Hotărârea nr. 263/2011

Hotãrârea nr. 263 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 263

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Nicoleta Bozianu si a consilierilor Radu Mateescu si Sarbu Gheorghe, precum si Raportul de Specialitate al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Municipal Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;

In temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu OMS nr.1043 / 2010 - privind aprobara normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legea nr.95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, OUG nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

In conformitate cu Ordinul 35/825/2011 al Ministerului Administrație si internelor si Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011;

In temeiul art.36 alin(4) lit (a) si art. 45 alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala -republicata si actualizata :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 — Spitalul Municipal Ploiești si Direcția Management Financiar Contabil se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.3 - Direcția Administrare Publica Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2011

Președinte^ ședința, Iulian Teojioi'escuContrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI

In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, OMS nr. 1043/2010 - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legea nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr.287/2010-Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice,cu Normele metodologice de aplicare din 13 ian.2011, OUG nr.32/2011 pentru modoficarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,actualizate la zi.

In baza Ordinului 35/825/2011 al Ministerului Administrației si Internelor si Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011 s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, constând in diminuarea titlului I « Cheltuieli de personal» cu suma de 900 mii lei si majorarea cu suma respectiva a titlului II « Bunuri si servicii», astfel incat prevederea bugetara a cheltuielilor ramane neschimbata.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotarare.

VICEPB

Cătălină          >ozianuCONSILIERI

Radu Mateescu         Sarbu (

PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596272

Cod IBAN: R037TREZ5215041XXX000260 Trezoreria Ploiești.4! '• 1.


•b


VIZAT VICEP Cătălinăf

&

p                          r

4

' -f


1.


AR

a Bozianu

W f . •


S.


■/'■

•f

J

•■b


•>

&


I)


t.


b

•L.-


RAPORT DE SPECIALITAT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Municipal Ploiești


Bugetul de venituri si cheltuieli al Spialului Municipal Ploiești pe anul 2011 a fost aprobat conform HCL 142/31.05.2011.

In conformitate cu prevederile Legii 286/2010 Legea bugetului de stat pe anul 2011, a Legii nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, a Ordinului nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței de urgenta nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 273 privind finanțele publice locale , cu modificările si completările ulterioare, Ordinul 35/825/2011 al Ministerului Administrației si Internelor si Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011, s-a procedat la prezenta rectificare astfel:

Venituri totale in suma de 21927.60 mii lei raman neschimbate . Cheltuielile totale in suma de 23501.76 mii lei raman neschimbate. Modificările ce survin conform prezentei rectificări au loc la nivelul titlurilor astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea de 9458 mii lei se diminuează cu suma de 900 mii lei, iar la nivel de articol:

10.01 Cheltuieli salariate in bani „ prevederea de 6750.63 mii lei se diminuează cu 640.63 mii lei;

10.02 „Cheltuieli salariale in natura” prevederea de 709.35 mii lei se diminuează cu suma de 39.35 mii lei;

10.03 „Contribuții” prevederea de 1998.02 mii lei se diminuează cu suma de 220.02 mii lei.

La Titlul II ”Bunuri si servicii” prevederea de 13298.51 mii lei se majoreaza cu suma de 900 mii lei astfel:

 • > La 20.01 „Bunuri si servicii” prevederea de 1742.61 mii lei se majoreaza cu suma de 190 mii lei astfel:

 • □  20.01.02 „Materiale pentru curățenie” prevederea de 50 mii lei se majoreaza cu suma de 50 mii lei;

 • □  20.01.05 „Carburanți si lubrifianti” prevederea de 25 mii lei se majoreaza cu suma de 40 mii lei;

 • □  20.01.06 „ Piese de schimb” prevederea de 17 mii lei se majoreaza cu suma de 50 mii lei;

 • □  20.01.09 „Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional” prevederea de 200 mii lei se majoreaza cu suma de 50 mii lei.

 • > La 20.02 „Reparații curente” prevederea de 180 mii lei se majoreaza cu suma de 120 mii lei.

 • > La 20.04 „Medicamente si materiale sanitare” prevederea de 10063.50 mii lei se majoreaza cu suma de 550 mii lei astfel:

La 20.04.02 „ Materiale sanitare” prevederea de 250 mii lei se majoreaza cu suma de 150 mii lei;

La 20.04.03 „ Reactivi „ prevederea de 500 mii lei se majoreaza cu suma de 300 mii lei;

La 20.04.04 „Dezinfectanti” prevederea de 100 mii lei se majoreaza cu suma de 100 mii lei.

 • > La 20.05.30 „Alte obiecte de inventar” prevederea de 140 mii lei se majoreaza cu suma de 40 mii lei.

MANAGER,

Dr. MIHA

*

// v *■

If

// > //

Jl             3*


GDALENA FLORENTINA

4'


*tl


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTIU GETUL PE ANUL 2011TOTAL VENITURI - din care:


VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:


Venituri din concesiuni si închirieri


Venituri din prestări servicii


Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate


Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat


Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare


Subvenții de ia bugetele locale pentru spitale


Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii


VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:Venituri din secțiunea de funcționare


ANEXA NR 1Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii
PREVEDERI Cod indicator CF HCL 216/27,07,2011
30,10,05


33.10.08


33 10.21


33.10.30


37.10.01


37.10 03


43 10.1037 10 04


Subventiidin bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații 43 10 16 01 in sanatate


Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)


Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)


Salarii de baza


Sporuri pentru condiții de munca


Alte sporuri

Ore suplimentare


Fond de premii Prima de vacanta


21.927,60


21.182,35


24,00


1.291,50


18.929,89


130,00


256,21


-449,25


1.000,00745,25


449,25


296,00


0.00


43.10.16 02
01


10


9 458.00


10.01


10.01 01


10.01 05


10.01.06


10.01.07


10.01.08


10.01.09


6 750,63


5 361.49


457,53


444,520,00


0,00


0,00


0,00


0.00


0.000,00


0 00


0.00-900,00


-640,63


-461.49


-37,53


-74,52


PREVEDERI

CF. RECTIFICĂRII


21.927,60


21.182,35


24,00


1.291,50


18.929,89


256,21


1 000,00


0,00


745,25


449,25


296,00


0,00


23.501,76


22.756,51


22.756,51


8.558.00


4.900.00

420,00


370,00


b

'•lk

T,


DENUMIREA INDICATORILOR

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locui de munca

Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06*10.02.30)

[Tichete de masa *)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

Alte drepturi salariate in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

unuri si servicii

(cod 20.01.01 la 20.01.09*20.01.30)

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motnca

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01*20.03.02)


Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Cod indicator

PREVEDERI OF. HCL 216/27,07,2011

Influente

(+/-)

PREVEDERI CF. RECTIFICĂRII

10.01.10

10.01.11

398,41

-28,41

370,00

10.01.12

10.01.13

10.01.14

10.01.15

10.01.16

10.01.30

88,68

-38,68

50,00

10.02

709,35

-39,35

670,00

10.02.01

709,35

-39,35

670,00

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02,05

10.02.06

X

X

X

10.02.30

10.03

1 998,02

-220,02

1.778,00

10.03.01

1.343,03

-53,03

1.290,00

10.03.02

89,85

-49,85

40,00

10 03.03

451,64

-93,64

358,00

10.03.04

46,12

-16,12

30,00

10.03.05

0,00

10.03.06

67,38

-7.38

60,00

20

13298,51

900.00

14.198,51

20.01

1.742,61

190,00

1.932,61

20.01.01

50,00

50,00

20.01.02

50,00

50.00

100,00

20.01.03

965,61

0,00

965,61

20.01 04

270,00

0 00

270,00

20 01.05

25,00

40,00

65,00

20.01 06

17,00

50,00

67,00

20.01 07

15,00

15,00

20.01.08

50,00

50,00

20.01.09

200,00

50,00

250,00

20.01.30

100,00

0,00

100,00

20.02

180,00

120,00

20.03

600,00

0,00

20.03.01

600,00

0,00

20.03.02

20.04

10.063,50

550,00

20.04.01

9.213,50

20.04.02

250,00

150,00

20.04.03

500,00

300,00

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii___________________________________________________

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări20.20

20.21

20.22

 • 20.23

 • 20.24

20 24,01

20.24 02

20 24 030,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Reclama si publicitate______________________________________

Protocol si reprezentare____________________________________

Prime de asigurare non-viata_____________________________

Chirii_____________________________________________________________________

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor_______________

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare______________________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.27

2O?3CT

20 30 01

20.30.02

20.30.03

20 30 04

 • 20.30 06

20 30 07

20 30 09

 • 20.30.30


000

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)___________________________________

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)________________________________________

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+50.12+59.15+59.17+59.22+59.25+50.30) OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)


TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 ta 71,01.03+71.01.30)


Construcții

________________ 4                                                 .                                                                         ____________________________________■________

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe


Stocuri (cod 71.02.01)


____Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) Active financiare (cod 72.01.01)


Participare la capitalul social al societăților comerciale


TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

—i---------------


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


55


57


59

 • 79

 • 80

81


84


85.01


PREVEDERI CF HCL 216/27,07,2011


0,00

0,00
51


55

<


56


 • 70

 • 71 ______

71.01

71.01.01

71.01,02

71 01 03

71.01,30

71.02

71.02.01

71.03


72_____

72.01

72.01 01

1 '


75


84


85.01


Influente

(+/-)


0,00

0,00


PREVEDERI CF. RECTIFICĂRII


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00


0.00


745.25


0.00


0.00


0.00


0,00


0,00


0,00


0,00

0~00

0,00

0,00


0,00


745.25


0.00


0,00


0,00


745,25

 • 745.25

 • 745.25

241,00

 • 474.25

30,00

0,00

0,00


0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011


PREȘEDINTE, Radu Mateescu

Data: