Hotărârea nr. 259/2011

Hotãrârea nr. 259 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare indicatori urbanistici in incinta Hipodrom"

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


C(


HOTĂRÂREA NR. 259 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 'Modificare indicatori urbanistici în incinta Hipodrom

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Gheorghe Adina, Dumitru Carmen, Horghidan Costel, Popa Gheorghe și Sicoie Florin Lucian și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Planul Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici în incinta Hipodrom ”;

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și actualizată;

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici în incinta Hipodrom”, cu condiția respectării avizului nr.003 din 10.08.2011 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l terenul care face obiectul acestui P.U.Z. se află în intravilanul municipiului Ploiești, este proprietate privată a municipiului Ploiești aflată în administrarea Consiliului Local, conform extras de Carte Funciara nr. 9163/2011 și H.C.L. nr.250/2003, suprafața studiată fiind de 208.322,00mp (din măsurători).

ART.2 Planul Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi 12 august 2011.

PREȘEDINTE DE


Iulian Teodori1NTRASEMNEAZA ȘÎCRETAR,

_______T___/


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“Modificare indicatori urbanistici în incinta Hipodrom ”

Beneficiar : Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING - urb. Aurora BANCĂU

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.I76/N/2000, a Legilor nr.3 50/2001, modificată ș completată, și Legea nr.289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploieșt - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul : Plan Urbanistic Zona “Modificare indicatori urbanistici în incinta Hipodrom ”

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda CONSILIULU LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, în concordanță cu prevederile Ordinulu M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și îi conformitate cu Legea nr.3 50/2001, modificată și completată, privind urbanismul ș amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legi nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiulu Ploiești, este proprietate privată a municipiului Ploiești aflată în administrarea Consiliulu Local, conform extras de Carte Funciara nr. 9163/2011 și H.C.L. nr.250/2003, suprafaț studiată fiind de 208.322,00mp (din măsurători).

Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 172/23.05.2008 imobilul are următoarei reglementări urbanistice :

-terenul este situat în zonă cu interdicție de construire -

9

echipamente edilitare propuse pentru deviere și zone cu ] importante, obligatoriu de realizat în limitele retragerilor de la

 • - zonă protecție rețele tehnologice;

 • - destinația terenului conform planurilor urbanistice actuale:


 • > V3 - subzonă sport și agrement -HIPODROM (inclusiv circulații ș: platforme).

 • - terenul se încadrează în zona valorică B, conform H.C.L. nr.316/2002

 • - retrageri minime obligatorii:

 • > min 44,00 m - max 65,00 din axul B-dul București

 • - regim maxim de înălțime:

 • > Hmax = 9,00 m

 • - accesul auto și pietonal se poate realiza din str.Ghighiului și Bdul București -parcajele se vor dimensiona și dispune iîn afara circulațiilor publice confom normelor specifice; toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 m înălțime

 • - utilizări admise: construcțiile și instalațiile specifice conform proiectelor legale avizate

 • - utilizări interzise: se interzic orice intervenții care contravin legilor și normelor îi vigoare, se interzic orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi publice ș specializate; se interzic orice improvizații ale colectării apelor uzate al< construcțiilor lacustre, se interzice localizarea tonetelor prin decuparea abuzivă ; spațiilor plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cât și pe conturul exterior a spațiilor verzi; se interzic tăierea arborilor fără autorizația autorităților local» abilitate.

Elaborarea documentației de urbanism a fost solicitată prin Certificatul d urbanism nr. 1075/29.07.2011.

OBIECTUL acestui P.U.Z. îl constituie :

- modificarea indicatorilor urbanistici pentru incinta Hipodrom

Prin Certificatul de urbanism nr. 1075/29.07.2011 beneficiarul va obțin următoarele avize și acorduri :

- privind utilități urbane :

o alimentare cu energie electrică


o alimentare cu gaze naturale

 • -  privind :

o protecția mediului

 • -   altele :

o Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța

Ploiești

o Politia Rutieră

o Consiliul Județean Prahova

Zona de protecție a rețelelor tehnologice a fost impusă prin documentația d( urbanism P.U.Z. HIPODROM, aprobată prin H.C.L.nr. 172/2008, autorizare; construcțiilor în această zonă fiind posibilă pe baza avizului deținătorilor de rețele.

Totodată prin adresa nr.4937/20.04.2010 SC PETROM OMV SA comunică faptu că rețelele care impun acea zonă de protecție fac legătura între Petrobrazi și Lukoil, m sunt în exploatare (neexistând informații dacă produsul transportat a fost evacuat) distanța între acest fascicul de conducte și clădirea tribunei fiind cuprinsă între 300,00 -500,00ml.

Având în vedere acestea se consideră că zona de studiu aferentă planului urbaniștii se poate încadra, în conformitate cu Legea nr.3 50/2001, modificată și completată prii O.U.G. nr.7/2011, la poziția 125 din Anexa 1, punctul B - Plan Urbanistic Zonal ș Regulament local aferent acestuia.

în acest context nu mai este necesar a se obține avizul Consiliului Județeai Prahova.

Prin documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Modificare indicator urbanistici în incinta Hipodrom ” se propun următoarele :

 • - modificare regim de înălțime :

 • > Hmax tribună = 25,00m

 • > Hmax construcții = P+2 (12,00m)

 • - eliminarea drumului de incintă existent, propus a se lărgi la 4 benzi, și a bretele de legătură dintre incintă și sensul giratoriu (conform P.U.Z. Hipodrom • H.C.L.nr. 172/2008)

 • - P.O.T propus = 30,00 % (construcții, circulații, platforme) - se mențin propunerea din P.U.Z. Hipodrom-H.C.L.nr. 172/2008


- C.U.T.propus = 0,50 - se menține propunerea din P.U H.C.L.nr. 172/2008

în ședința din data de 04.08.2011 a Comisiei Tehnice de

Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal urbanistici în incinta Hipodrom”, și a fost avizată favorabil conform data de 04.08.2011, cu următoarele condiții :

>                                                                    9

 • - menținerea zonei de protecție a rețelelor tehnologice, cu zona de restricția aferentă;

 • - completarea documentației cu avizele solicitate prin certificatul de urbanisn

nr. 1075/29.07.2011.

Aceste condiții au fost preluate și în avizul nr.003/10.08.2011 al Arhitectului Șef a

Municipiului Ploiești.

Supunem aprobării proiectul Planului Urbanistic Zonal “Modificare indicator urbanistici în incinta Hipodrom” întocmit de INTERGROUP ENGINEERING - urb Aurora BANCĂU.


DIRECTOR ADJ. DXLD.U.

ing.Rita Marcela NEAGl

ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITAN?

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“Modificare indicatori urbanistici în incinta Hipodrom ”

Beneficiar : Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING - urb. Aurora BANCĂU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală d< Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic Zona “Modificare indicatori urbanistici în incinta Hipodrom” întocmit de INTERGROUI ENGINEERING - urb. Aurora BANCĂU

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda Consiliului Local a Municipiului Ploiești în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/200] privind urbanismul și amenajarea teritoriului, modificată și completată, și Legei nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic Zonal „HIPODROM” aprobat prii Hotărârea nr. 172 din 23.05.2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectăm prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinu M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planu Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici în incinta Hipodrom” întocmit d< INTERGROUP ENGINEERING - urb. Aurora BANCĂU, la solicitarea Consiliulu Local al Municipiului Ploiești.

Adina GHEORGHECarmen DUMITRU


Florin Lucian SICOIE

lHGabriel IONESCU

Costel HORGHIDAN

Marius MATEESCUGheorghe POPA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE

CONSER VAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ


RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“Modificare indicatori urbanistici în incinta Hipodrom ”

SECRETAR, Florin SICOIEMUNICIPIUL PLOIEȘTI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2 100008 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

A VIZ

Nr. 003 DIN 10.08.2011

Lucrare:

PLAN URBANISTIC ZONAL

„Modificare indicatori urbanistici în incinta Hipodrom ”

Amplasament:

str. Ghighiului nr.2, Ploiești

Inițiator:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Elaborator:

INTERGROUP ENGINEERING - urb. Aurora BANCĂU

Documentația tehnică de urbanism este completă, fiind depusă împreună cu avizele solicitate prin certificatele de urbanism.

Prin documentația de urbanism se propune actualizarea planului urbanistic zonal aprobat prin H.C.L. nr. 172/2008 — P. U.Z..,, HIPODROM”, respectiv :

 • - modificare regim de înălțime :

 • > Hmax tribună = 25,00m

 • > Hmax construcții = P+2 (12,0Om)


 • - eliminarea drumului de incintă existent, propus a se lărgi la 4 benzi, și a bretelei de legătură dintre incintă și sensul giratoriu (conform P.U.Z. Hipodrom - H.C.L.nr. 172/2008)

 • - P.O.Tpropus = 30,00 % (construcții, circulații, platforme) — se menține propunerea din P. U.Z. Hipodrom — H.C.L.nr. 172/2008

 • - C.U.T.propus = 0,50 - se menține propunerea din P.U.Z. Hipodrom — H.C.L.nr. 172/2008

în urma ședinței din data de 04.08.2011 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentațietehnică de urbanism s-a acordat: A VIZ FA VORABIL, cu următoarele condiții:

- menținerea zonei de protecție a rețelele tehnologice, cu zona de restricție aferentă;

întocmit: Daniel Dumitru, 10.08.2011

Avi~ A.Ș.003.2011, P.U.Z. „Modificare indicatori urbanistici în incinta Hipodrom "

în perioada 25.05 - 09.08.2011 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ȘEF emite următorul:

A VIZ FA VORABIL CU CONDIȚII

și anume:

- menținerea zonei de protecție a rețelele tehnologice, cu zona de restricție

aferentă;

- completarea documentației cu avizele solicitate prin certificatul de

urbanism nr. 1075/29.07.2011

în baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL „Modificare indicatori urbanistici în incinta Hipodrom ”.

ARHITECT ȘEF, arh. Simona Elena MUNTEANU

ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITANĂ

Dqffel DUMITRU

întocmit: Daniel Dumitru. 10.08.2011

Avi: A.Ș.003.2011. P.U.Z. ..Modificare indicatori urbanistici în incinta Hipodrom "


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2

100008 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829


Aviz C.T.A.T.U. nr.67

04.08.2011

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM

constituită conform H.C.L.PIoiești nr.126/2009

AVIZ

Nr. 67 DIN 04.08.2011

LUCRAREA:

Plan Urbanistic Zonal

„Modificare indicatori urbanistici în incinta Hipodrom”

AMPLASAMENT :

str.Ghighiului nr.2, Ploiești

INIȚIATORI :

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ELABORATOR :

INTERGROUP ENGINEERING - urb. Aurora BANCĂU

Documentația, înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a)  piese scrise : memoriu de prezentare

 • b)  piese desenate : 4 planșe

 • c)  alte documente:

 • a.  Certificat de urbanism : 1075/29.07.2011

 • b.  Act de proprietate : proprietate privata a municipiului Ploiești în administrarea Consiliului Loct conform extras de Carte Funciara nr. 9163/2011 si H.C.L. nr. 250/2003;

 • c.  Avize solicitate prin Certificat de urbanism : alimentare cu energie electrică - lipsa, gaze naturale lipsa, Agenția pentru Protecția Mediului - lipsa, Poliția Rutieră - lipsă, Comisia Municipală peni Transport și Siguranța Circulației - lipsă, Avizul Consiliului Județean Prahova - lipsă

 • d.  Taxă C.T.A.T.U.: - ’

 • e.  Taxa R.U.R. : lipsă

 • f.   Alte documente : -

> Reglementari stabilite prin P. U.Z. HIPODROM aprobat prin HCL nr. 172/23.05.2008:

- U.T.R. S- 12; POT=30,00%, CUT= 0,50

St studiu = 208.376,00 din acte, respectiv 208.322,00mp din măsurători

conform PUZ HIPODROM, terenul este situat in zona cu interdicție de construire - zor protecție trasee echipamente edilitare propuse pentru deviere si zone cu plantații c aliniament importante, obligatoriu de realizat in limitele retragerilor de la aliniament Destinația terenului conform planurilor urbanistice actuale : V3 - subzona sport si agrement HIPODROM (inclusiv circulații si platforme).

Terenul se incadreaza in zona valorica B, conform HCL nr.316/ 2002 retrageri minime obligatorii:

 • - min 44,00 m- max 65,00 din axul B-dul București

 • - Hmax = 9,00 m

parcajele se vor dimensiona si dispune in afara circulațiilor publice conform normei specifice; toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri c parcare si vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20 m inaltime

Utilizări admise: construcțiile si instalațiile specifice conform proiectelor legale avizate

Utilizări interzise: se interzic orice intervenții care contravin legilor si normelor in vigoare, s


interzic orice schimbări ale funcțiunilor spatiilor verzi publice si specializate; se interzic orie improvizații ale colectării apelor uzate ale construcțiilor lacustre, se interzice localizare tonetelor prin decuparea abuziva a spatiilor plantate adiacente trotuarelor, atat in interior, ci si pe conturul exterior al spatiilor verzi; se interzic taierea arborilor fara autorizația autoritatik locale abilitate.

Acest P. U.Z. a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.1075 din 29.07.2011.

OBIECTUL acestui P.U.Z. îl constituie elaborarea unei documentații de urbanism necesară penti modificarea indicatorilor urbanistici din PUZ HIPODROM, in incinta Hipodromului.

în urma analizei documentației elaborată de către INTERGROUP ENGINEERING - urb. Aurora Bancău, s propun :

 • -  Modificarea indicatorilor urbanistici aferenti subzonei V3a (incinta Hipodrom);

 • -  POT=30,00%

 • -  CUT=0,50

 • -  Pastrarea gabaritelor actuale ale străzilor;

 • -  H max.construcții = P+2 (12,00 m)

 • -  H max. tribuna = 25,00 m

 • -  Eliminarea drumului de incintă existent, propus a se lărgi la 4 benzi (conform P.U.Z. Hipodrom) și bretelei de legătură dintre incintă și sensul giratoriu

 • -  Retrageri fata de limitele existente: borduri, garduri,etc. care definesc amenajările PUZ, sunt confori planșei nr. 4 - Reglementari Urbanistice

în urma analizei, în ședința din data de 04.08.2011, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului Urbanism acordă:

AVIZ FAVORABIL

pentru

Plan Urbanistic Zonal

„Modificare indicatori urbanistici in incinta Hipodrom”

Cu următoarele condiții:

Menținerea zonei de protecție a rețelele tehnologice, cu zona de restricție aferentă;

Completarea cu avizele solicitate in certificatul de urbanism nr. 1075/29.07.2011

Având :


„6”     - voturi „pentru”

- voturi „împotrivă”

„1”     -abțineri

„2”     - absențe


ARHITECT ȘEF,

arh. Simona Elena MUNTEANU