Hotărârea nr. 258/2011

Hotãrârea nr. 258 privind aprobarea rectificarii bugetului creditului intern BCR al municipiului Ploiesti pe anul 2011


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 258

privind aprobarea rectificării bugetului creditului intern BCR al municipiului Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:


văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești precum si raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil intocmit pe baza notelor de fundamentare si anexelor pentru investiții ale Direcției Tehnic - Investiții;


având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001- republicată, privind administrația publică locală, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetulului creditului intern BCR al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aproba rectificarea listei de investiții a bugetului creditului intern BCR al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.


Art.3 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi 12 august 2011.


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditului intern BCR al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 -Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 50/11.01.201 lsi rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 103/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 144/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 184/21.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.205/28.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.225/27.07.2011, Hotararea Consiliului Local nr.257/01.08.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de necesitatea efectuării unor modificări prioritare in cadrul listei de investiții aferenta creditului intern BCR conform notelor de fundamentare intocmite de Direcția Tehnic - Investiții.

O

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul creditului intern BCR al Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2011.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului creditului intern BCR al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 50/11.01.201 lsi rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 103/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 144/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 184/21.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.205/28.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.225/27.07.2011, Hotararea Consiliului Local nr.257/01.08.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de necesitatea efectuării unor modificări prioritare in cadrul listei de investiții aferenta creditului intern BCR conform notelor de fundamentare întocmite de Direcția Tehnic - Investiții.

  • 1. Capitolul „Cultura, recreere si religie” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 5.120,00 mii lei reprezentând active fixe (obiectiv de investiții „refacere stadion Ilie Oana Ploiești) - conform notelor de fundamentare intocmite de Direcția Tehnic - Investiții si Anexei nr. 2.

  • 2. Capitolul „ Transporturi”- se diminuează prevederea bugetara cu suma de 5.120,00 mii lei reprezentând active fixe conform notelor de fundamentare intocmite de Direcția Tehnic - Investiții si Anexei nr. 2.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat

VIZAT

DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte
JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


