Hotărârea nr. 261/2011

Hotãrârea nr. 261 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervã bugetarã constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situatie de extremã dificultate – domnului Manta Ion

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 261 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — domnului Manta Ion

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei Volosevici, și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere ancheta socială nr.6244/04.07.2011 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.16, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 30.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea domnului Manta Ion - persoană aflată în situație de extremă dificultate, în mod corespunzător rectificându-se bugetul local.

Art.2 - Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2011


Președinte de ședința,

Iulian Te seu X

' g'; llcSt

xlz ,ZOVA ^,9^ U L% Contrasemnează Secrdta/r, \ Oana Cristina Iac

V

/ty H


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — domnului Manta Ion

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea domnului Manta Ion, pentru ieșirea din situația critică în care se găsește.

In data de 13.08.2011, în urma producerii unui incendiu, atât imobilul în care locuia, împreună cu soția și cu cei trei fii, cât și anexele, au fost distruse în totalitate.

Așa cum reiese din ancheta socială efectuată la domiciliul său, în prezent, domnul Manta locuiește, cu familia, la vecinul său, domnul Matei Constantin, domiciliat pe str.Acvilei nr.40.

Menționăm, de asemenea, ca domnul Manta Ion nu are asigurare încheiată pentru imobilul din str.Acvilei nr.63.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PmiEȘ»>

'                                                                                                                             V -    '    / 7! Ațe-*- '

\ . r ■> \ '•<-*> <■; . ■ v- v ------

A o

RAPORT DE SPECIALIATE la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — domnului Manta Ion

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art. 15 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorar


domnii lui


Manta Ion, pentru ieșirea din situația critică în care se găsește, împreună cu

familia sa.

Domnul Manta Ion, în vârstă de 55 ani,


•V

este salariat la SC Upetrom SA. In urma


căsătoriei cu doamna Manta Maria Cristina, în vârstă de 55 ani, salariată la APIA Ploiești,

au rezultat trei fii: Manta Mihai, 32 ani, Manta Andrei, 19 ani și Manta Daniel, 19 ani. Aceștia sunt, în prezent, neîncadrați. Ocazional, domnul Manta Mihai mai realizează venituri în cuantum de 300 lei/lunar. Astfel, veniturile familiei nu depășesc 1900 lei/lunar.

f amilia Manta a locuit în imobilul, proprietate personală, din str.Acvilei nr.63,

A

compus din 3 camere și dependințe, cu acces la utilități. In data de 13.08.2011, s-a produs un incediu, provocat probabil de o persoană necunoscută, incendiu care s-a soldat cu

I ~ w

i pu a

' ' f A


distrugerea, în totalitate, a imobilului și a anexelor. Din păcatețTfomnM

1'- '■ '

* -

încheiat nici o asigurare pentru imobilul din str.Acvilei nr.63.

Domnul Manta Ion a solicitat un ajutor financiar - adresa nr.7839/17.08.201 I, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare. Ca urmare a acestei adrese a fost efectuată ancheta socială la domiciliul acestuia și s-a constatat că, în urma

incendiului, imobilul nu mai poate fi locuit.

/V

In momentul de față, întreaga familie locuiește în imobilul vecinului, domnul Matei Constantin, din str.Acvilei nr.40.

In acest context, pentru a veni în sprijinul domnului Manta Ion, propunem alocarea unei sume de bani necesară pentru ieșirea din situația critică în care se găsește.

față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.


Director,


Direcția Administrație Publică,


Director,

Direcția Management Financiar-Contabil,

Juridic-Contencios, Contracte y ,                   ’

Simona AlbuCARTE D'IDENTITE

cnp 1560217293144

Nume/Nom/Last name .-<■

MANTA           // ,

Prenume/Prenom/First năfri

ION

Prenume parinti/Noms d^âUarî TRAIAN          , j

Loc nastere/Lieu de naisâarîfe Sat. Slon Com. Ceri Domiciliu/Adresse/AddrebșX Nun. Ploiești JUd. $ Str. Acvilei nr.63 PH Emisa de/Delivree par/lssued by

SPCLEP Ploiești

T


AHTE DE IDENTITATE SERIA PH NR 607631

Z147E


s                              **•


7/ f ’b . \

lA t ! OW ,... '

^șXParents’ na

REA ;

birt ii

ud. Prahova 'ahova bIDE
^r r'^T X ! IA Si^VICfILOR    K

;-\ CI ALE COMUNITARE


o c
5 ?rr

'/7z v^a

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR AFLATE IN DIFIC

PLOIEȘTI, STR. POȘTEI NR. 6

TELEFON 0244/516699/413

NR. 7839/2011


ANCHETA SOCIALA

DATE PERSONALE

Numele si prenumele Data si locul nașterii Domiciliul


MANTA ION

17.02.1956/com.Cerasu/Prahova

Ploiești, str.Acvilei nr.63

CNP                1560217293144

Act identitate


seria PH nr. 607631


DESCRIEREA FAMILIEI

Domnul Manta Ion, in varsta de 55 ani, angajat ca modelier la SC UPETROM SA, este căsătorit cu doamna Manta Maria Cristina, in varsta de 55 ani, angajata ca muncitor necalificat la APIA Ploiești. Din casatoria acestora au rezultat trei fii: Manta Mihai, in varsta de 32 ani, Manta Andrei, in varsta de 19 ani si Manta Daniel, in varsta de 19 ani, absolvenți ai Scolii profesionale de construcții, in prezent neincadrati.

SITUAȚIA LOCATIVA

Familia Manta a locuit in imobilul, proprietate personala, din strada Acvilei nr.63, compus din 3 camere si dependințe, cu acces la utilitari, pana la data de 13.08.2011, data la care s-a produs un incendiu ( provocat de o persoana necunoscuta ) care s-a soldat cu distrugerea in totalitate a imobilului si anexelor.

In urma anchetei efectuate la adresa mai sus menționata, s-a constatat ca in urma incendiului, imobilul nu mai poate fi locuit si necesita reconstrucția in totalitate a acestuia.

In acest sens, este anexat si procesul verbal de intervenție al Unitarii de pompieri Ploiești.


SITUAȚIA MATERIALA

Veniturile familiei se compun din:

 • - doamna Manta Maria Cristina realizează un salariu de 600 lei

 • - domnul Manta Ion realizează un salariu de 1000 lei

 • - fiul, Manta Mihai, realizează venituri ocazionale in cuantum de 300 lei

lunar

-ceilalți doi fii nu realizează nici un fel de venit.

STAREA SANATATII

Din discuțiile purtate cu domnul Manta a reieșit faptul ca in familie nu sunt boli cronice sau contagioase.

CONCLUZII

Având in vedere situația expusa mai sus, propunem, in măsură in care este posibil, acordarea unui ajutor financiar, din fondul de rezerva bugetar constituit in bugetul local al municipiului Ploiești, pentru domnul Manta Ion care se afla intr-o situație disperata.SEF SER :iU, Aura lae


ÎNTOCMIT,


J-


AU*


•r •


>«i


* .i


V . . I*

■p


•*


<fc

F*


•TW* r"

a-** v •-


"*Ak


w-.


... I


V.


.1-d


•• I . * I

Tt 1


c.,

p


.p*


d*


'*r


d -1


•»


*p4* '•"‘A


rfc<
-     'r-'' * îri ziua de ^A^uria"' (\^nul ~ ~ subuhităîeă''           'V

a intervenit în localitatea: (locul intervenției)                 '

'^MACYdK str.                    nrQ

(tipu! _ intervenției)---p p .^Q.^ 0 .-------

.                    n Wopnetafea ț-p^fțp

administrator / conducătorauto _____________

Situația constatată după executarea rectkioașteru:-


V-


I1 1          11 ■ ■ ■

im' Județul (sectorul) i _____etj.____apt. _____, pentru produs la (bunul) a t .a___________, chiriaș !


b »"

itînroi \              ,                                VkiQj^Vikj\yL                   L^v

kl^'               c9A<C'?C &

h'3 K''<S5>fi>«SrG ‘          Kr.fe*? ~

1. Consecințele evenimentului: ’

9                     _


2. Victime:

-

• #

/

i|"

V

R

----------------:--------^5^5-----------------------------------

________________________________- - -____________ - - - - — -- -_ -_—_ ---------

>

s


--------"?

3. Au fost salvate:

- persoane adulte:

l

/ • - copii:

animale:

 • - păsări:

4. Bunuri salvate:


iVoftiUtLfe W^bKffc


5. Elemente privind stabilirea cauzei probabile a evenimentului

 • - locul (focarului)_________ ______■_./ El

 • - sursa probabilă de          (l^iȘ$

 • - mijlocul care putea produce aprinderea _

 • - primul material care s-a'aprins _

 • - împrej urarea determinantă_____

 • - condiții care au favorizat deă^Hl


^■BSSSH

Ml nil I Hil JII I IM—

1--MMMMMMI

nMWVW UBMMiMM

■ ■ 1 ISS       J'Of 1   > ~a T*1

®B l■ v B’w• 1^5
de Urgență cu sediul în _____

Drept pentru car6?^-2ț5^^§jajrț)^flte!^țil ptog Ia proprietar, ex.nr.3 la subunitate)?


’Si

i

***>-               i             L

7V   -V l A


Calitatea

ISU_________'

Proprietar (chiriaș) Poliția svs’u

Calitatea


2JS t j \X i

V^VSrK-'OU

* K /> ’/A k K


Martor


\Qi?M0tAe M4MCL-


’\ r

Ii


DomiciliuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


■’j)

h * b*       *

' Ci ’

? ■’

V

* ta#

•ț.


U ; \\

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului Manta Ion

și a emis:

PREȘEDINTE, Radu Mateescu fiSECRETAR Gheorghe Sîrb

cData:CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENTĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului Manta Ion

și a emis:

PREȘED Sava-Mih
Data: