7n nnnr rnm/entii can rnntrnrto rlo

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

<1

1

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

---r-----a— ,--

------------ ------

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

j

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

I

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3

20.30

435,00

-56,00

379,00

Reclama si publicitate

20.30.01

1,00

0,00

1,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

36,00

0,00

36,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0$q

// \ ‘

1A 0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

:1   o,oo

-'A     .0,00

\ «1

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

398,00 <

?    -56,(fe

•----^.1 7X A       II               . *------------L-wr

342,00

1

-—*7------------------m     ■■ . p

. i •   ,      >

* *1

1 - \--“T-------

Kr.:v;-r 7;-^               r

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

■ '11— -------------------------1 *L.‘ 11

'i, ojf

i       -------—"   ---rT

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

t ’

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

r

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 Ia 30.02.03+30.02.05)

30.02

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30,02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutai

30.02.03

--------------— ‘ ”

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40,20

--------—-

Alte subvenții

40.30

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

avi iuni i/vinz urviiauhll        ikaiili fUDLiui (cua

51

0,00

0,00

0,00

gi m m

un curente (coa

ni ni+zi m     m     m 74+zi m     ni hj.zi m ?

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

j

1

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

1

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoflcare

51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne


(cod 55.01.18)

Alte transferuri curente interne

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.

Contribuții ți cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

55.01

55.01,18

55.02

55.02.01

55.02.04

57

57.02

57.02.01

57.02.02

57.02.03

57.02.04


5.654,00

5.654,00

634,00

5.020,00


IIlLULA/iLlL LrmLlUlLLl țCOa ~              ~---

17+ZQ 117+CQ 2?4-CQ      3f»

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

59

59.01

59.02

 • 59.11

 • 59.12

59.15

59.17

59.22

59.25

59.30

79


titlul xvÎmprumuturi (cod 80.03+80.08+80.30) împrumuturi pentru insutuui si servicii pumice sau ucuviuiuj maniate infonml rlin venituri nrnnrii_________________________________

Alte împrumuturi

80__

80.03

80.30


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

Ti 1 LULAVII FL,/l11 fififiC 1 UA1 C INANUFKbCEVENI 1 MKLLUt'LKA 1 fi IN ANUL

CURRNT_________________„_____________________

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

II1LUL VI rKANSrZKUKl nvIMfi UNI IA Li ALC AUIVIINI^ IKAI IUI PUBLICE (coa gi n?)                        ____________________.

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

Transferui1 prentru finanțarea investițiHor ia spitale

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale ți echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate ____________

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea __________altorinvestiții în sănătate

51

51.02

51.02.12


51,02.22


51.02.23


51.02.24
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

—70"--r—

tX         ------------—-

4 •    \ .

A

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

IIA u*

\ r;- -   ■

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

-w

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

-

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

h. i runsjeruri interne       (Cuu az.ui.ws+tt.ui.uo ia           ~

IC+CC/W 71 In

55.01

0,00

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Program e ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

----- ■ ■

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitar

55.01.42

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

i iuui viu rruiecte eujinuntare uin runauri externe nerumoursaune(rcivj nnctnHornrp frnri ZA M In ZA QZ-i-m/i

56

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0,00

0,00

0,00 \

Finanțarea națională **)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.02.01

1

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

■■ --------------------------------"

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **}

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0,00

0,00

0,00

Fin a nțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **J

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

1 i

1

1

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.15.01


Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

-

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

/•        N I

S/ A       *   * *   4

a        *

4 X.

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

...

Finanțarea naționala *)

56.16.01

...... —■ *—'— ------------fiF

' /          \ -7?

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

F

■ * ■■ 1 1 1 ■ " f          •    ■'                              •♦.

-------——---rr----

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

V c

A                    ' L r' ■>'!'?

1' '

r ; /     ■ "

; / r' -

Mecanismul financiar SEE

56.17

S .r

Finanțarea naționala *)

56.17.01

7* -*1

77/ •

—T—-------/ /

’-i 1 ■c . x

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

»*-'• H» —

11 -1^---

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.371,66

0,00

1.371,66

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1.371,66

0,00

1.371,66

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.371,66

0,00

1.371,66

Construcții

71.01.01

1.144,66

0,00

1.144,66

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

107,50

0,00

107,50

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

42,00

0,00

42,00

Alte active fixe

71.01.30

77,50

0,00

77,50

Stocuri (cod 71.02.01}

71.02

0,00

0,00

0,00

Reparați

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

i capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚ1EZV0LTARE

75

• ......

11 ilul A vii rLH 11 crLLi uaie imanii fkeueuenu o/ «jcci/nrK/i i lin anul

HUHWr

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

. r 4 • .

T*'*’

ORDONATOt^TERTfARDE CREDITE,


N PIETRARUADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


PROIECT RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ASSC PLOIEȘTI PRIVIND PLATA AJUTOARELOR SOCIALE PE ANUL 2011NR. CRT.

COD

BUGET

INDICATOR

CLASIFICATIE

INIȚIAL    INFLUENTE

I

UGET

RECTIFICAT

13.780,00

-271,00

68.02 - ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

68,02

68.02.05.02 I 13.460,00 \   -271,00 \ 13.189,00


13.509,00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - Salarii plătite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf Lege 448/2006   1 o


Cheltuieli salariale in bani


Salarii de baza


10,01

10.01.01


Spor de vechime

Alte drepturi salariale in bani

Contribuții


10.01.04


10.01.30


4.641,00

3.501,00

3.201,00

0,00

300,00


* ta


Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale


10,03

10.03.01


10.03.02


10.03.03


10.03.04


Contribuții pentru concedii si indemnizații

Titlul II BUNURI SI SERVICII


10.03.06


20


Alte cheltuilei


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


 • 20.30

 • 20.30.30


1.140,00 \   -195,00

861,00 |   -140,00

21,00\ 000

215,00

7,00

36,00

639,00

639,00

639,00


-271,00^4.370,0(\

-76,00    3.425,00

-50,001   3.151,00

0,00|       0,00

-26,001     274,00

945,00

721,00 21,00

185,00 7,00

11,00 639,00

639,00

639,00


-30,00

0,00

-25,00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA - Indemnizații plătite reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf Lege 448/2006                                                       5757,01

Asigurări sociale

8.180,00

0,00

(Ajutoare sociale

(57,02

8.180,001

0,001

8.180,00

Ajutoare sociale in numerar

|57.02.01

8.180,00

0,00

8.180,00

(Ajutoare sociale in natura

|57.02.02

0,00

0,00

0,00

II

(AJUTOARE PENTRU LOCUINȚE

168.02.10

200,001

0,001

200,00

ItITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I57

200,00

0,00

200,00

(Asigurări sociale

(57,01

0,00

0,00

0,00

|Ajutoare sociale

157,02

200,00

0,00

200,00

Ajutoare sociale in numerar - Subvenții pentru incalzire acordate populației defavorizate

(57.O2.OI

200,00

0,00 |

200,00

(Ajutoare sociale in natura

(57.O2.O2

0,00

0,00

0,00

HI

|ajutoare de urgenta

168.02.50

120,00 |

0,00 |

120,00

ItITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

(57

120,00

0,001

120,00

|Asigurări sociale

(57,01

0,00

0,00 I

0,00

|Ajutoare sociale

|57,02

120,001

0,00

120,00

Ajutoare sociale in numerar - Ajutoare de urgenta

|57.02.01

120,00 |

0,00

120,00

(Ajutoare sociale in natura

|57.02.02

o,oo|

o,oo|

0,00


DIRECTOR,

BR^NDU CONSTANTIN PIETRARU

?                                          / •                                                           \ ISEF SERV FIN CANTABILITATE, FLORENTINĂ MANEA


ADMINISTRAȚIA SERV1C1L0R SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATERând


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


PROIECT RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI CABINETE MEDICALE 66.02


Denumirea Indicatorilor


TOTAL VENITURI


REPARTIZĂRI DE CREDITE


TOTAL CHELTUIELI


CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salariale in bani


Salarii de baza


Salarii de merit


Indemnizații de conducere


Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta


Fond pentru posturi ocupate prin cumul__________

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare


Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariale in bani

Contribuții


Contribuții de asigurări sociale de stat_______________________

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate_________________

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați


Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII


unuri si servicii


Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie încălzit, luminat si forța motrica


Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti


Peiese de schimb


T ransport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet_____________

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional


Cod

(CLASIFICATE bjjGET 2011 BUGETARA)10,01

10,01,01

10,01,02

10,01,03

10,01,04

10,01,05

10,01,06

10,01,07

10,01,08

10,01,09

10,01,10

10,01,11

10,01,12

10,01,13

10,01,14

10,01,15

10,01,16

10,01,30

10,03


BUGET

INFLUENTE RECTIFICAT


3.265,00

3.265,00

3.265,00


3.265,00


2.738,00

2.068,00

1.868,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


0,00

1

0,00

0,00


0,00


200,00

670,00

507,00


12,00


126,00


4,00


0,00


21,00


527,00


58,00


16,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


9,00


244,00

244,00

244,00


244,00

244,00

244,00

289


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o


-45,00


-29

o


-5


-11


0,00


0,00

0


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0


3.509,00

3.509,00


3.509,00 /


2.982,00! /


2.357,00

2.157,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

200,00


625,00

478,00

12,00


121,0010,00


527,00


58,00


16,00

3,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


9,00


421 Reparații curente________________________________

431 Hrana_________________________________________

44[Hrana pentru oameni___________________________

451 Hrana pentru animale____________________________

46[Medicamente si materiale sanitare_____________

 • 47 [Medicamente_________________________________

 • 48 [Materiale sanitare_________________________________

491 Reactivi______________________________________________

5o|Dezinfectanti______________________________________

51 [Bunuri de natura obiectelor de inventar_________

521 Uniforme si echipament__________________________

531 Lenjerie si accesorii de pat__________________________

541Alte obiecte de inventar____________________________

551 Deplasări, detasari, transferări____________________

56|Deplasari interne, detasari, transferări_______________

57|Peplasari in străinătate_____________________________

581 Materiale de laborator__________________________

591 Cerceta re-dezvolta re____________________________

601Cârti, publicații si materiale documentare_______

61 [Consultanta si expertiza________________________

62[Pregătire profesionala__________________________

63[Protecția muncii_______________________________

641 Muniție, furnituri si armament de natura_________

| activelor fixe pentru armata_____________________

65 [studii si cercetări_________________________________

66|Actiuni cu carcter științific si social-cultural

671 Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al [animalelor______________________________________

681Contribuții ale administrtiei publice locale la [realizarea unor lucrări si servicii de interes______

[public local, in baza unor convenții sau_________

| contracte de asociere__________________________

69[Reabilitare infrastructura program inundații [pentru autoritati publice locale__________________

 • 70 [Meteorologie_________________________________

 • 71 [Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor______

72|Prevenirea si combaterea inundațiilor si________

[înghețurilor_______________________________________

73|Comisioane si alte costuri aferente_____________

[imprumuturilor________________________________

74[Comisioane si alte costuri aferente________________

[împrumuturilor externe____________________________

75|Comisioane si alte costuri aferente________________

| imprumuturilor interne_______________________________

761Stabilire riscului de tara______________________________

771 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate [din acțiuni in reprezentarea intereselor_____________

[statului, potrivit dispozițiilor legale____________________

781 Programe pentru sanatate____________________

79 Alte cheltuieli                                 ~

80|Reclama si publicitate

81 Protocol si reprezentare


20,02

20,03

20,03,01

20,03,02

20,04

20,04,01

20,04,02

20,04,03

20,04,0483


Chirii


20.30.04


85


Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului


20,30,07


86


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


instituției publice


Fondul Primului ministru


Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL III DOBÂNZI


TITLUL IV SUBVENȚII


TITLUL V FONDURI DE REZERVA


TITLUL VI TRASFERURI INTRE UNITATI


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA


Asigurări sociale


Ajutoare sociale


Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura


TITLUL IX ALTE CHELTUIELI


70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)

Active fixe


Construcții


Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) Stocuri


Rezerve de stat si de mobilizare


Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE


Active financiare


Participarea la capitalul social al societăților comerciale


79. OPERAȚIUNI FINANCIARE (79=80+81) TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT


Rezerve


Excedent


Deficit20,30,08

20,30,09

20,30,30

30_____

40_____

 • 50

 • 51


55_____

57 57,01 57,02 57,02,01 57,02,02

59_____

70_____

70 71,01 71,01,01 71,01,02 71,01,03

71,01,30

71,02

71,02

71,02,01

71,03

72

72,01

72,01,01


79__

90 91,01 92,01CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUICONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


PREȘEDINTE,


Radu Mateescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

și a emis:Data: