Hotărârea nr. 260/2011

Hotãrârea nr. 260 privind aprobarea modificãrilor legate de bugetul proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul Realizarea parcului municipal Ploiesti-Vest, inclusiv a cãilor de acces si a retelei edilitare specifice – parc municipal Ploiesti-Vest

ROMAN IA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOT ARAREA NR. 260 privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Andrei Li viu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Relații Internationale privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului, din cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1— Planuri integrate de dezvoltare urbana;

Având in vedere oportunitatea accesării fondurilor structurale si prevecerile Programului Operațional Regional 2007 — 2013, Axa prioritara 1 — Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1-Planuri integrate de dezvoltare urbana;

In temeiul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești 115/29 aprilie 2010 prin care s-a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova si Lista de proiecte prevăzute in partea a 4 a PID;

In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

In baza criteriilor privind eligibilitatea solicitantului din Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1-Planuri integrate de dezvoltare urbana;

In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. b si art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba modificarea articolului 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 427/7.12.2010, in sensul ca valoarea totala a cheltuielilor legate de implementarea proiectului „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST,

INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” este de 93.684.950,15 lei, inclusiv TVA.

Art.2. Se aproba modificarea articolului nr. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 427/7.12.2010 in sensul ca finanțarea din bugetul local este in suma de 1.443.670,18 lei reprezentând contribuția proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 427/7.12.2010 raman neschimbate.

Art. 4. Direcția Tehnic - Investiții, Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte si Direcția de Relații Internationale din cadrul municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5. Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 26 august 2011.Contrasemnează Secret


Oana Cristina Ia</oROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”

Dezvoltarea exploziva a orașului Ploiești prin creșterea populației si creșterea zonelor industriale, obliga autoritatile locale la gasirea de soluții viabile pentru dezvoltarea spatiilor verzi si de agrement.

In acest context si ținând seama de faptul ca Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana, permite accesarea de fonduri pentru realizarea unui parc municipal, s-a elaborat documentația tehnico-economica necesara.

In Lista de proiecte inclusă în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești 115/29 aprilie 2010, la poziția 9 din cadrul secțiunii Obiectiv sectorial B3, figurează proiectul integrat „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”.

Parcul ce face obiectul acestui proiect va fi situat in Municipiul Ploiești, in zona de Vest a orașului intre Centura de Vest si Gara de Vest. Terenul arabil Gara de Vest T54/674 si terenul arabil Gara de Vest T52/666 este primit in administrare prin Hotararea nr.43/27.02.2007 de la Municipiul Ploiești.

Proiectul propune dezvoltarea unui amplasament in vederea edificării unor sisteme de spatii de agement si zone verzi, cu utilizarea totala a terenului, astfel:

 • 1.    Amenajarea peisagistica a parcului, (spații verzi)

 • 2.    Lacul agrement

 • 3.    Alei carosabile

 • 4.    Parcări

 • 5.    Piste ciclism

 • 6.    Parcări biciclete

 • 7.    Alei pietonale

 • 8.    Locuri de odihnă și contemplare + Picnic + Moara de apa

 • 9.    Mese de șah + scaune + acoperiș

 • 10.   Scena + Gradene + Ring dans

 • 11.   Locuri de joacă (5 tipuri) + Acrobații biciclete și role

 • 12.   Gospodării de apă

 • 13.    Instalații de irigat

 • 14.   Rețele de apă+hidranți

 • 15.   Stații de epurare

 • 16.   Rețele de canalizare

 • 17.   Rețele electrice exterioare

 • 18.   Iluminat ambiental și de siguranță, instalații fotovoltaice

 • 19.   Patinoar + Ring Role + Gradene patinoar

 • 20.   Fântâni arteziene

 • 21.   Terenuri de sport + iluminat electric nocturnă

 • 22.   Seră închisă

 • 23.   Clădire administrativă

 • 24.   Grupuri sanitare + Cabine pază

 • 25.   Platformă depozitare resturi vegetale

 • 26.   Mobilier urban (coșuri etc)

 • 27.   împrejmuire (zona CF) - gard de lemn încastrat în beton, accese, porți, arbuști pentru celelalte zone

Costul total al proiectului este de 93.684.950,15 lei, din care 70.739.838.97 lei contribuția financiara nerambursabila solicitata, 1.443.670,18 lei fiind contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile.

Fata de cele de mai sus, supunem analizei si aprobării proiectul de hotarare alaturat.

PRI

ANDREI LI VI


R,


ISEVICI


Data, 26.08.2011

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”

Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbana, permite accesarea de fonduri pentru realizarea unui parc municipal.

Având in vedere ca in municipiul Ploiești un astfel de parc este absolut necesar s-a elaborat documentația tehnico-economica pentru amenajarea unui parc in zona de Vest a orașului intre Centura de Vest si Gara de Vest. Terenul arabil Gara de Vest T54/674 si terenul arabil Gara de Vest T52/666 este primit in administrare prin Hotararea nr.43/27.02.2007 de la Municipiul Ploiești.

La intocmirea documentației tehnico-economice au stat la baza următoarele studii:

 • -  PUZ - ul municipiului Ploiești,

 • -  Planurile cadastrale , studiu topographic, studiu hidrogeologic, studiu pedologie.

 • -  Avizele detinaorilor de rețele

Proiectul propus se incadreaza in obiectivul general al programului Consiliului Local al municipiului Ploiești care vizeaza sprijinirea si promovarea unei dezvoltări economice si sociale echilibrate a tuturor regiunilor prin imbunatatirea infrastructurii si a mediului de afaceri.

Nr.

,     ,                                              l’ •

Valoare

crt.

ourse ac iinanțarc

(RON)

I

1 X«

1

]

1

Valoarea      totală

proiectului, din care:

a

93.684.950,15 lei

1 La.

i

d

d

d

d

*

Valoarea neeligibilă proiectului

a

3.469.023,71 lei

I.b.

Valoarea     eligibilă

proiectului

a

72.183.509,15 lei

I.c.

TVA

18.032.417,29 lei

II.

Contribuția proprie proiect, din care:

m

22.945.111,18 lei

II. a.

Contribuția solicitantului cheltuielile eligibile

la

1.443.670,18 lei

Il.b.

Contribuția solicitantului cheltuielile neeligibile

la

3.469.023,71 lei

II.c.

TVA

18.032.417,29 lei

III. Asistență         financiară 70     838lei

nerambursabila solicitata

Fata de cele de mai sus, supunem analizei si aprobării proiectul de hotarare alaturat.

Sef Serviciu Proiecte cu Finanțare Internationgda, ONG MILENA P ELEA


Director

Direcția Management financiar-contabil, contracte CRISTINA zVLAICU

Director

Direcția Administrația Publica, Juridic-Contecios, Achiziții publice, Contracte

SIMONA ALBU


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 427

Referitor la modificarea Hotărârii Cosiliului Local nr. 374/28.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Andrei Liviu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Relații Internationale referitor la aprobarea modificării HCL nr.374/28.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST’ si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului;

Având in vedere oportunitatea accesării fondurilor structurale si prevecerile Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbana;

In temeiul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești 115/29 aprilie 2010 prin care s-a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova si Lista de proiecte prevăzute in partea a 4 a PID;

In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

In baza criteriilor privind eligibilitatea solicitantului din Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbana;

In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. b si art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba modificarea articolului nr.l din Hotararea Consiliului Local nr.374/28.10.2010, in sensul ca valoarea totala a cheltuielilor legate de implementarea proiectului „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST,

INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST’ este de 93.890.787 lei, inclusiv TVA.

Art.2. Se aproba modificarea articolului nr. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 374/28.10.2010, in sensul ca finanțarea din bugetul local este in suma de 1.300.167 lei (minim 2%) reprezentând contribuția proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.374/28.10.2010 raman neschimbate.

Art. 4. Direcția de Relații Internationale din cadrul Municipiului Ploiești va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5. Direcția Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 07.12.2010.


I

4 .

I i


p-


,d-


' .1

•l ■’

’b          '

' ■ ’ <Contrasemnează Secreta


’A


Programul Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli de creștere Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Poli urbani de creștere”

ANEXA V

BUGETUL PROIECTULUI

1. Formatul bugetului proiectului pentru proiectele care nu cad sub incidența schemei de ajutor de stat:

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TVA          I

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6) |

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului                                |

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00 |

1.2

Amenajarea terenului

0,00

35.365,81

35.365,81

8.487,79 |

1.3

Amenajări       pentru

protecția mediului

434.984,71

25.257.739,88

25.692.724,59

6.166.253,90

• • • •.......

TOTAL CAPITOL 1

25.293.105,69

25.728.090,40

6.174.741,69 |

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului                     |

2.1

Cheltuieli        pentru

asigurarea    utilităților

necesare obiectivului

0,00

25.891,20

25.891,20

6.213,89

.. .. . . ;..... .

TOTAL CAPITOL 2  :

0,00

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                                  |

3.1

Studii de teren

0,00

436.940,00

436.940,00

104.865,60 |

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

95.114,00

0,00

95.114,00

0,00

3.3

Proiectare și inginerie

1.620.234,00

1.747.760,00

3.367.994,00

808.318,56

3.4

Consultanță

1.068.185,00

0,00

1.068.185,00

256.364,40\

3.5

Asistența tehnică

129.456,00

1.424.016,00

1.553.472,00

372.833,28

TOTALCAPITOL3

C............3^6^111111

6.521.705,00

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

32.488.214,93

32.488.214,93

7.797.171,5S|

4.2

Dotări de specialitate

121.050,00

6.729.058,54

6.850.108,54

1.644.026,05[

•. • . •. • .-........

TOTAL'

121.050,00

39.338.823,47

5     Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier                                         |

5.1

Organizarea de șantier

0,00

625.761,00

625.761,00

150.182,64

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

341.126,00

341.126,00

81.870,24

5.1.2

Cheltuieli        conexe

organizării de șantier

0,00

284.635,00

284.635,00

68.312,40

5.2

Cote legale

0,00

422.346,79

422.346,79

0,00 |

TOTAL CAPITOL 5  .....

<   1.048. 107, 79

150.182,64\

6 Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

0,00

2.734.092,00

2.734.092,00

656.182,08 |

TOTAL CAPITOL 6

0,00

2.734.092,00

2.734.092,00

656.182,08 |

7

Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

7.1

Audit

0,00

194.184,00

194.184,00

46.604,16

Programul Operațional Regional 2007-2013

Âxa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Poli urbani de creștere”

7.2

Informare și publicitate

0,00

62.139,00

62.139,00

14.913,36

TOTAL CAPITOL 7 . .  ||

0,00

256.323.00

8     Cap.8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

1

1

1

L

\TOTAL GENERAL

\3.469.023,71

0,00

72.183.509,15

g|^

.75.652.532,86

0,00

.18.032.417,29 •

Atenție! Tipurile/categoriile de cheltuieli care sunt incluse în capitolele / subcapitolele bugetului proiectului sunt

indicate în Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 1294/2008 și al ministrului | economiei și finanțelor nr. 3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție „Planuri integrate de dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a | orașelor - poli urbani de creștere” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013,

Atenție! NOTE:

 • 1.   Cheltuielile efectuate pentru achiziționarea de terenuri sau expropriere (linia 1.1. „Achiziția terenului” de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului (total coloana 4 „Cheltuieli eligibile” de mai sus)

 • 2.   Cheltuielile pentru organizarea procedurilor de achiziție (cap.3.4 din Devizul general), precum și pentru plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (cap. 3.5 pct.b) din Devizul general) vor fi incluse pe coloana aferentă cheltuielilor neeligibile la linia 3.4 „Consultanță” de mai sus. Pe coloana aferentă cheltuielilor eligibile la linia 3.4 „Consultanță” de mai sus vor fi incluse cheltuielile prevăzute la art.3 alin(5) din Ordinul comun nr. 1294/3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile;

 • 3.   Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică (capitolul 3 de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului (total coloana 4 de mai sus)

 • 4.   Cheltuielile pentru montajul utilajelor tehnologice (cap.4.2 din devizul general), pentru utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (cap.4.3 din devizul general), pentru utilaje fără montaj și echipamente de transport (cap.4.4 din devizul general), pentru dotări (cap.4.5 din devizul general) și pentru active necorporale (cap.4.6 din devizul general) se vor include pe coloana aferentă cheltuielilor eligibile sau, după caz, neeligibile la linia 4.2 „Dotări de specialitate” de mai sus, după cum se încadrează sau nu în prevederile Ordinului comun nr. 1294/3296/2008 privind cheltuielile eligibile

 • 5.   Cheltuielile diverse și neprevăzute (capitolul 6 de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea unei sau, cumulat, a mai multor cheltuieli de la capitolul 4 de mai sus.”

  Sursele de finanțare:


  Nr. crt.

  Surse de finanțare

  Valoare (RON)

  1.

  Valoarea totală a proiectului, din care:

  93.684.950,15 lei

  I.a.

  Valoarea neeligibilă a proiectului

  3.469.023,71 lei

  I.b.

  Valoarea eligibilă a proiectului

  72.183.509,15 lei

  Le.

  TVA

  18.032.417,29 lei

  II.

  Contribuția proprie în proiect, din care:

  22.945.111,18 lei

  Il.a.

  Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

  1.443.670,18 iei

  II.b.

  Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

  3.469.023,71 lei

  II.c.

  [doar în cazul proiectelor generatoare de venit] Autofinanțarea proiectului

  n/a

  Il.d.

  TVA

  18.032.417,29 lei

  III.

  Asistența financiară nerambursabilă solicitată

  70.739.838,97 lei


, SUD MUNTENIA

*.* w s* tJt        ■** *J r* w v* *> w ** v* ** k* •* ** iw ’* w *■ — * <* *< r» ** *t nf tur M W w- ** * \SSXi

Agenția pentru Dezvoltare Regională JIW5

Str. General Constantin Panatazi nr. 7 A, Călărași, tel: 0242-331-769, 0728-026-708, fax : 0242-313-167, email: o ffi cc@a drm u n ten i a. ro

Anexa III/OI/1 .A.37, Ediția 2, revizuire 6


Nr.

SM/1 /ii",1 /PC/3/17. 1 2.201O/CR/25.08.2011

Instituția: în atenția:

Municipiul Ploiești Domnului Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI

Cc:

Doamnei Milena PERPELEA

Fax:

0244-522203 0244-513829

De la:

ADR SUD MUNTENIA

Telefon / Fax:

0242-331769 /0242-313167

Subiect:

Scrisoare de acceptare a cererii de finanțare

Număr de pagini:

5

SCRISOARE/ NOTIFICARE DE ACCEPTARE A CERERII DE FINANȚARE

Număr de înregistrare a( cererii de finanțare:


SM/1/1.1/PC/3/17.12.2010


SMIS 32427


Programul Operațional Regional 2007 - 2013

Titlul cererii de finanțare:

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest

Axa prioritară:

1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere

Domeniul de

1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană

intervenție:

Sub-domeniul: Poli de creștere

Numele solicitantului:

Municipiul Ploiești

Stimate domnule Primar,

Stimată doamnă,

Referitor la proiectul sus menționat, suntem incantati sa va informam ca in urma finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară, proiectul propus de dumneavoastră a fost declarat acceptat și va trece in etapa precontractuală de vizită pe teren.

în acest scop intenționăm să desfășurăm o vizita La fata locului, in data de 26.08.2011 a.c., începând cu ora 10:30.

La aceasta vizita vor participa din partea 01 - ADR Sud Muntenia, experții desemnați, precum și un expert din partea Autorității de Management POR.

Vă rugăm să asigurați participarea din partea Municipiului Ploiești a reprezentantului legal/ persoanei responsabile cu managementul implementării proiectului, precum și a persoanei responsabile cu evidențele financiar - contabile împreună cu dirigintele de șantier/responsabilul tehnic.

Manual de proceduri

M.III/AMOI. Evaluare, selecție și contractare PO/lll/AMOI/1 A Procedura de evaluare, selecția Emitent: AM POR / DGP

Cod        PO/III/AMOI/1.A.37

Ediția       2

Revizui re 6

Data August 2011


Va rugam sa asigurați disponibilitatea acestor persoane pe întreaga durată de desfășurare a vizitei.

Această vizită se va desfășura atât la sediul beneficiarului cât și la locația proiectului, cu scopul de:

 • >  a verifica realitatea și corectitudinea informațiilor furnizate de solicitantul selectat în Cererea de finanțare despre organizația lui, inclusiv dacă documentele furnizate în Cererea de finanțare sunt conforme cu originalele pe care solicitantul selectat va trebui să le prezinte;

 • >  a verifica dacă solicitantul selectat sunt încă eligibili la data vizitei în teren,

 • >  a verifica dacă toate condițiile pentru implementarea proiectului sunt îndeplinite - în special se va verifica disponibilitatea locației pentru implementarea proiectului;

 • > a primi toate documentele solicitate prin lista de documente anexată prezentei notificări.

Raportul de vizită la fața locului va fi semnat și ștampilat de către persoanele care efectuează vizita și de către reprezentantul legal al organizației solicitantului selectat.

în acest scop vă rugăm să confirmați până cel mai târziu la data de 26.08.2011, dacă această vizită poate fi efectuată în perioada propusă de noi. în caz contrar vă rugăm să propuneți o altă perioadă în care considerați că poate fi efectuată vizita la fața locului, astfel încât aceasta să poată fi încheiată până la data de: 25.10.2011.

Persoana de contact din partea Ol ADR Sud Muntenia este Anna-Maria MOGA telefon/fax: 0730-605810 / 0242-313167, e-mail: eval.oi@adrmuntenia.ro.

Vă mulțumim anticipat pentru colaborarea dumneavoastră.

Anexa:

 • 1. Lista documentelor originale/ copii pe care beneficiarul trebuie sa le pentru vizita la fata locului

 • 2.  Bugetul proiectului, corectat în urma evaluării tehnice si financiare.

  pregătească


Cu stimă,

Mariana VISAN Director adjunct Organism Intermediar

Anna-Maria MOGA Președinte Comisie de evaluare


Daniela ENCIU


Secretar Comisie de evaluare
Manual de proceduri

M.lll/AMOI. Evaluare, selecție și contractare

PO/I11/AMOI/1 A Procedura de evaluare, selecție Emitent: AM POR / DGP

■■■               —■—


Lista de verificare a documentelor de eligibilitate la vizita la fața locului înaintea semnării Contractului de finanțare


Axa: 1 - Domeniul: 1.1. - categoria a)

Regiunea: Sud Muntenia

Titlu proiect: Realizarea parcului municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest


Documente verificate


Documentele financiar-contabile


a) Documentele depuse la CF in copie, care se confruntă cu orginalul


 • >  Bilanțul contabil, vizat de Administrația financiară, pentru anul anterior depunerii cererii de finanțare, inclusiv contul de rezultat patrimonial, la data

_________de 31.12.2009________________________________________________________

 • >  Cont de execuție bugetară la data de 31.12.2009_________________________

b) Documentele nedepuse la CF, in orginal_________________________________________

 • >  Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată exigibile a impozitelor și taxelor către bugetul general consolidat, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice - Administrația Finanțelor Publice

I I I          I            II          I I ■              I                                     ,     ■ ■ ■■          II                     I            IHII                |        I                        I —I                  I I IM...... ■


Original


Original


Original si 3 copii certificate conform cu originalul

Original si 3 copii certificate conform cu originalul_________

Original si 3 copii certificate conform cu originalul__________

Original si 3 copii certificate conform cu originalul__________

Documentele ce atestă dreptul de proprietate/ administrare asupra infrastructurii si/sau terenului


> Certificat fiscal privind impozitele și taxele locale eliberat de primărie.


> Bilanțul contabil, vizat de Administrația financiară, pentru anul anterior depunerii cererii de finanțare, inclusiv contul de rezultat patrimonial, la data de 31.12.2010


> Cont de execuție bugetară la data de 31,12.2010


a) Documentele depuse la CF in copie, care se confruntă cu originalul (după caz)

> Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial, privind proprietatea publică asupra terenului și / sau infrastructurii, conform prevederilor Legii nr.213/1998 referitoare la proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare1


Original si 3 copii certificate conform cu originalul, daca este cazul


> Alte documente publicate în Monitorul Oficial, pentru cazuri particulare


> Hotărârea instanței competente, cu putere de res judicata, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, daca e cazul


Original si 3 copii ce rtif i cate co nf orm cu originalul, daca este cazul___________

Original si 3 copii certificate conform cu originalul, daca este cazul


Documente cadastrale și înregistrarea terenurilor în registre - (extras de carte funciară/ intabula re)


Original


Original si 3 copii Documentele de administrare asupra terenului și/sau infrastructurii obiect al certificate conform investiției                                                                            cu originalul, daca

este cazul


Documente privind dreptul de utilizare - doar în cazul pasajelor supra și subterane ce intersectează cai ferate


Nu este cazul


) Documentele nedepuse la CF, in originalDocumente cadastrale și înregistrarea terenurilor în registre - (extras de carte funciară/ intabulare) - extrase de carte funciara actualizate ta data vizitei din care sa reiasa proprietatea publica asupra terenului obiect al investiției, conform HCL nr. 426/07.12.2010


certificate conform


cu originalul


Manual de proceduri

M.lll/AMOI. Evaluare, selecție și contractare PO/lll/AMOI/1 A Procedura de evaluare, selecție Emitent AM POR / DGP

■ I *■ II" I liII      !«!■■■■

PO/II1/AMOI/1.A.37

2

6

August 2011


Documente ce dovedesc capacitatea financiară a solicitantului / partenerilor de a implementa proiectul, în funcție de forma de constituire a Solicitantului2___________________________________

a) Documente depuse ia CF in copie, care se confruntă cu originalul__________________

> Hotărârea Consiliului Local de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect

Original


b) Documentele nedepuse la CF, in orginal, sau unde este cazul, documente în original ca urmare a modificărilor survenite in urma evaluării tehnice și financiare__________________________

 • >  Declarația de angajament, semnată și datată, care reflectă modificările legate de bugetul proiectului si de cheltuielile legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice si financiare

 • >  Hotărârea Consiliului Local de aprobare a modificărilor legate de bugetul proiectului si de cheltuielile legate de proiect, surveniteca urmare^a evaluării tehnice si financiare


Original exemplare


I*-         -*

•-*K


Original si 3 copii certificate conform cu originalul


Alte documente


 • >   Declarația de eligibilitate

 • >  Avizul NATURA 2000, prin care se dovedește că proiectul nu generează un impact negativ asupra habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, a ariilor naturale protejate (inclusiv asupra ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică).


> Autorizația de construire3


> Acordul Inspectoratului de Stat în Construcții


 • >  Avizul tehnic__al Inspectoratului de Stat_ în Construcții4, privind

documentațiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice.

 • >  Aprobarea Guvernului României5, dacă proiectul are o valoare mai mare de 20.000.000 lei - numai în cazul obiectivelor de investiții noi.


 • >  Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național șl Locuințe, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile HG nr. 1302 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Național și Locuințe. Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice nu este necesar în cazul proiectelor de investiție cofinanțate prin instrumente structurale decât dacă se încadrează în condițiile stipulate prin art.44 alin (2), respectiv o parte a finanțării proiectului este asigurată printr-un împrumut extern garantat de stat.

 • >  Declarație pe propria răspundere cu respectarea articolelor din declarația de eligibilitate (cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor articolelor 473, 474, 479-484 din Codul Penal) ca pana la finalizarea execuției prezentului contract se va finaliza construcția drumului de acces conform cerințelor minime legale (min 10 m lățime)

 • >  Act identitate reprezentant legal


> Anexa III a Graficul de depunere a cererilor de rambursare


Original exemplare

Original si 3 copii certificate conform cu originalul, daca este cazul


Original si 3 copii certificate conform cu originalul


Original si 3 copil certificate conform cu originalul


Original si 3 copii certificate conform cu originalul

Original si 3 copii certificate conform cu originalul, daca este cazul


Original si 3 copii certificate conform cu originalul, daca este cazul


Original exemplare


3 copii Original exemplare


Anexa Viugetul proiectului, inclusiv sursele de finanțare

Daca s-a modificat echipa de implementare a proiectului, paginile actualizate din cererea de finanțare si CV-urile noilor membri

Documentele statutare:

Hotărârea privind constituirea UAT

Sentința civilă a tribunalului de validare a primarului

Hotărârea privind constituirea consiliului local

Hotărârea privind validarea consilierilor locali

> Paginile aferente secțiunilor 4.1 si 4.2 din cererea de finanțare, in concordanta cu bugetul proiectului propus in urma evaluării tehnice si financiare

Original -      4

exemplare_________

Original si 3 copii certificate conform cu originalul


Original si 3 copii certificate conform cu originalul


Original si 3 copii certificate conform cu originalul


a)


b)


Proiectul este recomandat pentru finanțare cu următoarele recomandări din partea comisiei de evaluare tehnica si financiara:

Respectarea H.C.L. Ploiești din 30.03.2011 ce are in vedere expropierea terenurilor aferente drumului de acces.

In perioada de monitorizare sa se prezinte rapoarte detaliate pe baza de procese verbale de catintati si preturi justificate.

 • c) Respectarea indicatorilor Cap. 2.6 conform ultimei clarificări;

 • d) Solicitantul declara ca accesul auto la locație se face in prezent pe drumul de exploatare (nemodernizat) cu lățimea de 4,50 m, iar in viitor se va face prin intermediul drumului de acces ce va fi realizat de Primăria Ploiești, din șoseaua Marasesti, completat cu un teren astfel încât să fie cu lățimea de 10 m ( doua benzi pe sens si trotuare), teren ce va fi completat prin exproprieri pana la suprafața necesara. Procedura de expropriere va putea demara numai daca locația este declarata de utilitate publica locala. Având in vedere ca accesul auto, accesul mijloacelor de transport in comun si pietonal la locație reprezintă un risc major in implementarea proiectuluf si in faza de operare punându-se in pericol indicatorii de rezultat, evaluatorul tehnic recomandă semnarea contractului de finanțare după ce solicitantul are rezolvat accesul auto si pietonal la locație,

 • e) Se recomanda monitorizarea atenta in faza de implementare a costurilor la obiectele amenajare teren (cantitatile de spaturi, umpluturi ■ excedent si deficit de pamant, inclusiv transport pamant), plantare material floricol (plantare arbori si arbuști, inclusiv gazon), clădire administrativa (lista cu echipamente si utilaje, inclusiv dotările), sera (lista cu echipamente si utilaje, inclusiv dotările), deoarece sunt cantitati de lucrări si preturi unitare supraestimate.In acest scop dirigintele de șantier va intocmi rapoarte detaliate privind masurarea cantitatilor respectiv va menționa axe, șiruri, lungimi, lățimi, înălțimi din care sa reiasa volume, distante de transport măsurare si consemnate in procese verbale.

 • f)   In faza de implementare se recomanda sa fie monitorizați Indicatorii proiectului si indicatorii de rezultat in conformitate cu cap. 2.6 Indicatori (refăcut ca urmare a ultimei clarificări) asigurând astfel reflectarea cu acuratețe si cuantificarea tuturor rezultatelor propuse a fi atinse in proiect, indicatorii fiind verificabili si măsurabili (de ex. suprafața construita, suprafața construita desfășurata, lungim / suprafețe pentru alei, drumuri incinta si parcări, eficienta energetica a clădirii, numărul de arbori/arbuști plantați, numărul de hectare cu gazon, etc.)

_____ANEXA V BUGETUL PROIECTULUI

1. Formatul bugetului proiectului pentru proiectele care nu cad sub incidența schemei de ajutor de stat:

•    4

Nr.crt

, .■ p ' ; ?              , L. L v /                               \ / ? ■/

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

b                                  •                     4                                           '

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

b?/y    V ,■ ’/p/\< b       A /                   ’

'b-.'  ?    • 7       1 \.<f/ /-? A- \

total(Ron)

p   •  b* >    -b            •  ’  .  /                          '       •’:  -           .• .•

1 ‘ • 1 • ‘

4     ’l                                                                                                            .

. *b       ' a’       • ,

(D

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)*(4)

(6)

1

Cap. 1 • Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

35.365,81

35.365,81

8.487,79

1.3

Amenajări       pen tru

protecția mediului

434.984,71

25.257.739,88

25.692.724,59

6.166.253,90

TOTAL CAPITOL 1

434.984,71

25.293.105,69

25.728.090,40

■‘iX:i7^^76ly69^

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli        pentru

asigurarea     utilităților

necesare obiectivului

0,00

25.891,20

25.891,20

6.213,89

TOTALCAPITOL2

b                                  ■          b                  ■                         •*          .                                                                                                                              P

0,00

25.891,20

• •’/ ;•                       ’b »'*■ • 7 '• ’ f •? ’b«’. •

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

436.940,00

436.940,00

104.865,60

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

95.114,00

0,00

95.114,00

0,00

3.3

Proiectare și inginerie

1.620.234,00

1.747.760,00

3.367.994,00

808.318,56

3.4

Consultanță

1.068.185,00

0,00

1.068.185,00

256.364,40

3.5

Asistență tehnică

129.456,00

1.424.016,00

1.553.472,00

372.833,28

■.

TOTAL CAPITOL 3

2.912.989,00

6.521.705,00

*' ' '              , *V'-- •> ■    '■   '

4     Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

32.488.214,93

32.488.214,93

7.797.171,581

4.2

Dotări de specialitate

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

■^3X^^93

32488214,93

7.797.171,58

5     Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

0,00

625.761,00

625.761,00

150.182,64

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

341.126,00

341.126,00

81.870,24

5,1.2

Cheltuieli        conexe

organizării de șantier

0,00

284.635,00

284.635,00

68.312,40

5.2

Cote legale

0,00

422.346,79

422.346,79

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

1.048.107,79

1.048.167,79

1^50^82;64

6     Cap.6 • Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

0,00

2.734.092,00

2.734.092,00

656.182,08

TOTAL CAPITOL 6

0,00

2.734.092,00

2.734.092,00

, • 1 ’ -                   ■’     1                               .‘r ‘                    ’ F,

656.182,08

7     Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

7.1

Audi t

0,00

194.184,00

194.184,00

46.604,16

7.2

Informare și publicitate

0,00

62.139,00

T0TALCAPIT0L7

256.323,00


62.139,00


14.913,36


8 Cap.8 - Alte cheltuieli neeligibile

0,00

TOTAL GENERAL       13.469.023,71   72.183.509,15 i75.652.532,86 118.032.417,29 i

I                                                                                    *                                   *              I                                            r              |                                       *              «                                       z              l

Atenție! Tipuri le/categoriile de cheltuieli care sunt incluse în capitolele / subcapitolele bugetului proiectului sunt


8.1


Alte cheltuieli neeligibile


TOTAL CAPITOL 8

r . ' t ’ b                                                  ' b . ' ’


P,PP


b I

■ I » I

r"


Hi_______________r______...   .

0,00

, ;•   ,'e'j


0,00

• /’       .■, •>        ,      -• fc-' .     / 4       '


. ■       P # i “       i-F       ■ R       U

o;oo


indicate în Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr, 1294/2008 și al ministrului economiei și finanțelor nr,3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție „Planuri integrate de dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.


Atenție! NOTE:

t Cheltuielile efectuate pentru achiziționarea de terenuri sau expropriere (linia 1.1. „Achiziția terenului” de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului (total coloana 4 „Cheltuieli eligibile” de mai sus)

 • 2.   Cheltuielile pentru organizarea procedurilor de achiziție (cap.3.4 din Devizul general), precum și pentru plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (cap. 3.5 pct.b) din Devizul general) vor fi incluse pe coloana aferentă cheltuielilor neeligibile la linia 3.4 „Consultanță” de mai sus. Pe coloana aferentă cheltuielilor eligibile la linia 3.4 „Consultanță” de mai sus vor fi incluse cheltuielile prevăzute la art.3 alin(5) din Ordinul comun nr. 1294/3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile;

 • 3.   Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică (capitolul 3 de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului (total coloana 4 de mai sus)

 • 4.   Cheltuielile pentru montajul utilajelor tehnologice (cop.4.2 din devizul general), pentru utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (cap.4.3 din devizul generat), pentru utilaje fără montaj și echipamente de transport (cap.4.4 din devizul general), pentru dotări (cap.4.5 din devizul general) și pentru active necorporale (cap.4.6 din devizul general) se vor include pe coloana aferentă cheltuielilor eligibile sau, după caz, neeligibile la linia 4.2 „Dotări de specialitate” de mai sus, după cum se încadrează sau nu în prevederile Ordinului comun nr. 1294/3296/2008 privind cheltuielile eligibile

 • 5.   Cheltuielile diverse și neprevăzute (capitolul 6 de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea unei sau, cumulat, a mai multor cheltuieli de ta capitolul 4 de mai sus. ”

  Sursele de


  finanțare:


  Nr. crt.

  • ► b * • ' ' 1

  4                                                                                       b ,      J

  Surse de finanțare

  ,                                                  ’ • • ,• ■ • k

  (RON)

  1.

  Valoarea totală a proiectului, din care:

  93.684.950,15 lei

  La.

  Valoarea neeligibilă a proiectului

  3.469.023,71 lei

  Lb.

  Valoarea eligibilă a proiectului

  72.183.509,15 lei

  I.c.

  TVA

  18.032.417,29 lei

  11.

  Ml »■

  Contribuția proprie in proiect, din care:

  22.945.111,18 lei

  11. a.

  Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

  1.443.670,18 lei

  II.b.

  Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

  3.469.023,71 tei

  Il.c.

  [doar în cazul proiectelor generatoare de venit] Autofinanțarea proiectului

  n/a

  II.d.

  TVA

  18.032.417,29 lei

  III.

  Asistență financiară nerambursabilă solicitată

  70.739.838,97 lei


  GUVERNUL ROMÂNIEIA •> ' z, > >S^^*inimSltKULUt£VULIAKH 2<?. &?.    (<r Regionale si Turismului

T1                                                                                                                             9

www.indi t ro

DIRECȚIA GESTIONARE PROGRAM

ANEXA III/AM/1.A.33. Ediția 2, revizuire 4          . A

SCRISOARE CONCLUZII VERIFICARE RAPORT EVALUARE TEHNICĂ Șl *“ FINANCIARĂ


9 Către: LI viu Musat, Director ADR Sud MunteniaDl. Marian BUCUR, Secretar General Inspectoratul de Stat in Construcții


9 De la:


Gabrlel FRIPTU - Director General, Autoritatea de Management pentru POR


Faxnr. 0242 313167

021.318.17.01

Data:    25.08.2011


-LI


o Ref:     Concluzii verificare raport evaluare tehnică ți Pagini: 1

financiară a cererii de finanțare SM/1/1.1/PC/3 Cod SMIS 32472, aferentă PID PLOIEȘTI

--1---- <J __1^—~ — - ---- --- - - — --------

□ Urgent □ Spre informare □ Spre comentarii V Rugam răspundeți


□ Pentru


comunicare


Stimate domnule director,

în urma analizei raportului de evaluare tehnică și financiară șl conformitate PT, privind cererea.de finanțare SM/1 /1.1 /PC/3 Cod SMIS 32472, «Realizarea parcului municipal Ploiești Vest, Inclusiv a căilor de acces șl a rețelelor edilitare specifice -Parc Municipal Ploiești Vest», Autoritatea de Management pentru POR consideră respectată și îndeplinită procedura cu privire la evaluarea tehnică și financiară șl consideră cererea de finanțare acceptată pentru următoare etapă a procesului, în următoarele condftii

 • •  îndeplinirea recomandărilor din raportul de evaluare tehnică șl financiară

 • -   La vizită se vor solicita extrase de carte funciară noi pentru toată suprafața supusă investiției

 • •   Se va solicita actualizarea secțiunilor din CF, respectiv anexelor la contract, afectate de modificarea bugetului, precum și un nou HCL în acest sens -documentele vor fi preluate (a vizita la fața locului

 • -  Având în vedere punctajul obținut, a se acorda maximă atenție atât în la vizită și la elaborarea contractului de finanțare, cât șl în monitorizarea contractului.

Solicitantul de finanțare va fi notificat în mod corespunzător.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”
SECRETAR, Gheorghe SîrbuData:     G'- O 2- ■

1

’ Dacă la CF a fost depusă Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial privind proprietatea publică asupra terenului și / sau infrastructurii, conform prevederilor Legii nr,213/1998 referitoare la proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul vizitei la fața locului nu se mai verifică aceast document

2

în cazul parteneri atei or sc vor prezenta hotărârile menționate in tabel atât pentru lider, cât și pentru fiecare partener.

3

Se va prezenta atât în cazul în care UAT care depune singura cererea de finanțare, cât și în cazul parteneriatului.

4

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnico - economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 656 din 16 septembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul MDLPL nr. 726/2007, ISC nr. 549/2007 privind aprobarea Metodologici de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții — ISC pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice (MO nr, 597/ 29.08.2007)

5

conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, art. 42, cu modificările și completările ulterioare