Hotărârea nr. 257/2011

Hotãrârea nr. 257 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 257

privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a doamnei viceprimar Nicoleta-Cătălina Bozianu și a domnilor consilieri Gheorghe Sarbu și Radu Mateescu precum si raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil intocmit pe baza notelor de fundamentare si anexelor pentru investiții ale Direcției Tehnic - Investiții;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001- republicată, privind administrația publică locală, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetulului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea bugetulului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aproba rectificarea listei de investiții a bugetulului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.4 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 1 august 2011.

Președinte de sedi


Contrasemnează Secretar,

JUDEȚU L PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 50/11.01.201 lsi rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 103/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 144/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr.l 84/21.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.205/28.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.225/27.07.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de necesitatea efectuării unor modificări prioritare in cadrul listelor de investiții datorita preluării in bugetul fondurilor externe nerambursabile a obiectivului de investiții „Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani in pavilionul B3, str. Cosminele nr. 11A” din cadrul bugetului Administrației Serviciilor Sociale Comunitare in suma de 719,34 mii lei conform bugetelor rectificate ale acestora.

Prevederile veniturilor bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 429.786,32 mii lei se vor ramane neschimbate.

Prevederile cheltuielilor bugetului local în sumă de 429.786,32 mii lei si vor ramane neschimbate iar in structura se vor produce următoarele modificări:

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2011.CONSILIERI, Nicoleta Cataliana ianu Gheorghe Sarbu Radu Mateescu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 50/11.01.2011 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 103/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 144/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 184/21.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.205/28.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.225/27.07.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioareprecum si de necesitatea efectuării unor modificări prioritare in cadrul listelor de investiții.

Prevederile veniturilor bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 429.786,32 mii lei se vor ramane neschimbate.

Prevederile cheltuielilor bugetului local în sumă de 429.786,32 mii lei si vor ramane neschimbate iar in structura se vor produce următoarele modificări:

1. Capitolul „Alte servicii publice generale” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 719,34 mii lei la titlul 55 „alte transferuri - proiecte fonduri externe nerambursabile” reprezentând sumele utilizate in cadrul proiectelor cofinantate de

*

către Uniunea Europeana la care Municipiul Ploiești este partener conform notei de fundamentare a Serviciului Proiecte cu finanțare Externa si bugetului fondurilor externe nerambursabile rectificat.

2. Capitolul „ Asigurări si asistenta sociala”- se diminuează prevederea bugetara cu suma de 719,34 mii lei de la titlul 51 „transferuri”, reprezentând suma alocata in bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare pentru obiectivul „Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani in pavilionul B3, str. Cosminele nr. 1 IA” in bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat

VIZAT

DIRECTOR,

Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu

Simona Albu


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anexa nr. 1

BUGET LOCAL- 2011

venituri

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL nr.

225/27.07.2011

influente +/-

buget rectificat

1

VENITURI - TOTAL

0001

429.786,32

0,00

429.786,32

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

281.074,57

0,00

281.074,57

3

I. VENITURI CURENTE

0002

369.993,27

0,00

369.993,27

4

A. VENITURI FISCALE

0003

344.241,43

0,00

344.241,43

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

%

0004

169.173,43

0,00

169.173,43

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.604,43

0,00

3.604,43

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

704,43

0,00

704,43

Impozit pe profit de la agenți economici

010201

704,43

704,43

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.900,00

0,00

2.900,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.900,00

2.900,00

11

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

164.877,00

0,00

164.877,00

12

COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

164.877,00

0,00

164.877,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

163.027,00

163.027,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.850,00

1.850,00

15

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

692,00

0,00

692,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0502

692,00

0,00

692,00

17

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

050250

692,00

692,00

18

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

0009

65.909,30

0,00

65.909,30

19

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

65.909,30

0,00

65.909,30

20

Impozitul și taxa pe clădiri

070201

54.600,00

0,00

54.600,00

21

Impozit pe clădiri de la pers, fizice

07020101

10.900,00

10.900,00

22

Impozitul și taxa pe clădiri de la pers, juridice

07020102

43.700,00

43.700,00

23

Impozitul și taxa pe teren

070202

7.505,40

0,00

7.505,40

24

Impozit pe terenuri de la pers, fizice

07020201

2.300,00

2.300,00

25

Impozitul și taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

5.200,00

5.200,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

5,40

5,40

27

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

3.800,00

3.800,00

28

Alte impozite și taxe pe proprietate

070250

3,90

3,90

29

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

0010

109.158,70

0,00

109.158,70

30

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.

1102

92.869,00

0,00

92.869,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201


Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor,                 110202

municipiilor, și sect. Mun. București_____________________________

.Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei J0203 [termice livrate populației__________________________________________

, t [Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de . t

 • 34      j           . -u                                     1  110204

| producere și distribuție a energiei termice

 • 35 [Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

[Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor

 • 36

locale___________________________________________________


110205


110206


Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului . j 10207 |de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural \ ALTE IMPOZITE Șl TAXE GENERALE PE piWCT/ Șl SERVICII_______________

 • 39 |Taxe hoteliere

 • 40  TAXE PE SERVICII SPECIFICE


1202


41 | Impozit pe spectacole


120207 1502

150201

150250


 • 42  |Alte taxe pe servicii specifice____________-

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

 • 43 \aUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU |  1602

\PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI______

 • 44 |lmpozit pe mijloacele de transport______________


160202


4 Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers. . jgQ20201 | fizice__________________________________________________________________________

„ Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers. 16020202 [juridice____________________________________________|__________

|Taxe și tarife ptr. eliberarea de licențe și autorizații ,

 • 47   , „    .                                                 16U2U3

|de funcționare;

 • 48  Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea          160250

utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități


49


A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE


0011


1802 180250 52 I C. VENITURI NEFISCALE__________I 0012

sTl CI. VENITURI DIN PROPRIETATE 0013


 • 50 [ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

 • 51  [Alte impozite și taxe:


54 [VENITURI DIN PROPRIETATE


3002


Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome,

[societăților și companiilor naționale________________

 • 56  Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor

I precedenți___________________________________________

 • 57 [Venituri din concesiuni și închirieri________________

 • 58 [Venituri din dividende____________________________

 • 59  [Alte venituri din proprietate_______________________

 • 60 \VENITURI DIN DOBÂNZI            ~

 • 61  Alte venituri din dobânzi


300201


300203


300205

300208

300250 3102

310203


62


C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII


0014


[VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE

\ ACTIVITĂȚI____________________________

 • 64  [Venituri din prestări de servicii____________________

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr.

 • 65

întreținerea copiilor în creșe_______________________

Contibuția pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor

 • 66

social__________________


330208


330210


330212


 • 67  [Taxe din activități cadastrale și agricultură____________ | 330224

 • 68  Contibuția lunară a părinților ptr. întreținerea copiilor în 339227

[unitățile de protecție socială________________________

 • 69  Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,

[imputații și despăgubiri_____________________________

 • 70  Alte venituri din prestări de servicii și alte activități


330228


33025090.959,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0fl0


0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


413,00

413,00

30,00

30,00


15.846,70


11.410,00

5.900,00


5.510,00


4.233,70


203,00


0,00

MO


25.751,84

14.774,44

14.774,44


7.102,96


6.594,00

1.077,48


0,00


10.977,40


3.219,40

3.159,00


50,00

0,00

0,00


2,00


3402


 • 72  Taxe extrajudiciare de timbru                         I 340202

 • 73 [Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 340250

 • 74 \aMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI        I 3502

[Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit |dispoziții lor legale__________________________________________

[Penalități ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a. 350202 Ideclarației de impozite și taxe_____________________________________

încasări din valorificarea bunurilor confiscate,

 • 77  abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea I 350203

[potrivit legii__________________________________________

 • 78  |Alte amenzi, penalități și confiscări_____________

  350250

  3602


 • 79 \ DIVERSE VENITURI

g^TVarsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile

360205


| instituțiilor publice ____________________________

|taxe speciale____________________________________

[varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

 • 81  [Venituri din ajutoare de stat recuperate_________

 • 82  Alte venituri

  360206

  360207

  360211

  360250


{TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT {SUBVENȚIILE

3702


370201
 • 84  [Donații și sponsorizări_____________________'

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)___________

370203


varsaminte din secțiunea de funcționare________________| 370204

 • 85  [Alte transferuri voluntare                               I 370250

 • 86 II. VENITURI DIN CAPITAL             0015

 • 87 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39oF

IVenituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor 3992OI publice_____________________________________

[Venituri din vânzarea locuințelor construite din [fondurile statului________________________________

390203


90 [Venituri din privatizare________________________

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului___________________

390207


Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390204


390210

001691 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE_______

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA  '

4002


ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE___________

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea

93 lunor instituții și serv, publice de interes local sau a unor I 400206 activ, finanțate integral din venituri proprii_____________

încasări din rambursarea microcreditelor de la pers.       400207

fizice și juridice_______________________________________________________95 |împrumuturi temporare din trezoreria statului__________ 400210

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea 400211 golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare |__

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea 499213 golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214


 • 97 |încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

 • 98 IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE____________

 • 100 {SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT ~

 • 101 |/1. De capital

 • 102  Retehn°l°gizarea centralelor termice și elecrice de

Itermoficare_________________________________________

 • 103 [Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

 • 104 [Planuri și regulamente de urbanism


  3.810,00


  400250

  0017


  55.753,25


  0018


  4202

  0019


  55.753,25 29.600,00


  420201


  420203

  420205


105

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

106

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42020

7

107

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

420209

108

Finațarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuință

420210

1.000,00

1.000,00

109

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

5.000,00

5.000,00

110

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

420213

23.600,00

23.600,00

111

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

420214

112

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

420215

113

B. Curente

0020

26.153,25

0,00

26.153,25

114

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

115

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

116

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

117

Subvenții ptr. compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

420232

25.997,00

25.997,00

118

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

119

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

110,25

110,25

120

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

46,00

46,00

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-născuți

420236

121

subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

420246

122

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

123

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

431

D20

1

124

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

430204

125

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistență socială ptr. persoanele cu handicap

430207

126

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare în situații de extremă dificultate

430208

127

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

0

0

0

128

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

450215

0

0

0

129

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45C

>2k

>02

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

BUGET LOCAL 2011

CHELTUIELI


Anexa nr.l


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


COD


buget cf. HCL nr.225/27.07.201

1


influente +/-


buget rectificat


CHELTUIELI - TOTAL


5002


449.786,32


AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE


Cheltuieli de personal___________

Bunuri si servicii - total, din care: Bunuri si servicii


bunuri si servicii (promovarea imaginii municipiului -European Film Festival& Fair Ploiești)


bunuri si servicii p

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

Cheltuieli de capital - total, din care:

Active nefinanciare

Plăti efect an precedenti an curent'


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE


Bunuri si servicii - total, din care:__________________________

Comisioane si alte costuri aferente împrum ext. ___________

Fonduri de rezerva_________________________

Transferuri către Serviciul public de evidență a persoanelor Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile Rambursări de credite - total din care:_________'

Rambursare credit Alpha Bank__________________________

Rambursare credit B.C.R.________________________________

Plăti efect an precedenti an curent


TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI


Bunuri si servicii (comisioane) Dobânzi


ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ


Bunuri si servicii - total, din care: Bunuri si servicii (Protecția civilă) Transferuri către Poliția Locala Transferuri către Poliția Comunitară Active nefinanciare (Protecția civilă) Plăti efect an precedenti an curent


______________ÎNVĂȚĂMÂNT

Cheltuieli de personal


5102

10

2057


 • 70

 • 71

85


5402

20


 • 50

 • 51


55

81


85


5502


20

30


6102


20


85

6502

10


16.428,03

7.207,87

8.525,21

7.266,50


466,58


792,13

223,00

500,00


500,00

-28,05


28.290,20

8.196,39

8.196,39

191,91

440,00

2.061,90

17.400,00

6.000,00

11.400,00


6.700,00


500,00

6.200,00


8.494,98


60,00

60,00

7.631,49

745,51

60,00


-2,02


110.122,45

77.105,000,00


449.786,32


16.428,03

7.207,87

8.525,21

7.266,50


466,58


792,13


223,00

500,00

500,00

-28,05


29.009,54

8.196,39

8.196,39

191,91

440,00


2.781,24

17.400,00

6.000,00

11.400,00

0,00


6.700,00


500,00

6.200,00


8.494,98


60,00

60,00

7.631,49

745,51

60,00


-2,02


110.122,45

77.105,00


DENUMIREA INDICATORILOR


COD


buget cf. HCL nr.225/27.07.201

1


influente +/-


buget rectificat


Bunuri si servicii - total, din care:

Bunuri si servicii___________________________

reparații curente scoli(buget PMP)_________

Bunuri si servicii (igienizări)_______________

Bunuri si servicii2__________________________

Transferuri către instituții publice Finanțări POSDRU unitati de invatamant Asistență socială_________________________

Alte cheltuieli (burse)_____________________

Plăti efect an precedenti an curent_______

Active nefinanciare - total din care:______

Investiții centre financiare__________________

Investiții centre financiare (PMP)


SĂNĂTATE


Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraA SSC_________________________

Bunuri și servicii - total din care:_____________________

reparații spitale____________________________________

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC bunuri si servicii p________________________________________

Transferuri către instituții publice_____________________

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești______________________

Spitalul Municipal Ploiești____________________

Asistență socială (Centrul de transfuzie)_______________

Active nefinanciare_________________________________


CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE


Bunuri și servicii - total- din care:__________

ch. din donații și sponsorizări_________________

iluminat ornamental________________________

spectacole artificii_____________________________

acțiuni culturale______________________________

Transferuri către instituții publice, din care: Casa de Cultură___________________________

Teatrul "Toma Caragiu"___________________

Filarmonica "Paul Constantinescu"______

Club Sportiv Municipal___________________

Administrația Parcului C-tin Stere___________

Alte cheltuieli - total din care:_______________

ch. Asociat SC FC Petrolul_________________

reparații unități de cult


Active nefinanciar active nefinanciare Plat efect an precedenti an curent


ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ


Cheltuieli de personal - total din care: Asistenta sociala in caz de invaliditate

Crese________________________________

Bunuri si servicii - total din care:______

Bunuri și servicii (Creșe)________________

Bunuri și servicii p cresa si assc 639+206 Bunuri și servicii (igienizări crese)


51

 • 56

 • 57

59

85

71


6602


10


20


51


57

71


6702

20


51


59


71


85


6802

10


20


22.866,00

13.970,00

2.500,00

1.300,00

5.096,00 550,00 199,87 90,00 800,00


-29,82


8.541,40


8.541,40

5.585,00


787,00

260,00

150,00

377,00

1.640,00

344,00

1.296,00

70,00

350,00


36.842,22

2.795,50

89,50

1.477,00

94,00

1.135,00

23.123,00

681,00

5.716,00

5.128,00

5.202,00

6.396,00

7.600,00

6.000,00

1.600,00

3.394,70

3.394,70


-70,98


31.113,74

6.135,00

4.641,00

1.494,00

1.837,00

460,00

845,00

200,00


0,00


0,000,00

0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0.00


-719,34

0,00


0,00


22.866,00

13.970,00

2.500,00

1.300,00

5.096,00

550,00

199,87

90,00

800,00

-29,82


8.541,40


8.541,40

5.585,00


2.738,00


787,00

260,00

150,00

377,00

1.640,00

344,00

1.296,00

70,00

350,00


36.842,22

2.795,50

89,50

1.477,00 94,00 1.135,00 23.123,00 681,00

5.716,00

5.128,00

5.202,00

6.396,00

7,600,00

6.000,00 1.600,00 3.394,70

3.394,70

-70,98


30.394,40

6.135,00

4.641,00

1.494,00

1.837,00

460,00

845,00

200,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf HCL nr.225/27.07.201

1

influente +/-

buget rectificat

reparații curente crese (buget PMP)

200,00

200,00

Finanțări pt Asociatia”Viitorul Tinerilor"

7,00

7,00

Finanțare proiecte cf. Legii 350/2005

125,00

125,00

Transferuri - total din care:

51

14.653,00

-719,34

13.933,66

Adm.Serv.Soc.Comunitare

14.653,00

-719,34

13.933,66

Asistența socială- total din care:

57

8.500,00

0,00

8.500,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.180,00

8.180,00

Ajutoare pentru locuințe

200,00

200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

120,00

120,00

Active nefinanciare - total

71

0,00

0,00

0,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

-11,26

-11,26

-

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

7002

56.864,50

0,00

56.864,50

Bunuri și servicii- total din care:

20

20.611,50

0,00

20.611,50

iluminat public

06

5.372,00

5.372,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

15.239,50

0,00

15.239,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

1.550,00

1.550,00

Bunuri și servicii (ani precedenti)

0,00

0,00

prestări servicii SGU PI.

13.500,00

13.500,00

gratuitati cimitirecf. Legii 44/94

150,00

150,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

7.408,00

0,00

7.408,00

Serviciul Public Finanțe Locale

7.408,00

7.408,00

Active nefinanciare - total din care:

71

28.845,00

0,00

28.845,00

Locuințe

03

27.301,00

0,00

27.301,00

active nefinanciare

27.301,00

27.301,00

Iluminat public

06

1.544,00

0,00

1.544,00

Reabilitare iluminat public

1.544,00

1.544,00

Plat iefect an precedenti an curent

55

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

44.090,00

0,00

44.090,00

Bunuri și servicii -total din care:

20

15.420,00

0,00

15.420,00

Salubritate

14.800,00

14.800,00

Reparații curente si amenajare centru municipal de colectare a deșeurilor, echipamente electrice si electronice

120,00

120,00

apa meteo

500,00

500,00

Active nefinanciare total din care:

71

28.670,00

0,00

28.670,00

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

06

28.670,00

0,00

28.670,00

active nefmanciare

28.670,00

28.670,00

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

8102

43.907,00

0,00

43.907,00

Subvenții- dif. de preț și tarif la en. termică livrata pop.

40

43.907,00

43.907,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTURI

8402

61.348,20

0,00

61.348,20

Bunuri și servicii - din care:

20

9.300,00

0,00

9.300,00

reparații curente străzi

7.000,00

7.000,00

serv monitorizare trafic

2.300,00

2.300,00

Subvenții- dif. de nret si tarif fRATP}

40

28.805,00

28.805.00

Alte transferuri (Amplasare copertine refugiu calatori in stațiile RATP PI.)

55

69,90

69,90

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

23.173,30

23.173,30

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2011

și a emis:

A^ț     iWMrk-

PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR Gheorgh
Data:  Ol A OM


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, B-dul Republicii nr. 2-4

NOTA DE FUNDAMENTAREBugetul fondurilor externe nerambursabile cuprinde sumele utilizate in cadrul proiectelor cofinanțate de către Uniunea Europeana, proiecte la care Municipiul Ploiești este partener.

A                                                                                                                                                                            *

In conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 1887/11.07.2011 încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia aferent proiectului „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni în pavilionul B3, str. Cosminele nr. 1 IA” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare, este necesară includerea în bugetul Municipiului Ploiești a sumelor aferente acestui proiect, respectiv 719,34 mii lei. Această sumă reprezintă:

servicii management 22,69 mii RON

publicitate proiect 5,58 mii RON

servicii dirigenție șantier 22,32 mii RON costuri construcții montaj 668,75 mii RON

Ca urmare, bugetul fondurilor externe nerambursabile se va situa la nivelul de 3747,85 mii RON, din care:

contribuția Municipiului Ploiești 2781,24 mii RON contribuția Uniunii Europene 966,61 mii RON.

Milena Andreia PERPELEA

Șef Serv. Proiecte cu finanțare externăTfoexj nc


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2011 cu finanțare dc la

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

- mii lei -Cătălină MicValoare


totala


Valoare


totala


Valoare


contract


Surse


proprii


Credite


Credite


Alte surse


finanțate din:


bancare


bancare


constituite


TOTAL


A

-

k.

*L

\ .....

dincarc:


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII


TOTAL GENERAL din care:_______________________________

Cap. 67,08___________________________


conform S.F.


actualizata


interne


externe


conform legii


BUGET


de la bugetul local

10_____

2,503.52


transf. bug. Stat 11

0.00


ÎNTREȚINERE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT


Alte cheltuieli de investiții

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economicc fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație ctc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Reabilitarc/modemizarea HIPODROMULUI din Ploiești - Centru hipic si de agrement
finanțate din: _________

din care:

de la bugetul] transf. local bug. Stat


Cap. 68.08_________________________________

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL din care:

Alte cheltuieli de investiții_______________________________

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economicc fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Reabilitarea/modernizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești


Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni în pavilionul B3, str. Cosminele nr. 1 IA


Cap. 70.08


ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINȚELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE

728.75


728.75


728.75


728.75


0.00


884.12


884./ 2


0.00Valoare


Valoare


Valoare


Surse


totala


totala


contract


proprii


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII


conform S.F.


actualizata


Credite

Credite

Alte surse

bancare

bancare

constituite

interne

externe

conform legiiServicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii dc impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Realizarea parcului municipal Ploiești Vest (Proiect integrat alcătuit din proiecte 9.1, infrastructura urbana domeniul public si 9.2 Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori)
finanțate din:

TOTAL

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

_________884,12

884,12Valoare

Valoare

Valoare

Surse

Credite

Credite

Alte surse

finanțate din:

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala

totala

contract

proprii

bancare

bancare

constituite

TOTAL

din care:

conform S.F.

actualizata

interne

externe

conform legii

BUGET

de la bugetul local

transf. bug. Stat

Cap. 84.08

TRANSPORTURI

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

483.99

483.99

0.00

din care:

c

Alte cheltuieli de Investita

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

483.99

483.99

0.00

1

p

Servicii dc consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC. cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102. cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente dc semnalizare si automatizare

483.99

483.99

Sef Serv. Proiecte cu finanțare externa,


Compartiment Contabilitate proiecte europene,ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE                         ANEXA NR.4

Ordonator de credite,


LISTA INVESTIȚIIAlte cheltuieli de investiții,categorii2011


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții


U / Cantitate .. .

Valoarea M


Influente Valoare finala


 • I.    Achiziții imobile

 • II.   Dotări independente

 • 1. Copiator____________

 • 2. Multifuncțional_______

 • 3. Stații de lucru_______

 • 4. Mașina de gătit


 • 5. Lift (elevator alimente) pentru Cantina de Ajutor Social Ploiești

 • 6, Compresor destinat activitatii stomatologiceTOTAL 1

TOTAL 2

_____________1

_______________1

_______10

1


0

422.000

10.000 2.000 30.000

10.000


o o o o o


0______

422.000

10.000 2.000

30.000

10.000


60.000

2.500


60.000

2.500


 • 7, Mașina de spalat vase pentru Cantina de Ajutor Social Ploiești

 • 8, Licențe proiect__________________________________________________

 • 9, Licențe server proiect_________________________________________

 • 10, Site proiect_______________________________________________________

11 .Realizare pagina web proiect_______________________________

 • 12, întreținere pagina web proiect_______________________________

 • 13, Statii de lucru proiect__________________________________________

 • 14, Echipamente tehnologice de producție proiect______________

15,Server proiect ____________________________________________

 • 16, Copiator proiect

 • 17. Sistem securitate casierie, Cantina Municipala. Centrul de noapte1^

7

1^

1

1

1

7

£

1_

714.000

3.000

100.000

15.000

27.000

17.500

60.000

7.000

5.000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


14.000

14.000

3.000 100.000 15.000 27.000 17.500 60.000

7.000

5.000


III. Consolidări la imobile

1. Arhitectura si rezistenta


 • a) Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani in pavilionul

B3, str. Cosminele nr.11A__________________________________________

 • b) Amenajare rampa si spațiu funcționare atelier protejat din cadrul

proiectului_______________________________________________________________

 • c) Realizare sistem termoizolant Centrul social de urgenta Bd Petrolului


d) Realizare sistem termoizolant sediu ASSC str Poștei nr.6


2. Branșamente utili ta ti


a) Branșament incalzire centrala pentru cămin de batrani de la sistemul public la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A


b) Branșament electric la rețeaua electrica a orașului pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11 A


c) Branșament la rețeaua de canalizare a orașului pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A


d) Branșament la rețeaua publica de apa potabila pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A


_______________1

TOTAL 3


45.000

4.625.000

3.545.000


________0

-2.526.000

-2.526.000


45.000

2.099.000


1.019.000


_______________1

Subtotal


3.285.000


40.000


120.000


100.000

1.080.000


-2.526.000


759.00040.000


120.000


100.000

1.080.000


380.000


110.000


180.000


60.000 |


 • e) Branșament la rețeaua de gaze a orașului pentru căminul de

batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A____________________

 • f) Branșament încălzire centrala de la sistemul public pentru blocul de locuințe sociale si Cantina de ajutor social din str Mihai Bravu nr.231 IV. Cheltuieli de proiectare

_______________1

TOTAL 4


330.000

177.000


pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a


studiilor de fezabilitate aferente obiectivului


 • 1, Cheltuieli proiectare reamenajare pavilioane F1 si F2 din str. Cosminele nr.11A, cu destinația de birouri ASSC Ploiești

 • 2, Analiza cost beneficiu studiu fezabilitate Cămin de batrani

 • 3, Taxa autorizare cursuri - centru formare personal din cadrul

proiectului________________________________________________________

 • 4, Taxa certificare participant! din cadrul proiectului
TOTAL GENERAL 1+2+3+4


150.000

6.500


7.500

13.000

5.224.000


177.000

H b *• •

/;_______0

_______0

-2526000


150.000

6.500


7.500

13.000

2.698.000


DIRECTOR, BRINDUSAC


X^'cm>47X

1 y


SEF SERV FINANCIAR CONT


ILITATECONTRACT DE FINANȚARE
BENEFICIAR: PARTENERIATUL DINTRE UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI SI FUNDAȚIA PENTRU COPII SFANȚUL SAVA


Cod SMIS 18105


CONTRACT DE FINANȚARE prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritari 3

Domeniul major de intervenție 3.2


..........,

Preambul

Părțile:


Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, fax. 037 211 1630, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de doamna Elena Gabrlela Udrea, având funcția de Ministru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumit în cele ce urmează AM POR

prin

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, cu sediul în Călărași, str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod poștal 910164, județul Călărași, tel. / fax. 0242-331769 / 0242-313167, cod de înregistrare fiscală 1 1390243, reprezentată legal de domnul Liviu Gabriel Mușat, având funcția de Director, în calitate de Organtsm Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumită în cele ce urmează O/, care semnează în numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pe de o parte


Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ploiești și Fundația pentru copii „Sfântul Sava”, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ploiești, având sediul în Ploiești, bulevardul Republicii nr. 2-4, cod poștal 100066, județul Prahova, România, cod de înregistrare fiscală 2844855, reprezentată legal de domnul Andrel-Uvlu VOLOSEVICI, având funcția de Primar, identificat prin CI seria PH nr. 317101, CNP 17602326293161, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte,


au convenit încheierea prezentului Contract de /fnonfore în următoarele condiții:


Interpretare

 • (1) în prezentul contract, cu excepția cazului când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

 • a.  Cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;

 • b.  Cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

 • c.  Cuvintele care indică persoane vor include persoane fizice și/sau juridice, după caz.

 • (2) Referințele la orice acte normative se consideră a face referire și la orice acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.

ARTICOLUL 1 - OBIECTUL CONTRACTULUI


 • (1) Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanțării pentru implementarea Proiectului nr. SM/31/3/3.2/325/12<p^ ___ ('

‘ Numărul contractului de finanțare

*

.ăl

V?Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara, denumit în continuare Proiect.

 • (2) Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite prin acordul de voință al părților, care este constituit din prezentul Contract de finanțare și anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.

 • (3) Cererea de finanțare depusă de Beneficiar, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul procesului de evaluare și selecție, devine anexă la prezentul Contract, făcând parte integrantă din acesta.

 • (4) Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract și cu legislația națională și comunitară în vigoare.

 • (5) în cazul în care Proiectul este implementat în parteneriat, toți partenerii au obligația de a respecta întocmai și în Integralitate prevederile prezentului contract. UAT Municipiul Ploiești, ca lider al parteneriatului, răspunde în fața AMPOR și Ol de îndeplinirea prevederilor prezentului Contract de către partenerii săi.


ARTICOLUL 2 • DURATA CONTRACTULUI Șl PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

 • (2) Contractul își păstrează valabilitatea 5 ani după expirarea perioadei de implementare a Proiectului așa cum este stabilită conform prevederilor prezentului articol.

 • (3) Data începerii implementării Proiectului este ziua următoare Intrării în vigoare a prezentului Contract.

 • (4) Perioada de implementare a Proiectului este de 18 luni.

ARTICOLUL 3 - VALOAREA PROIECTULUI

tel


Valoarea totală a Proiectului este de 3.624.455,04 (treimilioaneșasesutedouăzecișipatrumiipatrusutecincizecișlcincilei și patrubani) din care:

 • •  valoarea totală eligibilă este de 2.575.710,00 (ei (finanțare nerambursabilă și contribuția Beneficiarului)

 • •   valoare neellglbilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia, este de 441.281,28 lei

 • •  valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 607.463,76 lei


după cum urmează:

Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală eligibilă a Proiectului, din care:

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național

Co-finanțarea eligibilă a Beneficiarului

Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile

Valoarea neellglbilă inclusiv TVA aferentă acesteia

(lei)

(lei)

(lei)

(%)

(lei)

(*)

(lei)

(%)

(lei)

(lei)

1 -2 + 9+10

2 = 3 + 5+7

3

4

5

6

7

8

9

10

3.624.455,04

2.575.710,00

2.189.353,50

8.

oo

334.842,30

13,00%

51.514,20

o o rT

607.463,76

X

441.281,28


ARTICOLUL 4 - VALOAREA CONTRACTULUI


Valoarea       prezentului Contract este de 2.575.710,00 lei

(douâmilioanecinclsuteșaptezedșldndmiișaptesutezecelei și zerobani), (fără TVA) reprezentând valoarea totală eligibilă a Proiectului, stabilită conform art. 3 din prezentul Contract.

AM POR se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim 2.524.195,80 lei/ (douămilioanedndsutedouăzedșipatrumiiunasutănouăzedșldndlei șl optzedbani) echivalentă cu maximum 98% din valoarea totală eligibilă a Proiectului spedficată la art. 3 al prezentului Contract.

Orice modificare a Contractului sau a Proiectului, agreată de către părți, nu poate în nid un caz conduce la creșterea valorii finanțării nerambursabile și/$au a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a Proiectului spedficată la art. 3 al prezentului Contract.

(4) Prevederile art. 4 alin (3) se aplică corespunzător și în cazul modificărilor asupra bugetului (>revăzute la art. 18 alin (11) din prezentul Contract.

. . n cazul în care, la terminarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală considerată eligibilă de către AM POR este mai mică decât valoarea totală eligibilă spedfkata la art.4 alin. (1) din prezentul Contract, finanțarea nerambursabilă acordată de AM POR se va reduce corespunzător, prin aplicarea la valoarea totală considerată eligibilă de către AM POR a procentelor prevăzute la art.3 din prezentul Contract.


(1)


(2)


(3)


[•


ARTICOLUL 5 - ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR


 • (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile daca sunt în conformitate cu Hotărârea Guvernului, nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările șl completările ulterioare, și cu Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 1119/30.10.2007 și al ministrului economiei și finanțelor nr. 2392/13.12.2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale” în cadrul axei prioritare „îmbunătățirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

 • (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) al prezentului articol, sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Anexa V Bugetul proiectului a prezentului Contract și să fie efectuate în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract.

 • (3) în cazul în care Proiectul este implementat în parteneriat, sunt considerate eligibile atât cheltuielile efectuate de către liderul parteneriatului, cât și cele efectuate de către oricare dintre parteneri, cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2) din prezentul articol.


ARTICOLUL 6 - ACORDAREA PREFINANȚĂRII


(D


(2)


(3.)


(4)


Prefinanțarea se acordă de către AMPOR în două tranșe, în cuantum total de 30% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, așa cum este aceasta definită la art. 4 alin. (1), cu respectarea prevederilor prezentului articol și ale Anexei ///- Instrucțiuni de preflnanțare fl rambursare a cheltuielilor la Contract. în situația nerespectarii condițiilor și termenelor prevăzute în prezentul contract pentru obținerea prefinanțării, Beneficiarul este obligat să ramburseze întreaga prefinațare primită

Pentru asigurarea disponibilității sumelor necesare acordării prefinanțării, Beneficiarul va transmite către Ol o notificare privind depunerea cererii de preflnanțare în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de finanțare. întârzierea depunerii notificării privind depunerea cererii de preflnanțare va atrage după sine decalarea cu o lună a termenului de plată a prefinanțării de către AMPOR, termen prevăzut în Anexa III - Instrucțiuni de preflnanțare și rambursare a cheltuielilor a prezentului Contract.

Beneficiarul poate reveni asupra notificării privind depunerea cererii de prefinanțare prevăzută la alineatul precedent, prin transmiterea către Ol a unei înștiințări în acest sens, în primele 15 zile calendaristice ale lunii în care a fost prevăzută depunerea cererii de prefinanțare. înștiințarea va fi însoțită obligatoriu de o notificare revizuită privind depunerea cererii de prefinanțare.

Nerespectarea prevederilor alineatului precedent atrage după sine decalarea cu o lună a termenului de plată a prefinanțării de către AMPOR, termen prevăzut în Anexa III - Instrucțiuni de prefinanțare și rambursare a cheltuielilor a prezentului Contract. Sumele aferente prefinanțării se acordă exclusiv Beneficiarului î

 • a)  contractul de finanțare încheiat între AM POR/OI șiz

 • b)  contractul de servicii/ de furnizare/ de execuție operator economic;

 • c)  cererea de prefinanțare;
d) dovada deschiderii unul cont distinct în care se va încasa prefinanțarea.

 • (6) în cazul în care Proiectul este implementat în parteneriat, contractul de servicii/ de furnizare/ de execuție lucrări menționat la alin (5) lit. b) din prezentul articol poate fi încheiat atât de liderul parteneriatului, cât și de oricare din parteneri.

  (7)


Prefinanțarea se va recupera prin deduceri procentuale din fiecare cerere de rambursare, in procent de minim 30% din suma considerata eligibila de AM POR flecarei cereri de rambursare (exclusiv TVA).

(8)


Recuperarea se efectuează începând cu prima cerere de rambursare, astfel încât suma aferentă preflnanțării să se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare.

(9)


Dacă prefinanțarea nu a fost recuperată înainte de efectuarea plății finale sau înainte de rezilierea contractului, dacă este cazul, diferența rămasă nerecuperată tretniie plătită de către Beneficiar în contul AM POR, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la notificarea transmisă de AM POR. Beneficiarul este obligat să transmită câte o copie a ordinului de plată corespunzător către Ol și AM POR, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de ta data efectuării plății.

 • (10) Pentru proiectele cu perioada de implementare de până la 24 de luni, Beneficiarul trebuie să transmită cel puțin o cerere de rambursare în termen de 6 luni de la primirea preflnanțării. Pentru proiectele cu o perioadă de implementare mai mare de 24 de luni, Beneficiarul trebuie să transmită cel puțin o cerere de rambursare în termen de 1 an de la primirea preflnanțării.

 • (11) AM POR va face transferul fondurilor de prefinanțare în contul special deschis de către Beneficiar pentru încasarea prefinanțării.


 • (12) Sumele existente în contul de prefinanțare se vor utiliza exclusiv pentru derularea activităților eligibile ale Proiectului.

ARTICOLUL 7 - RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

(D


(2)


(3)


Rambursarea se va efectua de către AM POR în conformitate cu Anexa IU - Instrucțiuni de prefinanțare și rambursare a cheltuielilor, pe baza cererilor de rambursare ale Beneficiarului, înaintate de către Ol la AM POR.

Rambursarea cheltuielilor se va face în contul indicat de Beneficiar în cererea de rambursare, conform prevederilor legale.

Dacă Beneficiarul nu transmite Ol o cerere de rambursare finală în termen de maxim 60 (șaizeci) de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la art. 2 alin. (4) din prezentul Contract, acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror alte formalități de către OI/AM POR.


ARTICOLUL 8 - ACORDAREA CONTRAVALORII TVA

Sumele pentru acoperirea plății TVA aferente cheltuielilor eligibile vor fi acordate Beneficiarului, de către AM POR, conform legislației în vigoare, dar nu vor depăși limita maximă prevăzută la art. 3 din prezentul Contract.


ARTICOLUL 9 - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR


A. Obligațiile Beneficiarului

Obligații generale

(D

(2)

(3)


Beneficiarul are obligația de a începe implementarea Proiectului la data indicată în art. 2, alin (3) al prezentului Contract.

Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile prezentului Contract ți ale legislației comunitare și naționale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața AM POR / Ol pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract, pentru implementarea Proiectului și pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Anexa IV - Cererea de finanțare la prezentul Contract.

Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului. AM POR ți Ol vor fi degrevate de orice responsabilitate prejudiciile cauzate terților, de către Beneficiar, ca urmare^ excepția cazului în care prejudiciul cauzat este consecință^ primite din partea AM POR / Ol.                         . &

ils


(4) Beneficiarul este obligat să furnizeze AM POR / 01 orice documente, date și/sau informații solicitate în legătură cu implementarea Proiectului și executarea prezentului Contract, în termenul și condițiile specificate în solicitarea respectiva.


Implementare


 • (5) Beneficiarul se obligă să nu utilizeze obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract pentru realizarea de activități economice, în scopul obținerii de venituri, prin cedarea folosinței acestuia către o terță parte, cu excepția activităților corespunzătoare destinației principale a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului Contract astfel cum aceasta este identificată la art.2 alin.(2) de mai sus.

 • (6) Beneficiarul se obligă să nu utilizeze obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract, pentru realizarea de activități economice în scopul obținerii de profit, pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată la art.2 alin.(2) de mai sus.

 • (7) Beneficiarul se obligă să nu constituie gaj» ipotecă sau altă formă de garanție bancară asupra oricăruia dintre obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract în decursul întregii perioade de valabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată la art.2 alin.(2) de mal sus.

 • (8) Beneficiarul se obligă sa nu înstrăineze sub nici o formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract, pe întreaga durată de valabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată la art.2 alin.(2) de mal sus, respectiv pe durata de viață a acestora, așa cum este prevăzută de legislația națională în vigoare, dacă aceasta este mai redusă decât durata de valabilitate a Contractului.

 • (9) Beneficiarul este obligat să asigure actualizarea certificatului de acreditare ori de câte ori este necesar pe durata de valabilitate a prezentului Contract. Beneficiarul este obligat să prezinte 01 / AM POR, un certificat de acreditare valabil odată cu ultima cerere de rambursare. Dacă pe durata a 5 (cinci) ani de la finalizarea implementării proiectului, furnizorul de servicii sociale nu reușește să asigure prelungirea/ înnoirea ori de câte ori este necesar, a acreditării pentru serviciul social prestat în imobilul obiect al proiectului, beneficiarul devine neeligibil, acest fapt conducând la rezilierea Contractului de finanțare și la măsuri de recuperare a finanțării publice acordate.

 • (10) Beneficiarul are obligația de a respecta calendarul activităților prevăzute în Anexa /V - Cererea de //nanțore la prezentul Contract.

(11 )Beneficiarul are obligația să asigure un management eficient al Proiectului, inclusiv prin asigurarea resurselor umane și materiale necesare implementării corecte și în termenele stabilite prin prezentul Contract a activităților Proiectului.

 • (12) Beneficiarul are obligația de a respecta calendarul achizițiilor publice prevăzute în Anexa /V -Cererea de finanțare a prezentului Contract.

 • (13) Beneficiarul este obligat să realizeze toate măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa IV - Cererea de finanțare a prezentului Contract, cu respectarea prevederilor din Anexa II - Mdsurf de informare și publicitate a prezentului Contract.

 • (14) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 18 alin.(8) din Contract, Beneficiarul are obligația de a respecta Anexa lila - Graficul de depunere a cererilor de rambursare privind estimarea depunerii cererilor de rambursare, care este parte integrantă a prezentului Contract.

 • (15) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite către 01, conform graficului de depunere a cererilor de rambursare, cererile de rambursare, precum și documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare, în conformitate cu Anexa III - Instrucțiuni de prefinanțare și rambursare a cheltuielilor.

 • (16) Cererile de prefinanțare, de rambursare, rapoartele de progres, notificările, precum și orice alt document oficial transmis AM POR/OI pentru Implementarea proiectului vor fi semnate de către reprezentantul legal al beneficiarului sau de către persoana împuternicită în acest sens de către Beneficiar.

 • (17) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite către 01, rapoarte de progres, trimestrial sau ori de câte ori AM POR/ Ol solicită aceasta.

 • (18) Benef1ciarul este obligat să informeze 01 și AM POR despre orice situație care poate determina

încetarea sau întârzierea executării Contractului, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare la data luării la cunoștință despre o astfel de situație. în urmi poate decide suspendarea/rezilierea Contractului cu aplicarea^ 14 din prezentul Contract.                                  <3


Audit șl control
c>

/


 • (19) Benef1darul este obligat sa permită pe întreaga durată de valabilitate a contractului, Ol, AM POR și oricăror alte persoane autorizate în acest sens de către acestea, precum și Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit, Comisiei Europene sau oricărui alt organism abilitat sa verifice sau să realizeze controale/audituri asupra modului de Implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale, și/sau agenților desemnați de către acestea, să verifice, cu ocazia vizitelor la fața locului, prin examinarea documentelor originale șl obținerea de copii de pe aceste documente, modul de implementare a Proiectului.

 • (20) După expirarea perioadei de valabilitate a contractului, se menține obligația Beneficiarului de a păstra și de a pune la dispoziția Ol, AM POR, Autorității de Certificare șl Plată, Autorității de Audit, Comisiei Europene și oricărui alt organism abilitat de a efectua verificări/audituri asupra modului de utilizare a finanțării nerambursabile, toate documentele originale privind activitățile și cheltuielile eligibile aferente Proiectului, inclusiv documentele contabile, inventarul asupra activelor dobândite ca urmare a prezentului Contract, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007 - 2013.

(21 )în îndeplinirea obligațiilor de mal sus, Beneficiarul se obligă să acorde, în termenul și perioada solicitată, drepturile de acces necesare personalului și/sau agenților desemnați în acest sens de către organismele menționate la alin (20) la locurile șl spațiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum și la bunurile achiziționate, la toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului. Documentele trebuie să fie ușor accesibile șl arhivate astfel încât sa permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze AM POR șl Ol cu privire la locul arhivării.

 • (22) Beneficiarul are obligația de a asigura disponibilitatea și prezența personalului implicat în implementarea Proiectului, precum șl a managerului proiectului verificat sau auditat, pe întreaga durată a verificărilor.

 • (23) Beneficiarul are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile incluse în planurile de acțiune pentru implementarea recomandărilor rezultate în urma misiunilor de audit ale Comisiei Europene șl /sau ale Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, astfel cum aceste planuri de acțiune sunt agreate cu OI/AMPOR.

Atribuirea contractelor $1 politici comunitare

 • (24) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa IV Cererea de finanțare referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.

 • (25) ln scopul atribuirii contractelor de servicii, furnizare, execuție de lucrări necesare pentru implementarea Proiectului care face obiectul prezentului Contract, Beneficiarul, în calitate de Autoritate Contractantă, are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în domeniul achizițiilor publice. Nerespectarea acestei obligații conduce la neeligibllltatea cheltuielilor astfel efectuate.

Asigurarea co-finantărtt eligibile a beneficiarului $i a cheltuielilor neeligibile

(26)Beneficiarul este obligat să asigure resursele de plată a cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art.3 din prezentul Contract.

Evidenta contabili distinctă

 • (27)Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă folosind conturi analitice distincte pentru Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislația națională în vigoare.

Verificarea cheltuielilor

at să verifice modul d licitate și să


 • (28) Benefidarul are obligația de a pune la dispoziția AM POR, Ol, Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit, Comisiei Europene și oricărui alt organism utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen, d toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului,

 • (29) în acest scop, Beneficiarul se angajează să acorde dreptul dțtac implementează sau a fost Implementat Proiectul, inclusiv acceSla la bunurile achiziționate, ta toate documentele ți fișierele infctana
financiară a Proiectului. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze AM POR și Ol cu privire la locul arhivării documentelor.

Păstrarea documentelor

 • (30) Benefici arul are obligația de a păstra toate documentele originale, Inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale, pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a Programului Operațional Regional în cadrul căruia este finanțat Proiectul care face obiectul prezentului Contract.

Evaluare

 • (31)Beneficiarul își asumă obligația de a furniza Ol și AM POR orice document sau informație, în termenul solicitat, în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional 2007-2013 șl/sau a Proiectului implementat. Cu acordul AM POR, rezultatul evaluării poate fi pus ta dispoziția Beneficiarului.


  • (32) 01 va informa Beneficiarul despre data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data comunicării acesteia de către AM POR.

  • (33) Ot are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată și care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoștință a unei decizii a AM POR .

  • (34) 01 are obligația de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informațiilor sau clarificărilor necesare pentru implementarea Proiectului.

  • (35) 01 are obligația de a răspunde la orice solicitare scrisă a Beneficiarului, privind Implementarea Proiectului, în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea acesteia. în cazul în care 01 solicită opinia AM POR pentru formularea unui răspuns, răspunsul se va da în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea răspunsului de la AM POR.

  • (36) 01 monitorizează din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului care face obiectul prezentului Contract.

  • (37) 01 are obligația de a verifica și aviza toate materialele de informare și publicitate transmise spre avizare de către Beneficiar în vederea implementării măsurilor de informare șl publicitate asumate de Beneficiar prin Contract, în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de ia primirea acestora.

  • (38) OI are obligația de a verifica realitatea, legalitatea și conformitatea tuturor documentelor ce însoțesc cererea de prefinanțare/ rambursare, în vederea soluționării acesteia, precum șl raportul de progres, transmise de către Beneficiar.

  • (39) 01 are obligația de a respecta termenele de verificare și avizare a cererii de prefinanțare /rambursare menționate în Anexa III - Instrucțiuni de prefinanțare și rambursare a cheltuielilor.

  • (40) 01 este răspunzător față de Beneficiar pentru prejudiciile dovedit a fi cauzate acestuia ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale.


  C. Obligațiile AM POR


  • (41) AM POR are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările formulate de către Comisia Europeană care au Impact asupra Proiectului care face obiectul prezentului Contract.

  • (42) AM POR are obligația de a sprijini Benefic arul, prin furnizarea informațiilor sau clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului, direct sau prin intermediul 01.

  • (43) AM POR va informa corespunzător 01 în situația în care s-au furnizat informații/clarificări direct către Beneficiar.

  • (44) în cazul în care Ol solicită opinia AM POR pentru formularea unui în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea

  • (45) AM POR va efectua transferul prefinanțării în condițiile șl cu, articolul 6 și Anexa III - Instrucțiuni de prefinanțare și r Contract.  ns, acesta se va transmite 01


  Smenelor mențio uie li lor din p u K

  i

  /
(46)AM POR va efectua rambursarea cheltuielilor în condițiile și cu respectarea termenelor menționate în Anexa III - Instrucțiuni de prefinanțare șl rambursare a cheltuielilor, după verificarea și avizarea cererii de rambursare și a documentelor depuse de către OL

ARTICOLUL 10 - CONFIDENȚIALITATE


 • (1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute la art.9 alineatele (19) - (22) și (28) * (29) din prezentul Contract, AM POR, 01 șt Beneficiarul se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității asupra documentelor, materialelor, datelor și informațiilor în legătură cu Proiectul, respectiv să nu multiplice, utilizeze, copieze sau să transmită unor terți orice informații declarate de părțile la prezentul Contract ca fiind confidențiale.

 • (2) Nu pot fi declarate confidențiale acele documente, materiale, date și/sau informații folosite în scop publicitar pentru informarea și promovarea utilizării fondurilor alocate prin POR 2007-2013, conform obligației AM POR/ Ol, precum și cele rezultate din obligația Beneficiarului de a respecta măsurile de informare și publicitate conform Anexei II - Măsurile de informare și publicitate.

 • (3) AM POR/ 01/ Beneficiarul vor fi exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de informații confidențiale referitoare la Contract/Proiect dacă:

 • a)  informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

 • b)  partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

ARTICOLUL 11 - CONFLICTUL DE INTERESE

 • (1) în înțelesul prezentului Contract, conflictul de interese reprezintă orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui Contract, de către părți, în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale, or al altor legături sau interese comune.

 • (2) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese și să se informeze reciproc, în termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict. Orice conflict de interese care apare în decursul executării Contractului trebuie notificat fără întârziere către AM POR. AM POR își rezervă dreptul de a verifica aceste situații și de a lua măsurile necesare, dacă este cazul.

ARTICOLUL 12 - DREPTUL DE PROPRIETATE / UTILIZARE A REZULTATELOR Șl ECHIPAMENTELOR


 • (1)     Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării acestui Contract, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente Contractului, vor fi proprietatea Beneficiarului.

 • (2)     în cazul în care Proiectul este implementat în parteneriat, titularii drepturilor menționate la alineatul precedent, se stabilesc în conformitate cu prevederile Anexei VI Acordul de parteneriat a prezentului Contract.

ARTICOLUL 13 - CESIUNEA

Prezentul Contract în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii.

ARTICOLUL 14 - NEREGULI Șl RESTITUIREA FINANȚĂRII

 • (1) Prin "neregulă” se înțelege orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate în raport cu dispozițiile legale naționale și/sau comunitare, precum și cu prevederilor contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziții, care prejudiciază bugetul general al Comunității Europene și/sau bugetele administrate de aceasta oriJmele ei și bugetele care provine cofinanțarea aferentă printr-o cheltuială necuveniț^j^*^

 • (2) în cazul constatării unei nereguli, Ol va dispune, în scris, în te la constatare, toate măsurile necesare pentru eliminarea ml implementării Proiectului și va informa corespunzător AM POita
 • (3) Ol poate propune AM POR suspendarea executării Contractului sau rezilierea acestuia în cazul în care constată că Beneficiarul nu implementează toate măsurile dispuse.

 • (4) Decizia de suspendare sau reziliere se ia de către AM POR, după verificarea motivelor expuse de Ol și a documentelor probante.

 • (5) în cazul luării deciziei de suspendare a executării Contractului, AM POR notifică Beneficiarul cu privire la decizia luată, la perioada suspendării, a măsurilor de remediere, precum și la corecțiile financiare ce se impun. în acest caz, AMPOR va solicita Beneficiarului, în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a notificării de către Beneficiar, retumarea sumelor care fac obiectul notificării de corecție financiară, precum și, dacă este cazul, a comisioanelor de transfer bancar, plătite de AMPOR, aferente sumelor respective.

 • (6) Dacă înainte de expirarea perioadei de suspendare a executării Contractului se constată realizarea de către Beneficiar a măsurilor corective stabilite de către AM POR și îndeplinirea obligațiilor privind corecțiile financiare, AM POR notifică 01 și Beneficiarul cu privire la reluarea executării Contractului, menționând data de la care curge reluarea Contractului

 • (7) Dacă până la expirarea perioadei de suspendare a executării Contractului nu se constată realizarea de către Beneficiar a măsurilor corective stabilite de către AM POR sau îndeplinirea obligațiilor privind corecțiile financiare, AM POR poate decide rezilierea Contractului.


(B) în cazul luării deciziei de reziliere a Contractului, AM POR notifică Beneficiarul cu privire la decizia luată, la sumele care trebuie restituite de Beneficiar și condițiile de restituire a acestora, în acest caz, AMPOR va solicita Beneficiarului, în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a notificării de către Beneficiar, returnarea sumelor care fac obiectul notificării de reziliere, precum și, dacă este cazul, a comisioanelor de transfer bancar, plătite de AMPOR, aferente sumelor respective.

 • (9) în cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are obligația ca, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii notificării din partea AM POR, să restituie sumele încasate necuvenit, dacă este cazul, comisioanele de transfer bancar, plătite de AMPOR, aferente sumelor respective.

 • (10) 0rice plată excedentară efectuată de către AM POR constituie plată nedatorată, iar Beneficiarul are obligația de a restitui sumele respective.

 • (11) în cazul în care situația prevăzută la alin (10) a fost depistată înainte de efectuarea ultimei plăți, AM POR poate decide diminuarea sumei rambursate începând cu tranșa următoare cu sumele corespunzătoare, până la stingerea integrală a debitului, inclusiv, dacă este cazul, a comisioanelor de transfer bancar, plătite de AMPOR, aferente sumelor respective.

 • (12) în situația în care, la plata cererii finale de rambursare, debitul nu a fost stins, AM POR va notifica Beneficiarul cu privire la suma datorată rămasă de restituit de către Beneficiar.

 • (13) în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire, de către Beneficiar, a notificării menționate la alineatul precedent, acesta este obligat să restituie suma datorată, precum și, dacă este cazul, comisioanele de transfer bancar, plătite de AMPOR, aferente sumelor respective.


 • (14) în cazul în care plata excedentară este depistată după efectuarea ultimei tranșe de plată AM POR va notifica Beneficiarul cu privire la plata nedatorată, acesta având obligația de a restitui, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a notificării, suma datorată, la care se adaugă, dacă este cazul, valoarea comisioanelor de transfer bancar, plătite de AMPOR, aferente sumelor respective.

 • (15) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate AM POR cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului.

 • (16) începând cu a 16-a (șaisprezecea) zi calendaristică de la termenele prevăzute la alin. (5), (8), (9), (13) și (14), se vor calcula majorări de întârziere în valoare de 0,1% pe zi de întârziere din suma datorată, până la data plății efective.

ARTICOLUL 15 - MONITORIZARE

Monitorizarea realizării obiectivelor stabilite prin Contract este realizată de 01 și AM POR în conformitate cu prevederile menționate în Anexa I - Măsuri de monitorizare a prezentului Contract.


ARTICOLUL 16 - PUBLICAREA DATELOR

ătre^.AM POR/Qir denumirea


Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie pu Beneficiarului, denumirea Proiectului, valoarea totală a fina^JL începere și de finalizare ale Proiectului, locul de implementară <

Io
ARTICOLUL 17 - CORESPONDENȚA

 • (1) întreaga corespondență legată de prezentul Contract se va face în scris, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS și va purta număr de înregistrare de intrare și de ieșire.

 • (2) întreaga corespondență legată de prezentul Contract se va transmite la următoarele adrese:


Pentru Beneficiar Pentru AM POR:

Bulevardul Republicii nr. 2-4, Ploiești, cod poștal 100066, jud. Prahova Strada Apolodor nr.17, Latura Nord,sector 5, București

Pentru Ol:

Strada General Constantin Pantazi nr. 7A, Călărași, cod poștal 910164, jud. Călărași


ARTICOLUL 18 - MODIFICĂRI Șl COMPLETĂRI LA CONTRACT(D


(2>


(3)


H)


(6)


(7)


(8)


(9)

1ea va fi obligatori ipa de proi £4 alin. (3) di utâul proi elJHoile, dacă tațș'eligibilă a P

//


Astfel de realocări se pot efectua numai în limita unui procent de 10% din suma înscrisă inițial (sau aprobată ca urmare a unui act adițional) în cadrul liniei bugetare din care se face realocarea. Beneficiarul poate efectua inclusiv modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naționale sau de regulile de eligibilitate stabilite de AM POR, cu condiția de a nu depăși aceste limite maxime impuse.

 • (12) în cazul în care Beneficiarul aplică prevederile alin (11), acesta este obligat să transmită la Ol, spre avizare, bugetul astfel modificat, cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data la care modificarea respectivă este intenționată a intra în vigoare.

 • (13) Modif1cărlle de buget prevăzute la alin.(11) devin aplicabile numai după avizarea acestora de către Ol. Ol are obligația de a informa AM POR despre aceste modificări în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la avizare, sub sancțiunea inopozabilltățli față de AM POR a acestor modificări.

 • (14) în cazul în care Proiectul este implementat în partenerlat, schimbarea componenței parteneriatului este permisă doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a)  este confirmată printr-un act adițional, încheiat în condițiile prezentului articol,

 • b)  schimbarea respectivă este determinată de retragerea unuia sau a mai multor parteneri, și

 • c)  partenerii rămași se angajează să preia toate drepturile șl obligațiile ce reveneau, prin Acordul de partenerlat, partenerului retras, inclusiv obligația de a asigura, din resurse proprii, întregul cuantum al cofinanțării eligibile și neeligibile pentru Proiect. în acest caz, Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, și documente din care să reiasă acest angajament, precum și asigurarea fondurilor necesare.

 • (15) Orice altă modificare a componenței parteneriatului, fără respectarea condițiilor menționate la alineatul precedent, atrage rezilierea Contractului de către AM POR, fără punere în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligația Beneficiarului de a returna întregul cuantum al fondurilor primite, în condițiile art.14 din prezentul Contract.

 • (16) Actele adiționale intră în vigoare în ziua imediat următoare semnării lor de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau comunitară relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.

 • (17) Prin excepție de la prevederile alin,(1J, „BeneficiaruLpoate_ efectua^ pricLnotif if are, modificări


asupra anexei IV Cererea de finanțare, punctele: 2.3.5 Activitățile pro activităților- atunci când aceste modificări vizează plardficafeaLÎn. timp-a ac^ _________________

puiKXuEjj^Achiz^i pubHce, aturici~când~vizeaza planificarea^ in timp_ a achizițiilor, schimbarea tipului <te procedură, cumularea măi multor achiziții într-o singură procedură, cu condiția ca toate aceste modificări să nu afecteze bugețurprbiectulul, perioada de implementare și să respecte prevederile contractuale în_yjgoare^ Modificările, prevăzute-îrv prezentul-alineawor fi- aduseși la_ cunoștințaOlși AM POR, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a modificărilor, sub sancțiunea inopozabilității acestora față de AM POR^

 • (18) Beneficiarul poate modifica valoarea neeligibila a contractului de finanțare prin notificare pana la limita maxima a valorii eligibile menționate in Ghidul Solicitantului.

  I- • (19) Nedetectarea de către 01 și/sau AM POR a erorilor privind procesul de atribuire a contractelor de achiziții necesare pentru implementarea proiectului cu ocazia primirii notificărilor prevăzute la art.18, alin. (17) nu afectează dreptul 01 și/sau AM POR de a declara neeligibile, cu ocazia verificării cererilor de rambursare, cheltuielile efectuate cu nerespectarea OUG nr.34/2006.

ARTICOLUL 19 • FORȚA MAJORĂ

 • (1) în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil șl de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract șl care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii, și alte evenimente similare. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutărli parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.


 • (2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță m


termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acest mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apari^ comunica data încetării cazului de forță majoră, în termenul încetare.                                                    2

11 ot \v

.    - ---- - -         --------------- ui

 • (3) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.

 • (4) Dacă partea care Invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forța majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

 • (5) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, în baza deciziei AM POR.

 • (6) în cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.

ARTICOLUL 20 - ÎNCETAREA CONTRACTULUI


 • (1) în cazuri excepționale și temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forță majoră, AM POR poate decide să rezilieze Contractul printr-o notificare scrisă, fără a fi solicitată restituirea finanțării nerambursabile deja plătite.

 • (2) în situația în care Beneficiarul nu respectă obligațiile menționate la art.9 alin. (9) din prezentul Contract, Contractul este reziliat de plin drept, fără a mai fi necesară o altă formalitate, cu obligația pentru Beneficiar de a restitui în întregime sumele deja primite, în condițiile prevăzute la art.14 din prezentul Contract.

 • (3) în situația în care Beneficiarul nu a început implementarea Proiectului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a Contractului, acesta va fi reziliat de către AM POR, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligația pentru Beneficiar a restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Contractului, în condițiile prevăzute la art.14 din prezentul contract. în acest sens, Ol va transmite o informare la AM POR privind neînceperea implementării Proiectului în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la expirarea termenului de 6 (șase) luni. AM POR va emite decizia de reziliere și va dispune recuperarea sumelor plătite în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii informării de la Ol.

 • (4) în situația în care Beneficiarul nu transmite la Ol nicio cerere de prefinanțare/rambursare în termen de maxim 12 luni de la data semnării prezentului Contract, Ol poate propune AM POR rezilierea Contractului. Rezilierea poate fi propusă și în cazul nedepunerii, conform graficului de depunere a cererilor de rambursare, a doua cereri consecutive, fără a se depune în acest timp vreo notificare de revizuire a graficului.

 • (5) în cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, AM POR poate dispune rezilierea Contractului. în această situație, Beneficiarul are obligația restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Contractului din finanțare nerambursabilă, în condițiile prevăzute la art.14 din prezentul Contract.

 • (6) Anterior rezilierii Contractului, AM POR poate suspenda plățile ca o măsură de precauție, după notificarea prealabilă a Beneficiarului cu privire la neîndeplinirea oricăror obligații ce îi revin conform contractului, inclusiv cu privire la transmiterea la termen a rapoartelor de progres. în această situație Beneficiarului 1 se vor percepe majorări de întârziere, în valoare de 0,1% pe zi de întârziere, din suma la care este îndreptățit, până la data îndeplinirii efective a obligației.

 • (7) AM POR va rezilia Contractul dacă se constată neconcordanța între starea de fapt dovedită și cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanțare, referitor la faptul că Proiectul nu face obiectul unei finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare sau că nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare. în acest caz, Beneficiarul este obligat să restituie integral sumele primite.

 • (8) AM POR va rezilia Contractul dacă se constată că, pe perioada de valabilitate a prezentului Contract, Beneficiarul a gajat sau ipotecat oricare dintre obiectele / bunurile, fie ele mobile sau Imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract. Sumele rambursate aferente obiectelor / bunurilor în cauză se vor recupera în mod corespunzător.

 • (9) în situația în care proiectul a devenit neeligibil, AM POR va decide rezilierea contractului fără notificare prealabilă și fără nicio altă formalitate în acest sens. Decizia de reziliere va fi transmisă spre informare beneficiarului și 01 în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la emit acesteia.

 • (10) Proiectul devine neeligibil dacă oricând pe perioada de v

aceasta este specificată la art.2 alin.(2), intervin moțjfi următoarele condiții:                                    jk

_________________>


viitor»


 • a)  afectează natura operațiunii finanțate sau condițiile de implementare ale acesteia, sau oferă unui terț un avantaj necuvenit, și

 • b)  rezultă fie dintr-o schimbare a naturii proprietății asupra unui articol de infrastructură, fie dintr-o încetare sau schimbare în localizare a investiției.

(11 )Benefidarui are obligația de a Informa OI/AM POR în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției oricărei situații care determină sau poate determina neelfglbllitatea proiectului. Absența sau netransmiterea în termen a acestei notificări atrage răspunderea Beneficiarului pentru orice daune și/sau prejudicii cauzate Ol și/sau AM POR prin aceasta.

 • (12) în cazul în care neeliglbilitatea proiectului este determinată de o acțiune sau omisiune a Beneficiarului, acesta va fi obligat să retumeze integral sumele primite în baza prezentului Contract.

 • (13) Contractul va fl reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul Contractului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum șl în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislația în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului Contract, astfel cum este acesta este specificată la art.2 alin. (2).


'Z


’J


ARTICOLUL 21 - LEGEA APLICABILĂ

 • (1) Prezentul Contract obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare dispoziție a acestuia în conformitate cu principiul obligativității contractului între părți.

 • (2) Contractul este guvernat de legea română.

ARTICOLUL 22 - ANEXE

Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract și fac parte integrantă din acesta:


Anexa I: Anexa II:

Anexa III:

Anexa lila:

Anexa IV:

Anexa V:

Anexa VI:


Măsurile de monitorizare


Măsurile de informare și publicitate

Instrucțiuni de preflnanțare șl rambursare a cheltuielilor Graficul de depunere a cererilor de rambursare Cererea de finanțare


Bugetul proiectului


Acordul de parteneriat


ARTICOLUL 23 - DISPOZIȚII FINALE

 • (1) în eventualitatea unui litigiu între AM POR/ Ol și Beneficiar, survenit în executarea acestui Contract, se va încerca soluționarea acestuia pe cale amiabilă. în situația în care nu se poate ajunge (a o înțelegere pe cale amiabilă, litigiul va fi soluționat de către Instanțele judecătorești competente material din raza teritorială a Municipiului București.

 • (2) Prezentul Contract a fost încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru Ol și un exemplar pentru Beneficiar.


PENTRU ORGANISMUL INTERMEDIAR


PENTRU BENEFICIAR


LIVIU DIRECTNUME:


ANDREI-LI


*//\

•A

z?/

w


FUNCȚIE: SEMNĂTURĂ:DATA: /f 0^


PENTRU AUTORITATEA DE MANAGEMENT

NUME:

FUNCȚIE: SEMNĂTURĂ:


ELENA GAi M IN IST


DATA:

ANEXAI

MĂSURILE X MONITORIZARE

Monitorizarea proiectului:

(1) AM POR/ Ol monitorizează îndeplinirea indicatorilor stabiliți prin cererea de finanțare pentru măsurarea atingerii rezultatelor și obiectivelor proiectului.

(2) AM POR/ Ol monitorizează progresul implementării proiectului prin:

 • •  Verificarea rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare transmise de către beneficiari;

 • •   Realizarea de vizite la fața locului consemnate în rapoarte.

 • (3) Raportul de progres întocmit de către beneficiar va cuprinde informații referitoare la activitățile desfășurate, stadiul de realizare la momentul raportării, rezultatele parțiale/ finale obținute, rezultate anticipate indicatori de realizare.

Verificarea și Controlul:

(1) Respectarea legislației naționale privind achizițiile publice efectuate de beneficiar în cadrul Contractului va fi verificată de Ol și/sau alte structuri care reprezintă MDRT, UCVAP și ANRMAP.

(2) Ol va verifica 100% toate documentele ce însoțesc o cerere de rambursare.

 • (3) Verificarea pe teren se realizează de către Ol pentru fiecare cerere de rambursare, astfel încât fiecare cerere de rambursare va fi însoțită de un raport de vizită la fața locului..

 • (4) AM POR va efectua verificări la fața locului prin sondaj, pe baza unei analize de risc stabilite la nivelul AM POR.

(5) AM POR și/sau alte structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, cu atribuții de control / verificare / audit a finanțărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât șl pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional.

I

(I

I


ANEXAII


MĂSURILE DE INFORMARE $1 PUBLICITATE


Se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr, 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 și a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională ce definesc măsurile de Informare și publicitate privind operațiunile finanțate din Instrumente structurale, precum și cu prevederile Regulamentului CE Nr. 846/2009 privind modificările aduse Regulamentului CE Nr. 1828/2006.

Acceptarea finanțării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor în conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare.
1. Reguli generale - cerințe pentru toate proiectele

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Operațional Regional, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanțare.

Neîndeplinirea acestor obligații are drept consecință pierderea fondurilor alocate pentru informare și publicitate, precum și aplicarea unor sancțiuni.

Beneficiarul este de acord ca, odată cu acceptarea finanțării, următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării, datele de începere și de finalizare ale proiectului, precum și locul de implementare al acestuia.

Beneficiarii sunt obligați să utilizeze, pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional, indicațiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional.

Beneficiarii au obligația să transmită către Ol pentru avizare toate materialele de informare și publicitate elaborate în vederea implementării măsurilor de informare și publicitate asumate prin contractul de finanțare, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea și utilizarea acestora. Beneficiarii au obligația să dețină un dosar (în format tipărit șl/sau electronic) în care vor fi înregistrate toate documentele și produsele aferente activităților de informare și publicitate desfășurate.

 • (7) Publicațiile trebuie să includă obligatoriu pe ultima copertă, în caseta tehnică: titlul proiectului, editorul materialului, data publicării, textul: „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României1*, precum și date de contact ale beneficiarului care emite publicația, astfel încât cei interesați, să poată obține mai multe informații, la cerere. Opțional, publicațiile vor include datele de contact ale AM POR și a 01 relevant.

 • (8) Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional vor conține, obligatoriu, pe pagina principală (i.e. homepage) sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului din care se finanțează proiectul, a Guvernului României, a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, a Instrumentelor Structurale și a Programului Operațional Regional. De asemenea, website-urile vor conține un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro, însoțit de textul: "Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”. (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro).

 • (9) Pe pagina principală a webpage-ului creat va fi inserat următorul text: „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

 • (10) în situația personalizării unor materiale promoționale, siglele care trebuie să apară obligatoriu pe acestea sunt: sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului european din care se finanțează proiectul, sigla Guvernului României, sigla Instrumente Structurale, sigla Regio și sloganul Inițiativa locală. Dezvoltare regională. Excepție de aceste reguli fac articolele promoționale mici, respectiv cele a căror suprafață de imprimare este mai mică de 5 cm. în acest caz, siglele obligatorii sunt: sigla Uniunii Europene și sigla Regio.

 • (11) Bannerele expuse în acțiunile proiectelor finanțate prin Pro inscripționate sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fon proiectul, sigla Guvernului, sigla Ministerului Dezvo beneficiarului, sigla Instrumentelor Structurale în Român


(1)


(2)


(3)


(5)


(6)tonal Region din care le^și Turi ol?/Beneficia


cn e


dimensiunile optime ale acestor sigle, astfel încât să asigure vizibilitatea maximă pentru Programul Operațional Regional și contribuția financiară a Uniunii Europene.

 • (12) în cazul realizării unui spot audio de promovare, voiceover-ul va menționa la finalul textului selectat pentru promovarea programului/proiectului, următorul text:

“Investim în viitorul tău I Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională."

 • (13) în cazul realizării unui spot video, după imaginile selectate pentru a reprezenta proiectul/programul, va fi inclus un carton de final pe care vor fi aplicate următoarele informații, respectând ordinea de mai jos:

 • -   sigla UNIUNII EUROPENE, inclusiv textul FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ;

 • -   sigla GUVERNULUI ROMÂNIEI;

 • -   sigla MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE Șl TURISMULUI; sigla beneficiarului;

■ sigla INSTRUMENTE STRUCTURALE;

sigla Regio, împreună cu sloganul Inițiativă locală. Dezvoltare regională. pagina de internet a Regio, www.lnforegio.ro

Textul: "Investim în viitorul tău 1 Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional șl cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională."


 • (14) în cazul achizițiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care să conțină următoarele elemente obligatorii: sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului european din care se finanțează proiectul, sigla Guvernului României, sigla Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, sigla Instrumentelor Structurale, precum și sigla șl logo Regio. Pentru echipamente cărora li se vor aplica autocolante de dimensiunea 90 mm x 50 mm, sigla obligatorie este cea a Regio, împreună cu sloganul Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

 • (15) Benef1ciarul este obligat să asigure o informare transparentă și corectă a mass-media asupra proiectului finanțat prin Programul Operațional Regional. Astfel, va fi obligat să anunțe prin comunicate de presă/anunțuri în presă începerea activităților din proiect.

 • (16) La finalizarea proiectului beneficiarul va publica o informare asupra proiectului și a rezultatelor sale în ziarul local/regional cu cea mai mare audiență. Informarea va include următoarele elemente obligatorii: sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului european din care se finanțează proiectul, sigla Guvernului României, sigla Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, sigla Instrumentelor Structurale, sigla Regio, valoarea proiectului, numele proiectului/investiției, beneficiarul. De asemenea, acest material distribuit în mass media va conține și informații despre impactul proiectului la nivelul localltățli/regiunii (ex. crearea de locuri de muncă, protecția consumatorului, creșterea calității serviciilor publice etc).

 • (17) Beneficiarii vor face dovada apariției anunțurilor livrate către mass media (comunicatele preluate ca atare, știrile rezultate din informația furnizată, anunțul publicitar plătit) prin arhivarea unei copii a ziarului/ziarelor în care s-a publicat sau prin fotocopierea acestuia/acestora, astfel încât să fie vizibil textul știrii/anunțului, numele ziarului/ziarelor și data apariției.


  2, Reguli specifice pentru proiecte de lucrări si achiziții d* bunu
  2.1 Reguli aplicabile în perioada de implementare a proiectului (1)


  Beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructură, alta decât cea de transport (ex. lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere) pentru care valoarea contribuției publice depășește 500 000 de euro sunt obligați să monteze panouri pentru toată durata de implementare a proiectului, chiar la locația proiectului. Dacă proiectul se implementează în mai multe locații, se va instala cel puțin un panou la cel puțin una dintre locații. Pentru acest tip de investiție se va monta un panou temporar, care va fi înlocuit, la cel mult 6 luni de la finalizarea proiectului, cu o placă permanentă.

  Panourile trebuie confecționate dintr*un material rezistent conform specificațiilor tehnice din Manualul de Identitate Vizuală Regio. Dacă acestea se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. mediu, vandalism), beneficiarul va trebui să le refacă în cel mal scurt timp posibil. Numărul panourilor instalate, diferă în funcție de tipul de lucrări, după cum urmează: pentru lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un singur pa pentru infrastructură de transport, se vor instala câte două panouri la fiecare capăt d pe fiecare sens de mers2. Dacă pe lungimea sectorului de dru             ri, se va in

  £ -

  2 Conform MIV ACIS, pag 14, excepțiile de la numărul de panouri instalatele ale Autorității de Management a Regio.


  (2)


  (3)  pițnctual, prin dl

  &

  ------------------------------»  , J I                                           11    ■
  • a.

  • b.

  • c.

  • d.

  • e.

  • f.

  8-

  • h.

  • i.


un panou ia fiecare pod, decorat față/verso. în cazul în care pe traseul proiectului există mai multe poduri, panourile respective se vor Instala la minim 3 poduri.

 • (4) Panourile vor fi expuse în maxim 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

 • (5) Dimensiunea recomandată pentru panourile temporare este I 3m x h 2m.

 • (6) Cel puțin 25% din suprafața panoului va fi consacrată participării Comunității, șl în mod specific va cuprinde:

 • a)  imaginea Uniunii, cu steagul și cuvintele „Uniunea Europeană" * „Fondul European pentru Dezvoltare Regională" fără a fi prescurtate;

 • b)  Contribuția financiară a Uniunii Europene sub forma următorului text: „Investim în viitorul tăul Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-flnanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională". Mărimea caracterelor pentru menționarea contribuției financiare a Uniunii Europene va fi aceeași ca șl cea folosită pentru informațiile referitoare la cofinanțarea națională, și nu mai mică de 50% din fontul folosit pentru scrierea titlului proiectului.

  (7)


Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:

logo-ul Regio și sloganul: “Inițiativă tocată. Dezvoltare regională.9*; logo-ul Guvernului României;

logo-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

logo-ul Instrumentelor Structurale; numele proiectului;

numele beneficiarului; valoarea totală a proiectului; contribuția Uniunii Europene (în RON); contribuția Guvernului României (în RON) (dacă este zero, pe rândul rezervat acestei sume se va scrie o linie de pauză (-));

contribuția Beneficiarului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile * TVA) (în RON); data începerii proiectului;

data ftnalizarii proiectului; organism Intermediar; Autoritatea de Management; constructor;

logo-ul Uniunii Europene și cuvintele: “Uniunea Europeană", fără abrevieri; menționarea Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR);

textul "Investim în viitorul tăul Proiect selectat în cadrul Programul Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională".

vor fi înlocuite cel târziu după șase luni de la terminarea proiectului cu plăci

J.

k.

 • l.

m.

n.

o.

LJ • q-r.


(9)h.

1.

J-

k.

 • l.


Panouri le

permanente.

Pentru proiectele de achiziție de bunuri a căror finanțare publică depășește 500.000 euro, va fi instalat un panou de dimensiune l 0,8 m x h 0,5 m. Acest panou va ff instalat la sediul beneficiarului care a achiziționat bunurile.

2.2 Reguli aplicabile după încheierea proiectului

 • (10) Beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructură (de exemplu: lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achiziții de bunuri, a căror valoare din contribuția publică depășește 500.000 de euro, sunt obligați ca, nu mai târziu de 6 luni de la încheierea proiectului, să monteze plăci permanente prin care se vor face cunoscute acțiunile Uniunii Europene.

 • (11) Informațiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placă permanentă sunt:

 • a.  logo-ul Regio șt sloganul: "Inițiativă locală. Dezvoltare regională.";

 • b.

 • c.

 • d.

 • e.

 • f.

8-


logo-ul Guvernului României;

logo-ul MDRT;

logo-ul Instrumentelor Structurale;

numele proiectului;

numele beneficiarului;

valoarea totală a proiectului (valoarea efectiv plătită, atât de cheltuieli nerambursabite, cât și sumele rambursate)(în RON); data începerii proiectului;

data finalizării proiectului (durata efectiva a tmp

Organism Intermediar;                       £

Autoritatea de Management;                ii J

logo-ul Uniunii Europene și cuvintele: “Uniune^

\v5

_

Y'*f^ră abrevieri; *7 ... ----------------


m. menționarea Fondului European pentru Dezvoltare Regionali (FEDR);

n.  textul * Investim în viitorul țiul Proiect selectat în cadrul Programul Operațional Regional șl co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionali".

 • (12) Numărul de plici permanente instalate va fi egal cu cel al panourilor temporare.

 • (13) în cazul în care proiectul este implementat în mai multe locații, se va amplasa cel puțin o placi la cel puțin una dintre locații.

 • (14) Pentru proiectele de achiziție de bunuri a căror finanțare publici depășește 500.000 euro, va fi instalați o placi de dimensiune minimi 70 cm x 45 cm. Această placi va fi instalată la sediul beneficiarului care a achiziționat bunurile.

 • (15) Plăcile permanente vor rămâne instalate la locul implementării proiectului pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007 • 2013.

ANEXA III


INSTRUCȚIUNI DE PREFINANȚARE Șl RAMBURSARE A CHELTUIELILOR


(l)


OI va verifica documentele prevăzute la art. 6 alin. (5) în vederea obținerii prefinanțării, în termen de maxim 30 de zile calendaristice. OI poate opri curgerea acestui termen în cazul în care sunt necesare clarificări, modificări sau informații suplimentare care trebuie furnizate de către Beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare. Termenul limită va curge din nou de la data la care OI a primit informațiile/ clarificările/ documentele suplimentare solicitate.


(2)


AM POR va transfera prefinanțarea către Beneficiar în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data primirii cererii de prefinanțare de la OI. Data plății se consideră data debitării contului AM POR.


(3)Acordarea prefinanțării se face conform art. 6, alin. (1), astfel:

Prima tranșă a prefinanțării, reprezentând 15% din valoarea eligibilă a contractului, în baza prezentării următoarelor documente;

Contract de servicii/fumizare/execuție lucrări, însoțit de documentele justificative aferente procedurii de atribuire conform instrucțiunilor AM POR;

Cerere de acordare a prefinanțării; Identificare financiară prin care se confirmă deschiderea unui cont pentru prefinanațare.


(4)


(5)


(6)


(7)


(8)


(9)


Termenul prevăzut la art.6, alin (10) se calculează de la data acordării primei tranșe a prefinanțării.


Acordarea celei de-a doua tranșe a prefinanțării, reprezentând 15% din valoarea eligibilă a contractului, în baza prezentării următoarelor documente și a îndeplinirii următoarei condiții:

Contract de execuție lucrări,numai în cazul în care nu a fost depus la solicitarea primei tranșe de prefînanțare, însoțit de documentele justificative aferente procedurii de atribuire, conform instrucțiunilor AM POR;

Cerere de acordare a prefinanțării tranșa a Ila;

îndeplinirea condiției de a avea autorizat de către AM POR minim 40% din cheltuielile efectuate din valoarea primei tranșe de prefînanțare.


Prefinanțarea se acordă numai în două tranșe cu respectarea prevederilor Art 6 (1) din contractul de finanțare, indiferent dacă la data depunerii solicitării primei tranșe de prefinanțare contractul de execuție lucrări este încheiat.


A

In cazul în care proiectul este implementat în parteneriat, contractul de servicii/fumizare/execuție de lucrări poate fi încheiat atât de liderul parteneriatului, cât și de oricare dintre parteneri.


Prefinanțarea acordată se va recupera integral inainte de efectuarea plății finale prin aplicarea unui procent de recuperare de minim 30% din fiecare cerere de rambursare.


Pentru obținerea prefinanțării beneficiarii instituții publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, au obligația deschiderii unui cont la trezoreria statului, iar celelalte categorii de beneficiari pot deschide un cont la trezorerie sau într-o bancă comercială, conform legislației în vigoare. Contul va fi dedicat exclusiv pentru primirea prefinanțării și efectuarea cheltuielilor aferente proiectului.


(10) Beneficiarii de proiecte finanțate din instrumente structurale au obligația să țină pentru fiecare proiect o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice dedicate, atât pentru sumele încasate reprezentând prefinanțarea, cât și pentru cheltuielile efectuate aferente implementării fiecărui proiect.


(11) în vederea rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul Proiectului, Beneficiarul poate transmite lunar, însă recomandat la un interval de maxim 3 luni, către Q suport de hârtie și în format electronic. Calendarul de depunere^ Anexa III a - Graficul de depunere a cererilor de rambursarăți prevederilor Contractului.                                   ||«

%o cerere de J^mbursare este p odificat numai cu

c;/*(12) înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate și plătite. Data plății se consideră data debitării contului bancar al Beneficiarului. Se consideră eligibile cheltuielile efectuate și plătite de Beneficiar până la termenul de depunere a cererii de rambursare finale conform art7(3).

(13) Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi considerate eligibile cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă modalitate de plată decât prin transfer bancar. Pentru plățile în alte valute aferente cheltuielilor efectuate de Beneficiar, AMPOR va rambursa contravaloarea în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar în ziua plății, dar fără a depăși contravaloarea în lei a sumelor facturate la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

•J


(14) OI va verifica realitatea, legalitatea și conformitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiar, după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza documentației solicitate ce însoțește cererea de rambursare. Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor avea menționat codul proiectului și mențiunea „Proiect finanțat din POR”. Beneficiarul va aplica mențiunea „Conform cu originalul” pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare.


(15) OI va primi și verifica cererea de rambursare transmisă de către Beneficiar, în termen de maxim 30 zile calendaristice. Ol poate opri curgerea acestui termen în cazul în care sunt necesare clarificări, modificări sau informații suplimentare. Beneficiarul este obligat să furnizeze orice alt document solicitat de către OI în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, pentru verificarea cererii de rambursare. Termenul limită va curge din nou de la data la care Ol a primit informațiile/ clarificările/ documentele suplimentare solicitate.

 • (16) Pe perioada de implementare a proiectului OI va efectua o vizită la fața locului la prima cerere de rambursare, o vizită la momentul autorizării a 40% din valoarea contractului de finanțare și o vizită la cererea finală de rambursare. Vizitele la fața locului vor fi însoțite de un raport de vizită.

 • (17) In procesul de verificare a cererii de rambursare beneficiarul este obligat ca în termen de 5 zile de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de OI/AM. Până la primirea răspunsului din partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare se suspendă.

  (18) AM POR va efectua plata


cererii de rambursare în contul Beneficiarului indicat în cererea de rambursare

în termen de maxim 15 de zile calendaristice, calculat de la data expirării termenului de verificare de către AM POR a cererii de rambursare. Data plății se consideră data efectuării transferului bancar din contul Autorității de Management în contul Beneficiarului.

 • (19) în cazul în care nu transmite cererea de rambursare, se menține obligația Beneficiarului de a transmite raportul de progres trimestrial sau ori de câte ori AM POR/OI va solicita acest lucru în mod expres.


 • (20) OI va transmite beneficiarului în termen de 5 zile de la semnarea contractului, modelul cererii de prefinanțare, de rambursare, raportul de progres.

 • (21) Dobânda netă acumulată în contul de prefinanțare se raportează la AM POR și se deduce din sumele de rambursat până la plata finală, inclusiv.
ACHIZIȚII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE
Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului

Valoarea estimată (Lei)

Procedura aplicată

Data estimată pentru începerea procedurii*

Data estimată pentru finalizarea procedurii*

Contract de management al proiectului (linia bugetara 2.4)

60.990

în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

Anul 0, luna 12

Anul 1, luna 1


Achiziție servicii de publicitate (linia bugetara 6.1)________

Servicii de dirigenție de șantier (linia bugetara 2.5) Lucrări de construcții -montaj (liniile bugetare 1.2, 1.3, 3.1, 4.1 , 4.2,5.1) Achiziție mobilier (linia bugetara 3.2) Achiziție aparatură medicală (linia bugetara 3.2)________

Achiziție echipamente IT (linia bugetara 3.2)


Servicii audit (linia bugetara 6.2)


Achiziție progr.informatice (linia bugetara 3.3)


15.000


60.000


2.255.046


191.940


27.710


15.00010.500


în conformitate cu prevederile QUG 34/2006

în conformitate cu prevederile OUG 34/2006


Anul 1, luna 1


Anul 1, luna 1


Anul 1, luna 4


Anul 1, luna 5


Cerere de oferte


Anul 1, luna 3


Anul 1, luna 4


Cerere de oferte_________

în conformitate cu prevederile QUG 34/2006 în conformitate cu prevederile QUG 34/2006 în conformitate cu prevederile QUG 34/2006 în conformitate cu prevederile OUG 34/2006


Anul 2, luna 3


Anul 2, luna 4


Anul 2Juna 3


Anul 2, luna 3


Anul 1, luna 10


Anul 2, luna 3


* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lună) de la semnarea acordului de finanțare - Alte cheltuieli neeligibile = 133.680 lei


Anul 2, luna 4


Anul 2, luna 4


Anul 1, luna 10


Anul 2, luna 4


3.4.1 INFORMAȚII PRIVIND ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII


Data lansării procedurii de achiziție pentru elaborarea studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

17.09.2008

Data elaborării studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

30.10.2008

Data ultimei actualizări a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții 07.08.2009


4. FINANȚAREA PROIECTULUI

4.1 BUGETUL PROIECTULUI


Nr. crt î

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

2

Cheltuieli neeligibile

3

1

CAPITOL 1


Cheltuieli eligibile 4

TOTAL

5=3+4

TVA

6<semnătură>

<ștampilă>


<nr. pagină>


21)II

(mii ROM)

0 K U l J M1R IC A VW 1 (,’A r 0 R (I .O R

Cml

(uni

!’rcvadcj-i t:f

J

1 <iile mi'î

h

1

£:repliem i

rând

Iurlicator

1 ICI. 127/7.011

! ./■

1

fimtle. >.l)l 1

twai. yiwruw(rd. ?,\-io)

I

XM)7

;       719.33

i, 737.33

........ . -------,

-■*

”•—  • —..... -

•.....

p

1. y Xdt'l'inu (?)iUCN' l'X (nl,3)

c

■ 2,1)6 l.'W

719.33

■!, 1.21

(L yiwrn/iunx,xiscai.x (i-<i.ii/)

J

.

2,061.90

1       719.33

2,731.23

CI,. y i'liWlJIU UliN PKOPR1ICTATK (rcl. o)

■J

1). 00

0.00

0.00

. ..                - s    — - • • —

Venituri din dobânzi (ret 6)

3 1.08

0.00

. 0,00

1

0.00

Alte venituli din dobânzi

6

31.08. Oi

0,00

0.00

03)0

C7„ VÂNZĂRI Oii BUNURI Șl SIiRVICII (rd. 8)

7

2,061.90

‘      719.33

2,731.2'1

1 )i verse vei ii iun (rd c>)

3

î(j os

2,061.90

!       719.33

2,731.24

Alte venituri

1

9

1

36.08.70

3,061 A0

!       /I9.14

3,781 7.4

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile r                                                              t

K)

.17 08

0.00

0.1)0

0.00

Dorinii i și sponsorizări

37.08 01

0.00

0.00

0.00

Alte iran? ier un voluntare

i

37.UX.-iO

0.00

0 00

0.00

I y. S !J H y IClTfl [ (cri. II)

tl)

l

I).

'>66.61

Dnnupi dm străinătate (rd. 1 i la ! 4)

II

34 08

966.61

0.00

9n,X 61

1 )onalii din stiăinaiaU:

e

44.08 01

0

0.00

De la uuvonic stnime

1 i

1

41.08 (P.

0

0.00

0.00

IX; la alto administrată

*

i-i

44 08 03

966.61

;            t) no

966.6I

77>7?|/, C/P.7,77/6''.7./ (rtl 31)

i.>

3,02ii..> 1

719. i3

1,717.33

CI IIC1 .TIJ1X 1,1 UURXiTI'X

16

1,20'1.33

0.00

1,214.33

■i'ii'i.L'L 11ucu ni t ic; ,i oic i'xicionai,

i/

10

0.00

0.00

0.00

('îul jihdi e ilariale in bard (stei HM) 1,01 hi 10J) L3I))

10.1)1

0.00

0.00

0.00

SaCtrii de baza

10 0101

0.00

6.00

li Dl)

i’ond pt posturi ocupate prin ciurul

10.01.10

0.00

li bi)

f). Di)

('umrilaidi (end HjAJ.0 3 !a

10.0.)

0.00

0.00

o. no

CîMlrilmti! de asic;■ trari         de dai

1 0 0 >.01

0.00

li l)b

D. Dl)

' jjiiLtibutu de icJ<prn«i i Jc somai

4

f \} 0 t

0.00

033)

li f)l)

1

1 ' . .7; •;;ie                       : m a • • •..l.• • 1/ • u... ue

>

i             1 -s .         •           . •        -

z Or

• ’               • k

!

1

| î \iiis.rtb a.;m .i< C!tk o<(: l buî■ fu ul

10 (vj u 1

0.00

e. 1'17

ii DtJ î

t emLrfbirpi pi cohcuJii si imV-nni eiu:

i e n i ; 7. J       r . k ’      •               ’ •

0.00

3!)-)

J .d/J

f 'uliii rljt m :a modiil de ;are.iîrli o

P) LA.fi/

0.00

l-.bb

Hi'D

TiTLUI. îl BUNURI.1? J;C:< VICII (nl. 34)

’0

1,2'1'1.33

i) bb

t.23i,

i’iifiUi i ai nu vicii (nul \î\t) t J}| la ?n.BL30)

b).t)!

0.00

i). 01)

D Df)

b irrrmiri de birou

b)01 (A

0.00

do

fi DD

iVlaLsi     poniril am; 1 ms

1

■?.’ (.i 1 0 :

0JW

a /ce

► • . bl/

D. fii

h'ical.ot, ihitmiuil .;i kaLamolriea

’OGI 03

0.00

ALB

Apa, cârmi, salubnbae

70.01.0!

0.00

0.00

HDD

1 !tr m mi nori, adex rudei, televizor, r dofax

Tb 'i 1

0.00

ii i./O

f*

2,1

Mateieliu si pfe;;l set v cu uaracba îijicl                            i

t

J

■’.l) 01 0‘!

0.00

i'.bi)

/Alte bhiMiii si servicii pcnU’i mlruliriere si riinclionarc

z.o oi. io

0.00

0 lil)

Hernia

1

i

zi), 03

0.00

HDD

li Dfi

1 liana pentru imi.icri                                               ;

’O 0 Î.CI

0.00

1) 1)0

a ?/j

tbauH ’ de mdtir» nhimbeior de in / udar

■au ;

0.00

b t/l*

rX1 h: obt->Âe j : mvcndr

1

1

■:o oă su

0.00

HDD

Ace

0*. pl'Lir''iți.iviU'in4ț                    t ■ 111 ZL.OOpOI 1 Z 0    > b 1•    i

1

1

1

ZLcU'î

113.10

0.03

/ /<, m

i >cpî;\sm'i mleiiic, dclesno. Imn.Jmsm

1

:o on c i

0.00

/;. dd

d. i'D

1 îcplasan m sluurialme                                           ;

>0 06 0>

116.10

ii 00

/ id:< /d

Jindii si cercetări

1

ZO.Irt

0.1)0

0.1)0

li Dl)

Alte clielinidi (tmd sO.31) J) 1 la W-31),dl))                         I

1

i

>,0.30

1,(23.23

DJ)t)

bt .: i

1

KetHutua si pnbhcil.tiu

1

>0 10 01

0.00

D. do

0.00

Protocol si it;pnrzurilare

?(). !(} () >

0.1)0

0.00

a oi)

Alte cheltuieli eu bunuri si servicii

>0. i() >0

1,123.23

1). 1)0

!, 123.2 ■

CUICf.TIJfIC 1.1 1)IC CAI’ITAI,

19 ’

1

1

70

!,/3l.l3

/19.33

ACTIV X N IC l>'IN AN Uf AR IC                              !

t

0.00

D.DD

h im

1

Acijye Hac

CI.

L

■zi. 1)1

1,73-1.13

719. >4

4, 102.32

(’onslriicui                                                                       ■

0.00

li 01)

HM)

Adnșini, echipamente și mijloace de trinsporl                    ;

Zi

0,00

0.01)

fi Df)

iVi-ibilieiș aparatură Inrntică și alb? active corpotado        ;

z i !

7101

l,/3d. 13

719,3'1

2,3!) 1.32

Alic active iixu (inclusiv reparații capitale)

JS

1

71 01 10

1,731. Iii

719.33

4t Jii i-' D

TITM/I, yu AUOCTUAiTW.RIjRt               1

zz

0.00

0.00

o. no

A, TRAiNo XXRUR.( liYf iCRiN X

Z3

53.01

0.00

0.00

0.00

P: ornai ne roi ituiih h ;:                                                 1

0.00

0 DO

A VJ

' Inu ui Ieruri din bunelul kx;;d ciilrc u;;ocui|iil<; d<: dezvoltare

mteruornunitară

1

5'5 0! A

0.01)

0.00

0.00

S«rSi;t v. Proiecte uu finanțare iniei naționala •

i

i

p . ț

I


I.


f;


i-9(Kl'd


00'0


(Klil


Oil’O


tînri

i

d<ro


00'0


//?.<//


(l(l’O


00'0


/-K'l-


m-


()(!(!


00'0


(b 7f A


Oi-79/.


00'0


OU'o


00'0


01-797-


(0-7.9/


Al


UI


•'.I.

00*0

00'0

00'0

<'.91099

9?

■ ițrdl

(K17J

oro

RO’lO'r/

11

00'0

00'0

00*0

10'99

97

(10'0

oro

00'0

rr

P i

?'<

1 0'0?

/-1'09/' 1

(H 1(1 1/

s;

1(1'0?

Al ’1 9/'l

?rni9*?.

10 1/

1-7       |

00'0

00’0

00’0

9’1         |

OddJ

00'0

00'0

1

!

hi'o?

/.ri 9/-'i

?9'C09'?

107/

i r? '

U(l'(l

mi

OO'd

(I?

itro?

/-l’99/‘l

? 9'9(19'7

0/

61 j

nnii <.

f /-'??!

9'r ’V. 1' 1

01 Ol o?

1

l

00’0

0(90

00'0

?.()()(()?.

1

(lil'O

0(1'0

00’0

1 (J EH E>?

i

1 -r096

9/’?? 1

9?'1,"?l'l

tirci?

1

1

b

00'0

00'0

9 J‘07.

1-0'6?

01'91 1

;o dt) <>?.

1

r

U' \r

trd]

('Tți

■ 0 '4}

i

i

1-9'(.?

01’91 1

9'171?

i

<

d

("’.l'(l

(I(H1

(Ki’O

(H ■<.() Or

d

5

i

ț

■ r ț]

0(]'U

[hdi

i

i i

UiG»

(10'0

0(1'0

io ni o;

i

1

1

1

G-j'd

00'0

00' (1

uni?

1

1

J

■HHI

otro

00’0

01 10 07

0tl*9

0(!'(l

(»0 1(1 o?

• V i11 '

0(1’1'

XD' ! <)■(’?

d

l

b

'i<r?

00'?

00’0

H)'K)'()7.

l

10

10(1?

(JOC

00'0

?.()

4) O?

I i j j

I

I


lUiniunUHKHÎ'B^

OJttîpAZOp op njiijmosr nqți3 |rii;<inq mp unjqjFanu p

? »V1 II 1* HI rm MUp.ln l.L|


nid>î:»i?îwrtv 11a 'uruiv (cipilpim iijniiKkM Aisnpnh) oxq r»Aipi \ D|kjo{1jo3 SAjpiî nijv p’: pnțvjjțq             '.mnrinpj


/6,fh


l! '6'


/-G'l.f?


mc-


(10'0


00'0


/S.rG?6


/.S9676


0(1'0


0(l'(l


91'91-


kl *91 •


00'0


00'0


0(1'0


f.’l *91'


91'91'


697 /6


00'0


(icro


thT(J


10


W?.


GC'O


Vi 1 • t L 1


o;


OU'ii


/ ru


1 /.'O


00'0


/.G'V-9


1>'9'C9


/•G’/.f?


1*6'9?


00*0


oo'o


00'0


00*0


00’0


91*9/6*1


91’9/6'1

......


91*9/6*1


00’0


00'0


00'0


91'9/6'1


91'17.6*1


J.L


OfJ'O


(fO'd


J-h * * s

I1


firr o


(’G'b


ccrc


00'(:


00'0


(10*0


00’0


oo ■ o


trt-i fi


<777-/7


19'996


00'0


00'0


19’996


19'996


00'0


00'0


00'0


17'11.7*7


00’0


00’0


00'0


vriw/7


l-Z'1971?


uot


I.) ati n (l(i.i (|


I- d ’0.


1'0


;{)


S’0'01


I 0'0:


01


J 0 SO 14-


?.() 'XO 1-1


to’xo vi-


SO 11-


IO XO /.l


HO 71


Of XO 95


XO <H


(0 RO 11


XO II


/I


91


l-l


7-1


01


01


(J G


/.


t-


.1


P'V)


putu


I’<9)


:qv]ri i n:.Ji


(?()‘9(l'(l? -I 1 (1'9(1'O?. i.i'i-iC i t'H.iî ‘in!T.);:ț’i ii ,


IlU'JIVO           vil ■ 1. ':


runuoipiuni is ofMiip.ipn                  r- ljIiIpik; .


i

i I

j

I r i


IlOZ


ikWiHu.ir^ c|i [r | ir<r


țvp- ?n .'îpKrn: i.rc.irf'nM: :>p ii]ik:ij}ih

Ou'1'0'01 ''I 10'1 \l'(i I pf.’) ■!i"fii


(or 10'01 «I 10*10’01 1'^) u>H(; III ?.|v.ț.U!|Vi.- ■p-.r iii.ui;


Md l'iir 1(1.9'1711,') ) '11J.’.


ilji’Jinumipi! a)|e tj ;>( |


oiuiiAnli t>|    |


(H vj Vd pO ajrp-iimjp u-p njvuof |

(l i *!’•»)          A!!(19' 7*1


iiii|<ia unK.jsunt] ni[\/


l ipZJJOMKVlS njrifO( |


o|!ijuoAqn:; îțpnp npnjr ’annunpiA uruqpajvjj


IjniIlKJA DJ|V


(h pi) rniinxiA        (|

(« pj) JIJ1A715IS Ifi lilflMOIl JKI IMVZNVA

f                  ■*•


izimqop uip unpu:iA

(9 pt) (zinjqop uțp iirqiun^

(f'pjJx.i.vj/'inidOihi knci nui.ijkk'ia *i.7

U-îi-'p-*) >1’j V.7KU1 k mn.iJk'iM •;)

(c*p'):iî,ik’‘.miu nîfi.i.ikw, -


HO’UHO.I.VDKIK’I VailIWOO


HlH: KTU f. [i'OiXDiriULOR K'XTXRHK NE RAMBURSABILE PE AtNCH.

20 H

(uiii RON)

|

OKNIJ041RKA INDICAT’ORU.OR

Ut><(

Cod

FKACTWK

?

rund

indicii tor

Total

1

II

ni

IV

/Y’7J1A JW77/A7 (rd. 2\ l0)

l

2Z 11

■M 11

0.00

0.00

0.00

1. '/Wl’IKU (,’UKKH'l’K (rd. 3)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. y*XN ffiJ ;<1 N KkSCAI,K (rd. 417)

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CI. Wl'IJKI DIN l’ROPKIKTATIC (rrf. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vani Îmi din dobânzi (rd. 6)

3

11.08

Alb; veniltiii din dobânzi

31.08.03

(1'2. VÂNZĂRI DL BUNURI Șf SiîRVfCil (rd. X)

7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r

1Ji v:i:;;. vctittu i (td. 9)

3

36 08

0.00

I                         0.00

0.00

0.00

F

0.1)0

Alic zotiiiurr

9

36.08.50

0

0 00

0.00

0.00

0.00

b v

l'r:ui.-:Da irri voluntare, altele decât subvențiile

10

.37.08

0.00

0.00

0.00

0.(30

0.1)0

. 4                d

1 Xmaiii si spunson/ăii

3708 01

1

r

i

i

Ai A 11 lutJ1 a iji i voluntare;

37 08 50

0 00

0.00

0 00

(3. Of)

1

0.1)0

iy.Ab;m:^7i4riL ii)

10

'27., 1 l

22.1 1

0.01)

0.110

0.01)

oooj

î)uiuiții dm stniiiKitale (rd. 1? la 14)

11

44.08

Z'Z 1 1

22.1 1

0 (30

0 00

1 )onalii din straieuitaii; b

12

44 08 01

1 A Iu guverne străine

s 1

13

44 08 0 î

1 h: la sil le adi nif irslruli i

<1

14

44 08 0 5

22 1 1

*

22 1 1

n>•TAf,                  H)

f.)

22.//

22. 1 [

0.00

0.00

0,00

■ i

t:i!K:I’U lICl.l C'URKNTIC

16

22.1 1

22.1 l

0,00

0.00

0.00!

■rritul [ cmcL't'udcrj ou: pmrjonal

17

10

1

(.'bel-uit:li î-ibiriide bl bani (cod 10.0 1,01 1» tD.01,30)

10.01

i

i

' l;d,r a :|u buza

10 0101

1

1

i

!’■ >tit 1 ponturi ocupate prin cuiimi

10(31 10         |

1

!

i Tu ii:.tdi (uni Tj.D3.1U In 10.03.06)

b

1

ID.O.’y

r

1

1

{i ';hi11 <i)1 m de      ;11ran sociale de stal

10 01.01

1

i j                            ,                           t                                                          1

- ■ : j r r i <•': i u; .| .l; j if.k( i t je sun Slj

io O3.o;

.

■ s;i 1 '■ -i l-■ ii..; .b-■ i- j11 ■ iri a 3*:. jle de -euu.ilaU1,

10.0 3 0>

i

. • un ei i Si.1; sun t h'iite si       pnd

10 0 5.04

!

1

' ■ j j ! ■■- ■■J p! 'â-i se-Iii s; mdenini/.m.ii

1

10 03 06

J

! ’ oi >ii j, se A î: jiit Ini de ’ ouai dure

IOTiTOZ       '

I

I

■ 1 ri : J 1. H 3I.7H! h 1 .U a:L<y l<:(3 (nt, .54)

13

p

Zi)                         S

2 2.1 1

Zhl t

Oi)

13.01)

D.Dib

j ‘ , l ■ i ■ i . .: * V 1 5'            IJ (j           ') [ ,!) I Iii ',l}»0 ’ .

1

20./I              ;

D.Db

j.nn

■J.iKi

AUD

0.00.

r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‘

b <                                                         1     •

■ - .i■ 'a.ji      l’ia

1

l

>0.01 Ol          !

| V ti .        ‘ u.s 1, i. i:t1 j'

1

20 0 t .0 >.             1

i

j

t

1

1

1 '; 's/jz      rh 11T:■ ri: 1 k ■■;■ fi U ia {1 ■< arași

'10.01 03           !

>0.0! 04         ■

Aj,i u uMÎf saliihiiLuc

1

b

d                                                                                                                                                                     1

!                                                                                                                            i

t                                                                                                                                                                     1

i " '■ ■    ;   ■ i-: ; ■■>, ■ i- su i.s iin, bkvizur, lehd j.\

1

1

1 ]

1

dîoich       i

?

*.

l

■ Vnl .A:s r:n:sf soi von caracter Punct

zooioe

i

:

Aii.. 1 i ti utsoivuai jienirn înltciincre si tuiuilionarc

1

1

1

1

>0 01 JO         |

j 20.03

! r

b t

1

f

■Le.,..

f

1

[

1

1

1

1

1

1

1

! Iul'.s penii îj tsn.-bju

1

1

«

’ll.fi J 01

1

p

i

1

1

1

1

1

; 1’ t ii. ••?•* t'-pnr i d/ieiȘ;; Ioib ib* invemai'                            !

1

I

1

1

’.D.DJ

1)3)0

i

3 t

i

i

i

'5 i J

U > L H.'

T < t i

u , 1J1 j

TA;

1

! A!i ' !• •r i;:<•'? 11s v-n 1 i..t;

i

■0 0> 30

I

1

i

I

1

i 's:-' ... 'lJ jț i's.iit i/Aj Iraualrrari (cod -’AOc.Ol I* ZOdA.P;r)

1

<

20.06            i

l

0.01)

1

O.Dl)

D.DD

13.1)1)

OT

1

' * -i -1- -     h u n< I- l'.esa u iran; dor ari                                   >

:() CG UI

1

1

1

1

f

i

I

1 !

1

l ?.;|?l;;s(i i in ’draioataic

>0 06 02        j

0

0 00

0 00

0 00

1

0 00 =

d

'knj.i d i:e rec Hi ’î

20,16 |

1

i

s

I

Alic T Tuuli (vnti 7î)jț)JH hi 71X30,30)

i

1

1

1

20.30            1

2 2., 1 1

1

22.1 1

13.01)

D.DI)

1

1J.DD

i - voci t 1 i. a pi i1 ilii atace

1

!

1

>0 30 01         1

i

1

*

1

i

’ ’n; i- }■ s *» t ii ;pi s ren ian:

'0 1002 ;

L

r f

?

t

1

1

l

4

i

1

■ Mi : , A-d■ aiA ci I)j iniri ;e smvicii

i

?) H). K)

1

>2. 1 I

Aî H 1

0.01)

().{)()

GAT

id Ar. , <'■> 1 -1 IJ up (■/\:irrA!i

19 1

70                i

ț

1

1

1

A 1: i'l ;  >1 :<tAAA.nCN\UK

213

1

J

1

1

i

Ae'r.'ce :iAn

21

1

71.0 1                    j

î

1

i

i

i i 4

l

î Ac H !*: i 1

22

i

L

j

J

i'viii: un ■>.; ii di i u?n ie și mijloace de transport

23

b

rVl n h; îbr, op armuri ldrour;i>i uite active corporali:

24

71 01              ■

!

j

Alt.: via;; tise (inclusiv iepurații capitale)

25

71.01. J0

J ț

4

' t n : j i. y i ( a i ; r tr itacis k k u mu

22

■ ■

3J

4

!

A/id<Ai^;m<in<ț nvraitei?■:

23

1

53.01

1 î i ’ i\ut !<: ut j: ti j ti Lai e

24

55.01.08

f

f

p

1

1

b

r

Transferuri din bucului local către asociațiile de dezvoltare intonau nuni tarii

25

55.01.42

IMKIKTUL FONDURILOR KXTERNK N1CRAM8UR5A8ILK PK ANUL


MH       (mii RON)DXNUMIXKA INDICATORILOR

Cod riuid

Cod î mii ca tor

CRUNDIVIC

I

/■'//:! /, //uY / ra t (,-o. ni o)

t

'W.x.î

■!. IS

I, ytfNITIHU CtJRKNTK (rrj.3)

2

40.35

2.15

C. yiCi'IlTIIKI N’/.'j'CiCAf.K (nl. 417)

3

fa

40.35

2.13

ci. yxnrrut<i din i»koi»iuj4tatx (rd.j)

4

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (ni, 6)

5

31 08

Alic venituri din dobânzi

6

31.08.03

t'■>. VÂNZĂRI di-: DlJNU'.îf Șl SliRVIClI (rd. X)

7

40 ..35

L

1

1

2. Li

1 )i verse vuniiun (rd, l>)

8

36.08

40.3 J

2.15

Alic venituri

9

36.08 50

40.8 ■>

2.1 5

r Aarslerun vofutiiarct altele decât subvențiile

10

37.08

0.30

0.01)

î )iuniții ■;< sponsorizări

17 08 01

r

Alic U an >ici iib voii rulare

J/.O8.5O

0.00

0.00

iy. 'IU iiyWNȚI 1 (nl. 1 1)

10

O.OD

0.00

j

1 Vumlii din slrainâUdc (rd. l i la 14)

H

44.08

0.00

0.00!

t \madi din străinătate

fr

12

44 08.01

!

1

1

1 )<; la guverne străine

13

44 08.0'2

î

1 la alte administrații

1 -                         -       *         • 44  - .      .   .           u—                                                             —

!'!

44 08.03

77)7/1/, ait-ll.riHU.I (i'iL Ji)

(5

7/j. .yj

7. U

<

t! !■:r;ru11<î,i cuiuntic

16

40..3 5

2.15’

TiTl.tll, 1 Cl|K.I,T(HlU,l OK PXRS0NAL

17

10

!

I

( duluiicii anim'ial;; in bani (cod 10*0 1,01 la tO.OLJO)

10.01

î

i

1

3a-arii    haci

10 01.01

l

luH.d pl por.tun ocupate prin cumul

10.01 10

1

i/miirihiUJ (cel 10.1)3.1)1 h> 10.1)3,06)

10.03

i

1

(i.dimiii dc r-;iirLji vocalii: du stai

10 03 01

1

1

1

î \ J.p! 1 1 ■:ri.. d. ■ :j i' ,■ rr 1 CI r L : S-.>1 P.U

10 03 0Ș

L

d imtd.' i.i d■: a 1'j.nari mcmic de sanaialo

HH)î 0;

' ihi iii :;u cid/ se a buh prop

10 0 > 04

■ un       j i pi <zji x;Uii s; iuCsiriiiîzaiii

10 O i 06

•.

( â.:r r; 1 _■ s11. s;i bmdn! Ic ^.arnnir.ru

10.03 0/

1

ITI :.D 1. II iU.’N U i'l Șl ;sZli'/T'II (ni.54)

13

1

w

4!) .;•>;

2.1 5

Duunn -;i     y ir U (e rj. t ?,!),!) (.;) I h 20.01,30)

20.DI

0.01.)

o r 1 j \

.' 1 ! 1 |( 1 h i, .< : L' 1 ( l!.‘

î

4)l)l.!)i

'Vj[      L. ■ p: ’ili'l 11 CI lt 'tUa-Kl

20.01 02

< ihlIiiHi it U IhcLl HUHHCa

20.01 O!

1

1

1

, \, ;;i c.via,, 1 sili i\[ h,i;,n

’.O 01.04

t

.sa, [iJiJon. s'lcx. i'ndin. televizor. tclcliix

20 01.00

J

I

i

'vi ii- h rai ’ si pe : *.ei v cu caracter lunci

1

20 01 00

i

Alic l/Hia rl m -civicii pentru ifitrelincrc si lijnulimiarc

20 01 30

i

JlMiJ

20,03

p

1 1 f, H1:' p -Îlîl il ir ■ r ;C|

20 03 01

i' ij i-i Na u.diurn nbAiddr.r de iuymtiar

20.05

iMHu

r 1 f . n

■ J L . O S ■. (' ( l p i ' ; > J L V; ’ r i; L:

îi)(h 10

1

k

p

i1 : pr i;..> t, rb la./ti, ’rauakran (cod Z0.0b.0l l W ,C ă ,U

'W.i)6             1

3ZAA

i)W

i 'cfd;..;ai i iiibhiie, debisaii, Iranslbrari

20 06.01

1

J

1

1 ;|)l.vsiii ni ;li aiiKibuc

20 06 0'2

1

32.25

4

o.onj

''indii .n r:::i ri:Hiri

20.16 1

i

i

Aii-.'            (-mi !l).30,!)l Iu >0.30,30)

20.30

.3,60

2.1 ■>!

’<::cl; Liin a piililh llate

20 30.01

i

j

Imlioerd :;r ieprczcfiu.H'e

1

20.30 0'2

Alb: i:tn luthJi cu Lunari :a servicii

20 30.10

J

2.i.;;

i:i::>.i:i'îj■ ?;i,i ui', cădită:,

D’

4

l

A (.TI V l«: r|i:!’'iN;\NCI.-\Rii!

20

1

1

Ac îi ve îi au

2!

/1.01                        i

l

i

i

■ uird. msii

22

i

1

I

i

1

1

D/UD.iiiL ei.iupnibcnif; 71 nujfoacn dc transport

23

1

Vâdidân; apar durii birutina țn alic nctivu corporale

23

1

7101           |

1

1

1

Alin aiâ;v<: îixc (inclusiv reparații capitale)

71 01.30

3

1

1

i

3

ITriJJI, yi[ Ai.TKTHANSVKKURl

22

55

x.'i!< a in. ; jr:r,       r iivtzun h:

23

? ;.o 1

i

I1 ruj* rai ne cum uni tare

55.01.08

1

1 Gtikîlbrui i din bu.jțtjlul local cairo a:;uciațiilc de dezvoltare

înhncimiuniLară

25

%% . . — ‘ • •

55 02.4'2

1

...... .1


ir


ni

IV

ii), ii

t0.il

Iti. iii

10.21

10.21

L3.2.3

10.21

10.21

1.3,23

0.00

0.00

0.01)

10.21

U).2i

1.3,2.3

10,21

10.21

l.‘J,2.3

10.21

10 21

18.28

0.00

0.00

O.i)l)|

1

0.00

0.00

0.00

0.00

D.IJO

0.00

0 ou

0.00

o.uo

1

i0.il

io.il

i;i. ni

10.21

10.21

I.3.28


d

r

r

I

I

i                                                                                                                                                                    !


i

p

I

r

I

I

I

i

i

i 0,4 t!

I

i'J.SW!

I

J

4

I

p

II I

I

p

I


1

J

!

P O 1 o ’

i G* tW

i i; jje) I


i

I

I

4


I

p

I

t I l r


U.lHi

8.06

2. i.;

2 .15


o,ou


I

I

I t

J

i /

r

r

I I

I

l i

1

I

I

l IIo H
20U        (mii RON)

* " ■>

D iCfl l.JrVl l ;< KA UN 1) (CA t () IU 1,01<

Ijlllt

l.ihl

rând

indiciilor

rotai

TOTAf. W.MTffttl (nl. HIO)

l

I. yn;ri( mia *:uiixof :‘i< (ni, 5)

6.3 1

c. yicarniKiNimscAcx(h.4t /)

3

6J1

CI., y Wl’IHU DIN i’COCII Itfl’ATIr; (rd. 5)

4

0,00

Venihu i din dobânzi (rd. 6)

. <

31 08

Alic veiiilmi din dobânzi

r>

31.0X01

C’A VÂNZAkI Oii BUNURI yiSliRVlCH (rd. 8)

7

6J1

1 livnrrte v< mi Iu n (r J. 9)

,8

36 08

V,, > I

Alin venituri

9

36 OK.50

()J I

Vninsicrtii i voluntare. alici.; decât subvențiile:

t

10

1708

O.Ol)

Domnii :.i ?;pnn:;uriziui

v            1             F

37 08.01

AUe Uaaslbrmi votuman;

37 08 50

0.00

iy,:■ u iîvi'kf i'H (rd. t ij

10

19.40

Dunuid din diainala^' (ul. 1 * ki 11)

11

44 OK

19.49

1 >onapi din drâa

1.1

44 08 01

! K: |:ț vijv^nic atr/urn:

1.1

44 08 o;

1 )c In a!te administrații p

14

44 08 01

(9.49

At'AAI, ('!A‘A, 17//A.i.i (;-d. iii)

Zj

7.J. IU)

ci;îi;i;rnțxli ci;;urn ic

16

7.5510

i i ri,i;i, f ci ici, fii fKr.f uk oxc;><jnai,

1/

10

I .’u.:lnli.:ti        ink: in bani (dini 10.0 1.0 l la 10.0 l„10j

10.01

. îalunt de baza

10 Ol .01

,'i.( <| ;:( p: )‘,fl l> i (tC'ipitle |U 1(1 /Utili li

10 01 10

Couii-ii.’uiii (r.uil 10.03.Oi !a 10.05.1)6)

10.03

f \ ci.i iIji iiji de a<miii a 1 ’ji'cak: dn ;;tiu

10 01 01

1

i

(.'( ciitf|jiji; d : rmpiiari - k ::e.ru|                                                 Ș

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       i

’ .                         11                           l                                                                                             1                               •       .

!0i)îU-:.

CATS

I

I

L

♦ H > t1

I

Ud

4

4

io OM' 3

I

I

j roi


4.75

4.       ..            4


I.5,3


0.00


I .A


1.58


0.00


0 01)


4.3/


4 87


4.87


J d

d

I


10 i)


tx< l u


-a ic io- [('I < jc ? •;ii .'Jip'.iv


lU O


0/


II


6. fj


l.5,'i


1J.1


0.00


1.5.1


I ,5.3


1.58


0.00


0 00


4.37


4 87


4.87!


6,4.)


III


Z'/5


7.5,3


4.5a


0 00


4.8/


<1

h,


s.j n■ ih =■ iU<i.


\'i a b ma: a pi M ^’iv eu camera ii|ța;l


■ • ’l


1 )>'.ț»hx;u(l m ilniiiKHau


I ’iGiAaa;I repl


,A c


î nti ;b h; ji


>A


>par<11uni birjîk i >i alte ncii/e nu por ik


75


•i,ri'i,u(. vi( Ai.iBcriiAiY.-iniiți/iu


zz


73


rr;uisli;n.ni din bunelul local calci: asociațiile ilc dczvoliai.: ui tcrcmnuni Iară


*)


J.55

0,57

0.57

0.0D


0.57

b

o,.;/

0.57

0.00


0 OO

4A'<

4.8341)

t

i1)

Z.O.i) 1

ZO 01

01

A: el

U '

).() 01

Oi

10.01

04

W 31

ox

30 01

MU

b *

30 01

io

-Î0.03

w o;

01

7.1), 0 1

10 OH

iO

■’D.lîo

>0 06

UI

’O 06

(H

9,0.16

30.W

>0 10

Ol

9.0 10

OZ

9,0 10

10

/o


71.1) I


ZI 01


71.01. JO


55.01


OS


55.01.47


b

p

’ f

ddîJi

b/! j r

j.-i d

Io.oo


G/i- *
O.OiC

I

I


P. Pr*

U-htf

t


20U

(niii RON)

...      . r

1)R(J Colegiul H’.lic

i                            *

Studii de pracUun ji enrviilicrt! înmiim alcyi in yednrtm lucitiiarii inUinrurii lor tilkrionrn pe pbtla

b RĂ 1 liYi IRKA INDICATORILOR

(3):l

Cn.l

P uda

*

ĂlH

p p : i C11

•           *                                           r

ni tid

indica tur

T<4;d

1

11

III

(V

vvr/’.-i i. yiwrtjiu (rd mij)

l

0.0D

J./3J

to                                                                                              *

•7 10

/Z DO

0.00

i.'

<xr-ii'i'ifiu Cic;

:.N r:«; (rd. 3)

>.

0.00

3.10

Ă.IO

1JJJU

0.01)

y c r u R i n k >* im (: a l iq rd. 4 i-7)

3

o.on

5.10

Ă.ll)

0.00

0.00

<: i

. ViCNlTURl DIA l’KOPRIhl'i’ATK (rcl, 5)

d

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01)

Vani luci din dnb-irun țrd* 6)

31.08

All: veni tur

din dubânzi

6

31.08.03

VÂNZĂRI DlBONURI Șl SliHVICII (rd. 8)

/

0.00

5.10

<5.10

0.01)

0,00

Divin.';!: vuuiiui i <

td. [J)

36,08

0.00

5.10

<5.1.1)

0.00

0.00

J

AlUî vcniii.iH

!>

36.08 50

0.00

5,1

<i. 1

4

0.00

Giumlm uri voi uniat e, aliJe clcuâi subvențiile

•                                                              p

10

37,08

0.00

D.00

0.00

0.00

0.00

1 >Giiaiii ăi sîh

* *

bĂOii/â(i

37.08.01

Alb: InutiicG

ut volitalarc

37.08.50

13.00

0 00

D.90

l) Oi J

0 00.

iy

,.îh t:y Rl'1'i i i v

< 11)

10

0.00

0,01)

G.iJD

0,01)

0.00

1 tonalii dm sb

p

âaiâb-uc (rd, l ! !a 14)

li

44.08

0.00

0 00

0.00

nou

j

0.00

1 knri

ai din ăU âifiakiie

b                                                   4                                                                     ■

u

44 08 01

1

J

l\: Ă

guverna ăti amu

13

'Pi.OK.fP,

I

t

U; kț

alb: admifiislraiii

*

13

44 08 01

:                                                                                                                          i

i

1

/'B7?i /: <7/;<;, r

JKI.S (i-il. .U)

U

G. Dl)

A !l)

■ io

l). DD

'                                    l). Di)

UI tf.!. TU 'Xi.l 1

: lĂUi’ATu;

16

0.00

5.10

■3.10

O.OI)

i                            O.Ol)

‘17

ri.ui. I ci[Ki, »*

.1 iH.ÎJ 1>IC l’liliCSONAh

17

10

0

5.1

Ăi

9

0

( *’:

daihli nahriah

■|| l»a:it (e.jrl 10.01.01 Iu 10.01,30)

10.01

0

■ 1 44

■4 14

{;

1

: ' ()

.:ă:

ar i i de baza

10 01 01

0

* d /i

• ■' ■'

-4.44

0.90

1

ferul pi piyi-rin iv-j;

ce pi ih : urnul

10 01.10

1

1

; (

r

’.Ă

.ii?‘ibui:i [cad ■ 3

5.0 ! Iu 10,03,06)

10.03

G

n.cib

■0 66

9 00

v ri 1 >>. iin de asi; j i:

ă y a a : ăi ; ă du ă lat

10.01.01

0

t) 17

■0.4/

H'

m f iî ?i iti da :r:i-i ă

. i di: :\’iihi|

10 01 03

0

0 oz

M f) )

ț

:                         odjoi

1

|

r -

1 ? - 3. ;i,! i de .1 J ■ , ■

» a < u b H-: ’vULMnm

it! AĂ

0

G iz

f. .

5 l

1

i .1 • b         .num !■ • ■

■ a dc-= pn;!'

19 (B Oi

G

mr.

r • :

u X,

< 1 ■' J f}

1

f \

1

1 • p 1 j i ► i ’ pi t.. M • l.t „

ĂĂ iun tr.i/aiii

10 03 U6

1)

i

;                         id)i

p u >

1      X J J

9.00;

1 L

r

1 h!.'Ii’Z a i: Hh ; Ă.

a . ' Ăf • .l'LĂfU

io.o; o/

p

I

I

i ,

i 1

i ;,i.'i. :t tii.Tic:

SĂU ■ <■,!<■/>UU (rd.33)

13

Al)

O.l'.O

0.00

0.00

X         «1 • ••

o u'ă

■ '.IGM*; JÎ ; vi rdî ■

ci ’OĂ ;.'}l, l;t W.01.31))

•’.Ij.O 1

n.ni)

0,04

n.oi)

:).1Ă

?d.

i tun d : bn

70 01.01

1

1

1

1

t

1

1

1 ii >;iz ! -vL li ■.. .,

' fc '

>,c oi iu

1

1

- ! < i., IÎ< '1 ilHiJL .a .

■ si n 'i-u'ă.a

■0 01 0i

i

i

i

A ,

ir <;an.a, ciliJbrii...

* b

30.01 0 1

J

1 !

b Li! -n. i<Yh \

u]rț\ b l avi zur, bdelax

’.O.OI 08

1

V.I

i ;j f.i e ăi pr ::,i r

*

i’ji uj j         1 uiu;(

>0 CI C9

i

Alt.

: bănim si rervi '

: perUn: '.nlrclihiH'iJ ăi bmulinnaro

>0 01 30

I

I

: L

j i* ,i

30,0 >

1

11.

u:a perm i imnu,h--

■30.01.01

r i

1

f .ii de o:iiiuai

ĂAĂ .ă ă r db î II Vă’I LĂIJ'

’DJki

4.00

0.01)

Ă.lrl'

1

• *      •      ; fc ’

!

< -         ; i

l i

; : H :!■ ? i-: < Ă: HI,

■ Ă

30 04 50

1

i

i',:

: 3                   1 ■ C b. V- 1

U'ia -ui (oul >0,06.1', 1 !■ JtĂ ĂiĂ)

30.00

;ăă

A ;p

rl p*'

lJ-6”

1              ■ i

' • , t • U r

I'-.

?!a;:i:i reci na q

30 06 01

r

1

i

>1, Ăjl l 1:1 ĂÎI au     i

U) C(> 0 A

Sii

ula ai ceru;:iar i

30.16

A. ii

u ci lud uiel i (viji

’-Ă, i;Ă i Ol ■>,0,30.30)

31)„J()

11,00

0 d)0

0.01}

D.Ci’

0.D0

?<:■(

.Li la si pjihli eu

-

30 10 UI

1

1 >,

a)G! )l Ăl G;PI a/k.Ă Ă

Ă U

'30 30 03

Al;

: i;h(Jli iid; ui k; r

ari .: b rvicii

’,() >0 >0

9 90

31

1 X. i î i' 'd i X i - i U

.'‘A i' * > C \ ' ’    < \ i . i . \ i i

!9

/o

.

1

A ;

- UT / ?; !'l ::iJlri. ..

( 1 f a : ■

W

p

<

, \ r

ava iț\e

31

71.01

{)

î.\:

Tlf LICMI

33

1

V. j

uni, <Gih|>arncii/;

a iții-îoăcu «Jtj tiiiBspurl

33

1

',1.

J • *

!:! 1 a:r, ipar-iuu'

i bit aiica și alta aeti/kî coi’țmral:;

33

71 Ol

0

1

,

Aii

: aidivu iixu (jr <;!;

săiv ren;u iții uapHale)

33

/I 01 50

IC

1’1,1/1. yc Aî. iA

A ĂÎAi'i;; H'KRIJîi 1

33

5J

0.00

0.01)

0.00

!),;;i)

0.91)

A,

i’RANMn’.RL .1

: IN 1 .CRNZ

33

5.5.0 1

0.00

0.00

0.00

o.ă)

> 11.1)1)

j( hc A'l i ? * ;

l.Lp '

34

V' CI ox

J

0 90

G,ins 1 urim din Ou.guI

*        — #-      b    • h                         .  _. ,

□1 lozai ijaku itzKieiapilG du dezvoluu u

Z5

55.01.4'3

1

i

4

rut. vondtn?ii,o« xxrictw: Nicramrulus/vru’. pk anul

V)U

(mii RON)

lUubilîtiire/niodcnirZîirțîrt tlIPODROiVUJL

U ( din 1 *loh:3li '

Onlrii Idpir si di

: nyrcnmni

Cod

Cml

D O di»! i li LA ii'iO li.'ATO L(l.( ) A

X

rsiad

indicnior

Tolal

1

II

ah

III

IV

77)771/, nMTW M. J(\ IQ)

l

‘11)6.66

J99. j:i

/.o;)

D.DO

a. . t i

— - k

...

. .   .-a   ....   -

. ----------- -.........

A  . .w .,   .     ...  -

...

. . .

1 1. y ICNI'l’URf (!U li ICNTIC (ni. 3)

)

*r

406.06

3T).5.'l

7.0.3

D.DD

D.A?

c. yiclwijui NO’tfCAu:(H.4i7)

3

406,66

3T),S3

7,o;i

0.00

.

o-.po

ci. vicnrruut din iciot’iuicTATic (ni. j)

d

0.00

1)3)0

0.00

0,00

03)1)1

Venituri (tui dobânzi (ni 6)

:>

H 08

A1 h: veniiini din dobânzi

6

31.08 0'1

C'3. VÂNZĂRI Dl; LUNURI Șl SIil<VICII (rd. X)

/

*

406.66

399.3;)

/3).‘l

03)1)

D.UO

1 bvena; vaulen (nl L>)

3

K> 0X

406.66

•.WO.j?)

73);i

D.OO

03)0

Alb; vcivjii i

9

JG.08 :>()

40666

3lJl).5li

7.08

o

o un

Triuul’bniri voh Hilare,       deeut subvențiile

11)

37 08

0.00

n.no

1)3)1)

1)3)0

03)0

f ^ninltî ;;i nunsunzuri

37 08 01

1

A(U h lULS1 OVUi i voliițibuo

37 08 30

ooo

03)0

0.00

G.ljG

b

U.GD

1

IV. cu ;;y iCiv/i i (rd. I ij

!1)

0.00

11.00

0,00

0.30

r

1)33)

1 )uri;iui din sOain:uaie (rd, I A Iu i 1)

1.1

'14.UX

1

1

1

p k

1 banalii din dratiditai*:

U

ț

14 GK 01

1

b

1

k

i

1

iA în y uvnrne :;truinc

14

'H ON () ?

i

i b? la alia adruiriLsiraiii

14

44 08 01

1

J

5

b

i

■roTAt,                 (ni. 31)

a

■!t}6.66

jf>9, AV

7. I>6

1

l

l). !?!)

j

\!i iseirti t,i.11 ,’uiccN tic

16

1

03)0

0.01)

1)3)1)

03)0

D.OOj

TITLUL [ ( !l i IC i.TII IIC!. 1 DIC PXR.SDNĂ 1.

17

10

1

Cli.dcdNi .nihrmln ;n bani (cod 103)13)1 la 103)1.30)

10.01

î

1

la 1;Li n de baza

10 01 0 1

[

1

r-’taul pi po.'diil i ''<’L!p;uR pr:n unnjl

l

1 !(; 01 10

1

1

1

1

CoeirihaUi (c.n ( ’tbOi.bl In 10.03,Be)

10.03

j

' ’oî l ubi .bl do a t ’      i Sim.ihIo do sU'j

10 01 (> 1

i

( AiPubela do .ru■ jnd<

!0 0'1 0 ;

i

l

t

uz i il,'i ;<i ■     u i' 1 îh 1; p. j'' :iA i h’ !;r,);i-;i.i.;

f f; 7 i 0 î

i 1 >; 1 * 1 J '        > <ii < '. 11    ’ SI b* •:} pe>|

1

l'j 0 1 0 !

i

i •i

|' Ai ui ib1 ă :. j n cr;‘cAi /a z b* Ai ani /.alb

looi 00

i

A'in i P ■: A ■ A (■■ a AA de < : aura o

IU

i

I lî■ ■ j.'i. u oruiun :l .;n'i<y;un      54;

A

A)

O.TJ

O.IJI)

0313

AIA

AIA

1T.     T    vil L jriĂ          b ț|!.r i 30)

1

<0.9 |

D.HI)

0.1)1)

0.T-

n.no

1

H11 ’ a j i:' i c . 1 j ;. i a

va 01 Al

1

j Ai a ■  / ■’ ie,;! i. <■ ia ■ 'O'-b..

A N (A

J k

j ■ ■ z ă.i d A;h'.!r■ i       ji : i A i’ >■ ri

s

r d i (.;

r

1

!

/

Apr, c ti i;.i!, .ali: : rr h-'

'(} 01 !>f

1

d

h

Ai au. lA ’.îoti, ,Ao\. iu'.?.-, aAve/oa iA:ux

1

T 01 08

■ VAI. ;         -a           ■ . a v : u ■ . a, ;n;Al i'i Jr;i

1

1

1

<GAI (A

*

i

A li. ■ Hi iiam ji s..tjji paiLUj iiiPcJnoi o\i ' i ii h; 1 ii u iun;

'COI 10

i

G GU-

' f t vm

V

CI) .03

0.01)

03)1)

DAI)

0.06'

1 It.v'.r | a.hu _i i/,

>0 01.01

b

l

().GJA

Ltuiie dr e A itip ' a b o-,-.■ li ț r Ji; eivcri Pir

'J), 11J

AIA

i).DD

a:a

1

r i          i | . .

| \ 1A i..1 ă . .A ■ î. ■. ■; j i ■ j uL; <

7 -as

•■:;d ■■ i              i, ir.:-, T.;;; i       S T |\..r i ; j; J'

A

• i1, i A

O.iD

11. u

T 1

AAJ

1 x» j.-b.Lai i lnAi ii ; ; AAa.i' r            ;r.ii i

ii' Ou CI

<1

■ a , | a: ; k 1; i ai j (e j ,'. • A i _•

i

A (A G ;

1

AInd :i A <:at iari

i

f

i

11), 16

1

1

AT .  '..iTd: (tnrl C3..U CO.jnjL)

i

1

J

4

'0.30

î

l).i)[)

1)3)0

1

D.O!)

A!A

1 ‘cdrnri ii pir de rl Ho

î t

I

A U) ni

b

r h

1

’ ?r, n ol a o :pt * / rotai c

i

4

1

'(■ U) {p

i

i

I

1

1

1

Alt : - Ir Ai arh <r i b i abil 1 a :a vi ui |

A î0 iO

i

i

(AA/iAiAc :A< AA; -AA L

O :

/I)

1

J

'1A AA i

1

A

/ Ti

A A’ A 7 Ij. [ | AA v 'mAA\ !<

1

1

Jp j

1 l

i

1 X      .

.'A.ilyr, tț.o;

1

) 1

A 1

/1,1)1

■ICAJA

177 A

/Ol)

0

( Arr UOtAl

i

zc

i

1

!

VA: un eohjMauji;;; \j i<r'aj;ua; Ji; p un -ootl

J

i

P/AbAiar, :i(i'H’;iîi!r.| Araafri ji idb: .c A/n ciirpnriA

1

1

M

i

7I.0I

i

'!()<, 6(,

5in j:<

/ 03

, p

1 J

() GGI

1

Alia        îîva (inclixiiv r paradi cupilah4

73

'1 01.30

i

PA A

7 4)8

1

0.01)

f'.'Ti.CL VI! A‘.TlCTCACKĂt'iC’ll/Rl

V.

55

[

1

A.'('HAiTlICRl.-’.U iiYl ICllNIC

e

35.01

PiUî/aiiiO i;r:tzi.niLaro

A 01 OK

i

t       nu diu bur/dul liA.al uultu tLsoe.auik de dvzvAi.ua

1

1

m ten x>i n un ilarii

- P . *     ■ a, ■■

>101

4?

• • ’ • ’ •

- —

*-• —           S— A-------

. 1

-♦* •          J    i ,h       *  kMfar-

..    ..     -r - ♦. s                  r              . .  _

. ____ p ......... . ^ . ...

r   .a   J 1   b

DtC.

'llJlVI 1 !U!A ICIDlCATOlUf-OK

Cntl

Cod

C'cntrid de primire io r-'

svhn da nracnta

(a r^mrii

1

râuri

i ridic iilor

l'ol;d

1

n

UI

iv

,\7 (?R. 4'•■/!))

/

.9. / /

1 . > , .

1. 7J

tk ‘A1;

1

1

z;. Dh

r

/z.vd 3

a

d

t. ykîNrruut t

.’IJIIKNTK (nl.3)

2

9.41

VIJ

!).l)l)j

4

1 l),l)l)

Y IZN l’l'UR1 i

ȘKiaJCALH; (rd.'lR/)

3

9.4 l

i/LJ

î).;)f)

i

1

1

0.00

ci. y«arrutu din pttop’K(«TA'n:(rd.s)

-1

0.1)1)

0.1)1)

l)J)0

i),0i):

0.00

funduri din G

civinzi (i'd. 6)

5

11.08

Alto venituri din doi) fui zi

6

II. 08.0 î

I

p

t’4. VÂNZĂRI i

V UlfNURI Ș( Sl-UVlCIf (ni X)

/

9,41

1.4'.

Cljk't

î

0/14

DAb'

1 Averse venituri (id. CJ)

3

16 08

9.11

Z.43

p

1

1

OJJI)

.

IAI)I)I

p * 1

Alte veni iu r a

36.08 30

9 41

i                                                                                   '         1

n mi

U.OG

1

1

4 !)!)<)!

1

Ai ansi uniri

^uritanr atkJc ducat subvențiile

r                                                                           b

I <0

J7 08

!                         0J1U

1

tl/N)

1

J

1

1

0.41)

1 Joiiuții șî

sponsorizări

4

17.08 01

1

1

1

{

1

L

J

5

Alte Irans

As uri voluntare

57 08 )0

0.00

4

0.00

1

1

I

[) bh

p

u bis

i

IMJDj

!7+:!(rjy alitf i J

. ( aL 11)

li)

1

0.1)0

9.1)1)

!

 • 1

 • 2

[)/>:>

l Jonnui di b

u sitauuualc (rd. IZ Iu 14)

1

II

14 08

j

1

1

J

M

•“uF.ii din Arairatddi

e,

!1.08 Ol

1

1

1

4

1

1

.■ !;i <uj venin stranie

u

l-l 08 07

1

b

1 r

l

p

1

l

4

1

1 ■

c la aha administram

p

B

I ! 08.01

1

1

ii

i b

VV^/zlA C7/?.

’.rw/'V,/ (,-<l ji)

ij‘

1 1. . . ,

’Z/Z

77J

6. ’A1/

zz />/;

!

Z). i)/}

J

î :h k :: ci j [

’j ci;r icr'Tt Ti:

16

D.OI)

1

n.ooi

1

9,'):.i

0,1)1)'

4

TITLUL ( L'IU,

4 l'UflCf.l 1)f! Pii'.RĂOrîAL

1 /

li)

1

f ♦ t■ î*f 1 ai’itî iais;rt

:.'e id                10,1)1,1)1 In 10.1) I..J0)

10 1)1

J

J

p p

4

ini.ii ii de baza

10.01 01

1

4

1

In md pl pordin i

plin <;irrnd

i

10 01 10

l

< -iîU<' H} J hi

J'.O.i 0 1 l;i Î'MB, 1)6)

10.61

■ nnir.ln.'m du .L ■

; j\i i            ik: sin;

10 01 oi

4

; ;) 4 . î 'b'Ș 1 ( d-' . L :

. j = ■ b; ■

1

H’.t)J ■}/.

t \VtL'ih.jlii du :l •

(i. j'i '•(Jr; s uuu.ll.1:

i0

î

C        nl■ ;■.,?:c.

■ 'i:' S’ :>i.j 1 i prol*

|!i !-J 01

; K* dv jf, •); iA.i

: a si uaiiAd-d <aji

hi i) i U6

1

( Jf ii! fb U !a Ln:

A dr / jf ti Oare

le iHo?

1

i :;i hi :

‘ 7G ZAAA; 7 H ‘1* Md A;

i.3

W

4

' 1 1 J a r

' % •

i f <       1

n.:ju.

l ■.iniir. ai .scrvi- -

.'■■mi <;)/)i.iii in),);,()i

1

I

h

r

1

'!).!) |

«3

:C l'

u h i »’io t • !u bi ■:

.■'O Ol 0 1

1

i'v • diur:.L'i; pu-1?.:»i

: 1 ■ ' A ’ t*j

l

10.0 1 i)7            ‘

1

i

4

! [itli H îi. 1

; da ia Hidrei

l

70,0101        I

1

i

i

A ”--ir '■’:»■ ui. ’-dh.

• • •    ’ f

4

1

’00|0-! '

p

i

1 ’esla, l-JcleU. i f-

4

;' T radio, televizor, mklaa                        j

l

t

J

70 01.08

i

i

iVaCdhuu si p.i^u

>a v nu caracter lunci

70 01.06

k

1

1

(

1

1

A li;: burei i a u r

ai'ii penim Hilfciincrc si i'i-nclionare

1

J

4

l

30.01 10

«

4

i I

i

0 'HA

. 1 isnia

1

1

1

!

1

?I)J} t

[).[)[)

I

IAD1

f;,:; :

IM)I).

! i i ‘Ii Ăl r»- :|:ii i.l i/ii

4

1

j                                                                                                                                                                                                            i

1

i

-C 0 i f ■ |                  ;

1

i

e '’-'i

• p       J •

i ■ pi •■:<■. A: iP sti: ■

r

. 1 ra 'Ci.:; Ier i le iflKtl d i1                                 |

i

1

9. j'0

I

• X '       b

y. i. ■'

7 i

Ai A 11- ■■'-.â-: t r ■:

■.i iar                                                                                               i

J

.-i. ir hi.J’trnri         ?i;,1'e.l) 1 !• ,»() 06.[’ r. ■

i

1

1

1

ZC.A> ‘iH          <

1

1

!

' ■ ■ < i ■ ■■< ■ !. i A■ ►

1

1

1.

i

dhm         [

o.a }:

i).9i)i

1

4 r          •      '

ij.lfd

1 a. .[)t;î.\u l iau ‘IU:

ecia:ari, Ira.msiuj ari                                 |

1

1

<0 uO.O 1

ț

p

1

1

1

1

1

1

1);:[)[;uari in ;lr,u.

auLe                                           |

i d

L

Z0.06 0Z

(

1

b

*

i

I

I

4

?

j

J

e

t J

■ indii si cu ret‘ i ■

J

t

Z0.13                I

c

i

1

I

i

j

l

i

i

. \ 11 ?            id df jP

= r ■■{). 0)3)1 !a ^1).

i

f

t

I

>i)..;o

T

0.04

i

umk

Jb.M

li

U , l J 1 J

I

!<eelaiua si public

MU.

< J

’0 10 01

r

1

i

i

i

i

1

J

/

b

1 î(;ii;< sd .;■ r<*pi . -

1

•dare                                               j

1

Ș(i H)OZ        t

1

1

i

1

1

Alic dn 1 iijb:11 i:c

•aaii.iu u seivibii

zu n) m        '

1 r

I

1

i

A:;h:f Aiiyda .

:d. <AArn’A i.

/I)

b

'Ml !

1

i t <- i j

(J..

f

ACi'lV :< m !< A /

? MC!A:O!

zo i

]

1

ț

1

1

ț

Active lize

ZI

71.01

l

b HI

1

1

J.          ;

O ' < p 1

, i

<jirjli;naii

z-z |

<

p

1

1

1

J

i

i

i

1

V'd'.dil ;>;?!! piUTe

Cui și mijloace do transport

Z3 !

1

1

1

ț

i 1 i

! I

L

A Ab lieiș qidr'aith'd bd miica și alte active corporalii

p

94 i » t

|

/I 01

u 41

7.4 5

1

b.es;

i a

4

r

Alic :.ciivc iix : (.«

Jusiv reparații ciqjitak)

r

Z)

71 01 50

9.!|

7 Ai

li

6 ‘18*

L

a

. a i

i

0 Ot>j

rn \i:u vi;a'

, I>.’VRAiN.'RX,.‘,(!UÎR[

Zi

, A ■

->3

-

i p

1

1

1

\.h ȘA T’AA ■ 1

' ir"rxrn:<

zz

7 '.01

i

1

1

1

PiOJpaiHu curt:

ut litan:

Z4

55.01.08

p

1

j

j

l'raitderuri din bufetul local către asociațiile de dozvoliarc ntcHiuniuntlara

>5

15.01.4,:

i l

4

a

4

Ml


(rnii KON)


i

7-V 10

1

<7

1

NO 10 X<

V7

1

1

l(IT£

C7

i

rc

« t f (

ț

1

p • +

■UG (1

4

■G

1

<i!- r

1 $

1XX

7 1 VXN

m io ia

<.?

GU 0

!

b

G i

<j< C

1 S

IKK

7.1 VXS

10 IA

H

1

1

V7

p

i

4

/?

?Ju (1

1

']

t/ ?.

l 1

X

i::x

7 f m

1(1’1/

i '(

1

07      |

î

h(h'j G

1       b

f. 4

1 KX

i                   a/

(lî

i

l

Ol Ol

I

4

,i? i

0/1


V,.U’llUTUlK>'H:fUll

mvipAZnp np :>|inmnsv      ]v:mi ț i?; 'hui uip          >'


(dpîjich-^ lip.jrduj ArJip m) : xii : Aiț7:? :||\;


3|UjchLhi:i             pi i!1’ pHCMjn l.hi]i .n :Il ',i|L<|'>j


I S »

1,


70 Ol


IO Ol


“i


c i:‘(;


/.ru


07 (17 I

91'07

7 0 90 07!

IO 90 07 |

b

*1? ;

01 <0 Gr ’ i $‘(1’0?


10 10 0/


'•.uizvt i ia


' . j!  -7'1^ I


IT'OI-


titra


P F

b

r

b

I


1

l (J’07 1

1

Oi

10 07;

GO

10 0(1

XO

10 07.

M)

10 07

1

$0

1

IU 07 ;

1

; o

»o 0/ t

in

19 07 1

iu'07;

O?

i O (}|


(i.mucMpiuni i!>;»:qui liniau;


•b


ia K’ - ■:


II.J 1


I I i

i


00 0


otrc

|GC ti


Gtl'O


co’d


UG'li


CVG


00 'O


Al


U(i‘(l


(10’CI


(iti'o


00 O


HI


*>()


i/S


io


(i(l'(l


6 A?


;;.c 7 .'.T


>0 ui


OCî’CI


10 ol I

I


70 10 Ol


10 10 01


10(11


oi 10 Ol


10 10 01


10'01


(II


l O'HO H


7.0 XO PV

1

10 NU i-k


KO i4


*7


!-!


VI


;.t


I

l

i

I

d

I

<1


i:


j-71- ;\p ; jiîkit■■


: .b 1


T 'h


■/?


’■ ■ r


r -ut r i V


dud ;                 pi m-h;.;

i:zin: ;»p iuen*\

(orio'di >!i i(rio‘oi i«i:')       »•! ■'iim'7’;:            ?


'! VKIOHIII i! >1(1 l’J ’J!,!!.!.') >1)1.') 1 ’L'I'J.I


uinuțs- :puiua!:U iq i


1.1.


î

I

I

b

(id'd

(1(1'(i

(!(i’(I

00 ()

00 (i

OU 0

00*0

GU'O

(Kl'O

(1‘ ■?.

IC 1 XX

7,11 XX

6P*7

m i.’x

71 *Wk*

6!'"7

zrm*

OU’O

(Kl'O

(Kl'U

6P7

fțrik'x

<i!'7-

v r i >.'v

74 -VW

b       . .

' 1 ’ • • *

■4- -                   1-T

6!- 7

r.c*/ st

iri'i'ft

II

i

in tqnnpars          ivn^ fțromț,j            o.irj


(K XO / .1


10X0 Al.


XOAf


0< XO 91


XO 9f


10X0 11


XO I (


'|i


(li


joțmipui


pinu


urzijosuu.'J;: i?: 11 iei|


I liqiL^A :'l | \'


(X PJ) ll.)l A>l?!U IXflKI HI •!( I JÎIV’ZKîVA


izimqop mp mpiJOA ;i]|y


< L. *


(9 dpj) iztnrqup tirp

(p'P-'J M.I.V.UniiKHM K’ltl IMD.IJ K’i'iA '17

(/. iv*p») x'jvd<mx*m niri.ij wa u


(c'i'j) :<.ni*<!i>;) nuj.vikWA 'i

(OIU 7'4/W/U/M'-M 7EA7AA


P<’3


(Ntni !’»0


II Oi


i),\'l HO/I1 :<HA h'i DIL’A’I ORi1.0R


7YJT/IA ^7Yf/Y/A7^rf. il /ff)


<Y Kt'i r r IJ RI Oi X * USCA LX (rd. 41 /)


CI. y;i!?l îTUKI ntiX l’ROI'RIICl'A'l’X (rd. 5)


Vciiilun du’ dobânzi (rd. 6)


Alte venituri din dobânzi


CZ, VĂNZĂIC Dl- BUNIJKl Șl SI’KVtCH (rd X)


Diverse vciuIuh (id. V)


Alic vciimin


Tran.*: Ieruri voiiuit;in\ altele decât subvențiile


Ahu i r:i 1:ier uri vulunuuu


Donații dui animalule (rd. PZ Iu 14)


l X: la yj iV' :i ne struni;


i )e la ahe adiiiifi'slruiii

4


in IOJJJJXj)


«MlJ ! b « I


.rid ?h - /


d:


- le


ii


2011


(«ui RON)


»

I

I

(Jrnatcrcti mnbilitalii irmiparluliu public prin cftubililarmi traietihu trauivididiii HX2

I

I

(

r

jx!

Cari

1

âtifl

idilica tu r

loial

I

II

III

(V

1

1

433.99

4S0.63

.7..M

D.Ot)

■• - .......-

- T   -   -  -    4 .                                            .

r Ci.                                                           1

1

>.

'WJ.'l'l

'010.63

3.36

1)J)0

O.'io'

1

3

M3.99

-Pil). 63

3,36

0.00

03)0

4

0.00

0,00

0.00

o.o:)

o,:);)

I

5

)1.08

p

1

1

b

4

a

i 1.08.0 1

/

-W3.99

3.36

0.00

0.00

A

16 08

433,l>»)

3.36

0,00

1

0.1)0

9

16.08 jO

483 9‘)

4X0 6 1

' 1

3. 16

o.oo[

1

0 ’JOj

10

17 08

0.00

D.IJD

0J)l)

l),0f)|

d.do;

1

1 /.08.0I

1

1

l

1/08 50

0 00

0 st)

0 00

0 06

1

t)

d

10

O.OîJ

0.01)

DJiJ

1

1

M 1^1 blt</u ;

4

11

*'<. 08                i

1

1

12

1 ! 08 0|

i

1

13

1-t 08 02

i

i

i d

14

'M 08 Oi

!

1

1

/5

-/.'iV'    1

J. w

(}. i)l)

1

1

D. <T/2;

10

O..)9

0,1)0

0.1)1)

I

1

17


r _iit;_t' de ;< nr*-ij


d. <;i ' ’4 ■)vi pful'


1 'I


P

î.3

4

l

i

i

p

10

10,91

IO Ol

Ol

10 01

10

10.03

10 Oi

Ol

10 03

()?

io oi

i

10 0 1

o !

10 Ci

10 o ;

'J'/

-0

-.0.1)1

?i; 1)1

Ol

(p

■ ) i


< .L


>1..


1 .. < t,


>n ul


o-!


Ir , radio. Udevi <i)l . Icielax


Zfî dl


70 01


21MH


j.o:


H ‘Vi

•b J    1 i R ■


9 no


n -1


o+.n

1


.'.0 06 01


h- ipl: e.c I uț ;i■ ui1 Î.ilC


'indii .h i c :u«ri


!<.:


*v * d


on L arji


i7Jr;î)!h ’i\ ip’ii' uur-i birtairâ .p titlu active curpor du


: i austerul i din         k>cdl către asociațiile du du/vunaic

r o                                                                                  b

musuumunîlaiâ


o.


’G 06 02


iOJ6


Zb, U)


'0


10 01


1

I

I

I


J.


c

10 02

0)

I

10

’.O

10

I

b

I

1')

10

70

■8 l 99

OU) > :

3 16

i

t

4

n

1 •

t " i n > 1

4

1

1

41

/ 1 ,l) 1

V ■ h p

ev

î

u

1

4 4

1

1

23

L

1

1

t

/I 91

»

09

1X9 6 t

Î6

r, -

0 9'/

>. 3

ZI 01

■JO

'35

99

iun ;>■

Jfj

1

l’!

i

() U!)1

44

33

1

h

43

33.01

1

1

p

1

r

t

1

1

2-ț

>3 Ol

08

f

b

1

i

r

L_________.__

Ji5.OI.42

.. .

• « •*

120 tt

(mii RON)

ou^uivniuA (NO(CA-roiuM)u

CimI

Cod

nînd

itulicalni*

rc'v:i6y/<-'V//'rr\7<AA hfo)

/

L VKiVl UiU CIHUNTn; țrd. 3)

l

C WKl'UIU ^K/RSUALX (rd. 1: /)

3

CL VXdfrUKl Dld CtlOPlUiCrAr«(r(L3)

4

V^nilmi <iin dobânzi (hI. 6)

ii

3108

Ahv venuuri din dobânzi

6

i 1 08 01

(-< vanzAk: bu imjnijui și si-r vicii (ni x)

7

1 Jivcrse ver.iîun (rd 9)

36 08

Alb; venituli

D

36 08 30

Vrafi^lbiuri vcîjnLurc. allulo ikxAl <ul>vzntiik;

10

17 08

î JoiLidi \a i;pun-;oiiz;lii

17 08 0!

Alic             vhli.iidarc

37 08. 4)

HVnurci:      11)

10

!

Canalii h i ărâjLaauî ;'hI ' 1 - i M)

! i

44 08

F ’eun din :;lr ;u<U‘iatc

*

LI

44 08 01

t *>: Lt r.uvrrnc slrâinu

b

ts

44 08 07

1 X. h alic

M

44.08.0 ■;

/vma Cîi>:i:rufiChi (rd u)

IS

CHKLTUlKld ClUUiYrx

16

‘ 17rLUU ( CL;G,r(HMJ DU PUtWOttAl.

1/

It)

(.'3, diuicfi aabnia';' tu bani (cad IOJ)U)I la ID.DUJD)

10.01

i ii.darii -ir !a;/a

F

10 iîl 01           ■

J

l'orbl pl pi;:iiurr ocupate prin ciiihul

1

10 01.10 !

Cn(itrihnili (t/îbl ici) >J> î h1 1 i)

10.03             i

| f.’o-dtdj L: dc aC ;ii\ri          d d.t(

lOOU't       !

( ’f h li lll HIj P ' !c i         j ii ! i |i: C : ili|

1

h- ( :; o

f ( tui i!>i i..: rIc <- i ‘ kj i 4 ! n7: <lc         i .;<■:

10 (> > CA

/ \ ,rilr <h        ao rt. ■< .ie a : uL prrl

1

io ci ri         1

t

' t •': 1 J.C'.n F s ' ' .<    .    [' i .d 'i'b J. -1 a

ic ■;; og           ;

1

*     iii :1ii h a r r. ;:1 :1c ■; 'Har. tic

1

1

11.' (B (i:

1

r/i '.i'i. -.i /f lu i ;i ■                    ț-ț?

1

b

14

1

1

A)                     :

1 ;;.i:ji. : ai iu ■. '■■■ :• .-.i            ;t h,         .. un

1 ‘ /

t

1 • 1. H J ■ l ‘ : ■- L ’ c t.

i

■ >.(• CI Ol

1

l                                        r

1 V' 4- L jc; !';•<!, i , ■ 1      t'.i’

4) oi o•:

L ,c: .l .< ihiirir ,’i     !tn ..: i< ■< dr'ca

70 (HO)        :

A< -i ca i.f! :-tl•         :■ :

a

1

oi (A          ;

s

■ ■ fi. :1 i. L i :.- 'ti, . î’ . b’-ic!ii . i ;l vi /or i-L-Jux

:ooi ox

'Vi ii a i;<:< si pi ; ’ a v cu caiaclcr Gjiu l

'ooi o<>          ;

Aii : bijiiîM Ci cr. csi ;pr:»dn irilti:lini re -a /■ atcb<hulh'

:(Hii ni

a

■ 1 - illl.l

zo.o i               ;

Hi .11 :. pu l. 1 i < : ■ E

VI IB 0 |

■                  ....... i           :c i      f il;b .« V ,ti,.ir'

But).;

1

■ AU ; i ■. b ;■ i : 1      , ,    ■ i lf

1

r

dl (B )C          r

1

I i iJ1 i11 : : ' i: i < - ... “i. A u d'/rari (<>al 'JVDo.C I ! ^OJhrJ <)

a

'UCD-S

1 J :|Ai;:aii Phdi -/r Auriii, Unncîc: .ii i

1

{0 00.01 ;

l h.pl^;ai i in sU aarâa.c

i

70,06 0'7         !

.‘Kiiilii .0 i: !i ( hi;» i

40. hi              ■

A li- rhatb'iJ' 'vi< ’J), ;PJ}| (a >0 -OJC)

ui. (0               !

accLliii.i a im+'li a ;■;?

a

’.O J() 0 1               ,

1 ’r< k<«ail u iepi     ;:ian:

'70. JO.O 7           i

1

A. 11 chelit k !i . ji.i u i :cr vicii

1

’G 10 10

I

(7 ■ X , l'H \| i: ■ CAPI l'A L

pi    :

1

1

70

AClT/K dUt'i lAf<CIAi:U

4

Ai îi 'C Hac

ZI

1

7 1.0 l                    '

J

! uncii 'JCȘU

V.

1

1

V u.Hii .‘dup.LK-i. : și 11njit/teu -k- li:in.»;ar l

r

>

b

iVlah llvi’t ip i< H’îi'ii îjii Diii’ii și alb: aciryu înrpnrd'’

/ 1 0 1                      i

1

Alte iicaivc iixe (iriclnc.v icp-ujlii capiGiîc)

76

1

71 01 10          1

rnmu yi! al rxT!L\rt:;:o;Kf;rj

7 f.

35

A/n< vr irHCU' <f hYI VțLH c

1

73

1

33.01

Phd/ iii’c I.t>tEîLinlan:

74

>5 01 08

Tcui?:Ieruri din bunelul Incal clin: aajcupilc do dezvoltare nHercuniunuani

73

r; 01.4'4;


Q-crri w


' loial


64 JO


ixi.30


0.00


64.01)


MJJO


0.00


O. >0


0.30


O,-iO


0.00


0.1)0


0.1)0


0.00


IV

O, W I

0.01)

njn;

l)J)O


4

64.30

64.00

0.30

1)3)0

64 JO

64.OU

0.50

O.GiJ

(>4 S

64 ()()

0.50

0.00

0.00

1

0.00

0310

0.00

0 00

!) OG


o.no


fri. JO

.. . *

64.50!


61.1)0 \


64,00


I

il ihj .


fj


o.tro


O, SO


0.60

I


o.:jn


n. o


o.::.a


ÎH)


4 p < bi


Î)

I


IU)D

D-.DIij o oo

b

!

i

O !>lr

I icnii;


i

i

r

i

p

1

t). 00 | njjoj

I

I

I

p

I

3*

I

4

I

i


(mii RON)

DiC^UiV11 KICA INI) (CA'CORILOR

Coti

Cod

1’03 DRIJ Crac l iVIrti

p

J bufii de practicași consiliere pmiiru dsyi iu vederea tâciiictrii iaLn^riirii *ar ■iKcrinar: pe phiin uuiucii

“                                                                                          R                                         '

raiul

indicator

loial

1

li

tu

IV

*

vnîziA k/<rvr/7/<v/fzrt ??ity

/

0.00

Z0..Î7

■10. X/

0.00

0.00

L VKHrrUKI CIJKXd rK (rd, 3)

l

UJ)i)

10.37

•10.37

0.00

0.00

c y^rruiu          («L4F7)

3

0.1)1)

10.37

• to.;r/

0.00

0.00

ci. vMlSrruiu dus p!<oriutfrATK(fd.S)

4

0.00

0,00

o.ni)

1X00

0,00

VcniLt’ri din dobânzi (rd. 6)

. •*

>

31 08

AlU: venituri din dobânzi

6

J1 OK Oi

*

CZ, VĂNZÂU1 do: HtJNlH<( Șl Sl'KVICII (rd. X)

/

0.00

10.37

-10.37

IM)0

0.00

1 h vcuc verii lui: (id 9')

X

10.08

O.Di)

10.37

10.3/

i)j)J

9,00

Alic voniUtn

9

36 08.50

D.(X)

• »

I0K/

• 10.87

0 00

Transferuri voluntare, alinte dcuâl stibvcripile

10

47 08

'

0.01)

4

0.00

9.00

0.1)0

0.90

Ou(HlUi si .înortuai cin

57 OK 01

f

l

I

0 9C[

■                                                                                                                           i

/Vile inurdbn'H volunLiie

I

i / 08 *>0

0.00

D.iJU

tt nu

0.1)9

1                  pi (zii. 1 1)

H)

9.00

0.00

0,90

O.iiUt                       9.00

t

Hunadi 'lui ■băii/iuLc (hI 11 la 14)

i I

i

14 OK

0 00

0 ou

!) DO

0 ’lb

1

!) !»!?

li

d b

i

4

4

4

I

4

2011


P!1 o:;.Ol

I

44 ox <rz


I A: la alb? ;vIrmtiisUații

14


'I^IJ/L ( Cl W.TUWJ l)î< sJXlUî(MAL


ij


16


17


19


10.1) I


I). DO


0.1)1)


I)


10.37


IO 87


iO.H/


41) .37


10.87


• tiu.


D.DX


L.»


0.00


O 00


i)


10(21 Ol 10.01,10

CmitriM.uii (<d IE O 0 : la l’LO.CDb)

10.03


i >.i,(’lar.a <t


■i


10 Oi


I i3


. U:‘ - (J

4


ICO


Șl., Ci! y'Cîl Gd. .’ l!


Ol


(’.J


(-6


'P


i

t

4

I

Ci,0 ' / I i

i' br ihi l 11 ; i(: 1 r i m                                                                                         ,

d

L

; AA Dl Dl

1

*

| h iK i Al'î j \ im i i'PL ni:

(Jl i>7

*’  :c| /n . ll' inidCii <i li n t.î 11 \)U U

!

<

<(>!,'! 0 !

1

L\r’j < Uku sal ii r a j Zu ■;

J

i

! Zi) 01 04

t

C ivit», i Nsiion, ii-h x F.t ,c , PiuM .ui' tch;(a ;

J

I

p

1

1

l

1

1 Vai;., z a pi    \crv nu cat a*aci lunci

2.0 01 O1/

1

i

: \lii> bunuri m aci vb ii uc uil micuncn: Gjuclionaic

b

7.0 CI 50

1 .1. ar..

d

>.0.l) 1

4

1! îi .ii' ; nciili u eauhA'i p                                   f

IOC', ()|

J

■ 1     ! ll L . 1 L 1 lU : 4 1      1. pț 1        .1     !•; ;iî >■ -;î1151 r

<U, P >

n ivi

î ■' . ■

■' '■ ■ 1

1

1

Ml:- i r ib 14c Î C I[ V. m;.i;

Zi) 0 > id

I ; pbi -m i, i In;;i.,i.< it i t ia! :: ;■ i (rud ZIIT* -IH b               î)

b

HijJG

■VKJ

‘ pht;an imuHic, JcCla.lii. bao,4nran

>() (rt> (ll

j

1 b.piiLAb i tn slraiinitaie

ZOOhOZ

1

*111r 1 i 1 Jl Cf "i’.:!l '1 l l

ii), li»

1

(

i

A Ub c:iniliuinti        ZiJ, illjjî kt

ZI).. 10

0.09

pb.chiijia ;i ,iulih'jiaa:

zc o;oi

! tancul ji rcprc/.uiilare

20 10 0 ■!

Alic i;|u4l*ji' Ji nu b'jiit- ;i ser vicii

20 >0 o:

0 <)!)

b'î i Kf. I’i)       rin! CA 1'1't'Ai.

19

70

0

ll

i

i \criy !■; n:<i- '.i \rc.\n

?JÎ

i

. \ t Jyi: î i a n

71J)I

0

”1

1 cu li

’Z

V-.Liitbi, ia h:pdui':îiie >i r 4|l()acc de lumsporl

>,3

’bilieru ap irnbu ’i birnuv:i â din :KtiY« corpiirnle

/1 0 1

0

.>

\la; activ.: lixa (iiicln;;:v rt.pat.lin capital;:)

r,

71 01 JO

t;ri.iji, yu Ai.rKTHAdJiOiRURi

e.

. * *

J.l

0.90

0.00

a.a»Ai‘i;JnAmifui irri'iGîAX

55.01

0.01)

9,00

Afuipaiuu euinuniiai e

ia

n oi us

1

Kraivdcrini din 1 nivelul IikiiI calrc asociațiile de dezvoltare

-> ;

infcrconiiinil.ini

55.01.42.


9.00


0,91)


o.ooi

<

1


0.00


l) 00