Hotărârea nr. 262/2011

Hotãrârea nr. 262 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTA RARE A NR. 262

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand expunerea de motive a doamnei/domnului viceprimar Cătălină Nicoleta Bozianu si de consilierii Radu Mateescu si Sarbu Gheorghe, precum si Raportul de Specialitate al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Municipal Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;

In temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu OMS nr.1043 / 2010 - privind aprobara normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legea nr.95/2006 -privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, OUG nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

In conformitate cu Ordinul 35/825/2011 al Ministerului Administrație si internelor si Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unitarilor administrativ teritoriale pe anul 2011;

In temeiul art.36 alin(4) lit (a) si art. 45alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala -republicata si actualizata :

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2011,conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Aproba rectificarea listei de investirii a Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Spitalul de Boli Infectioase Ploiești si Direcția Management Financiar Contabil se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4 - Direcția Administrare Publica Juridic - Contencios,Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2011

Președinte de ședința, Iulian T eoddrescu


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacron

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spialului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2011 a fost aprobat conform HCL 141/31.05.2011.

In conformitate cu prevederile Legii 286/2010 Legea bugetului de stat pe anul 2011, a Legii nr. 287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, a Ordinului nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței de urgenta nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul 35/825/2011 al Ministerului Administrației si Internelor si Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unitarilor administrativ teritoriale pe anul 2011, s-a procedat la prezenta rectificare astfel:

Venituri - prevederile in suma de 7.120,80 mii lei se majoreaza cu suma de 86,84 mii lei, respectiv:

  • -  33.10.08 „Veniturile din prestări servicii” se majoreaza cu suma de 10 mii lei;

  • -  33.10.21 „Veniturile din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate” se majoreaza cu suma de 59,44 mii lei;

  • -  33.10.30 „ Veniturile din contracte încheiate cudirectiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat” se majoreaza cu suma de 7,40 mii lei;

  • -  37.10.01 „Donații si sponsorizări” se majoreaza cu suma de 10,00 mii lei.

Cheltuieli - prevederile in suma de 7.348,25 mii lei se majoreaza cu suma de 86,84 mii lei, astfel:

La Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea de 2.180,00 mii lei se majoreaza cu suma de 315,31 mii lei (majorarea fiind impusa de

s z suplimentarea nr. de angajați cu 9 persoane redistribuite de la~ unitățile5

1 - ' 1* L ' ■ ': ' spitalicești desființate) , la nivel de articol:

10.01

r • i .   b

Cheltuieli salariale in bani „ prevederea de 1.624,67 mii lei se majoreaza cu suma de 233,19 mii lei;

10.02

„Cheltuieli salariale in natura” prevederea de 32,48 mii lei se majoreaza cu suma de 10,00 mii lei;

10.03

„Contribuții” prevederea de 522,85 mii lei se majoreaza cu suma de 72,12 mii lei.

La Titlul II ”Bunuri si servicii” prevederea de 5.156,67 mii lei se diminuează cu suma de 228,47 mii lei, la nivel de aricol, astfel:

>


La 20.01 „Bunuri si servicii” prevederea de 513,60 mii lei se majoreaza cu suma de 40,00 mii lei;

La 20.02 „Reparații curente” prevederea de 17,75 mii lei se majoreaza cu suma de 3,00 mii lei;

La 20.03 „Hrana” prevederea de 162,70 mii lei se diminuează cu suma de 34,59 mii lei;

La 20.04 „Medicamente si materiale sanitare” prevederea de 4.102,84 mii lei se majoreaza cu suma de 20,51 mii lei;

La 20.05 „Bunuri de natura obiectelor de inventar” prevederea de 56,96 mii lei se majoreaza cu suma de 3,72 mii lei;

La 20.06 „Deplasări, detasari, transferuri” prevederea se majoreaza cu suma de 0,30 mii lei;

La 20.09 „Materiale de laborator” prevederea de 23,03 mii lei se diminuează cu suma de 9,39 mii lei;

La 20.11 „Cârti, publicații si materiale documentare ” prevederea de 1,50 mii lei se majoreaza cu suma de 0,45 mii lei;

La 20.13 „ Pregătire profesionala” prevederea de 3,70 mii lei se diminuează cu suma de 0,50 mii lei;

La 20.30 „Alte cheltuieli” prevederea de 273,82 mii lei se diminuează cu suma de 251,97 mii lei.

MANAGER,

Dr.Visean Cătălin

i. 'V’ “


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Ec.Profira Gabriel


SPITALUL OH » DE BOU Sil O INFECTIQASE K* * *

VIZAT

Municipiul Ploiești,


Direcția Administrație publică, Juridic Contencios,Achiziții Publice,Contracte 1 Director, Simona Albu

gr*

Direcția Management Financiar, Contabilitate,ContractePRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al SPITALULUI DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI

In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, OMS nr. 1043/2010 - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legea nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Legea nr.284/1010 privind salarizarea unitara a personalului 4 plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu Normele metodologice de aplicare din 13 ian.2011, OUG nr.32/2011 pentru modoficarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, actualizate la zi, a Ordinului 35/825/2011 al Ministerului Administrației si Internelor si Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, constând in majorarea, atat la venituri cat si la cheltuieli, cu suma de 86,84 mii lei, respectiv : majorarea titlului I« Cheltuieli de personal» cu suma de 315,31 mii lei (majorarea fiind impusa de suplimentarea nr. de angajați cu 9 persoane redistribuite de la unitățile spitalicești desființate) si diminuarea titlului II « Bunuri si servicii» cu suma de 228,47 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

BozianuCONSILIT -

SarJUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI

ANEXAI


UGETUL PE ANUL 2011

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC cf.HCL

141/31.05.2011

Influente (+/-)

PREVEDERI

2011

TOTAL VENITURI - din care:

7.120,80

194,26

7.315,06

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

7.109,22

103,96

7.213,18

Venituri din prestări servicii

33.10.08

40,00

10,00

50,00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

6.639,70

59,44

6.699,14

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de sta^

33.10.30

77,10

7,40

84,50

Donații si sponsorizări

37.10.01

20,00

10,00

30,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-11,58

-11,58

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

344,00

17,12

361,12

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

11,58

90,30

101,88

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

11,58

11,58

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43,10,14

90,30

90,30

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7.348,25

194,26

7.542,51

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +80+81 +84)

7.336,67

103,96

7.440,63

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.336,67

103,96

7.440,63

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.180,00

315,31

2.495,31

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.624,67

233,19

1.857,86

Salarii de baza

10.01.01

1.067,99

128,39

1.196,38

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

215,36

55,88

271,24

Alte sporuri

10.01.06

143,73

32,32

176,05

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora *

10.01.11

161,61

9,95

171,56

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

3,00

6,00

9,00

Indemnizații de delegare                                                                      *

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

32,98

0,65

33,63

DENUMIREA INDICATORILOR

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

___Tichete de masa *)________________________________________ Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca_____________

Tichete de vacanta

Alte drepturi salariate in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații


TITLUL //

UNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb       *

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfecta nti

unuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Cod indicator

BVC cf.HCL

141/31.05.2011

Influente

(+/-)

PREVEDERI

2011

10.02

32,48

10,00

42,48

10.02.01

32,48

10,00

42,48

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.06

X

X

X

10.02.30

10.03

522,85

72,12

594,97

10.03.01

413,55

48,12

461,67

10.03.02

9,00

2,40

11,40

10.03.03

93,40

15,16

108,56

10.03.04

5,24

1,14

6,38

10.03.05

0,00

10.03.06

1,66

5,30

6,96

20

5.156,67

-271,35

4.945,32

20.01

513,60

40,00

553,60

20.01.01

13,54

-0,09

13,45

20.01.02

10,11

0,50

10,61

20.01.03

180,00

180,00

20.01.04

40,00

40,00

20.01.05

14,90

-4,44

10,46

20.01.06

3,54

4,39

7,93

20.01.07

0,00

20.01.08

28,30

-0,10

28,20

20.01.09

3,99

-0,37

3,62

20.01.30

219,22

40,11

259,33

20.02

17,75

3,00

20,75

20.03

162,70

-34,59

128,11

20.03.01

162,70

-34,59

128,11

20.03.02

0,00

20.04

4.102,84

20,51

4.123,35

20.04.01

3.941,80

30,83

3.972,63

20.04.02

47,19

2,00

49,19

20.04.03

102,18

-7,92

94,26

20.04.04

11,67

-4,40

7.2Ț/

20.05

56,96

20,84

77^1

20.05.01

0,00

20.05.03

40,95

0,05

w

20.05.30

16,01

20,79

36ț\S(f:

20.06

0,00

0,30

V\o

O.^Q

20.06.01

0,30

0,3^

20.06.02

0,00

1DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


BVC cf.HCL

141/31.05.2011


Influente

(+/-)


PREVEDERI


2011Cercetare-dezvoltare


Cârti, publicații si materiale documentare


Consultanta si expertiza


Pregătire profesionala


itie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata


Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


20.20

20.21

20.22

  • 20.23

  • 20.24

20.24.01

20.24.02

20.24.03


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 20.25


Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)


Reclama si publicitate______________________________________

Protocol si reprezentare____________________________________

Prime de asigurare non-viata______________________________

Chirii____________________________________________________________________

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor______________

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare_____________________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)________________________________________

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30) OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)


20.27

  • 20.30

20.30.01 20.30.02 20.30.03 20.30.04 20.30.06 20.30.07 20.30.09

  • 20.30.3070 ZI 71.01 71.01.01 71.01.02 71.01.03 71.01.30 71.02

71.02.01

71.03


25,80


101,88

101,88

90,30

0,00

64,50

0,00

25,80

0,00

0,00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


MANAGER,

Dr.VISEAN CĂTĂLIN


DIR.FIN.-CONTABIL,

EC.PROFIRA GABRIELA G


fao SPITALUL * DE BOU m ^mfectioase Xx> *

LISTA poziției Alte cheltuieli de investiții, defalcate le categorii de cheltuieli de finanțare: BUGETUL LOCAL pe anul 2011

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U.M.

Valoare (mii lei) -sponsoriz ari

Valoare (mii lei) -buget local

Nota de fundamentare

0

1

2

3

4

l. Dotări independente

Se va achiziționa o

din care:

soba de

71.01.02 - Mașini,

bucătărie noua

echipamente si mijloace de

si accesorii

transport

pentru aceasta

4

-mașina de spalat vase

-mașina de cu ratat cartofi -soba de bucătărie, cu accesorii

64.50

Se urmărește

71.01.30 - Alte active fixe

folosirea rezultatelor

sistem de management al

25.80

unui studiu

calitatii (analiza fise post,

asupra

circuit documente, proceduri

activitatii

operaționale)

••

medicale si administrative

din spital

*

TOTAL

90.30

MANAGER,       ZKpffN.UU %      DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

DR. VISEAN CĂTĂLIN» nesoU          EC. PROFIRA GABRIELA

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești


LISTApoziției Alte cheltuieli de investiții, defalcate pe categorii


SPONSORIZARI(Timken)


de cheltuieli de finanțare:

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cant.

Val. (mii lei)

Nota de fundamentare

0

1

2

3

4

I.     Achiziții de imobile

din care:

71.01.01. - CONSTRUCȚII

II.    Dotări independente

din care:

71.01.02 - MAȘINI,ECHIPAMENTE SI MIJLOACfe DE TRANSPORT.

71.01.03 - MOBILIER,APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

4

IlI.Consolidari clădiri

IV.Cheltuieli de proiectare

- studii de fezabilitate

V.Alte cheltuieli asimilate investițiilor

din care:

71.01.30 - ALTE ACTIVE FIXE 71.03 - REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

11,58

Se refera la un rest de plata aferent lucrărilor de reparații efectuate la PAVILIONUL DE PEDIATRIE in anii 2009 -2010

TOTAL

11,58

old la 31.12.2010,necesara finalizării contractului de lucrări sim Construct s.r.l. Ploiești.

D1R.FIN.-CONTABIL,

ectioase *»SO/ES"^LISTA

poziției Alte cheltuieli de investiții, defalcate pe categorii de cheltuieli de finanțare

pe anul 2011/


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U.M.

Valoare (mii lei) -sponsoriz ari

Valoare (mii lei) -buget local

Nota de fundamentare

0

1

2

3

4

I. Dotări independente

din care:

71.01.02-Mașini, echipamente si mijloace de transport

4 -mașina de spalat vase -mașina de curatat cartofi -soba de bucătărie, cu accesorii

64.50

4

71.01.30 - Alte active fixe

sistem de management al calitatii (analiza fise post, circuit documente, proceduri operaționale)

71.03 - Reparații capitale aferente activelor fixe

11.58

25.80

TOTAL

11.58

90.30

4

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, EC. PROFIRA GABRiE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2011SECRETAR, Gheorghe SîțbuP l-r

„.-A*