BUGETUL CREDITELOR INTERNE

PE ANUL 2011
anexa nr.l

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

COD

buget cf. HCL

184/21.06.2011

influiente +/_

buget rectificat

0

1

2

3

3

3

CREDITE INTERNE - TOTAL

1

76.450,00

0,00

76.450,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

2

70

66.450,00

0,00

66.450,00

ACTIVE NEFINANCIARE

3

71

66.450,00

0,00

66.450,00

Active fixe

4

71.01

66.450,00

0,00

66.450,00

Construcții

5

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

6

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

7

71.01.03

Alte active fixe

8

71.01.30

66.450,00

66.450

Reparații capitale aferente activelor fixe

9

71.03

0,00

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

10

51.07

6.300,00

0,00

6.300,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

11

70

6.300,00

0,00

6.300,00

ACTIVE NEFINANCIARE

12

71

6.300,00

0,00

6.300,00

Active fixe

13

71.01

6.300,00

0,00

6.300,00

Construcții

14

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

15

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

16

71.01.03

Alte active fixe

17

71.01.30

6.300,00

6.300

Reparații capitale aferente activelor fixe

18

71.03

Autorități executive și legislative

19

51.07.01

6.300,00

6.300

INVATAMANT

20

65.07

3.500,00

0,00

3.500,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

21

70

3.500,00

0,00

3.500,00

ACTIVE NEFINANCIARE

22

71

3.500,00

0,00

3.500,00

Active fixe

23

71.01

3.500,00

0,00

3.500,00

Construcții

24

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

25

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

26

71.01.03

Alte active fixe

27

71.01.30

3.500,00

3.500

Reparații capitale aferente activelor fixe

28

71.03

învățământ preșcolar și primar

29

65.07.03

0,00

0,00

0,00

învățământ preșcolar

30

65.07.03.01

învățământ primar

31

65.07.03.02

învățământ secundar

32

65.07.04

3.500,00

0,00

3.500,00

învățământ secundar inferior

33

65.07.04.01

învățământ secundar superior

34

65.07.04.02

3.500,00

3.500

învățământ profesional

35

65.07.04.03

învățământ postliceal

36

65.07.05

învățământ nedefinibil prin nivel

37

65.07.07

0,00

0,00

0,00

Invatamant special

38

65.07.07.04

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

39

65.07.50

SĂNĂTATE

40

66.07

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

41

70

0,00

0,00

0,00

ACTIVE NEFINANCIARE

42

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe

43

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

44

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

45

71.01.02

0

1

2

3

3

3

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

46

71.01.03

Alte active fixe

47

71.01.30

Se /W

Reparații capitale aferente activelor fixe

48

71.03

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

49

66.07.06

0,00

0,00

' 0,00

Spitale generale

50

66.07.06.01

Alte cheltuieli în domeniul sănătății

51

66.07.50

0,00

0,00

0,00

Alte instituții și acțiuni sanitare

52

66.07.50.50

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

53

67.07

29.180,00

5.120,00

34.300,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

54

70

29.180,00

5.120,00

34.300,00

ACTIVE NEFINANCIARE

55

71

29.180,00

5.120,00

34.300,00

Active fixe

56

71.01

29.180,00

5.120,00

34.300,00

Construcții

57

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

58

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

59

71.01.03

Alte active fixe

60

71.01.30

29 180 00

5 120 00

34 300

Reparații capitale aferente activelor fixe

61

71.03

Servicii culturale

62

67.07.03

0,00

0,00

0,00

Biblioteci publice comunale,orășenești,municipale

63

67.07.03.02

Muzee

64

67.07.03.03

Instituții publice de spectacole și concerte

65

67.07.03.04

Școli populare de artă și meserii

66

67.07.03.05

Case de cultură

67

67.07.03.06

Cămine culturale

68

67.07.03.07

Centre ptr. conservarea și promovarea culturii tradiționale

69

67.07.03.08

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

70

67.07.03.12

Centre culturale

71

67.07.03.14

Alte servicii culturale

72

67.07.03.30

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și

73

67.07.50

29.180,00

5.120

34.300

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

74

68.07

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

75

70

0,00

0,00

0,00

ACTIVE NEFINANCIARE

76

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe

77

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

78

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

79

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

80

71.01.03

Alte active fixe

81

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

82

71.03

Asistență acordată persoanelor în vârstă

83

68.07.04

Asistență socială pentru familie și copii

84

68.07.06

Prevenirea excluderii sociale

85

68.07.15

0,00

0,00

0,00

Cantine de ajutor social

86

68.07.15.02

Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale

87

68.07.15.50

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

88

70.07

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

89

70

0,00

0,00

0,00

ACTIVE NEFINANCIARE

90

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe

91

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

92

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

93

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

94

71.01.03

Alte active fixe

95

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

96

71.03

Locuințe

97

70.07.03

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemunlui de locuințe

98

70.07.03.01

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

99

70.07.03.30

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice

100

70.07.05

0,00

0,00

0,00

Alimentări cu apă

101

70.07.05.010

1

2

3

3

Amenajări hidrotehnice

102

70.07.05.02

Iluminat public și electrificări rurale

103

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale în localități

104

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

105

70.07.50

C

PROTECȚIA MEDIULUI

106

74.07

8.980,00

0,00

8.980^00

CHELTUIELI DE CAPITAL

107

70

8.980,00

0,00

8.980,00

ACTIVE NEFINANCIARE

108

71

8.980,00

0,00

8.980,00

Active fixe

109

71.01

8.980,00

0,00

8.980,00

Construcții

110

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

111

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

112

71.01.03

Alte active fixe

113

71.01.30

8.980,00

8.980

Reparații capitale aferente activelor fixe

114

71.03

Salubritate și gestiunea deșeurilor

115

74.07.05

0,00

0,00

0,00

Salubritate

116

74.07.05.01

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

117

74.07.05.02

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

118

74.07.06

8.980,00

8.980

TRANSPORTURI

119

84.07

28.490,00

-5.120,00

23.370,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

120

70

28.490,00

0,00

28.490,00

ACTIVE NEFINANCIARE

121

71

28.490,00

0,00

28.490,00

Active fixe

122

71.01

28.490,00

0,00

28.490,00

Construcții

123

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

124

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

125

71.01.03

Alte active fixe

126

71.01.30

28.490,00

28.490

Reparații capitale aferente activelor fixe

127

71.03

Transport rutier

128

84.07.03

28.490,00

-5.120,00

23.370,00

Drumuri și poduri

129

84.07.03.01

0,00

Străzi

130

84.07.03.03

28.490,00

-5.120

23.370

Transport aerian

131

84.07.06

0,00

0,00

0,00

Aviația civilă

132

84.07.06.02

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

133

96.07

Deficit

134

99.07

DIRECȚIA TEHNIC INVESTI}II Serviciul Investiții


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Rectificare IV buget 2011 -

Direcția Tehnic Investiții are in derulare contractul de lucrări nr. 13325/28.07.2010 avand ca obiect “Refacere Stadion “Ilie Oana” Ploiești”.

Capitolul 67.02.71 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Contract lucrări: nr. 13325/28.07.2010

Valoare contract lucrări: 73.051.626,60 lei (inclusiv TVA)

Valoare totala decontata: 28.160.675,09 lei din care 23.162.968,48 lei in anul 2011; Rest de executat: 44.890.951,51 lei.

Pentru continuarea si decontarea lucrărilor la acest obiectiv propunem majorarea sumelor alocate in acest an din credit BCR de la 27.710.000 lei pana la valoarea de 32.830.000 lei;

Suma prevăzută in buget pentru anul 2011: 32.830.000 lei

DIRECTOR TEHNIC INVESTIT

TEODORA MAbflN /

SERVICIUL INVESTIȚII


SORINA SOM


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚIILISTA

obiectivelor de investiții- BCR 2011

Rectificare 2


mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoarea totala conf. S.F.

Valoarea totala actualiz.

Cheltuieli

totale

finanțai

e din:

Influente

CREDIT BANCAR INIȚIAL 2011

Cofinantarc

Alte surse

Credit

RECTIFICAI a

2011     5

Total locații ugetare

din care:

de la bug. local

transf. bug. stat

0

1

2

3

4

5

6 = 8+10

8

9

10

11

12

TOTAL GENERAL

281,056,74

76.450,00

76.450,00

0,00

76.450,00

Cap.51.07

AUTORITATI PUBLICE

0;00

6,300,00

6,300,00

din care:

('

Alte cheltuieli de investiții (Dotări)

0.00

6.300.00

6.300.00

0,00

6.300.00

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0,00

800,00

800,00

0,00

800,00

2

Achiziționare trolebuze pentru RATP

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

5.500,00

Cap.65.07

INVATAMANT

FO PAL

<<<;630Oft<<;

+/ 3300;0(l

■<3<5O0+:

din care:

B

Lucrări noi

6.500,00

3.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

1

Consolidare Liceul Nichita Stanescu

6.500,00

3.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

Cap.67.07

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

1 () 1 Al                                                                                        •

74 570,63

<34300,00

34.300,00

:<:<<<<<<<<<5J2(I^<<

< 29.180^00 :<

din care:

A

Lucrări in continuare

74.570,63

32.830,00

32.830,00

5.120,00

27.710,00

1

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

74.570,63

32.830,00

32.830,00

\M7i0jb0

B

Lucrări noi

0,00

1.470,00

1.470,00

^I-.-470s,0tîv.\'

1

Consolidare, modernizare si extindere Sala Sporturilor Olimpia Ploiești

0,00

700,00

700,00

bSL 'fi cW° £

fewi *

2

PT+Executie /Consolidare si modernizare bazin de inot strada Vega

0,00

770,00

770,00

U .r\ /ZZȚt

/£"•    1

Nr. crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoarea totala conf. S.F.

0

1

2

Cap.74.07

PROTECȚIA MEDIULUI

TPiÂi'T-Vi-’-’-’-’-'-’-' '-' '-' '- -’-' '-'- -’- -'-

din care

A

Lucrări in continuare

0,00

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Arnota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras)-canalizare

0,00

B

Lucrări noi

29.773,43

1

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Bereasca

20.904,00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Rafov

2.459,96

3

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni

2.913,18

4

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gheorghe Doja

3.496,29

Cap.84.07

TRANSPORTURI SI COMUNICĂRI

176 7Î2 68

din care:

A

Lucrări in continuare

9.241,00

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Arnota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras)

9.241,00

B

I.ucrari nai

167.471,68

1

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) (proiectare+executie)

4.835,12

2

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Arnauti,

Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae, Filipescu, Motrului,) (proiectare+executie)

5.393,57

mii lei

Valoarea totala actualiz.

Cheltuieli totale

finanțate din:

Influente

CREDIT

BANCAR

INIȚIAL

2011

Cofinantare

Alte surse

Credit

RECTIFICAI 2011

Total alocații bugetare

din care:

de la bug local

transf. bug. stat

3

4

5

6 = 8+10

8

9

10

11

12

.............

:: 8 :QS(i: :::

8 ORO 00

3.280,00

3.280,00

0,00

3.280,00

3.280,00

3.280,00

0,00

3.280,00

5.700,00

5.700,00

0,00

5.700,00

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

1.400,00

1.400,00

0,00

1.400,00

1.200,00

1.200,00

0,00

1.200,00

1.600,00

1.600,00

0,00

1.600,00

23370,00

' :23.370,:00:+:

:-5;i:20j.06 :

■ 28;490;00

3.630,00

3.630,00

0,00

3.630,00

3.630,00

3.630,00

0,00

3.630,00

19.740,00

19.740,00

-5.120,00

24.860,00

2.690,00

2.690,00

O

x A?' \

3.100.00

3.100,00

-60(^

fflF b
mii lei


Nr.

DENUMIREA

Valoarea

Valoarea

Cheltuieli

f i n an t

ate din:

CREDIT

crt.

OBIECTIVELOR

totala

totala

totale

Cofinantare

Credit

Total

din care:

Influente

BANCAR

DE INVESTIȚII

conf. S.F.

actualiz.

Alte surse

RECTIFICAI

2011

alocații bugetare

de la bug. local

transf. bug. stat

INIȚIAL

2011

0

1

2

3

4

5

6 = 8+10

8

9

10

11

12

3

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazlau(Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) (proiectare+executie)

2.857,48

1.630,00

1.630,00

0,00

1.630,00

4

Reparații capitale străzi si parcari betonate, inclusiv canalizare, Cartier Mihai Bravu (Ariesului, Ghilcos, Fantanele, Petrochimistilor, Chimiei, Matei Basarab, Crangasi, Dimitrie Cantemir, Barbu Constantinescu, precum si modernizarea următoarelor parcari: parcarea PI, P2(str. Ariesului), parcarea P3,P4,P5 (str. Theodor Aman), parcarea P6, P7, P8 (Aleea Petrochimistilor)) (proiectare+executie)

9.937,53

5.800,00

5.800,00

-700,00

6.500,00

5

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1.574,43

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

6

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu (proiectare si execuție)

1.933,10

2.200,00

2.200,00

0,00

2.200,00

7

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu (Proiectare + Execuție)

546.14

700,00

700,00

0,00

700,00

8

Modernizare si reabilitare străzi Cartier Bereasca (Piersicilor, Zorelelor, Zăvoiului, Zambilelor, Viorelelor, Trifoiului, Stanjeneilor, Sălciei, Rozmarin, Prunilor, Plopilor, Perilor, Micsunelelor, Mesteacănului, Merilor, Maghiranului, Lucemei, Leandrului, Lalelelor, Iasomiei, Frasinului, Fagului, Drumul Serii, Cuptoarelor, Crângului (tr. Drumul Serii - Dumbravei, tr. Craitelor-Zorelelor), Caltunasi, Bujorilor, Arțarului, Arborilor, Alunilor, Albastrlelor, Crasmaritelor, Drumul Serii, Luminișului, Pădurii, Lamaitei, Busuiocului, Margaretelor, Liliacului, Bradului, Molidului, Tisei, Castanilor, Gorunului, Căpșunilor, Muscatelor, Garoafelor, Pelinului, Narciselor, Rozetei, Mărgăritarului, Râului, Lacului, Romulus, Badesti, Trandafirilor, Salcamilor)(proiectare+executie)

40.494,41

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

9

Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol (Violetelor, Viilor, Trestioarei, Răchitei, Prigoriei, Plutelor, Paltinului, Mierlei, Lăstunului, Gaterului, Fluturilor, Ferigii, Energiei, Delfinului, Ciocârliei, Cetinei, Cerbului, Canarului, Brândușelor,Drum exploatare modernizat, Acces serviciu, Acvilei

80.465,69

180,00

180,00

-1.120,00

1.300,00

10

Parcare supraterana str.Cuza Vodă

12.708,18

150,00

150,00

-900,00

1.050,00

11

Drumuri si accese cartier Vega inclusiv canalizare

2.568,03

100,00

100,00

-200,00.

300,00

12

Reparație capitala strada C-tin Brezeanu-proiectare+executie

2.810,00

90,00

90,00

^-fțio^oA

"^§0,00

13

Reparație capitala strada Podul Inalt-proiectare+executie

1.348,00

100,00

100,00

/

'"'+7QO^O


DIRECTOR TEHINVESTIȚII,

Marin TdodoraFROM :SERICUL DhTQRIE LIXALA


COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR


HOTĂRÂREA NR.


din .28 iULIE 2011

pentru modificarea art. 2 din HOTĂRÂREA NR. 1794/18.11.2010

Avândjn vedere prevederile:

  • - Art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr, 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial a! României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența șl funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor focale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetsr, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010;

analizând solicitarea MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA, nr. 012808/25.07.2011 privind autorizarea efectuării de trageri din finanțarea rambursabilă în valoare de 29.400.000 EUR, contractata do la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA în cinul 2007,

potrivit deliberărilor consemnate în procs au l-verbal a! ședinței din data de 23 IULIE 2011,

Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale adepta, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

Articol unic - Se modifică articolul 2 din Hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale Nr. 1794 din 18 NOIEMBRIE 2010 și va avea următorul cuprins: „Art. 2 - Se autorizează efectuarea de trageri în anul 2011 de către MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA, în valoare de 17.824.377,24 EUR din finanțarea rambursabilă acordată de BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, în baza Contractului de credit nr, DM 7/1033/27.11.2007.”
Capitolul 84.07 - TRANSPORTURI SI COMUNICĂRI

B. Lucrări noi

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai - proiectare si execuție -

(străzile: Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae Filipescu, Motrului)

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.304/2010.

întrucât lucrările de execuție sunt in curs de finalizare, suma de 600.000 lei se poate redistribui.

Reparații capitale străzi si parcari betonate, inclusiv canalizare, Cartier Mihai Bravu -proiectare si execuție

•Reparații capitale pe străzile: Ariesului, Ghilcos, Fantanele, Petrochimistilor, Chimiei, Matei Basarab, Crangasi, Dimitrie Cantemir, Barbu Constantinescu

•Modernizare parcari: parcarea PI, P2 (str.Ariesului), parcarea P3, P4, P5 (str. Theodor Aman), parcarea P6, P7, P8 (str.Aleea Petrochimistilor)

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.420/2010.

întrucât lucrările de execuție sunt in curs de finalizare, suma de 700.000 lei se poate redistribui.

Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol

(străzile: Violetelor, Viilor, Trestioarei, Răchitei, Prigoriei, Plutelor, Paltinului, Mierlei, Lăstunului, Gaterului, Fluturilor, Ferigei, Energiei, Delfinului, Ciocârliei, Cetinei, Cerbului, Canarului, Brândușelor, Drum exploatare modernizat, Acces serviciu, Acvilei)

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.421/2010.

Având in vedere ca pana la aceasta data nu a fost organizata licitația pentru achiziția serviciilor si lucrărilor, suma de 1.120.000 lei se poate redistribui.

Parcare supraterana str.Cuza Voda

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr. 186/2010.

Având in vedere ca pana la aceasta data nu a fost organizata licitația pentru achiziția serviciilor si lucrărilor, suma de 900.000 lei se poate redistribui.

Drumuri si accese Cartier Vega, inclusiv canalizare

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.423/18.12.2009.

Având in vedere ca pana la aceasta data nu a fost organizata licitația pentru achiziția serviciilor si lucrărilor, suma de 200.000 lei se poate redistribui.

Reparație capitala strada Constantin Brezeanu (proiectare si execuție)

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr. 137/27.04.2011.

Având in vedere ca pana la aceasta data nu a fost organizata licitația pentru achiziția serviciilor si lucrărilor, suma de 1.000.000 lei se poate redistribui.

Reparație capitala strada Podul înalt (proiectare si execuție)

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.133/27.04.2011.

Având in vedere ca pana la aceasta data nu a fost organizata licitația pentru achiziția serviciilor si lucrărilor, suma de 600.000 lei se poate redistribui.

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII Ing.Teodora MARIN

SEF SERVICIU DEZVOLTARE CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE Ing.Liviu (ÎhEORGHIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului creditului intern BCR al municipiului Ploiești pe anul 2011PREȘEDINTE, Radu Mateescu
Data:       ®